Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 27.2.2012

 

Vodovod Filipová . žádost o dotaci, kanalizace splašková Filipová, kamerový systém v obci

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 27.2.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    10       
Omluveni:                                                         1                                                                     
Neomluveni:                        0                     
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Pavel Tříska
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Vodovod Filipová – proj. dokumentace , žádost o dotaci
 5. Vodovod, kanalizace provoz      Hospodářská činnost – převod části na s.r.o.
 6. Dopravní obslužnost – smlouva s Městem Šumperk
 7. Pravidelný info servis – smlouva s ASI info technika s.r.o.
 8. TDI – kanalizace , dodatek ke smlouvě
 9. Nová vitrína , vodní zdroj hřbitov Rejhotice
 10. Poskytování infoslužeb , Smlouva s DATATRADE s.r.o.
 11. Marienmarkt Linden, dny města Sosnicowice
 12. Chodník Filipová – smlouva
 13. Kanalizace splašková Filipová , Kolonka – dodatek č.2 ke smlouvě
 14. Ek. informace MŠ. ZŠ
 15. Hospodářský výsledem MŠ
 16. Využití rezervního fondu MŠ – havárie boiler atd.
 17. Organizační změny MŠ a ZŠ , úspora mzdových nákladů
 18. Kamerový systém v obci
 19. Výše čtenářského poplatku v místní knihovně
 20. Umístění dopravní značky chat. oblast
 21. Vybavení kanceláře starosty obce novým nábytkem
 22. Nález bedny s potravinami
 23. Majetkové záležitosti, prodej, pronájem
 24. Ostatní
 25. Na vědomí
 26. Podněty a náměty občanů obce
 27. Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.2.2012
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
502. Převzetí projektové dokumentace na akci Vodovod Filipová od VHZ , a.s. Šumperk
503. Podání žádosti o dotaci na realizaci rozvodu pitné vody v místní části Filipová a Rejhotice na Státní fond životního prostředí ČR
504. Předání provozování hospodářské činnosti obce ( rozvodu vody, kanalizace ,lesní hospodářství a další ) v majetku obce pod správu Kociánov s.r.o. dle určení starostou obce
505. Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk
506.  Smlouvu o poskytování pravidelného servisu č. 11106 mezi Obcí Loučná nad Desnou a ASI informační technologie s.r.o.
507. Mandátní smlouvu z 26.8.2010 – dodatek č.1 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Hošek & partneři s.r.o. týkající se TDI „ Loučná nad Desnou – kanalizace splašková část III“
508. Realizaci nové vitríny a vodního zdroje na hřbitově v Rejhoticích
509. Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Loučná nad Desnou a DATATRADE s.r.o organizační složka , týkající se poskytování služeb obce info
510.Účast delegace Obce Loučná nad Desnou na Marienmarktu od 23.3.2012 do 25.3.2012 v Lindenu v počtu osob dle určení starostou
511. Účast delegace Obce Loučná nad Desnou na svátku města Sosnicowice od 19. do 20. května 2012 v počtu osob dle určení starostou
512. Smlouvu o dílo č. 201 203 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se stavby „ Chodník podél I/44 – úsek křižovatka na Maršíkov - zámecký park „
513. Dodatek č .2 k SOD č. 11/2011 , zak. č. 13942 týkající se akce „ Loučná nad Desnou - splašková kanalizace Filipová, Kolonka „ zak. č. 13942
514. Rozvaha - bilance příspěvkové organizace – Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk , příspěvková organizace , období 12/2011 a výkaz zisku a ztráty téže příspěvkové organizace období 12/2011
515. Rozvaha - bilance příspěvkové organizace – Mateřská škola    Loučná nad Desnou , okres Šumperk , příspěvková organizace , období 12/2011 a výkaz zisku a ztráty téže příspěvkové organizace období 12/2011
516. Hospodářský výsledek Mateřské školy Loučná nad Desnou , příspěvková organizace a převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 752,38 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Loučná nad Desnou .
517. Použití rezervního fondu Mateřské školy Loučná nad Desnou jehož výše činí 112 870,28 Kč na úhradu potřeb této příspěvkové organizace v následujícím pořadí :
a)      náhrada boileru na ohřev vody ( havarijní stav )
b)     převložkování komínu ( souvisí s bodem a )
c)      nákup automatické pračky ( havarijní stav )
d)     nákup elektronického piana
 a další dle žádosti ředitelky Mateřské školy ze dne 8.2.2012
518. Realizaci kroků a zvážení sloučení objektů resp. příspěvkových organizací Základní škola Loučná nad Desnou okres Šumperk a Mateřská škola Loučná nad Desnou pod jedno vedení z důvodu úspory mzdových nákladů
519. Realizace kamerového systému na území obce ve spolupráci s Policií ČR v programu ochrana majetku dle finančních možností obce s umístěním jednotlivých kamer dle určení starosty obce ve spolupráci s Policií ČR
520. Výši čtenářského poplatku v Knihovně Loučná nad Desnou 30,- Kč / rok od 1.1.2012
521. Umístění dopravní značky chat. oblast dodatková tabulka – silnice se udržuje pouze plužením
522. Nákup ,resp. vybavení kanceláře starosty novým nábytkem
523. Ve věci nálezu bedny s potravinami při realizaci obecní místní komunikace na pozemcích obce , aby tato byla zapůjčena Muzeu Šumperk případně dalším muzeím a v případě realizace vlastního muzea Obce Loučná nad Desnou , aby tato tam byla vystavena
524. Revokaci usnesení č. 412 a č. 426 bodu usnesení zastupitelstva obce a smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 719/1 k.ú. Kociánov na 5 let – bezplatnou, se svolením ke stavbě potrubí pro tepelné čerpalo – parcela (část)KN 719/1, výměra 74808 m2, ostatní plocha - zeleň, v katastrálním území Kociánov, obci Loučná nad Desnou, půjčovaná část 60 m2 . Vypůjčitel dle smlouvy je JAPEDA SUNRISE s.r.o. Olomouc, IČ 25822420, zastoupená jednatelem Petrem Látalem
525. Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o zřízení věcného břemene) – Stavba IV-12-8005719/001 – „Loučná nad Desnou obec – připojení ČOV – NNk“ pro pozemek: 832/1, 697/1(ZE 697), 691, k.ú. Kociánov
-         dle žádosti a předložené smlouvy EMONTAS s.r.o. Jiráskova 1273/7A, Olomouc.
526. Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov s dotčením pozemků v
k.ú. Přemyslov parcela č. 219 (ZE st.38), 219 (ZE 219), 264 (ZE st.54), 349/2 a v
k.ú. Rejhotice parcela č. 521 vše na LV 10001 - vydání kvalifikovaného souhlasu vlastníka
      - souhlas s dotčením pozemků a provedením stavby
- souhlas s následným odprodejem dotčené části pozemků za cenu při ocenění dle     vyhlášky MF ČR 
527. Revokace bodu č.120 unesení ZO z 24.1.2011z pohledu změny výměry a ceny pozemku KN 124/1 v kú Kociánov
528. Prodej pozemku – část parcely KN 124/1, trvalý travní porost, výměra celkem 1056 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu 796 m2, v katastrálním území Kociánov v ceně 300,- Kč/mna základě žádosti zprostředkovatele RealAliance s.r.o. zájemci - KSS Seidl s.r.o. Brno
529. Revokace bodu č. 121 unesení ZO z 24.1.2011 KN 125/1 kú Kociánov z pohledu výměry a ceny pozemku
530. Prodej pozemku – část parcely KN 125/1, trvalý travní porost, výměra celkem 2919 m², prodávaná část po zpracování geometrického plánu 587 m², v katastrálním území Kociánov v ceně   300,-Kč/m2   dle žádosti zprostředkovatele RealAliance s.r.o.zájemci – KSS Seidl s.r.o. Brno
531.  Prodej pozemku – část parcely ZE PK 47, trvalý travní porost, výměra celkem 528 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu cca 80 m2, v katastrálním území Kouty nad Desnou v ceně Kč/m2 50,- Kč panu J. R., 788 11 Loučná nad Desnou
532. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu IV-12-8006982/2) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení (přípojka) NN, dotčený pozemek:
- 611/1 v k.ú. Filipová
- dle žádosti Emontas, s.r.o. Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh.
533. Budoucí zřízení věcného břemene pro TELEFONICA CZECH REPUBLIC,a.s. Praha (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného    břemene) - souhlas s umístěním chráničky a přeložky MTS, dotčený pozemek:
            - 540/1 v k.ú. Kouty nad Desnou
-dle žádosti ŘSD ČR, Praha. (Přeložka kabelu na ČHS vyvolaná rekonstrukcí silnice I/44
534. Prodej pozemku – část parcely KN 763/1, trvalý travní porost, výměra celkem 54127 m2, (odprodávaná část dle následně zpracovaného geometrického plánu cca 20000 m2) v katastrálním území Kociánov formou soutěže - převod za nejvyšší nabídnutou cenu  zapodmínek :
1 . Nevyužití předkupního práva  ze strany PFČR
2. Vyvolávací cena  250,- Kč /m²
3. Vítěz musí zaplatit na účet obce  do 60 dní 1 mil Kč. V případě , že tak neučiní, postupuje druhý v pořadí. Zbytek do odsoutěžené ceny do 60 dní od podpisu smlouvy. V případě, že zájemce  z jakýchkoliv důvodů odstoupí od koupi nebo se prodej neuskuteční, tak 1mil Kč propadá obci  .
4. hodnota minimálního příhozu  činí 10 ,- Kč
 
Prodej parcely č. 763/1 v kú Kociánov  dle soutěže  v tomto pořadí , dle výše schválených podmínek
1.    Invest CZ a.s., Opavská 1409/15 Šternberk                                        cena  250,- Kč /m²
                                                                                                                                                                 
535. Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. smlouvou o zřízení věcného břemene číslo – IV-12-8005170/1 - Stavba – „Loučná nad Desnou – Kouty, pí. K. – NNv, NNk“ pro pozemek: KN 303/1, ZE 546/1 PK, k.ú. Kouty nad Desnou
-         dle žádosti ENERGOROZVODY s.r.o. Počernická 168, Praha 10.
536. Prodej přebytečného vybavení mateřské školy - pianino Petrof p.Ing. M. P., bytem 788 11 Loučná nad Des. za 5.000,- Kč
537. Žádost na PFČR o pozemky pro p. R. J.kú Kouty vedle zaměřené komunikace ZE 70/102 EN ( část ), ZE 49/PK ( část ), ZE 43/102 EN (část ), ZE st. 11PK ( celá ) , části dle skutečného zaměření GP
538. OZV 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a ruší OZV 6/2011
539. Vykoupení pozemku p.č. ZE st. st.158 GP v kú Rejhotice pro stavební řízení a stavbu „ Chodníky Rejhotice - Loučná nad Desnou SO 02 – II Pila „ od stávajících majitelů za cenu dle určení starostou obce
540. Úhradu nákladů   souvisejících s opravou kanalizační přípojky k rod . domu paní M. S. vzniklých při realizaci MK za objektem bývalé školní družiny v rozsahu dle určení starostou obce
 
541.Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
 1. Přehled podaných žádostí o dotace včetně výsledku pokud je znám
 2. Přehled žádostí o dotace, které je možné uplatnit
 3. Sdělení ve věci kontroly provozovatelů MVE na toku Desná ze strany České inspekce životního prostředí
 4. Nalezení předmětu – bedny při realizaci místní komunikace za objektem bývalé školní družiny
 5. Odpověď na výsledek soutěže na prodej části pozemku parcelní číslo 763/1 v kú Kociánov
 6. Vzhled, resp. návrh vodního prvku pro děti na jižní straně objektu tančírny¨
 7. Nabídku na realizaci projektů na čistírny odpadních vod ze strany Envi- pour, s.r.o.
 8. Vyjádření Obce Velké Losiny k žádosti o změnu ÚPD obce  případně změnu kú obcí ( na úkor Obce Velké Losiny ) ze strany Obce Loučná nad Desnou
 9. Kontrolu Obce Loučná nad Desnou ze strany HZS Olomouckého kraje 
 10. Návštěvnost SKI areálu Kouty nad Desnou – K3 SPORT
  1. lanovka
  2. exkurze PVE Dlouhé stráně za rok 2011
 1. Plnění Programu obnovy venkova
 2. Aktualizace návrhu PPO Šumperk - Kouty nad Desnou ze strany SOÚD
 3. Možnost realizace tanečních kurzů dle nabídky
 4. Zaslání sdělení , resp. žádosti o obnovu staveb na řece Desné gen. řediteli Povodí Moravy , s.p.
 5. Stav ve věci TV – signálu
 6. Záměr obce převzít zpět do správy rozvod pitné vody ( střed obce) od VHZ , a.s Šumperk
 7. Tříkrálová sbírka – výsledek, poděkování
 8. Zaslanou žádost na HZS Ol . kraje, územní odbor Šumperk ve věci akcí obcí a měst
 9. Záměr vybudování haly s herními prvky pro děti ( kryté dětské hřiště ) – zimní provoz
 10. Možnost vybudování hřiště s umělým trávníkem na malou kopanou   a záměr zastřešení stávajícího hřiště
 11. Stížnost paní A. K. a ukládá místostarostovi obce organizačně úklid řešit
 12. Možnost uložení  materiálu po výkopu kanalizace – rovnání pozemků
 13. Záměr vybudování kamerového systému ve spolupráci s Policií ČR ( provoz )
 14. Záměr nákupu další techniky – traktor s frézou
 15. Zápis č. 1/2012 a usnesení č. 1/2012 z jednání Valné hromady SOÚD
 16. Zápis č. 2/2012 a usnesení č. 2/2012 z jednání Předsednictva SOÚD
 17. Žádost Sdružení hasičů na vybudování kulturní místnosti   v podkroví has. zbrojnice s tím, že doporučuje Sdružení pro tento záměr využít stávající starou hasič. zbrojnici nebo si postavit pro tyto účely objekt vlastní
 18. Návrh svatební brány do zámeckého parku ze strany řezbáře A. Suchana
 19. Zprávu o činnosti Klubu seniorů za rok 2011
 20. Bezpečnostní zprávu   o nápadu trestné činnosti a stavu veř. pořádku ve služebním obvodě Obv. oddělení Policie Velké Losiny za období od 1.1.2011 do 31.12.2011
 
Starosta                                           Ing.Pavel Martínek                  .......................
 
Ověřovatelé zápisu                          p. Bohumil Tkadlec                 .......................
 
                                                         p. Pavel Tříska                       .......................
 
zapisovatelka                                    pí. Helena Tkadlecová           .......................

Zveřejněno: 2. 3. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.2.2012

Zpět nahoru