Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 5.10.2011

Prodej rybářské bašty

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 5.10. 2011 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 11

Omluveni:            0

Neomluveni:            0

Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Tříska, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Provozní řád sport. areálu – hřiště s umělým trávníkem
 5. Lávka ČHS
 6. Protipovodňová  ochrana
 7. Sdělení  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
 8. Partnerská smlouva  mezi obcí  a Městem Šumperk
 9. Nákup traktoru – kupní smlouva
 10. Úhrada  nákladů  s připojením odběr. místa
 11. Cyklotrasa obcí , úsek Filipová – Kouty n.Des.
 12. Ordinace dětského lékaře
 13. Realizace nové kanceláře stavebního úseku
 14. Rozvaha – bilance MŠ
 15. Chodník Rejhotice – smlouva o dílo
 16. Komunikace starý hřbitov – dodatek ke smlouvě
 17. Obnova hrobky rod. Kleinů a starého hřbitova – projekt
 18. Odvodňovací  systém Sport. rekr. areál  Kociánov
 19. Obnova VO Kouty n.Des. – smlouva o dílo
 20. Projekt. záměr – stavba domů  p.č.  18/1  kú Kociánov
 21. Žádost  na Ol. kraj – obnova silnice III. třídy Přemyslov
 22. Propojovací komunikace  starý hřbitov – smlouva o dílo
 23. Zprostředkovatelská smlouva    na prodej nemovitosti
 24. Doplnění usnesení
 25. Rozpočtové změny
 26. Kácení dřevin
 27. Žádosti o dotace  - obnova památek
 28. Záměr zámecké obory
 29. Záměr balneo centra
 30. Arch. Studie balneo centra
 31. Hydrogeol. práce – vrt před zámkem
 32. Záměr vybudování  lázeň . areálu
 33. Rozšíření dětského hřiště
 34. Výměna sporáku  v ZŠ
 35. Bourání  budovy bývalých  dílen  v areálu ZŠ
 36. Vyřazení majetku
 37. Překlenovací. úvěr – kanalizace
 38. Žádost  na uložení  potrubí zámecký park
 39. Žádosti na  dotace v IPRÚ
 40. Žádosti na  dotace na vodní prvek
 41. ÚPD obce – zadání
 42. ÚPD obce – 4.změna zadání
 43. Prodej a pronájem majetku
 44. Věcná břemena
 45. Ukládá
 46. Na vědomí
 47. Podněty a náměty občanů
 48. Poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.10.2011

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

344. Provozní řád sportovního areálu  v Loučné nad Desnou  ( hřiště  s um. trávníkem  III.generace) .

345. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.32309 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc ,spol.s r.o., týkající se  „ Přemostění  silnice I/44 na Červenohorském Sedle „

346.    Aby protipovodńová ochrana  obce byla  minimálně na Q 50.

347.    Realizaci  projektu  „ Zlepšení systému  povodňové služby  a preventivní  protipovodňové ochrany „  prioritní osa  1.3. program OPŽP Omezování rizika povodní , podzimní  výzva 2011 sestávající  z

-         vytvoření automatické hlásné služby  ( čidlo na definovaných  částech  toku )

-         obnovy a posílení  veřejného rozhlasu

-         a další

v rámci Svazku obcí údolí Desné

348.    Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a Povodím Moravy ,s.p. týkající se parcel –KN 823/3 ( 1787 m2), KN  56( 1904 m2 ), KN 719/1 ( 74808 m 2) a vstupu na tyto pozemky v rámci údržbových prací na řece Desné.

349.    Rozpočtové změny dle seznamu.

350.    Dodatek č.1 k Partnerské smlouvě pro projekt „ Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba „  mezi Městem Šumperk a Obcí Loučná nad Desnou.

351.    Kupní smlouvu č.KS /11 20098 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Marek zemědělská technika  s.r.o.  týkající se  nákupu akčního kolového traktoru John Deere 6230 Standart včetně příslušenství .

352.    Proplacení nákladů  souvisejících  s připojením  odběrného místa ( panel. dům Loučná nad Desnou č.4120707719 p. T. D, bytem  Loučná nad Desnou  ) v rámci prodeje bytu po rod.A.

353.     Realizaci  cyklotrasy  v úsecích  a členění po jednotlivých  stavebních  objektech  dle určení  starostou obce  včetně  podání  žádosti o dotaci..

354.    Realizaci obnovy , resp. přestavbu ordinace zubního lékaře  na ordinaci dětského lékaře, včetně  zakoupení vybavení a změny vytápění objektu.

355.    Realizaci  kanceláře stavebního úseku  místo ordinace  resp. čekárny dětského lékaře včetně zakoupení  vybavení a s tímto související  aktualizaci  informačního systému  obce .

356.    Rozvahu – bilanci Mateřské školy  Loučná nad Desnou a výkaz zisku  a ztrát Mateřské školy Loučná nad Desnou včetně příloh.

357.    Smlouvu o dílo  č. 123/11 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se  akce „ Chodník podél I/44 – úsek zastávka Rejhotice  - restaurace Zálesí .

358.    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lazam  Uničovská  stavební  s.r.o. týkající se  komunikace – starý hřbitov .

359.    Smlouvu o dílo  č. 1/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a ZAHRADA –PARK-KRAJINA s.r.o. ,týkající  se park. úprav  starý hřbitov  a obnovy hrobky rod. Kleinů.

360.    Realizaci  odvodňovacího systému nad sportovně –rekreačním areálem Kociánov s napojením do  vodního rezervoáru nad starým hřbitovem  včetně terénních úprav okolí starého hřbitova  směrem ke skateparku.

361.     Smlouvu o dílo  č. Z11071 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Elektroslužby  Šumperk s r.o., týkající se stavby . „ Loučná nad Desnou – Kouty , pí. Klimešová – NNv,NNk,SO O2 – kabelové vedení VO.

362.    Prominutí dluhu  na nájmu  pí. E. M. a J. V.  na základě předložených  faktur  souvisejících  opravou ,resp. úpravou bytu.

363.    Projektový záměr  Ing. Arch  Václava Kociána na realizaci  obytného souboru  v kú Kociánov  na parcele č. 18/1 a dalších parcelách .

364.    Podání žádosti na Ol. kraj ve věci  obnovy silnice III.třídy vedoucí na Přemyslov se shrnutím  dosavadního stavu ( přísliby atd.).

365.    Smlouva o dílo  2011/002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lazam  uničovská stavební s.r.o, týkající se horní propojovací komunikace  od hrobky rodiny Kleinů k sportovně rekreačnímu  areálu Kociánov.

366.    Zprostředkovatelskou  smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o.  týkající se  prodeje poz.  p.č. 657 a p.č. 346 v kú Kociánov.

367.    Doplnění usnesení  č. 104 o datum  od 1.1.2011 .

368.    Kácení stromů v prostoru  bývalé kuchyňské zahrady , starého hřbitova  a hrobky rod. Kleinů dle projektů  a určení Ing. Kubeši.

369.    Provedení kácení stromů – přerostlé- ohrožující pádem RCH manželů K. -  parcela č. 303/1 k.ú Kouty nad Desnou .

370.    Podání  žádosti o dotaci na Olomoucký kraj  v rámci obnovy památek  na obnovu hrobky Kleinů a kříž na hřbitově v Rejhoticích .

371.     Záměr vybudování zámecké obory  v prostorách zámeckého parku  za řekou, tj. před Velosteel s.r.o.  sestávající z vybudování

· přechodové lávky přes řeku Desnou

· oplocené plochy

· stavby zázemí pro zvěř ( přístřešek, seník ,atd. )vyhlídkových věží s propojovacím chodníkem

372.    Záměr vybudování balneo centra, tzn. lázeňských procedur na pozemcích  dle     určení starostou obce.

373.    Realizace  architektonické studie  pro stavbu Balneo Loučná nad Desnou dle nabídky FANDAMENT s.r.o.

374.     Hydrogeologické práce  dle nabídky  AQUA MINERA týkající  se vrtu před zámkem ( záměr prohlásit za léčivý zdroj ).

375.    Záměr vybudování lázeňského  areálu nad Sportovně – rekreačním areálem Kociánov sestávající  z vybudování :

·        Ubytování pro cca 100 osob

·        Wellness zařízení vnitřní ( bazén, vířivka, sauny, masáže atd. )

·        Venkovního bazénu

·        Parkovišť

376.    Záměr vytvoření společnosti , která by realizovala  vybudování areálu s účastí obce  do cca 30% podílu.

377.    Využití pozemku  - cvičiště pro psy  na rozšíření areálu pro děti, čímž ustupuje od dřívějšího záměru  vybudování lanového centra.

378.    Výměnu sporáku  ve školní jídelně  z důvodu havárie  přívodu plynu v hodnotě do cca 70 tis Kč.

379.    Zbourání objektu  bývalých školních dílen  vedle základní školy.

380.    Výroční zprávu Základní školy Loučná nad Desnou za školní rok 2010 – 2011.

381.    Vyřazení majetku  základní školy ( zastaralá výpočetní technika , televizory ) dle seznamů předloženým  Mgr. Petrem Lukášem , zástupcem ředitelky.

382.    Smlouvu o půjčce č. 2011/001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a MAR-TECH  spol. s.r.o.  týkající se překlenutí 10% pozastávky  dotace  z SFŽP ČR..

383.    Podání žádosti  o dotaci v rámci IPRÚ  Šumpersko na realizaci parkoviště  k Sportovně rekreačnímu  areálu Kociánov  a zámeckému parku .

384.    Podání žádosti o dotaci v rámci IPRÚ  Šumpersko na realizaci  balneo procedur Vincenze Priesnitze  včetně doprovodní infrastruktury.

385.    Podání žádosti  o dotaci  na realizaci vodního prvku  pro děti na jižní straně  objektu tančírny, včetně mechanické hračky vodníka.

386.    Prodej objektu rybářské bašty  č.p. 86, parcela  č.346 kú Kociánov

387.    Realizace  soutěže  na Prodej objektu rybářské bašty  č.p. 86, parcela  č.346 za vyvolávací cenu  2,5 mil Kč za podmínek:

·        Vyvolávací cena 2,5 mil Kč

·        Minimální výše příhozu v soutěži  10 tis Kč

·        Vítěz musí do jednoho týdne , tj do 12.10.2011složit na účet obce částku 1 mil Kč, zbytek ceny do 30 dní od podpisu smlouvy

·        V případě jednostranného odstoupení částka 1 mil Kč propadá ve prospěch obce

388.  Prodej  objektu rybářské bašty  č.p. 86 parcela č. 346, kú Kociánov

V pořadí  .          1.Ing.P. K.   v zastoupení J. K.  3 750 000,- Kč

                        2.T. S. 3 710 000,- Kč

                        3.M. K. 3 660 000,- Kč

389. Zřízení věcného břemene pro A. K., 788 11 Loučná nad Desnou smlouvou o zřízení věcného břemene přístupu na pozemek se studnou - dotčený pozemek:

811/1 ostatní plocha, ostatní komunikace (část) v prostoru u p.č. 134/10 v  k.ú. Kociánov dle vyznačení v geometrickém plánu pro zřízení věcného břemene, břemeno bez úhrady neboť se jedná o veřejné prostranství.

390.  Revokaci usnesení č. 1265 z 25.8.2010 na znění: „požádat o bezúplatný převod pozemku parcela č. 631/9 – orná půda,  o výměře 8052 m2, v katastrálním území Kociánov, v Loučné nad Desnou od PF ČR – plocha určená územním plánem jako park, parkové úpravy, do majetku obce Loučná nad Desnou“. 

391. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce č. IV-12-8001300-802/28/Zá/2008 – stavba Loučná vedení NN, Kociánov II. Dotčené pozemky p.č. 72/1, a p.č. 869 v k.ú. Kociánov.

392. Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce č. IP 12-8008233 – stavba Loučná nad Desnou Staněk, parc.124/2, k.ú. Kociánov.  Dotčené pozemky p.č. 842, a p.č.st. 124/1 v k.ú. Kociánov.

393. Prodej pozemku – parcela KN 554/2, trvalý travní porost, výměra celkem 25 m2, v katastrálním území  Rejhotice . Převod za 1 Kč vlastníkům domu č.p. 164 Rejhotice.

394. Prodej pozemku – parcela KN 552, zahrada, výměra celkem 79 m2,  v katastrálním území  Rejhotice. Převod za 1 Kč vlastníkům domu č.p. 164 Rejhotice.

395.Prodej pozemku – část parcely KN 553/1, zahrada, výměra celkem 996 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu cca 341 m2,  v katastrálním území  Rejhotice. Převod za 1 Kč vlastníkům domu č.p. 164 Rejhotice.

396.Souhlas s rozdělením pozemku KN 553/1, zahrada, výměra celkem 996 m2 dle podmínky předešlého bodu, zpracování geometrického plánu a vytýčení hranic na náklady obce.

397. Prodej nebytové jednotky 78/12 v domě č.p. 78 Loučná nad Desnou, sestávající z nebytových prostor po bývalé domovní plynové kotelně (celkem 86,02 m2 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 78 a zastavěném pozemku st.p.č.210 v k.ú. Kociánov) – převod za 1 Kč do vlastnictví Společenství pro dům č.p. 78 Loučná nad Desnou.

398. Pronájem pozemku s místní komunikací, parcela KN 540/1, výměra 2012 m2, ostatní plocha,  v katastrálním území  Kouty nad Desnou za roční nájemné 5000,- Kč pro rok 2011- 2015 , nájemci SKI KLUB Šumperk, Tyršova 12, Šumperk .

399. DODATEK č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 SPORT s.r.o. řešící  možnost předčasného dílčího převodu dle „smlouvy …“ splácených pozemků do vlastnictví budoucího kupujícího a to tak, že převáděná dílčí část může být v hodnotě maximálně 20% aktuálně splacené z celkové ceny a za předčasný převod budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu příplatek 50 Kč/m2 k ceně předčasně převáděného pozemku.

400.Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 SPORT s.r.o. podle „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a schváleného dodatku č.1. Touto smlouvou prodává prodávající kupujícímu pozemek parc. č. 232/ 35 o výměře 257 m². Parcela č. 232/ 35 je nový stav a jedná se o část pozemku parcely č. 232/ 20 starého stavu, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku, který vyhotovil GEOL, spol. s r.o., Dolní Hejčínská 5, Olomouc,  ing. Zdeněk Bažant, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, č. geometrického plánu 434-46/2011 ze dne 09.06.2011 Cena činí 157.284,- Kč (slovy: jednostopadesátsedmtisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých) a příplatek 12.850,- Kč (slovy dvanácttisícosmsetpadesát korun českých).

401. Pro provedení převodu podle „Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 SPORT s.r.o.“ rozdělení pozemku parcely č. 232/ 20 starého stavu, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku, který vyhotovil GEOL, spol. s r.o., Dolní Hejčínská 5, Olomouc,  ing. Zdeněk Bažant, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, č. geometrického plánu 434-46/2011 ze dne 09.06.2011.

402. Podle ustanovení § 47 odst. 5 a ve smyslu § 6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Zadání změny č. 4 Územního plánu Obce Loučná nad Desnou, které je nedílnou součástí usnesení           a   b e r e  n a  v ě d o m í  důvodovou zprávu s vyhodnocením projednávání návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Obce Loučná nad Desnou.

403. Podle ustanovení § 47 odst. 5 a ve smyslu § 6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Zadání Územního plánu Obce Loučná nad Desnou, které je nedílnou součástí usnesení           a  b e r e  n a  v ě d o m í  důvodovou zprávu s vyhodnocením projednávání návrhu zadání Územního plánu Obce Loučná nad Desnou s tím, že usnesení č. 315 ze zasedání zastupitelstva obce  ze dne 8.8.2011 se ruší.

404.Dopis na Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu  ve věci  úhrady procentuální  části z obdržených dotací   pro obce a města  do rozpočtu  Jeseníky  - Sdružení cestovního ruchu, např. v rámci  IPRÚ  Šumpersko.

405. Smlouvu na výkon technického dozoru investora pro zhotovení stavby Loučná nad Desnou – Kouty, p. Klimešová – NNv, NNk, SO 02 Kabelové vedení VO .

406. Odkup pozemků v souvislostí s projekční přípravou stavby kanalizace Filipová pozemků parcely č. 608 k.ú Filipová  výkup parcely ZE GP 94 za cenu 70,-  Kč/m2 od stávajících spoluvlastníků .

407. Zřízení věcného břemene pro Vejrosta Jiří (smlouvou o zřízení věcného břemene) - pro umístění kanalizační přípojky k domu č.p. 43 v Koutech nad Desnou pro pozemek: původně 232/3 přečíslován geometrickým plánem na 232/20  v  k.ú. Kouty nad Desnou – schvaluje se pro vklad do KN.

408. Smlouvu o právu provést stavbu, o vstupu na nemovitost, podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu pro stavbu „Loučná nad Desnou – vodovod Filipová, Kolonka“ na pozemcích - dotčený pozemek: p.č. 755/1, 752/1, 829/3, 829/4 v k.ú. Kociánov, 614/4, 229/3, 219/5, PK s.t. 49 (z KN 613/1), PK 162 (z KN 613/1), EN 92/102 (z KN 608), PK 608 (z KN 608), PK 610 (z KN 610/1), 611/1, 765, 766, v k.ú. Filipová, 1688/2, 1687 v k.ú. Rejhotice pro Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

409. Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se SMP Net, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. pro stavbu  „IO 06 Přeložka plynovodu (v rámci stavby Loučná nad Desnou – splašková kanalizace Filipová, Kolonka)“ .

410. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby pro stavbu „IO 06 Přeložka plynovodu (v rámci stavby Loučná nad Desnou – splašková kanalizace Filipová, Kolonka)“ - dotčený pozemek: p.č. 219/5 v k.ú. Filipová, pro SMP Net, s.r.o.

 

 

411. Zastupitelstvo obce neschvaluje a

nesouhlasí s vytvořením NP Jeseníky   jako s výrazným omezením pro  místní  občany  a další návštěvníky Jeseníků . Rozsah ploch  na kú Obce Loučná nad Desnou je naprosto  nepřijatelný   a výrazně  se rozchází i tak s původním   záměrem  týkajících   se ploch  NP rezervací,  s kterým také nesouhlasíme – nesouhlasný dopis na MŽP ČR.

412. Smlouvu  o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene týkající se uložení potrubí  s tepelným čerpadlem  a  využití spodního zámeckého rybníka  pro vytápění zámku  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Japeda  Sunrice  s.r.o.

 

413. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

1.     Zahájení  realizace  projektu obnovy  hrobky rodiny Kleinů a starého hřbitova , který sestává v krocích  :

 Projekt obnovy

  • hrobka rodiny Kleinů – obnova ohradní  zdi , vnitřních parkových  úprav  - výsadeb, vlastního pomníku
  • starý hřbitov – obnova branky   a předního oplocení , vnitřních  parkových  úprav  - výsadeb

Projekt  žádosti  o dotaci ( rozdělení na dvě etapy  z důvodu  rozdílného stupně ochrany ).

2.           Podávání žádostí o dotace,  tj. přípravu sestávající  z realizace  záměrů a následně projektů .

3.           Zahájení  jednání s investory  ve věci realizace lázeňského komplexu v prostoru nad rybníkem  Kocián sestávající  v tomto stupni  přípravy ze studie , která bude obsahovat  :

-         venkovní balneo procedury

-         venkovní bazén

-         hotel s wellness zázemím

-         parkoviště

4.           Návštěvu seniorů z Jesenicka a jejich  velmi kladné stanovisko  k postoji naší obce  vůči našim seniorům.

5.           Poděkování všem,  kteří se podíleli na  kulturní akci – Dřevosochání 

6.           Přehled realizace  stavebních prací  a dodávky techniky :

Stavební práce :

o      komunikace starý hřbitov  včetně terénních úprav

o      dokončení sportovně rekreačního areálu  Kociánov

o      realizace veřejného osvětlení a NN chatová oblast

o      komunikace  za objektem  bývalé  družiny

o      komunikace  chatová oblast  Kouty nad Desnou

o      kanalizace Rejhotice

Dodávka techniky :

o      dodávka traktoru

7.Poděkování za podporu  a přízeň ze strany Charity  Šumperk  u příležitosti Dne Charity.

8.Provedení údržby památné aleje vedoucí k hrobce  rodiny Kleinů ze strany Správy CHKO Jeseníky s tím, že  obec provede  úklid ořezaných větví. 

9.Jednání Obce  Loučná nad Desnou , Klubu českých turistů  ve věci  povolení značených turistických  tras se Správou  CHKO Jeseníky a Lesy ČR , s.p.  s více negativním výsledkem.

10.       Plnění rozpočtu obce  - příjmy k 30.9.2011

11.       Dopad na obec v oblasti příjmů v případě  schválení návrhu  ministra financí ČR na RUD.

12.       Dopis na provozovatele  ubyt. zařízení s žádostí o řádné vybírání  poplatků v rámci OZV obce.

13.       Zápis č. 4/2011 a usnesení č.4/2011 z jednání valné hromady  Svazku  obcí údolí Desné  konané dne 15.8.2011

14.       Připomínky ke změně územního plánu  ze strany  pí. Zdeňky Selingerové s tím, že :

a)      obec nebude omezovat vlastníky pozemků v jejich záměrech

b)     omezující kritéria, tj. parametry staveb budou  v textové části územního plánu  ( při změně se přebírají z původního)

c)      Vaše stavba následovala  až po realizaci lyžařského střediska , takže jste si byla plně vědoma , kde svůj dům stavíte.

15. Podnět starosty   obce  a krajského radního  na radu Ol. kraje , aby do hodnotících kritérií ( bodových )  v rámci   POV Ol. kraje  byla zahrnuta  výše  daňové zátěže – daně z nemovitosti   občanů žádající obce  směrem k zvýhodnění žadatele  s vyšším  stanoveným koeficientem  daně z nemovitosti .

16.Vyjádření k akci „ Loučná nad Desnou – vodovod Filipová – Kolonka ze strany  provozovatele MVE Loučná II. p.Pavla Smékala.

17. Nabídku a opravu a prodloužení komunikace  v úseku rd Osladilových  - pozemek r.Opršálova  se snahou  realizaci  zařadit do rozpočtu  obce na rok 2012.

18. Sdělení pí. T. S. ze strany  starosty obce .

19. Poděkování SCHKO Jeseníky  za realizaci  záměru údržby památkově chráněné  aleje  k hrobu rod .Kleinů

20. Poděkování p. D. za realizaci velmi pěkné akce  „ Noc s netopýry „  tj. historicky  II, akce v objektu Tančírny .

21. Zápis z jednání  Jeseníky – sdružení cestovního ruchu

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou ukládá:

1.                 Starostovi obce  vyřídit do konce prohlášení  vrtu před zámkem  do  statusu  léčebného pramene.

2.                 Obnovit jednání   ve věci  vrtu před  budovou  zámku  za účelem  prohlášení tohoto zdroje za léčivý pramen .

 

Starosta                      Ing. Pavel Martínek                      ................................

 

Ověřovatelé zápisu            p.Pavel Tříska                          ................................

 

                                    p. Bohumil Tkadlec                        .................................

 

zapisovatel                   pí.Helena Tkadlecová                  .................................

Zveřejněno: 10. 10. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 5.10.2011

Zpět nahoru