Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 11.5.2012

Sloučení  ZŠ a MŠ,  Vystoupení Obce Loučná nad Desnou  ze společnosti VHZ ,a.s.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 11.5.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    9         
Omluveni:                                                         2         
Neomluveni:                                                  0                     
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Pavel Tříska
Zapisovatel: pí. Jana Jelínková
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Protipovodňová ochrana – žádost na SFŽP
 5. Sloučení ZŠ a MŠ
 6. ZŠ – výjimka z počtu dětí
 7. Dostavba ZŠ – prodloužení termínu
 8. Informační letáky – zámecký park, obec
 9. Satelitní systém DPS
 10. Kanalizace Filipová- projekt ( změna termínu )
 11. TDI kanalizace Rejhotice – dodatek ke smlouvě
 12. Vystoupení Obce Loučná nad .Des. ze společnosti VHZ
 13. SDH – prapor
 14. Poskytnutí projektové dokumentace - Kostel Vřesová studánka
 15. Vlakové nádraží Loučná nad Des. – parkové úpravy
 16. Revokace usnesení č. 534
 17. Kronika obce za rok 2012
 18. Nákup pozemku – dřevosklad
 19. Úvěr od SFŽP ČR
 20. Prodej , pronájem majetku obce
 21. Ostatní
 22. Na vědomí
 23. Ukládá
 24. Podněty a náměty občanů obce
 25. Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
583. Podání žádosti na SFŽP ČR ( MŽP ČR ) prostřednictvím Svazku obcí údolí Desné na akci s názvem „ Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné „ a prohlášení, že má vlastní podíl v rámci rozpočtu ve výši 350 tis Kč a dále finanční prostředky na provoz systému v rámci rozpočtu obce násled. let.
584. Sloučení příspěvkové organizace : Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk , IČO 60341661, sídlo Loučná nad Desnou 58, a Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace IČO 70974659, sídlo Loučná nad Desnou 70 s účinností od 1.1.2013 , nástupnická organizace Základní škola Loučná nad Desnou, okres Šumperk, veškerá práva a závazky přecházejí na přejímací organizaci v plném rozsahu .
585. Změnu názvu právnické osoby na Základní škola a mateřská škola Loučná nad Desnou , příspěvková organizace s účinností od 1.3.2013.
586. Dodatek č.5 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk.
587. Výjimku z počtu žáků na Základní škole Loučná nad Desnou , okres Šumperk pro školní rok 2012 – 2013 dle žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Věry Turkové ze dne 17. 4. 2012na 117 žáků , tj. 36 žáků pod stanovený limit 153 žáků.
588. Závazek uhradit zvýšené výdaje , a to nad výši stanovenou krajským normativem na vzdělávací činnost základní školy na 36 žáků pro školní rok 2012 – 2013.
589. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a JOKOV spol. s r.o. týkající se prodloužení termínu dostavby základní školy.
590. Realizaci informačního letáku „ Zámecký park „ v počtu 3000 ks a ceně do 20 tis Kč a informačního letáku „ Obec Loučná nad Desnou „ v počtu 3000 ks a ceně do 25 tis Kč.
591. Realizaci satelitního příjmu TV v DPS v ceně do 25 tis Kč.
592. Dodatek č. 3 k SOD č. 11/2011 zak. č, 13942 týkající se kanalizace Filipová - projekt, prodloužení termínu .
593. Dodatek č. 2 ke smlouvě z 26.8.2010 kanalizace splašková č.III týkající se TDI – kanalizace Rejhotice ( prodloužení činnosti TDI ).
594. Vystoupení Obce Loučná nad Desnou ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. a žádost o vydání majetku obce od této společnosti ( vodovodní řad v Obci Loučná nad Desnou včetně vodojemu ).
595. Příspěvek SDH Loučná nad Desnou na pořízení slavnostního praporu ve výši do 50% ceny , zbývajících 50% kryto v rámci dotačního programu obce SDH, u příležitosti 125 let založení sboru dobrovolných hasičů.
596. Poskytnutí projektové dokumentace na stavbu kostela na Vřesové studánce případnému zájemci o realizaci této stavby .
597. Realizace studie na úpravy plochy nad vlakovým nádražím Loučná nad Desnou sestávající z :     -    parkové úpravy
-         chodníku
-         parkoviště pro cca 10 automobilů
598. Revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 534 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.2.2012 u úpravy podmínek , kdy v bodu 3 se lhůta prodlužuje na 120 dní ze 60 dní z důvodu časové prodlevy zpracování zaměření pozemku KN 763/1.
599. Text kroniky obce za rok 2012 a odměnu kronikáři ve výši 10 tis Kč.
600. Kupní smlouvu mezi Desná a.s. se sídlem Maršíkovská 563, 788 11 Velké Losiny a Obcí Loučná nad Desnou týkající se koupě st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří o výměře 146 m² a pozemku p.č. 655/1 ostatní plocha o výměře 2448 m²v kú Kociánov v ceně 1500 tis Kč splatné ve dvou splátkách ( pozemek bývalého dřevoskladu u rybníka Kocián včetně vjezdu do garáží ).
601. Záměr vzetí si úvěru ve výši 4,7 mil Kč s úrokem 1% a splatností 10 let od Státního fondu životního prostředí ČR s určením na úhradu 50% vlastního podílu k poskytnuté dotaci na akci“ Loučná nad Desnou - kanalizace splašková III „ se zástavou majetku obce v podobě víceúčelové budovy hasič. zbrojnice Loučná nad Desnou 91, st.p. 66 kú Kociánov a další úkony související   s tímto záměrem ( znal. odhad obce ).
602. Přijetí dotace z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji ve výši 2 000 000,- Kč na stavbu Loučná nad Desnou - kanalizace splašková – část III .
603. Pronájem pozemku (převedení smlouvy po zemřelém manželovi) – parcela KN 159/2, v katastrálním území Kociánov, trvalý travní porost, výměra celkem 565 m2, pronajímaná část 100 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce Š. Z. Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
604. Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 500 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro společné nájemce M. M. Loučná nad Desnou, a D. K., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
605. Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 500 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce A. I. a M., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
606. Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 400 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce R. S. a B., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
607. Zřízení věcného břemene na pozemcích č.p. 657, 756, 874 k.ú. Kociánov smlouvou o zřízení věcného břemene – vymezení plochy pro zřízení venkovního posezení – v rozsahu 10 x 15 m
      Dotčený pozemek:
- KN 657, 756, 874             v k.ú. Kociánov
      Rozsah dotčení jednotlivých pozemků bude určen geometrickým plánem.
      Břemeno se zřizuje – bezúplatně ve prospěch vlastníka objektu č.p. 84 Loučná nad Desnou. Náklady na zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy a její vklad do katastru nemovitostí nese povinný z věcného břemene.
608. Revokace bodu usnesení č. 567 z veřejného zasedání ze dne 2.4.2012: oprava tiskové chyby v textu z „náklady zápisu hradí nabyvatel práva“ na : „náklady zápisu hradí povinný z věcného břemene“. Správné znění textu bodu:
Zřízení věcného břemene pro vlastníka budovy č.p. 84 na parcele st. 346 a parcely st. 346 v k.ú.Kociánov smlouvou o zřízení věcného břemene – k přístupu k budově č.p. 84 a pozemku p.č. st. 346 to je právo vstupu, vjezdu na pozemek, parkování na vyhrazených plochách, výjezdu z pozemku pro vlastníka nemovitosti, členů jeho domácnosti, jeho zaměstnanců, osobních a nákladních automobilů návštěvníků a zásobování + zahrádka
                        dotčený pozemek:    - KN 657       v k.ú. Kociánov
Právo věcného břemene bude do KN zaznamenáno na základě smlouvy s vlastníkem    jako bezplatné, náklady zápisu hradí povinný z věcného břemene .
609. Pronájem pozemků - Obec Loučná nad Desnou nájemce, pronajímatel PhDr. Faltejsková Irena a Valášek Vlastislav, pozemky KN 90/3, 1481/1, 1482/1, 1486/1, 1488, 1489, 1490/3, 1490/4, 1490/5, 1490/6, 1490/7, PZE 99/101 k.ú. Rejhotice, pronajímaná plocha celkem 23 314 m2 , nájemné 4,5 Kč/m2, celkem 104 913 Kč ročně, pronájem do roku 2022.
610. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje        z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou na restaurování Hrobky rodiny Kleinů. 
611. Pověření pana starosty Ing. Pavla Martínka k podpisu smlouvy o   poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji na restaurování hrobky rodiny Kleinů.
612. Cenu za pronájem kulturního domu na konání akcí nekomerčního charakteru - svátky , křtiny , oslavy živ. Jubileí a další na 5.000,- Kč/den z původních 2000,- Kč /den s platností od 1. nově objednané svatby - případně další výše uvedené akce .
613. Smlouvu   č. E800/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Obec Loučná nad Desnou a Osigeno s.r.o., Smlouvu   č. E801/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Kociánov s.r.o .a Osigeno s.r.o, Smlouvu   č. E802/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk , příspěvková organizace a Osigeno s.r.o., Smlouvu   č. E803/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Mateřská škola Loučná nad Desnou ,příspěvková organizace a Osigeno s.r.o., Mandátní smlouvu   č. MAS-ŠPK-E008/2012   Obec Loučná nad Desnou a Osigeno s.r.o . Předmětem smluv je výběrové řízení na dodávku el. energie.
 
614. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
 1. Vystoupení hostů ve věci Národního parku Jeseníky
 2. Schválení dotace na :
-         úhradu 50% vlastního podílu obce na kanalizaci Rejhotice ve výši 2 mil Kč
-         parkoviště nad zdravotním střediskem 0,5 mil Kč
-         parkoviště před kulturním domem ( hodnota zatím neupřesněna )
-         tvorba územně plánovací dok. Obce 0,2 mil Kč
-         arboretum zám. park – 10 tis Kč
 1. Stavební práce jaro 2012
-         realizace nové kanceláře v budově OÚ
-         kanalizace Rejhotice
-         dostavba ZŠ – učebny informatiky   a cizích jazyků
-         kácení dřevin zámecký park , výsadba
-         umístění čarodějnice – areál rybníka Kocián
-         oprava dláždění hřbitova Rejhotice
-         informační cedule, pítko a držák konví hřbitov Rejhotice
 1. Studii Balneopark Loučná nad Desnou - „ Od pramene k moři „
 2. Kulturní dům – využití
 3. Kontrola dotačních akcí ze strany FÚ Olomouc – bez závad
 4. Žádost Moravské národní obce o.s. ve věci vyvěšování moravské vlajky s tím, že platí dřívější usnesení ZO
 5. Informace o plánovaném výpadku služeb poskytovaných společností Telefonika Czech Republic , a.s.
 6. Zápis č. 2/2012 a usnesení č. 2/2012 z jednání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné
 7. Přehled získaných dotací od roku 2000 doposud ( pro potřeby soutěže Vesnice roku )
 8. Nabídka na projekt pro stav. povolení pozemek p.č.18 kú Kociánov)
 9. Pozvánku na řádnou valnou hromadu Vodohospodářských zařízení Šumperk , a.s
 10. Žádost p. Jiřího Hamáčka ve věci místního toku
 11. Žádost zastupitelů obce na revokaci bodu usnesení č.529,530 týkající se prodeje parcely firmě KSS Seidl , s.r.o.
 12. Možnost realizace otevřeného ohniště v blízkosti rybníka Kocián
 13. Žádost ředitelky Základní škola Loučná nad Desnou okr. Šumperk o povolení výjimky z počtu žáků
 14. Inspekční zprávu čj. ČŠIM-164/12-M a Protokol čj. ČŠIM-256/12-M týkající se Základní školy Loučná nad Desnou , okr. Šumperk
 15. Záměr realizovat stavební parcely v místní části Filipová
        nízká cena
        blokace předkupním právem obce
        lhůta výstavby atd.
 1. Jednání o obnově VO – příprava na dotaci
 2. Předpokládané úspory za energie ( plyn , elektřina ) dosažené společným výběrovým řízením dodavatele prostřednictvím MAS Šumperský venkov
 3. Plnění rozpočtu obce - příjmy do konce dubna 2012
 
615. Zastupitelstvo obce ukládá :
 1. Starostovi obce
-         Jednat s firmou KSS Seidl s.r.o. a rod. L. ve věci prodeje pozemku ve věci nalezení oboustranné shody bez negativních dopadů na obec ( snížení ceny – poškození obce )
-         Předání žádosti p. J. H. majetkově příslušnému správci toku a realizovat k této věci odpovídající jednání
 1. Místostarostovi obce, zastupiteli p. M .Kovaříkovi
        nalézt vhodnou lokalitu pro umístění veřejného ohniště v blízkosti rybníka Kocián a návrh předložit zastupitelstvu obce
 
 
 
starosta                              Ing.Pavel Martínek                  ............................................   
 
ověřovatelé zápisu             p.Bohumil Tkadlec                  .............................................
 
                                          p. Pavel Tříska             ..............................................
 
zapisovatelka                    pí. Jana Jelínková                      .............................................              

Zveřejněno: 14. 5. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 11.5.2012

Zpět nahoru