Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 9.7.2012

Monitorovací zařízení k rybníku Kocián

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 9.7.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:             9
Omluveni:                                                         2
Neomluveni:                                                     0
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Pavel Tříska
Zapisovatel: Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Stavba chaty a kostela na Vřesové studánce
 5. Větrná farma na Mravenečníku
 6. Smlouva o dílo – stavba dopravní infrastruktury k RD ( projekt pro stavební povolení )
 7. Monitor. zařízení k rybníku Kocián
 8. Vodovod Kolonka, smlouva o dílo
 9. Veřejné osvětlení Rejhotice
 10. Smlouva o bezúpl. převodu – prostředky HZS
 11. Dřevosochání 2012
 12. Rozpočtové změny dle seznamu ( přijaté dotace)
 13. Chodník Rejhotice- dodatek ke smlouvě
 14. Dostavba ZŠ – dodatek ke smlouvě
 15. Veřejnoprávní kontrola- školství
 16. Parkoviště hřbitov Rejhotice - odkup pozemku
 17. Žádost o prominutí poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
 18. Parkoviště MŠ – Dodatek ke smlouvě
 19. Revokace usnesení č. 585
 20. Balneocentrum Loučná
 21. Revokace usnesení č. 600
 22. Revokace usnesení   č. 393, 394 a 395
 23. Prodej , pronájem majetku obce
 24. Ostatní
 25. Na vědomí
 26. Ukládá
 27. Podněty a náměty občanů obce
 28. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl po doplnění bodu „Ostatní „ na podnět pr. zástupce pana Sedláčka zastupujícího pana K. L. - Revokace č. usnesení 529 a 530 jejich zrušení, jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
615.Souhlas se stavbou chaty na Vřesové studánce v podobě blízké minulosti za podmínek splnění veškerých ekologických kritérií.
616. Záměr „ Rekonstrukce větrné farmy Mravenečník dle žádosti BENOCO, s.r.o, ze dne 21.5.2012.
617. Smlouvu o dílo číslo 201 202 08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fandament Architects s.r.o. na realizaci projektové dokumentace   pro místní komunikaci.
618. Realizaci monitoringu návštěvnosti s umístěním do prostoru vchodu dětského hřiště /rybník Kocián v ceně do 30 tis Kč.
619. Provedení a výsledek výběrového řízení na akci „ Loučná nad Desnou - obnova vodovodního řadu Filipová,Rejhotice ( Kolonka ) – havárie „ a smlouvu o dílo č. 2012/003 mezi Obcí Loučná nad Desnou a LAZAM uničovská stavební s.r.o. týkající se výše uvedené akce.
620. Realizaci veřejného osvětlení dle žádosti občanů místní části Rejhotic.
621. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j. HSOL -1424-5/2012 mezi Českou republikou a Obcí Loučná nad Desnou týkající se převodu 5 ks svítilen pro potřeby JSDH obce.
622.Realizaci Dřevosochání 2012 a kulturního léta 2012 s programem a náklady na akci dle určení starostou obce .
623.Rozpočtové změny dle seznamu ( příjmy – dotace ).
624.Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 123/11 ze dne 11.10.2011 týkající se chodníku podél I/44 – úsek zastávka Rejhotice – restaurace Zálesí.
625. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1129 mezi Obcí Loučná nad Desnou a JOKOV spol s.r.o. týkající se dostavby základní školy.
626.Provedení veřejnoprávní kontroly subjektu mateřské školy Loučná nad Desnou , příspěvková organizace IČ70974659 v rámci změny organizace.
627. Záměr odkoupení pozemku p.č. 983 v kú Rejhotice ( části ) za účelem zřízení parkoviště.
628.Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2011/010 mezi Obcí Loučná nad Desnou a LAZAM uničovská stavební s.r.o. týkající se akce „ Loučná – parkoviště u MŠ „.
629.Revokaci bodu usnesení č. 585 v textu na „ s účinností od 1.1.2013 „.
630. Realizaci záměru Balneocentra Loučná nad Desnou a kroky související s přípravou tohoto projektu ( realizaci rozpočtu, projekt. dokumentace a další ).
631. Mimořádnou odměnu členkám kontrolního výboru za dobré výsledky v kontrolní činnosti ve výši 5 tis Kč.
632. Pronájem štěpkovače v ceně 600,- Kč za hodinu + obsluha ( cca 150,- Kč/hod ).
633. Zrušení knihovny v Koutech nad Desnou z důvodu velmi nízké návštěvnosti a převedení knižního fondu do knihovny Loučná nad Desnou .
634. Revokaci bodu usnesení č. 600 z veřejného zasedání ze dne 11. 5. 2012: oprava tiskové chyby v textu z „…týkající se koupě st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří o výměře 146 m² a pozemku p.č. 655/1 ostatní plocha o výměře 2448 m² v kú Kociánov…“ na „…týkající se koupě a nabytí do vlastnictví obce objektu lesního hospodářství bez č.p. nebo č.e. na pozemku st.p.č. 120, st. p. č. 120 zast. plocha a nádvoří o výměře 146 m² a pozemku p.č. 655/1 ostatní plocha o výměře 2448 m² v kú Kociánov…“  ..
635. Revokaci bodů usnesení č. 393, 394, 395 z veřejného zasedání ze dne 5. 10. 2011: doplnění textu „…Převod za 1 Kč spoluvlastníkům domu č.p. 164 na pozemku st. p. č. 183 v k.ú. a části obce Rejhotice do spoluvlastnických podílů shodných s podíly na domě č.p. 164 Rejhotice a pozemku st. p. č. 183 v k.ú. Rejhotice.“
636. Prodej části pozemku p. č. 657 v k.ú. Kociánov vlastníkovy budovy čp. 84 na pozemku st. p. č. 346 v k.ú. Kociánov (Rybářská bašta) – KSS Seidl spol. s r. o., Olomouc za celkovou kupní cenu 1,- Kč. Důvodem odprodeje je zjištění chybného zaměření objektu Rybářské bašty v katastru nemovitostí – půdorys byl zaměřen bez základů, pouze dle stěn objektu. Odprodávaná výměra bude odpovídat skutečnému zaměření stavby geometrickým plánem. Jde o vypořádání vlastnických vztahů dle skutečnosti, náklady prodeje ponese prodávající.
637. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení (přípojka) NN pro RD Ing. Nováka na p.č. 1050/2 v k.ú. Rejhotice, dotčený pozemek:
                - 1620/1 v k.ú. Rejhotice
                - dle žádosti a návrhu smlouvy Emontas, s.r.o. Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc.
638.Prodej pozemku – část parcely KN 444/2, trvalý travní porost, výměra celkem 362 m², (odprodávaná část dle zpracovaného geometrického plánu 10 m²) v katastrálním území Kouty nad Desnou. Účel - majetkové vyrovnání pod stavbou trafostanice žadatele ČEZ Distribuce a.s.. Prodej za cenu dle posudku, který zadá k vyhotovení – ČEZ..
639. Ručení objektem občanské vybavenosti na adrese Loučná nad Desnou č.p. 91 – „hasičská zbrojnice“ na p.č. st. 66 a pozemkem pod stavbou parcela č. st. 66, zastavěná plocha a nádvoří, výměra celkem 435 m², v katastrálním území Kociánov. Účel – ručení za půjčku na investiční výstavbu.
640. Pronájem částí pozemku parcela KN 543/1 (ZE 543/1GP) ostatní plocha, k.ú. Kouty nad Desnou, ( pronajímaná část 30 m2) - pronájem plochy pro parkování vozidla dle žádosti pana S. Kouty nad Desnou, Loučná nad Desnou, za cenu 4,- Kč/m2 a rok.
641. Odkoupení pozemku – část parcely KN 613/1 (nezapsaná na listu vlastnictví), ostatní plocha – silnice, výměra celkem 20630 m², odkupovaná část - parcela ZE 184 GP, výměra 275 m2 v katastrálním území Filipová, vlastník K. F, Horní Němčice, 378 53. Účel – odkup pozemku pod stavbou budoucího chodníku Filipová. Odkup za cenu : 70,- Kč/m2 .
642. Provedení a výsledek výběr. řízení na stavební akci : Veřejné osvětlení - Loučná n/D - Kouty n/D a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o.
643. Smlouva o TDI na akci :Veřejné osvětlení - Loučná n/D - Kouty n/D mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem .
644. Podání žádosti o dotaci na realizaci kanalizace , název projektu – Loučná nad Desnou – splašková kanalizace Filipová, Kolonka na SFŽP ČR a prohlášení , že má vlastní podíl na realizaci uvedené akce..
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
645.Prominutí doplatku ve výši 6008,- Kč p. S. H.
646. Realizaci pečovatelské služby provozované obcí dle námětu pí. J. S.
647. Zrušení bodů usnesení č. 529 a 530.
 
648. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Realizaci odstranění prohnutí potrubí oddílné kanalizace za panelovými domy
 2. Předání žádosti p. J. H. místně příslušnému správci toku
 3. Možnost realizace optického kabelu
 4. Sdělení ze strany pí. F., jednání starosty obce s rodiči a pedagogy- stanovisko
 5. Vyhlášení výzvy v rámci programu rozvoje venkova , Podopatření III,1.2. podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 6. Žádost na úpravu kanalizační přípojky pro byt. dům Kociánov 20
 7. Sdělení ve věci „ Rekonstrukce komunikace III.třídy/3696 v úseku km 4,6 až 9,07 „
 8. Informace k projektu „ Chceme všechno prokouknout „
 9. Výsledky florbalového turnaje 18.5.2012 v Rapotíně
 10. Jednání s ZO AVZO Rybník Kocián
 11. Účast kamionu na Dřevosochání 2012 k provádění lékařských prohlídek zdarma – mateřská znaménka, osteoporóza, oční pozadí
 12. Výroční zprávu Vodohospodářských zařízení Šumperk , a.s. za rok 2011
 13. Předání archívní pomůcky – inventáře k archívnímu fondu Místního národního výboru Kouty nad Desnou
 14. Prezentace mobilního kina starostům a veřejnosti ze strany p. Radka Auera, ředitele společnosti
 15. Zaslání dotazu, resp. žádosti na SFŽP ČR ve věci provozu kanalizace
 16. Průběh stavebních prací v roce 2012
-         dokončeno parkoviště u MŠ
-         realizace učeben informatiky a jazyků na ZŠ
-         kanalizace Rejhotice
-         úprava komunikací v zámeckém parku ( eroze ), výsadba nových stromů, provázání koruny u červeného buku a další )
-         kříž na hřbitově v Rejhoticích , oprava dokončena
-         hrobka rodiny Kleinů – oprava probíhá
-         oprava oddílné kanalizace Kociánov ( průhyb potrubí )
-         umístění hračky čarodějnice u rybníka Kocián
-         infocedulky ke stromům v zám. parku
 1. Návštěva delegace z města Linden
 2. Návštěva p. Franze Kleina ve věci obnovy zámku
 3. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora, společnost HZ Ostrava s.r.o. se sídlem Výstavní 10; 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ 48396702 o výsledku přezkumního hospodaření Svazku obcí údolí Desné z arok 2011, a to bez výhrad
 4. Odstoupení od záměru koupě části pozemku parcel. čísl 763/1 v kú Kociánov ze strany INVEST CZ a.s.
 5. Možnost realizace hydrogeol. vrtů na parcele č. 719/1 v kú Kociánov   a nemá vůči tomuto námitek
 6. Zápis č.4/2012a usnesení č.4/2012 z Valné hromady Svazku obcí údolí Desné ze dne 20.6.2012
 7. Projekt „Registr obyvatel „ a jeho zahájení o d 1.července 2012
 8. Nabídku na sběrové karty s tím, že tuto zatím nerealizovat
 
 
 
Starosta obce                                                   Ing.Pavel Martínek                  .................................
 
Ověřovatelé zápisu                                      p.Bohumil Tkadlec                  .................................
 
                                                                        p. Pavel Tříska             .................................
 
zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová            .................................
 

Zveřejněno: 10. 7. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 9.7.2012

Zpět nahoru