Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 9.9.2013

Pokyny ke zpracování ÚP  obce,    převod vodovodu a kanalizací  k provozování  společnosti Kociánov s.r.o.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 9.9.2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    9 (10)
Omluveni:                                                         2 (1)                                                   
Neomluveni:   0                                                                     
Ověřovatelé zápisu:                                      p. Bohumil Tkadlec,p. Mojmír Kovařík
Zapisovatel:                                                      pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
1.      Uvítání přítomných .
2.      Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu.
3.      Vedení evidence mostů ve správě obce – smlouva o dílo .
4.      Pokyny pro zpracování ÚP Loučná nad Desnou .
5.      Studie o realizaci tribuny TJ Spartak.
6.      Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ a převod finančních prostředků z rezervního fondu – ostatní financování .
7.      Vyřazení hmotného investičního majetku – MŠ, ZŠ .
8.      Aukce energií pro domácnost – záštita obce .
9.      Schválení přísedící ČR – Okresní soud v Šumperku.
10. Vodovod Kolonka II. etapa obnovy, dotace Ol. kraj.
11. Převod vodovodu a kanalizací k provozování společnosti Kociánov s.r.o.
12. Odvodnění chatová oblast Kouty nad Desnou – technické řešení .
13. Schválení výběrového řízení na akci „Loučná nad Desnou - Osvětlení přechodu na komunikaci I/44“ a Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.
14. Souhlas s kácením stromů na pozemku obce na p.č. 719/1 k.ú. Kociánov - 8 ks nad tenisovými kurty.
15. Žádost o dotaci na rekonstrukci Starého hřbitova.
16. Pořízení plechové garáže do 20 tis. Kč jako sklad použitých elektrospotřebičů na dvůr OÚ, pro spolupráci s firmou ELEKTROWIN s jejich následnou úhradou této garáže.
17. Převod stavby nástupiště autobusové zastávky v Koutech (naproti hotelu Musil) „před kolaudací“ do majetku obce – smlouva s K3SPORT s.r.o.
18. Zařazení nástupiště autobusové zastávky Kouty (naproti hotelu Musil) do pasportu komunikací .
19. Prodej majetku obce – k.ú. Kociánov p.č. 622/1, 622/3, k.ú. Rejhotice p.č. st.231 se stavbou (stará hasičská zbrojnice), p.č. 151/10 – staženo z jednání ,  
20. Pronájem majetku obce – k.ú. Kociánov p.č.159/2 (40m2), 159/2 (100m2), 631/11J.F. (400m2), staženo z jednání 631/11 (400m2) – R. M., 631/11 (130m2), 719/1 - zámek (400m2), 831/1- zámek (70m2), staženo z jednání    
21. Věcná břemena – ČEZ k.ú. Rejhotice, stavba IE-12-8002328, soubor dotčených pozemků ve smlouvě.
22.Budoucí věcná břemena, souhlas se stavbou     - ČEZ k.ú. Filipová, p.č. 611/1, stavba IV-12-8008244-1, přípojka Koloušek  - Obec Loučná n/D k.ú. Kouty nad Desnou p.č. 236/1, 236/16 stavba autobusové zastávky naproti hotelu Musil.   
23. Ostatní – Rozpočtové změny, Facebook obce , Zplnomocnění pro jednání Valné hromady VHZ, a.s. Šumperk .
24. Na vědomí .
25. Závěr, poděkování za účast .
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
Pan starosta Ing. Pavel Martínek sdělil, že pro lepší podklad    pro zápis bude veřejné zasedání poprvé nahráváno .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.9.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
837.  Smlouvu o dílo č. 3/2013 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jaroslavem Kohoutkem týkající se vedení evidence mostů ve správě obce .
839. Podání žádosti na změnu ZUR Ol. kraje ve věci přeložky silnice I/44 respektive nulové varianty řešení, tj. ponechání komunikace I/44 do budoucna ve stávající poloze .
840. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Archeko ( Ing.arch Vít Janků ) na provedení studie tribuny TJ Spartak .
841. Výsledek hospodaření Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace za           rok 2012 se záporným výsledkem hospodaření- 16 085,83 Kč a úhradu této ztráty .
842. Výsledek hospodaření Základní   školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2012 a převod kladného hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 35951,57 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace .
843. Převod fin. prostředků z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou - ostatní financování v částce 132 139,20 Kč ( zůstatek finančních prostředků z účelově vázané dotace v rámci Operačního programu „ Vzdělání pro konkurenceschopnost „.
844.  Vyřazení hmotného investičního majetku dle seznamu .
846. Přísedící ČR Okresní soud v Šumperku pí. E. O. , bytem Loučná nad Desnou ; 788 11 Loučná nad Desnou .
847.  Rozpočtovou změnu č. 4 dle seznamu .
848.  Zplnomocnění p. JUDr. Jaroslava Němečka k zastupování Obce Loučná nad Desnou na mimořádné valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení , a.s. se sídlem Šumperk , Jílová 6, 787 01 dne 10. září 2013.
 849. Realizaci Facebooku Obce Loučná nad Desnou .
 851. Záměr, aby provozování vodovodu a kanalizace v majetku Obce Loučná nad Desnou provozovala společnost Kociánov s.r.o.
 852. Technické řešení při odvodnění komunikace v chatové oblasti v místní části Kouty nad Desnou a dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lazam uničovská stavební s.r.o.
 853. Výsledek výběrového řízení na akci „ Loučná nad Desnou - Osvětlení přechodů na komunikaci I/44 „ a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o..
 854. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci starého hřbitova - zeleně.
 855. K bodu 14 programu zasedání .Souhlas s kácením stromů na pozemku na p.č. 719/1 k.ú. Kociánov - 8 ks nad tenisovými kurty - vlastník obec Loučná nad Desnou dle žádosti předsedy tenisového oddílu TJ Spartak Loučná nad Desnou – podklad pro řízení k vydání rozhodnutí o kácení stromů mimo les.
 856. K bodu 16 Souhlas s pořízením plechové garáže do ceny 20 tis. Kč (3x5m) pro využití jako sklad použitých elektrospotřebičů na dvůr OÚ , pro spolupráci s firmou ELEKTROWIN pro zpětný odběr. Následný krokem spolupráce bude úhrada této garáže ze strany ELEKTROWIN.
         Provedení úkonů k získání územního souhlasu pro umístění stavby.
 857. K bodu 17 Převod stavby nástupiště autobusové zastávky v Koutech (naproti hotelu Musil) „před kolaudací“ do majetku obce – smlouva s K3SPORT s.r.o. o změně stavebníka.
 858. K bodu 18 Zařazení nástupiště autobusové zastávky Kouty (naproti hotelu Musil) do pasportu komunikací (chodníky a nástupní ostrůvky)
 859. K bodu 19   19.1 Prodej pozemku – parcela KN 622/1 , ostatní plocha, výměra celkem 71 m2, v katastrálním území Kociánov. Účel – odkoupení pronajatého pozemku u RD žadatelů. Prodej za cenu : 50 Kč/m2 . Žadatelé S. K. a A. K. Loučná nad Desnou. Úkony prodeje provést a účtovat dle dříve schváleného postupu (nabyvatelé hradí kromě ceny pozemku také vytýčení geodetem v terénu, sepis smlouvy a správní poplatek za vklad kupní smlouvy do evidence katastru nemovitostí).
 860. K bodu 19.1 Prodej pozemku – parcela KN 622/3 , trvalý travní porost, výměra celkem 287 m2, v katastrálním území Kociánov. Účel – odkoupení pronajatého pozemku u RD žadatelů. Prodej za cenu : 50 Kč/m2 . Žadatelé S. K. a A. K. Loučná nad Desnou. Úkony prodeje provést a účtovat dle dříve schváleného postupu (nabyvatelé hradí kromě ceny pozemku také vytýčení geodetem v terénu, sepis smlouvy a správní poplatek za vklad kupní smlouvy do evidence katastru nemovitostí).
 861. K bodu 20.1 Pronájem části pozemku parcela KN 159/2, výměra 565 m², pronajímaná část 100 m² , trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov. Nájemce: paní Z. Z., , bytem Loučná nad Desnou, nájemné 2 Kč/m2 a rok.
 862. K bodu 20.2 Pronájem části pozemku parcela KN 159/2, výměra 565 m², pronajímaná část 40 m2 , trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov. Nájemce: pan L. F., bytem Loučná nad Desnou, nájemné 2 Kč/m2 a rok.
 863. K bodu 20.3 Pronájem části pozemku parcela KN 631/11, výměra 3177 m2, pronajímaná část 400 m2, orná půda, v katastrálním území Kociánov. Nájemce: pan M. R. a M. J., bytem Loučná nad Desnou, nájemné 2 Kč/m2 a rok.
864. K bodu 21.1 Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (smlouvou o zřízení věcného břemene) – Loučná nad Desnou – Kouty, rekonstrukce NNv, NNk z DTS SU_0365 stavba technické infrastruktury IE-12-8002328,
   dotčený pozemek:
- KN 429/3, 1170/6,1202/2, 1230/2, 1231/4, 1231/59, 1231/98, 1514/5,1514/6, 1514/7, 1636/1, 1636/2, 1734/3, 1734/4, v k.ú. Rejhotice
-         dle žádosti ENERGOROZVODY s.r.o. Praha
 865. K bodu21.2 Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení (přípojka) NNk, dotčený pozemek:
- KN 611/1 v k.ú. Filipová
- dle žádosti Emontas, s.r.o. Olomouc
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
 
838. Návrh pokynů na zpracování návrhu Územního plánu Loučná nad Desnou včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty a bere na vědomí grafickou část .
844. Provedení aukcí energií pro domácnosti pod záštitou obce dle žádosti p. S. H .
850.  Přijetí dotace od Ol. kraje na akci „ Loučná nad Desnou - oprava havarijního stavu vodovodu Filipová , Kolonka a smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou.
 
866. Na vědomí :
 1. Kamerový systém v obci
 2. Žádost na Lesy ČR s.p. ve věci vyrovnání majetku ( pozemky pod komunikacemi a další )
 3. Návrh seznamu akcí na rok 2014
 4. Architektonické řešení nepovolené stavby   na parcele č. 124/4
 5. Nabídku na odprodej pozemku před hřbitovem v Rejhoticích na realizaci parkoviště ze strany vlastníků pozemku .
 6. Rozpočtové příjmy obec – plnění k 31.8.2013
 7. Závěrečnou zprávu z prohlídek mostů a propustů ve správě Obce Loučná nad Desnou a umístění dopravní značení v souvislosti s provedenou kontrolou .
 8. Sdělení paní D. ve věci zastínění části dětského hřiště .
 9. Sdělení Exekutorskému úřadu Šumperk ve věci vymáhání dluhu
 10. Konání mimořádné Valné hromady VHZ as Šumperk
 11. Slavnostní otevření Památníku obětem hor na Červenohorském sedle .
 12. Stavební práce kanalizace Rejhotice
 13. Proběhnuté kontroly ze strany České inspekce MŽP hospodaření v lesích ,Oblastního inspektorátu HZS Ol. kraje a ÚHOS ČR
 14. Sdělení p. K. ve věci zámku
 15. Návštěvu p. starosty města Linden p. Jorga Königa
 16. Sdělení města Mohelnice ve věci projektu Pomoraví II
 17. Sdělení Mgr. Zuzany Mackové ve věci Územního plánu obce – pozemek KSS Seidl .
 
 
 
 
Starosta obce                                                  Ing. Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                                      p. Bohumil Tkadlec
 
 
                                                                        p. Mojmír Kovařík
 
 
zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 9.9.2013
 
        
 
 
 

Zveřejněno: 12. 9. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 9.9.2013

Zpět nahoru