Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 29.8.2012

Smlouva č. 10048591, Zástavní smlouva  č. 10048591 - Z

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 29.8.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    11       
Omluveni:                                                            0                                                         
Neomluveni:   0                                                                       
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec , p. Pavel Tříska
Zapisovatel:                  pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Vodovod Kolonka
 5. Parkoviště kulturní dům - smlouva o dílo, prohlášení obce
 6. Odkanalizování kultur. domu – projekt
 7. Kanalizace Rejhotice
 8. Žádosti o dotace
 9. Dodatek č. 1 k úvěru KA1007979
 10. Komunikace chat. oblast
 11. JSDH – dotace Ol. kraj
 12. Karta   hosta - partnerství k projektu
 13. Oprava Tatry 815
 14. Úprava venkovní posilovny
 15. Likvidace chodníků
 16. Rozpočtové změny
 17. Prodej a pronájem pozemků
 18. Ostatní
 19. Na vědomí
 20. Náměty a podněty občanů obce
 21. Závěr, poděkování za účast
 
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8.2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
649. Přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 800 tis Kč s určením na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospod. infrastruktrury – rekonstrukce části vodovodu v místní části Rejhotice a Filipová.
650. Smlouvu mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se poskytnutí finančních prostředků s určením na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospod. infrastruktury.
651. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a LAZAM uničovská stavební s.r.o. týkající   se snížení ceny na akci „ Loučná nad Desnou - obnova vodovodního řadu Filipová, Rejhotice ( Kolonka ) – havárie „ .
652. Smlouva o dílo č. 113/12 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se „ Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou - II. etapa „.
653. Vyčlenit finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa“ ve výši 4 532 797,88 Kč.
654. Vyčlenit každoročně finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II.etapa“ ve výši 112 000 Kč.
655. Smlouva č. 10048591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Loučná nad Desnou týkající se podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí , Prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury   a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1. – Snížení znečištění vod na akci „ Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková část III „ .
656. Zástavní smlouvu č. 10048591 – Z  mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Loučná nad Desnou týkající se poskytnutí půjčky ve výši 4755891,19 Kč ( s ročním úrokem 1,0 % ) a zástavy pozemku , stavební parcela č.st. 66 a stavby č.p. ( část obce – Kociánov ) umístěné na pozemku parc. č. st. 66.
657. Podání žádosti o finanční podporu prostřednictvím MAS Šumperský venkov na : 
-     obnovu dětského dopravního hřiště při MŠ
-         obnovu starého hřbitova Kociánov
-         obnova komunikace chat. oblast – odvodnění
-         vybavení kulturní místnosti has. Zbrojnice ( židle , stoly )
658. Dodatek č. 1 KA1205387 k úvěrové smlouvě investičního úvěru KA1007939 mezi Volksbank CZ, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou ze dne 3.11. 2010.
659. Investiční záměr Kouty nad Desnou chat. oblast II. etapa .
660. Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje s určením na pořízení rekonstrukcí , opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Ol. kraje.
661. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Ol. krajem a Obcí Loučná nad Desnou s určením na pořízení přenosné zásahové techniky .
662. Smlouva o budoucí smlouvě o partnerství k projektu - Karta hosta Jeseníky.
663. Provedení gen. opravy motoru TATRY 815 ( zásah. Vůz JSDH ).
664. Provedení terénních úprav ,oplocení a dalších prací u ZŠ (venkovní posilovna ).
665. Rozpočtové změny dle seznamu
666. Prodej pozemku – část parcely KN 631/11, orná půda, výměra celkem 3177 m², (odprodávaná část dle zpracovaného geometrického plánu 393 m²) v katastrálním území Kociánov. Účel – odkoupení pronajaté zahrádky žadatele T. R. Loučná nad Desnou ; 788 11. Prodej za cenu – 50,-Kč/m2 .
667. Pronájem části pozemku parcela KN 631/11 orná půda, celkem 3177 m², (pronajímaná část 400 m²) v katastrálním území Kociánov. Účel – zřízení pronajaté zahrádky žadatele.
         Pronájem plochy pro zřízení zahrádky dle žádosti pana T.B. , Loučná nad Desnou; 788 11 za cenu 2,- Kč/m2 a rok (dle dříve schválené ceny).
668. Odstranění stavby – chodníku – dle žádosti společenství pro dům 76,77 Loučná nad Desnou – chodník za domy Loučná nad Desnou 76, 77, 78 na parcele 631/3 v k.ú. Kociánov, - demontáž a celkovou úpravu terénu do 15.11.2012 .
 
 
669. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Výsledek Dřevosochání 2012 – výdaje a příjmy
 2. Balneopark – jednání
 3. Notářský zápis z jednání valné hromady VHZ Šumperk , a.s.
 4. Tisy v zámeckém parku - žádost obce o pomoc
 5. Žádost o zařazení Komoditní burzy Profit
 6. Monitoring návštěvnosti – zatím pozastaveno
 7. Příspěvek na II. Ročník soutěže mladých rybářů
 8. Sdělení SFŽP ČR ve věci provozování kanalizace
 9. Nabídka tanečních kurzů
 10. Plnění rozpočtu za rok 2012 ( daňové příjmy - daň z nemovitosti )
 11. Kanalizace Filipová – neúspěšnost s žádostí o dotace
 12. Nákup stolů do kulturní místnosti has. zbrojnice
 13. Prověřit OZV – pořádek v obci ( pálení odpadu )
 14. Nabídka ze strany provozovatelů sport. areálu K3SPORT na společné focení občanů
 
 
 
Starosta obce                                                   Ing.Pavel Martínek                  .................................
 
Ověřovatelé zápisu                                      p.Bohumil Tkadlec                ..................................
 
                                                                        p.Pavel Tříska                          .................................
 
Zapisovatelka                                                   pí.Helena Tkadlecová             ................................
 

Zveřejněno: 29. 8. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 29.8.2012

Zpět nahoru