Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 3.10.2012

Smlouvy  o půjčce na akci Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou II etapa

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 3.10.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:                9         
Omluveni:                                                                     2                                                         
Neomluveni:                           0                                                                                               
Ověřovatelé zápisu: p. Tkadlec Bohumil, p. Pavel Tříska    
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
           
Program veřejného zasedání:
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Stavba parkoviště před KD – úvěrové smlouvy
 5. Stavba VO park – smlouva na TDI
 6. Stavební akce rok 2013
 7. Most Rejhotice – smlouva o právu provést stavbu
 8. Rozpočtové změny
 9. Vyřazení pohledávek
 10. Přeložka silnice I/44 – varianty
 11. Obtokový kanál Rejhotice
 12. Projekt odkanalizování části RD
 13. Pronájem majetku
 14. Ostatní
 15. Na vědomí
 16. Náměty a podněty občanů obce
 17. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 3.10.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
670.    Smlouvu o půjčce č. 1/2012 ve výši 4 mil Kč s úrokem 6% a splatností do 28.2.2014 týkající se akce „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II.etapa“.
671.    Smlouvu o půjčce ve výši 7,5 mil Kč s úrokem 7% se splatností do 30. června 2013 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ týkající se akce „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II.etapa“.
672.    Provedení dosadby zeleně na realizované parkoviště před kulturním domem v počtu a skladbě dle projektu Ing. Petra Kubeši .
673.    Smlouvu č. 12151 o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby s názvem „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou - II. etapa , část komunikace   a zpevnění plochy„   mezi Obcí Loučná nad Desnou a koordinátorem BOZP Ecologikal Consulting a.s.
674.    Mandátní smlouvu č. 04/air/2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a ing. Pavlem Hoškem týkající se TDI na stavbu „ Veřejné osvětlení zámeckého parku II.etapa „ .
675.    Přehled stavebních akcí pro rozpočet na rok 2013
a.      kanalizace Rejhotice
b.      parkoviště Rýznar
c.      chodník Rejhotice
d.      parkoviště KD ( dofinancování )
e.      odvodnění komunikace chat. oblast Kouty nad Desnou
f.        chodník vedle objektu bývalé družiny .
676.    Smlouva o právu provést stavbu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic týkající se stavby „ Zvýšení průtočné výšky mostu M1 u pily včetně opravy komunikace „.
677.    Rozpočtové změny dle seznamu.
678.    Vyřazení pohledávek dle seznamu .
679.    Variantu č. 7 přeložky I/44, která nejméně ovlivní zastavěné území obce .
680.    Nerealizace obtokového kanálu v místní části Rejhotice.
681.    Realizace projektu na odkanalizování r.d. č. 86,88,89,140 v místní části Rejhotice    p.Strnka a další .
682.    Prodej kalendáře obce v ceně 20,- Kč /kus.
683.    Pronájem části pozemku parcela KN 631/11 orná půda, celkem 3177 m², (pronajímaná část 600 m²) v katastrálním území Kociánov. Účel – zřízení pronajaté zahrádky žadatele.
Pronájem plochy pro zřízení zahrádky dle žádosti manželů R. a J. S., Loučná nad Desnou, 788 11 za cenu 2,- Kč/m2 a rok .
684. Budoucí zřízení věcného břemene pro NATUR ENERGO s.r.o., Olomouc (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) umístění kabelového zemního vedení NN, a potrubního přivaděče k MVE, dotčený pozemek:
      - KN 443/4              v k.ú. Rejhotice
- dle žádosti NATUR ENERGO s.r.o., Olomouc.
685. Výsledek výběrového řízení na stavební akci „Veřejné osvětlení – Loučná n.D. – osvětlení zámeckého parku II. etapa“ a Smlouvu o dílo č. Z12061 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Elektroslužby Šumperk s.r.o., Zábřežská 462/2, 78701 Šumperk.
686. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 123/11 ze dne 11.10.2011 týkající se stavby chodníku v Rejhoticích .
687. Za účelem územního a stavebního řízení a následné výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová pro uložení odlehčovacího potrubí z řadu dešťové kanalizace budované pod chodníkem, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu České republiky, sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00, dotčené stavbou umístěním odlehčovací stoky dešťové kanalizace DN 400 vyústěné do toku Desná, dotčené pozemky:
            - ZE 222 (GP)            k.ú. Filipová
            - ZE 227 (GP)            k.ú. Filipová.
688. Za účelem územního a stavebního řízení a následné výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová pronajmout pozemky ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky, sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00, dotčené stavbou :
            - KN 229/2 trvalý travní porost – celá, k.ú. Filipová
            - ZE st. 76 (GP) část o výměře 30 m2, k.ú. Filipová
-         ZE 229 (GP) část o výměře 270 m2 , k.ú. Filipová.
 
 
689. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Stav stavebních prací
-         kanalizace Rejhotice
-    parkoviště kulturní dům
-    parkoviště zdravotní středisko
-            úprava pozemků , oplocení venkovní posilovny
-    obnova hrobky rodiny Kleinů.
2. Obnova povrchu komunikace I/44 v úseku od penzionu Gól k mostu vlak. nádraží Kouty nad Desnou   a poděkování ŘSD ČR za koordinaci akce ve vztahu k realizaci akce kanalizace Rejhotice .
3.   Podání žádosti o dotaci :
-         obnova dopravního hřiště u MŠ
-    obnova výsadeb starý hřbitov.
4. Projekční připravenost na podání žádosti o dotace
-    obnova výsadeb v areálu hrobky r. Kleinů
-    obnova zámeckého parku II. etapa
-      vestavěné kontejnery na třídění odpadu ve středu obce
-    chodník Rejhotice v úseku vlakového nádraží Rejhotice – penzion Zálesí
-         chodník vedle budovy bývalé školní družiny ( úsek od autobusové zastávky směr vlakové nádraží ).
5. IV. změna ÚPD obce - nevyhovující stanovisko krajského úřadu Ol.kraje.
6. Nabídku Desná a.s. na odkup majetku .
7. Nabídku Desná a.s. na provádění zimní údržby.
 
 
 
Starosta                                         Ing.Pavel Martínek                  .............................................
 
Ověřovatelé zápisu                        p.Bohumil Tkadlec                  .............................................
 
                                                      p. Pavel Tříska             .............................................
 
Zapisovatelka                                pí. Helena Tkadlecová            .............................................
 
 

Zveřejněno: 4. 10. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 3.10.2012

Zpět nahoru