Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 7.6.2006

Dovybavení JSDH - dotace Ol. kraj, hřiště s umělým trávníkem, finanční dary, MK a parkoviště - střed obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 7.6.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 9
Omluveni : 2
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : p.Tkadlec Bohumil, p. Strnka Josef
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřej. zasedání
Dovybavení JSDH – dotace Ol. kraj
Obnova komunikace III/3696
Obnova komunikace a náhonu N.V.
II etapa obnovy veř. osvětlení panel. sídliště
Uzavření MŠ – řešení
Prodej dřeva – Smlouva s Pilou Karola s.r.o.
Hřiště s umělým trávníkem – TDI
Hasičská zbrojnice – dodatek smlouvy
Areál Kocián – odvodňovací kanalizace
Univerzální hala u rybníka Kocián ( tančírna )
Odprodej obchodního podílu SKI Centrum Desná s.r.o.
Prodej starého DPS – mandátní smlouva
Osvětlení MŠ
Turnaj kopané obec – automotoclub Škoda
Jednání na SOÚD – ceny dopravy na dráze
Kociánov s.r.o. – prominutí dluhu
Finanční dary
Parkové úpravy – dvůr OÚ, zahrada MŠ
Univerzální hala – TDI
Vlastivědný časopis
Odměny ředitelce MŠ,ZŠ
Čtvrtletní odměny předsedům výborů a komisí
Zakoupení kotle na tuhá paliva – žádost pí. Nogová
Trest obecně prospěšných prací
Mobilní obalovna – oprava nádrže PVE
MK a parkoviště střed obce
Vybavení muzea exponáty
Záštita nad Dog trekking 2006
Podpora KM – sport
Zabezpečení výuky něm. jazyka na ZŠ
Zaměření objektů č.p. 31 a č.p. 63
Uznání dluhu vůči Lesy ČR s.p.
Odměny zastupitelům obce
Fontána , kašna u univerzální haly
Počet členů – zastupitelstvo obce
Prodej pozemků
Na vědomí
Ostatní
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 7.6.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje :

820. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20 tis Kč na vybavení JSDH obce , spolufinancování obce ve výši 20 tis Kč a smlouva mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 20 tis Kč na dovybavení JSDH obce
821. Podání žádosti na Ol. kraj týkající se obnovy komunikace III/3696 k lyžařskému areálu Přemyslov
822. Smlouvu o dílo č. 200600 4/ S mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se Komunikace a opravy náhonu Nový Vízmberk
823. Smlouvu o dílo č. 205012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Elektroslužby Šumperk s.r.o. na výměnu svítidel sídliště II. etapa
824. Překrytí uzavření mateřské školy formou zaměstnání 1 učitelky formou dohody o provedení práce s tím, že úhradu veškerých nákladů ponese obec
825. Smlouvu o prodeji dříví nastojato mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pila Karola s.r.o.
826. Mandátní smlouvu č. 01/air/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem týkající se investorsko – inženýrské činnosti pro stavbu hřiště s umělým trávníkem
827. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 101/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se stavby hasičské zbrojnice
828. Výsledek výběrové řízení na stavbu univerzální haly u rybníka Kocián
829. Smlouvu o dílo č. 212/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se stavby univerzální haly - tančírny u rybníka Kocián a schvaluje její realizaci
830. Provedení TDI stavbě univerzální haly u rybníka Kocián p. J. Snášelem za 25 tis Kč formou – dohodou o provedení práce
831. Smlouvu o dílo č. 211/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s na přípojku dešťové kanalizace v areálu rybníka Kocián
832. Návrh notářského zápisu týkající se společnosti Ski Centrum Desná s.r.o., tj. smlouvy o převodu obchodního podílu
833. Smlouvu mandátní o nevýhradním zajištění prodeje nemovitosti mezi Obcí Loučná nad Desnou a Moravolen Holding a.s
834. Úpravu osvětlení tj. odstranění závad vyplývajících z provedené kontroly Krajskou hygienickou stanicí v budově MŠ
835. Realizaci turnaje v kopané mezi týmem Obce Loučná nad Desnou ( sestaví p. Kopecký ) a týmem příznivců automobilů Škoda, tj. nakoupení ceny – poháru starosty obce a úhradu povolenek k rybolovu na rybníku Kocián
836. Zaslání dopisu na SOÚD s tím, že po vysvětlení stanovení cen ustupuji od návrhu vypsání soutěže na nového provozovatele a v tomto duchu ukládá jednat i starostovi obce na blížící se valné hromadě
837. Prominutí veškerých dluhů Kociánov s.r.o. Obcí Loučná nad Desnou vzniklých k 7.6.2006
838. Přijetí darů od firem a dalších subjektů :

1. Horstav s.r.o. 20 tis Kč
2. Ing. Zouhar 10 tis Kč
3. Invest CZ a.s. 40 tis Kč
4. p. Kareš 10 tis Kč
5. Artory s.r.o. 45 tis Kč
6. p. Halouzka 10 tis Kč
7. Wachal a.s. 5 tis Kč
8. Brouk- Ladislav Všetíček 5 tis Kč

839. Výsadbu thují podél plotu v mateřské škole a obecním úřadu
840. Odměnu pí ředitelce ZŠ
841. Odměnu ředitelce MŠ
842. Zakoupení kotle na tuhá paliva pí Martě Nogové za podmínek splacení hodnoty společně s platbou za nájem v souladu se zákonem
843. A nemá námitek k umístění mobilního obalovacího centra po dobu přípravy a trvání plánované opravy AB pláště hráze horní nádrže v období 06 2007 až 09 2007
844. Zakoupení mopedu Agon v ceně do 20 tis Kč a provedení jeho vyčištění a údržbu p. V. Bártfayem formou dohodou o provedení práce , kdy 1 hod práce je za 50 ,- Kč
845. Záštitu nad 4. ročníkem Dog trekking stezkou vlka konaného dne 1 – 3. září 2006
846. Podporu KM sport sestávající z údržby závodních ploch ( sečení trávy )
847. Zabezpečení výuky něm. jazyka za základní škole úhradou nákladů na zajištění této výuky což činí 50 tis Kč
848. Smlouvu o dílo č. 2006 03 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským na zaměření objektu č.p. 63
849. Smlouvu o dílo č. 2006 04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.Petrem Heřmanským na zaměření objektu č.p. 31
850. Uznání dluhu ze strany Obce Loučná nad Desnou vůči Lesům ČR týkající se 52,65 m³ dřeva
851. Měsíční odměnu místostarostovi obce p. Bohumilu Tkadlecovi 6.790,- Kč, členům zastupitelstva obce, předsedům komisí a výborů v souladu se zákonem
852. Zajišťování předmětů pro muzeum obce ( příprava exponátů ) dary nebo nákupem dle úvahy starosty obce zmocnění starosty
853. Realizace fontány, kašny jako prvku k jižní straně tančírny ( univerzální haly ) v ceně do 100 tis Kč
854. Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2007 – 2010 v počtu 11
855. Změna rozpočtu dle seznamu
856. Prohlášení Obce Loučná nad Desnou : Obec Loučná nad Desnou prohlašuje, že litinová socha ženy ve splývavé říze hrající na lyru ( harfu ) prohlašuje, že socha byla do nabytí účinnosti zákona č.172/1991 Sb. , o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, ve vlastnictví České republiky a místní národní výbor v Loučné nad Desnou vykonával k soše právo hospodaření. Místní národní výbor sochu evidoval a fakticky s ní hospodařil
857. Cenu za zapůjčení židle 7,- Kč/ kus / den
858. Odprodej malé mechanizace TERA za vyvolávací cenu 3.000,- Kč
859. Odprodej případně likvidaci majetku tj. přebytečného materiálu vzniklého při obnově základní školy a zmocňuje rozhodnutím o výši ceny prodejní případně likvidací starostu obce, který toto provede v co nejkratším čase z důvodu uvolnění budovy skleníku a dalších skladovacích prostor obce
860. Doplnění značek zákaz vjezdu při vjezdu do areálu zámeckého parku a zámku a dodatkovou tabulkou s textem „ Na povolení OÚ vjezd povolen „
861. Zřeknutí se vlastnictví parcely č.459 kú Rejhotice vůči pí. Františce a p. Aloisu Gambovým, Karvinská 61, č.p. 1263, 736 01 Havířov
862. Zřeknutí se vlastnictví k parcele č.493/1 a 492/4 kú Rejhotice vůči pí.Libuši Ermlové bytem Šumavská 13, č.p. 931 Vinohrady 120 00 Praha , p. Janu Polcrovi, bytem Rejhotice č.p. 165, 788 11 Loučná nad Desnou a p. Jaroslavu Polcrovi, bytem Kociánovč.p.12;788 11 Loučná nad Desnou
863. Odprodej pozemku ( části ) p.č.1477/1 v kú Rejhotice a jeho přičlenění k prodávané stavbě starého penzionu Rejhotice č.p. 152 tzn. odprodej současně s touto stavbou, kdy cena pozemku je zahrnuta v ceně prodávané stavby a schvaluje rozdělení pozemku p.č. 1477/1 v kú Rejhotice z výše uvedeného důvodu
864. Odprodej pozemku p.č. 66/3 v kú Kociánov p. Pavlu Gargulákovi bytem Kociánov č.p. 43; Loučná nad Desnou a p. Romanu Klabanovi, bytem Kociánov č.p. 43;Loučná nad Desnou v souladu s dříve schválenými podmínkami
865. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1202 a 429/2 na obec ze strany pí. Renaty Kmecové,bytem Bolzanova 1972/27, 669 02 Znojmo
866. Odkoupení části parcely č.432/1;432/2;131/4;131/8;1199/6;ZE 1171/1 od p. Jiřího Jance , bytem Rejhotice č.p. 73; 788 11 Loučná nad Desnou a p. Huberta Böhma, bytem Rejhotice č.p. 67;788 11 Loučná nad Desnou a p. Miroslava Trnky, bytem Budišovská č.p. 494;74901 Vítkov v ceně do 10,- Kč/ m² a rozdělení parcel výše uvedených souvisejících s tímto odkupem za účelem zřízení přístupu k nemovitostem
867. Odprodej parcely p.č. 312/1 v Kú Kouty nad Desnou od PF ČR dle žádosti p. Františka Zatloukala , bytem U Cihelny 631, 788 13 Rapotín za účelem zajištění přístupu k nemovitostem
868. Odprodej pozemku p.č. 458/1 ( části ) a p.č. 457/2 (části ) v kú Rejhotice Ing. Martinu Čechovi, bytem Rejskova 41 796 01 Prostějov v ceně 100,- kč za 1 m² a rozdělení pozemků p.č. 458/1 a 457/2
869. Odprodej pozemku p.č. 458/1 (části ) a p.č. 457/2 ( části ) v kú Rejhotice dle navrženého schematu rozdělení pozemků stav. komisí zastupitelstva obce pí. Miroslavě Dubové , Sadová 472, 789 69 Postřelmov v ceně 100,- Kč za 1m²
870. Odprodej pozemku p.č.429/2 v kú Kouty nad Desnou p. Miroslavu Mazalovi, bytem Libina 81, 788 05 Libina v ceně100,- Kč za 1 m²
871. Pronájem pozemku p.č. 1689 v kú Rejhotice p. Hetclovi, bytem Rejhotice 78, 788 11 Loučná nad Desnou, pí. Marii Chytilové, Rejhotice 78, 788 11 Loučná nad Desnou, pí.Bohumile Křížkové, bytem Rejhotice 78;788 11 Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek
872. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 18 v kú Kociánov na PF ČR na Obec Loučná nad Desnou za účelem zřízení staveních pozemků v souladu s ÚPD obce
873. Odkoupení části pozemku p.č. 24/4 v kú Kociánov od p. Jiřího Bednaříka a Jarmily Bednaříkové za účelem zřízení přístupové komunikace na p.č. 18 ( bod č. 56 )
874. Studii realizace horského sportovního areálu v Koutech nad Desnou jako podkladový materiál pro III. změnu ÚPD Obce Loučná nad Desnou případně nový ÚPD obce a schvaluje jeho zařazení do III. změny ÚPD obce případně nového ÚPD obce
875. Přestěhování stavby – malého bufetu nacházejícího se vedle rybářské bašty k lyž. vleku tj. smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským týkající se vyřízení staveb. povolení k uvažovanému přestěhování
876. Realizaci figury čerta, která bude otáčet vodním kolem na rybníku Kocián
877. Výzvu na povodí Moravy s.p., aby uvedlo do plně funkčního stavu retenční tzn zachycovací nádrže splavenin na řece Hučivá Desná postavené po roce 1921
878. Smlouvu o dílo na zhotovení účelové katastrální mapy mez Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Stanislavem Herudkem
879. Čtvrtletní odměny členům komisí a výborů 1. a 2. čtvrtletí 2006

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

880. Podílení se na vydávání časopisu – Vlastivědný časopis Podesní
881. Vykonání trestu obecně prospěšných prací v obci p. Jaroslavu Kminiakovi z důvodu že jeden odsouzený ještě tyto práce na obci vykonává


882. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Přehled realizovaných akcí a jejich průběh
Návrh akcí pro rozpočet na rok 2007 pro nové zastupitelstvo obce
Stav ve věci obnovy zámku
Stav ve věci pí. Jany Kolínkové ( bytová situace )
Návrh informačních cedulí
Cenová nabídka na opravu výtahu v DPS ze strany Výtahy Olomouc s.r.o.
Výsledek hospodaření Kociánov s.r.o. za 1 čtvrtletí 2006
Výsledek fotbalového turnaje v kopané návštěva polských Sosnicowic v rámci svátku města ( hasičská soutěž ).
Zaslání písemného sdělení občanům místní části Filipová týkající se stavby chodníku jeho umístění a provedení ve vztahu k přilehlým nemovitostem
Přehled a rozpočet investic SOÚD na rok 2006
Podanou žádost o určení správce bezejmenného potoka
Sdělení Měst. úřadu Šumperk – odboru výstavby ke stavbě na p.č. 638/7 k.ú Bukovice
Jednání starosty obce s autorem kopie kaple Vřesové studánky v Německu
Napadení psy, problematika volného pohybu psů, přístup majitelů – očkování proti vzteklině
Jednání ve věci obnovy zámecké kaple s památkáři – závěrečný nátěr fasády kostela
Vyhlášení 5 volných dnů v období od 26.6 do 30. 6.2006 z důvodu rekonstrukce ZŠ
Výsledky parlamentních voleb na území obce
Výzvu k úhradě dluhu – poslední pokus o smír ( dluh Střední hotel…… vůči ŠPVS Šumperk ) a nebude s tímto nic dělat neboť dluh vznikl v době kdy na zámku byl jiný vlastník


starosta obce Ing. Pavel Martínek …………………………………………

ověřovatelé zápisu p. Josef Strnka …………………………………………

p.Bohumil Tkadlec …………………………………………

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ………………………………….

Zveřejněno: 8. 6. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 7.6.2006

Zpět nahoru