Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 13.5.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 13.5.2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8
Omluveni:                                                         3                                                                     
Neomluveni:                                                  0                                                                   
Ověřovatelé zápisu:                                      p. Bohumil Tkadlec , p. Martin Kopecký
Zapisovatel:                                                      pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Zahájení , uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Energetické štítky budov, účinnost kotlů
 5. Závěrečný účet obce za rok 2012
 6. Zpráva o výsledku hospodaření obce
 7. IV. Změna ÚPD
 8. Rozpočtové změny
 9. Nasvětlení přechodů - smlouva na projekt
 10. Úprava plochy pod kontejnerem
 11. Hospodaření společnosti Kociánov s.r.o.
 12. Obnova rozvodu vody – Rejhotice , Filipová ( Kolonka )
 13. Studie tribuny TJ Spartak
 14. Prodej , pronájem majetku a věcná břemena
 15. Ostatní
 16. Na vědomí
 17. Podněty a náměty občanů
 18. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.5.2013
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
798.   Provedení energetických štítků u budov a měření účinnosti kotlů v souladu a platnou legislativou ČR .
799.    Závěrečný účet Obce Loučná nad Desnou za rok 2012 bez výhrad.
800.    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2012
801.    Že ověřilo ve smyslu s ust .§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění   pozdějších předpisů ( stavební zákon ) , že Změna č. 4 Územního plánu obce Loučná nad Desnou   není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky , schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009 se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje , vydanými usn. č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne dne 22.2.2008 ve znění Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje , vydané usnesením UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011, které nabyly účinnosti dne 14.7.2011, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 8.1.2013 č.j. KUOK 1898/2013.
802.    Vydání ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) stavebního zákona za použití  ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona.
         Opatření obecné povahy č.1/2013 – Změnu č.4 Územního plánu obce Loučná nad Desnou , plné znění opatření obecné povahy je nedílnou součástí usnesení.
803.    Rozpočtové změny dle seznamu.
804.    Smlouva o dílo č. 201303 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se projektové dokumentace „ Osvětlení přechodu pro chodce na komunikaci I/44“.
805.    Vydláždění plochy pod kontejnerem u kotelny ( domu č.p.21 Loučná nad Desnou ).
806.    Účetní uzávěrku za rok 2012 společnosti Kociánov s.r.o.
807.    Návrh na umoření ztráty za rok 2012.
808.    Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Barboříkem týkající se obnovy vodovodu Kolonka .
809.    Realizaci studie stavby tribuny pro TJ Spartak .
810.    Budoucí zřízení věcného břemene pro R. A. a R. V., bytem Loučná nad Desnou . (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 610/1 k.ú. Kociánov, Loučná nad Desnou, dotčený pozemek:
- KN 823 v k.ú. Kociánov
811. Zřízení věcného břemene pro SMP Net, s.r.o. Ostrava (smlouvou o zřízení věcného břemene) – Plynovodní přípojka STL (KS 3103533), dotčený pozemek:
         - KN 631/3 v k.ú. Kociánov, č. sml. SMP/10/P413/13/P
- dle žádosti Ekoplan, s.r.o. Ostrava
812. Pronájem nebytových prostor – Změna právní formy a názvu nájemce ordinace praktického lékaře s příslušenstvím – v domě č.p. 60 Loučná nad Desnou na p.č. KN st. 125, v katastrálním území Kociánov, v rozsahu a znění stávající smlouvy s MUDr. Miloslavem Borkem, IČ 45212201, se změnou právní formy a názvu nájemce na: Jesenius J+M Borkovi spol. s r.o., sídlo Chodská 795/11, 78701 Šumperk, s platností od data zápisu spol. s r.o. do obchodního rejstříku.
813. Provedení výběru dodavatele silové elektrické energie pro rok 2014 formou „Veřejné zakázky MAS Šumperský venkov – centrální dodávka silové energie pro obec Loučná nad Desnou, její příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má obec 100% podíl“. Za tímto účelem schvaluje podpis mandátní smlouvy č. MAS-ŠPK-E008/2013 s mandatářem Osigeno s.r.o. Vikýřovice, IČ27761746.
814. Pro provedení výběru dodavatele silové elektrické energie pro rok 2014 formou „Veřejné zakázky MAS Šumperský venkov – centrální dodávka silové energie pro obec Loučná nad Desnou, její příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má obec 100% podíl“, schvaluje podpis Smlouvy č. E800/2013 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s účastníky smlouvy Obcí Nový Malín, IČ 00303089 a Osigeno s.r.o. Vikýřovice, IČ27761746.
815. Provedení výběru dodavatele zemního plynu pro rok 2014 formou „Veřejné zakázky MAS Šumperský venkov – centrální dodávka zemního plynu pro obec Loučná nad Desnou, její příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má obec 100% podíl“. Za tímto účelem schvaluje podpis mandátní smlouvy č. MAS-ŠPK-P008/2013 s mandatářem Osigeno s.r.o. Vikýřovice, IČ27761746.
816. Pro provedení výběru dodavatele zemního plynu pro rok 2014 formou „Veřejné zakázky MAS Šumperský venkov – centrální dodávka zemního plynu pro obec Loučná nad Desnou, její příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má obec 100% podíl“, schvaluje podpis Smlouvy č. P800/2013 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s účastníky smlouvy Obcí Nový Malín, IČ 00303089 a Osigeno s.r.o. Vikýřovice, IČ27761746.
817. Revokace bodu usnesení č. 605. z 11.5.2012 v původním znění: Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 500 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce A.I. a M., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001.
Nové znění: Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 300 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce A. I. a M., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001, pronajímaná výměra byla ověřena měřením v terénu (původní převzata ze smlouvy s PFČR). V návaznosti na nové znění provést úpravu nájemní smlouvy.
818. Uzavření smlouvy o výpůjčce č. OS201320002970 s EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ25134701, na výpůjčku sběrných nádob na separovaný sběr odpadů. Smlouva nahrazuje předchozí smlouvy o výpůjčce včetně dodatků. Předmětem výpůjčky je 10 ks nádob K-H-PL 1100 na plasty a 5 ks nádob K-H-GC 240 na sklo barevné. 
819. Revokace bodu usnesení 795. Z 26.3.2013 – změna v prodávajících osobách
Původní znění: Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová, obci Loučná nad Desnou - dotčené pozemky:
         - ZE st. 64 GP    62 m² v k.ú. Filipová - stavba chodníku
         - ZE 200 GP    106 m² v k.ú. Filipová – stavba chodníku
         Výkupní cena pozemků 70,- Kč/m², prodávající G. M. , Uherský Brod; G.A., 687 08 Buchlovice; K. Z., Luhačovice, 763 26; M. J., Dobrokovice , 763 07; M. J., Biskupice , 763 41; M. L., Biskupice, 763 41; náklady prodeje hradí kupující.
Nové znění: Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová, obci Loučná nad Desnou - dotčené pozemky:
         - ZE st. 64 GP    62 m² v k.ú. Filipová - stavba chodníku
         - ZE 200 GP    106 m² v k.ú. Filipová – stavba chodníku
         Výkupní cena pozemků 70,- Kč/m², prodávající G. M. , Uherský Brod; V. Z., 76502 Otrokovice; K. Z., Luhačovice, 763 26; M. J., Dobrokovice, 76307; M. J., Biskupice 763 41; M. L., Biskupice, 763 41; náklady prodeje hradí kupující.
820. Záměr prodeje hasič. zbrojnice Rejhotice za vyvolávací cenu 200 tis korun.
821. Zmocnění – plnou moc starostovi obce Ing. Pavlu Martínkovi na jednání Valné hromady, společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk ,a.s. v r. 2013 a oprávnění zmocnit k jednání další osoby.
        
 
822. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Vývoj daňových příjmů obce k 04/2013 .
 2. Počty obyvatel dle místních částí ( vyhotoveno pro HZS Ol. kraje)
 3. Vyjádření Lesy ČR, s.p. , správa toků
-         oblast Povodí Moravy , Vsetín k žádosti obce o kácení dřevin v průtočném korytu VT Hučivá Desná a Poniklý potok
 1. Dotace na zajištění akceschopnosti jednotek kategorie JPO II a JPO III
 2. Aktuální situace výstavby silnice I/44
-         obchvaty obcí
-         obnova komunikace ČHS jih
-         lávka ČHS
 1. ÚPD obce Loučná nad Desnou - návrh dotace z MMR ČR
 2. Zápis a usnesení z jednání valné hromady z 27.3.2013
 3. Aktivitu ve věci zařazení Alfréda Brendela mezi významné historické osobnosti Ol. kraje
 4. Nabídku odkupu vlastních akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s, konání valné hromady společnosti
 5. Změna ve financování školských zařízení zřizovaných obcemi - výše dotace na žáka ( 7-8 tis Kč)
 6. Kontrola na krizové řízení obce dne 22.5.2013
 7. Kontrola MMR ČR dne 15.5.2013 ( na základě udání )
 8. Kontrola ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( na základě udání )
 9. Žádost TJ Spartak ve věci havarijního stavu tribuny
 10. Žádost o projednání koordinace ve věci sesouvání zeminy do příkopy u domu č.p. 45 kú Filipová
 
 
 
 
 
Starosta                                                           Ing. Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                                      p.Martin Kopecký
 
                                                                        p. Bohumil Tkadlec
 
 
Zapisovatelka                                                  pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 14. 5. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 13.5.2013

Zpět nahoru