Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Veřejné zasedání 14. 6. 2002

Komín OÚ, právní subj. mateř. škola, schválení ÚP Loučná, schválení regul. plánu Kouty n.Des...

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSRVA OBCE, KONANÉ DNE 24.6.2002 V 17 00HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LOUČNÉ n.DES.

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 8
Omluveni : 3
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p.Valla
Zapisovatel : pí.Tkadlecová

Pan starosta nás přivítal na veřejném zasedání a seznámil nás s programem

Program veřejného zasedání

1. Oprava komínu obecní úřad - budova
2. Dopis gen.řediteli Povodí Morava a.s.
3. Kanalizace obce II.etapa
4. Zámek - jednání , soudní žaloby
5. Info tabule ABA a.s.
6. Knihovny Loučná nad Desnou a Kouty nad Desnou
7. Rybník Kocián
8. Obnova a výstavba chodníků
9. Domov důchodců - žádost o dotaci
10. Nákup pracovních pomůcek
11. Založení obchodních společností
12. Právní subjektivita mateřská škola
13. Příspěvek na údržbu obecních pozemků
14. Zimní údržba komunikací - chat. oblast
15. Nabídka na nákup žacího stroje
16. Přístřešky - panelové domy
17. Prodej domu č.p.20, obecních bytů
18. Nákup pozemků od PFČR
19. Prodej pozemků, které jsou v majetku obce
20. Schválení regulačního plánu Kouty nad Desnou
21. Schvaluje územní plán Obce Loučná nad Desnou
22. Na vědomí
23. Ostatní
24. Dotazy občanůProgram veřejného zasedání byl schválen 8 hlasy

Ke každému jednotlivému bodu zasedání probíhala diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání ze dne 24.6.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje :

877. Stavbu, resp. rekonstrukci komína na budově obecního úřadu na zákl. revizní zprávy Frevloko, s r.o. realizaci bude provádět p.Janota
878. Dopis generál. řediteli Povodí Morava v důsledku havarijního stavu řeky Divoké Desné, tzn. nedokončené práce po povodni 97
879. Smlouvu o dílo mezi Obcí a Ing. Tomáš Křikal - Proges, týkající se polohopisné a výškopisné mapy pro projekt kanalizace II. etapa
880. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Vladimírem Zouharem - kanalizace splašková část II
881. Plně se ztotožňuje s prohlášeními starosty Ing. Pavla Martínka učiněnými při jednání 18.4.2002 a jakýchkoliv dalších nebo prohlášeních ve věci spojenými se zámkem a v případě podaného jakéhokoliv trestního oznámení případné žaloby na jeho osobu, přejímá tuto obec na sebe včetně úhrady veškerých nákladů, které je nutno vynaložit v případných soudních sporech a jednáních a bere na sebe i případné následky soudních sporů
882. Provedení statického posudku na arkádu zámku
883. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a společností Automotoklub Bohemia Assistence, a.s. o spolupráci a instalaci informačních tabulí ABA v cenách v souladu s OZV obce
884. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Speciální základní škola Schola - viva, o.p.s. týkající se dotací na žáky
885. Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny ve věci realizace Aqua Centra s využitím zdroje term. vody
886.Úhradu za provedené výkopy v rámci odvodnění has. hřiště a dále výkopů na provedení zatrubnění přívodu vody. Materiál si hasič. sbor zakoupí sám
887. Nákup 140 bm lešen.trubek na ohrazení has.hřiště. Instalaci a svaření trubek včetně nátěru si provede has. sbor svépomocí
888. Zřízení veřejné knihovny v Koutech nad Desnou a v souladu se zákonem 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných inform. služeb ( dále jen knih. zákon ) schvaluje a vydává statut Místní knihovny v Loučné nad Desnou a Koutech nad Desnou
889. Knihovní řád Místní ( obecní ) knihovny v Loučné nad Desnou a Koutech nad Desnou
890. Rybářský řád platný na vodní ploše rybníka Kocián
891. Smlouvu o dílo č.0102 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav Olomouc na projekt chodníků vedle silnice I. třídy
892. Žádost o dotaci na realizaci domova důchodců s využitím budovy starého penzionu ( budovy kina )
893. Smlouvu 1/2002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lenkou Tkadlecovou a dále dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě a zprostředkovatelské činnosti ke smlouvě 1/2001
894. Smlouvu o dílo služby portálu Města a obce online mezi Obcí Loučná nad Desnou a zhotovitelem Česká vydavatelská pro internet s.r.o.
895. Nákup ochranných pracovních pomůce k - pracovní oděvy a prac. boty zaměstnancům nepracujícím na plný úvazek, t.j. brigádníkům, prac. max. 4 hod denně
896. Společenskou smlouvu o založení obchodní společnosti s ručením omezeným Ski Centrum Desná ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, zejména to, že společníky společnosti se základním kapitálem ve výši 200.000,-Kč je Obec Loučná v podílu 20% na základním kapitálu společnosti (40.000,-Kč), společnost Desná, a.s. se sídlem Maršíkovská 563, 788 15 Velké Losiny, v podílu 60% na základním kapitálu společnosti ( 120.000,-Kč ) a společnost Ski Prosport, s.r.o., IČO 25820618, se sídlem Kouty nad Desnou 54, 788 11 Loučná nad Desnou., v podílu 20% na základním kapitálu společnosti ( 40.000,- Kč)že správcem bude Ing. Jaroslav Podzimek a jednateli společnosti Ing. Jaroslav Podzimek, r.č. 590520/2380, bytem Velké Losiny, Žižkova 82, Ing. Pavel Martínek, r.č. 650513/0511, bytem Rejhotice 182, Loučná nad Desnou
897. Založení obchodní společnosti Kocián s.r.o.
898. Přiznání právní subjektivity Mateřské škole v Loučné nad Desnou od 1.7.2002
899. Občanům provádějícím údržbu v okolí panel.domů na pozemcích ve vlastnictví obce jednoráz. odměnu 500,- Kč měsíčně v obdobíj sezony
900. Zastupitelstvo obce by uvítalo, kdyby toto občané prováděli zdarma v rámci pomoci obci občanů jednotl.panel.domů
901. Realizaci 3 ks přístřešků na panel.dům č.p.78 v ceně 36.000,-Kč dle nabídky firmy SYTAM
902. Smlouvu o dílo č.zhotovitele-524/01/b-Dodatek č.2“oprava chodníků OÚ - U Tygra - chodník „ mezi Obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc , spol.s r.o.
903. Vzor kupních smluv na prodej bytů v domě č.p.20, kdy kupní cena je stanovena jako cena odhadní s možnostmi zaplacení v hotovosti nebo formou splátek s úhradou 30% ceny při podpisu smlouvy a splacením zbytku do 3let s úrokem 6%, čímž je schválen i vzor Smlouvy o splátkách a zřízení zástavního práva
904. Prodej bytů v obecních domech jednotlivě, čímž se revokuje dřívější schválení zastupitelstva obce o tom, že se byty budou prodávat pod podmínkou, že se prodají všechny v celém domě současně
905.Realizaci roštů do kotelny MŠ v ceně 7,497,-Kč
906. Odkoupení pozemku p.č.631/6 od ČR - OKÚ Šumperk
907. Odkoupení pozemku od PF ČR p.č.304, 292/3,292/1 v kú Přemyslov dle žádosti p.Václava Kotvalda
908. Odkoupení parcely č514 od PF ČR dle žádosti pana a paní Halaxovi ze dne 22.5.2002
910. Odkoupení parcely č.86/13 od PF na základě žádosti manželů Trefných ze dne 3,6,2002
911. Prodej parcely č.467/1, a to p.Kindlovi, rodině Krčmaříkových a firmě Hemopharm cs s r.o. v souladu s jejich žádostí s tím, že v souladu s těmito žádostmi bude provedeno rozdělení a zaměření pozemku.Tímto současně zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení pozemku parcely č.467/1
912. Odprodej pozemku manželům Vymětalovým
913. Odprodej pozemku část parcely 249/6, část parcely 251/4 dle dříve schválených podmínek
914. Odprodej pozemku p.č.611/3 v kú Filipová manželům Bárkovým dle dříve schválených podmínek
915. Odprodej pozemku část parcely č.303 a parcely č. 310 v kú Kouty nad Des. panu Marianu Purmanovi dle dříve schválených podmínek
916. Odprodej pozemku p.č.1517/3 a p.č.1652/4 v kú Rejhotice pí. Jedličkové Kateřině
917. Odprodej pozemku parcely č. 622/2 v kú Kociánov p.Zbyňku Opatrnému
918. Zadání plnící funkci souborného stanoviska k projednané urbanistické studii rekreačního krajinného celku Kouty nad Desnou, pro zpracování regulačního plánu Kouty nad Desnou
919. Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu Obce Loučná nad Desnou
920. Nákup parcely č.149 kú Kociánov od PF ČR dle žádosti p.Lukse Jaroslava
921. Zástavu budovy MŠ a budovy obecního úřadu pro poskytnutí úvěru os St.Fondu životního prostředí na realizaci kanalizace středu obce
922. Kontrolní řád obce Loučná nad Desnou
923. Smlouvu o kontrolní činnosti mezi Obcí Loučná nad Desnou a ON - OK Libina , s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Karlem Odráškem, Libina 95, 78805

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

924. Provozování tenis. kurtů ze strany obce
925. Provádění zimní údržby komunikace v chatové oblasti v Koutech nad Desnou a údržbu provádět pouze shora k domu p.Sembtnera a p. Dratvy z důvodu nemožnosti a nákladnosti údržby těchto komunikací
926. Z fin. důvodů odkoupení stroje ( žací + zimní údržba ) od p. Klabana
927. Odkoupení pozemkuod ČR OKÚ 631/4

928. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Lesostavby a.s. Šumperk , zatím se neozvali k reklamaci , nutno urgovat
2. TJ Spartak - jednání, vyjasnění jedn. postojů a hlavně možností obce
3. Krádež dopravního zrcadla - odložení věci
4. Dopis Archeco ke stavbě rybářské bašty
5. Kategorizace lyž. středisek - SPLV
6. Česká inspekce živ. prostředí - vyjádření ke stížnosti občanů Loučná nad Desnou
7. Změny jízdního řádu
8. Připravování akce SDH , včetně zprávy o stavu členské základny mladých hasičů
9. Stav ve věci dokum. filmu Radomil Frolek
10. Návrh na realizaci dokument.filmu „Tunel pod Červenohorským sedlem“
11. Suma prodeje služeb na Rybníku Kocián za období od 1.1.2002 do 9.6.2002
12. Žádost p.Klaban na řešení neúnosné dopravní situace na silnici III.třídy
13. Právní stanovisko k přechodu nájmu bytu Loučná nad Desnou , Rejhotice č.22 za zemřelého Jar. Cagáška na jeho vnučku Martu Foltýnovou
14. Žádost o pronájem parkoviště na ČHS ze strany SKI Klubu Šumperk, dopis OKÚ ref. dopravy v oblasti Červenohorského sedla, dopis p.Kubíčka autobusová doprava a postoupení stížnosti zn.S20/2002 OKÚ Jeseník
15. Neoficiální výsledky voleb do Parlamentu ČR v Obci Loučná nad Desnou
16. Žádost p.Chromíka na odkoupení stavební parcely s zařazením do seznamu zájemců o koupi stav. parcel
17. Žádost Pavlíny Máčkové na odkoupení stavební parcely s zařazením do seznamu zájemců o koupi staveb. parcel
18. Námět pro rozpočet na rok 2003 týkající se :
a) Zajištění zámec.parku, tzn. realizaci bran s pevným režimem otevírání ( 2 ks velkých - kovových , 1 ks malá kovová, 1 ks obyčejná)
b) Realizace občerstvení u spodního rybníka na místě bývalé stavby mléčnice ( koníren )
c) realizaci provozu lodiček ve spodní části zámeckého parku u rybníka
19. Návrh jízdního řádu - vlaky
20.Seznam závad na základní škole z pohledu bezpečnosti

929. Zastupitelstvo obce ukládá :

1. Nezavádět žádná opatření vůči zaměstnancům, kteří by měli odejít do důchodu a vyčkat, až tito sami podají žádost
2. Nechat zpracovat cenovou nabídku
a) na obnovu chodníků před panelovými domy ( komunikací v majetku obce )
b) na obnovu cesty k domu pí. Miklasové ( penetrace )
c) na úpravu chodníků před dlouhým panelovým domem se zakomponováním parkoviště ( posun zelených ploch )
d) rozšíření komunikace ( podélné parkování před domy ČEZ a.s.) se zajištěním majitele, možnosti realizace atd.
e) na opravu chodníků Club - Holacký
3. V rámci neprovádění údržby komunikací v chatové oblasti v Koutech nad Desnou provést odpovídající kroky k informování veřejnosti
4. Provedení statického posudku arkád v zámku


starosta Ing. Pavel Martínek, zapsala pí. Helena Tkadlecová, ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová, p.Zdeněk Valla

Zveřejněno: 27. 6. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Veřejné zasedání 14. 6. 2002

Zpět nahoru