Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 11.4.2006

Hřiště s umělým trávníkem, Střední hotelová škola"Moravia " - akcie, program počítačové gramotnosti,socha- zvýšení odměny

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 11.4.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 9
Omluveni : 2
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p.Strnka
zapisovatelka : pí .Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Hřiště s umělým trávníkem
Kaple na Vřesové studánce – odvolání Sojka
ÚPD Obce Loučná nad Desnou
Střední hotelová škola „Moravia“……- akcie
Odměna panu Pavlu Strakovi
Knihovna - smlouva
Universální hala – tančírna
Program počítačové gramotnosti – školení pro veřejnost , zaměstnance
Prohlášení k pozemkům – nákupní středisko
Nákup pozemků, prodej pozemků + budovy starého DPS
Odměny zastupitelům obce – zákonné navýšení
Likvidace majetku
Čištění místní vodoteče
Správa nad místním tokem
Turnaj seniorů v kopané
Finanční podpora kroužku ručních prací
Družební spolupráce - mezinárodní turnaj mládeže, svátky města
Konference – Česko – polské setkání aktérů cest. ruchu
Smlouva o půjčce peněz mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.
Smlouva o bezdůvodném obohacení mezi Obcí Loučná nad Desnou a Wisenberg, a.s.
Stavba hasičské zbrojnice
Služby od JSDH
Rozpočtové změny dle seznamu
Socha – zvýšení odměny
Dopis Mě.úř. , odb. výstavby ke stavbě v oblasti Jelení lány
Ostatní
Na vědomí
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.4.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje :

774. Realizace hřiště s umělým trávníkem u rybníka Kocián
775. smlouvu o spolupráci mezi Obcí Loučná nad Desnou a Českomoravským fotbalovým svazem ve věci realizace povrchu hřiště
776. Smlouvu o dílo č.2006-03-02 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Pros – RS spol. s.r.o. na realizaci spodní části hřiště pro umělý trávník
777. Vyjádření k odvolání občanského sdružení Přátelé Jeseníků – Sojka ve věci kaple na Vřesové studánce č.j. 3324/2005 na MŽP ČR
778. Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch . Vladimírem Dujkou na provedení průzkumů a rozborů k ÚPD obce
779. Jako většinový vlastník Střední hotelové školy „ Moravia“ v Loučné nad Desnou se Zámeckým hotelem s.r.o., návrh na umoření akcií a ukládá jednatelům tento úkon realizovat
780. Provedení návrhu na umoření akcií Advokátní kancelář JUDr. Mrázek & JUDr. Žák v souladu s provedenou cenovou nabídkou odměny poskytovaných právních služeb ( 1.300,- Kč + DPH za každou i započatou hodinu , odhad rozsahu činnosti činí 3 hodiny v případě standartního průběhu )
781. Jako většinový vlastník Střední hotelové školy „ Moravia“ v Loučné nad Desnou se Zámeckým hotelem s.r.o.. smlouvu o budoucí smlouvě o zastavení listinných akcií č.SZA/135/06/LCD mezi Českou spořitelnou , a.s. a Střední hotelová škola „ Moravia“ v Loučné nad Desnou se Zámeckým hotelem s.r.o. a ukládá jednatelům společnosti tento úkon realizovat
782. Smlouva o obstarání věci ev. č. 2006/21 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jiřím Kouskem , zastupující sdružení podnikatelů v oboru realitní činnosti pod názvem Alfa reality týkající se prodeje objektu starého penzionu pro důchodce s kinosálem , garáží a pozemky
783. Smlouvu mandátní o nevýhradním zajištění prodeje nemovitosti mezi Obcí Loučná nad Desnou a Moravolen Holding. a.s.
784. Nabídku koupě pozemků na základě zákonného předkupního práva na PFČR týkající se st. parcely č.253/2 a pozemku p.č. 1477/2 v kú Rejhotice
785. Revokaci bodu č. 680 usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2006 na znění, že odměna p. Pavlu Strakovi bytem Gagarinova 27, Šumperk za konzultaci při realizaci propagačních materiálů o obci, prodej pozemků a propagaci obce 31.250,- Kč bude vyplacena formou : smlouva o odměně za práci
786. Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny
787. Realizaci stavby – universální haly, tančírny u rybníka Kocián , a to ve dvou etapách v souladu s podáním žádostí na MMR ČR ( opravenou ) ze dne 22.3.2006
788. Realizaci národního programu počítačové gramotnosti ( 3 dvouhodinových kurzů pro zaměstnance obce, zastupitele , dále školení ECDL start ( komplet ) včetně testů
789. Realizaci národního programu počítačové gramotnosti pro občany obce, kteří o toto budou mít zájem s tím, že obec náklady na toto školení z 50 % občanům uhradí, tj 150 ,- Kč. Maximální počet občanů podporovaných pro rok 2006 činí 50
790. Prohlášení, že pozemky p.p.č. 51 a p.p.č. 46/3 v kú Kociánov nejsou vedeny v pasportu účelových komunikací obce neboť nemají charakter účelové komunikace a tudíž se nejedná o historický majetek obce dle §2 popř. §2a zák. č. 172/1991 Sb., v platném znění. Jedná se o nemovitosti, které jsou součástí stavby obchodního střediska
791. Výkup pozemků pod částí komunikace uvedené v pasportu komunikací obce pod číslem 7c v kú Rejhotice od pí. Masaříkové ( 4 m² ) a od p. Pravdy (102 m ² ) a od rodiny Majkusových ( 43 m ² ) v ceně 50,- Kč /m²
792. Navýšení odměny zastupitelům obce , místostarostovi obce p. Bohumilu Tkadlecovi, předsedům výborů a komisí při zastupitelstvu obce v souladu se změnou zákona s výplatou odměn od začátku roku 2006, tzn. zpětně
793. Likvidaci lokálních kamen( trouby ) z důvodu špatného stavu v domě č.p. 164 Rejhotice v bytě p. Tacla
794. Realizaci vyčištění toku ( místní vodoteče ) nacházejícího se vedle resp. na parcele č. 1532 v kú Rejhotice pravděpodobný správce toku Povodí Moravy s.p. ) z důvodu havarijního stavu – ochrana obyvatel a majetku v souvislosti se zvýšeným táním sněhu
795. Realizace turnaje seniorů v kopané a s tím spojenou úhradu nákladů na pobyt družebních delegací ( ubytování, občerstvení, exkurze ) pořízení cen a realizaci společného večera s úhradou občerstvení občanům – členům organizačních složek obce a dalším dle určení starostou obce ( organizátorům akce a dalším )
796. Provedení oprav a údržbových prací v objektu tribuny TJ Spartak dovybavení, vymalování atd. ) v částce do 50 tis Kč
797. Finanční podporu kroužku ručních prací žákyň 1.-6.třídy ve výši 3.000,- Kč
798. Účast mládeže na mezinárodním táboře mládeže v polských Sosnicowicích s tím, že veškeré náklady bude hradit obec ( doprava )
799. Účast delegace ( hasiči + zástupci obce ) na oslavách miasta v polských Sosnicowicích v počtu dle určení starostou obce s tím, že veškeré náklady - doprava +ostatní bude hradit obec
800. Realizaci konference dne 21. června 2006 v rámci projektu Česko – polské setkání aktérů v cestovním ruchu tzn. úhradu nákladů s touto konferencí spojených
801. Smlouvu o půjčce peněz mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.
802. Dohodu o bezdůvodném obohacení mezi Obcí Loučná nad Desnou a Wisenberg, a.s týkající se úhrady pohledávky vůči společnosti Wisenberg. a.s . ze strany Obce Loučná nad Desnou formou akcií
803. Smlouvu o odborné pomoci objednateli a o poskytování technického dozoru objednateli mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Dolečkem týkající se stavby universálního hřiště
804. Zásah JSDH obce v rámci IZS Ol. kraje v povodněmi postižených obcích a městech a postižených živelnou pohromou
805. Cenu za čerpání vody ze sklepů nebo vyčištění studny, která bude sestávat z následujících položek:
- čerpání vody 100,- Kč/hod
- členové JSDH ( min 3 ) 110,- Kč/hod a člena JSDH
- automobil 170,- Kč/hod
s tím, že toto stanovení ceny neplatí pro odstraňování povodňových škod po vyhlášení III.stupně povodňové aktivity ( stavu ohrožení ) Zrušení veškerých dřívějších schválení týkajících se této problematiky
806. Rozpočtové změny dle seznamu
807. Navýšení odměny na 5 tis Kč za podání informace kde se nachází 2. socha ženy s harfou
808. Odkoupení pozemků p.č. GP 488/1;KN 492/4;KN 493/1;v kú Rejhotice v ceně 40 Kč/m²
809. Pronájem pozemku parcely č. 11 v kú Kociánov pí. Pavlíně a p. Romanu Máčkovým, bytem Kociánov 20, Loučná nad Desnou za dříve schválených podmínek
810. Pronájem p.č. 763/1 v kú Kociánov p. Jiřímu Komárkovi bytem Bohdíkov č.p. 69 789 64 Bohdíkov v ceně 3.248,- Kč za celou parcelu
811. Rozdělení parcely č. 719/1 v kú Kociánov a pronájem části oddělené parcely č.719/1 v kú Kociánov společnosti Wisenberg, a.s. se sídlem Magistrů 2/168, 140 00 Praha 4 ,za dříve schválených podmínek
812. Prodej pozemků p.č.1231/67 v ceně ~160.000,- Kč; 1231/68 v ceně ~9.000,- Kč ; 1231/69 v ceně ~13.000,- Kč ; 1231/70 v ceně ~3.000,- Kč ; p.č.1231/83 v ceně ~37.000,- Kč společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk
813. Prodej pozemků p.č. 1514/5 v kú Rejhotice v ceně 50,-Kč/m² p. Jiřímu Jancovi. p. Hubertu Böhmovi a Miroslavu Trnkovi všichni majitelé přilehlých nemovitostí v Rejhoticích.
814. Odkoupení pozemků p.č. 1629/2 dle identifikace vlastníků; 1168/4; 1168/1; 1168/6; 1168/8; část 1170/6; část 1205 v kú Rejhotice v ceně do 50,- Kč/m² a zároveň souhlasí s oddělením částí při zpracování geometrického plánu.
815. Dopis na Mě.úř. Šumperk odb . výstavby týkající se blíže neurčité stavby nacházející se při hranici s obcí Velké Losiny
816. Smlouvu o vytvoření propagačních materiálů uzavřenou mezi Obcí Loučná nad Desnou a Artory, s.r.o. týkající se informačních tabulí ve středu obce
817. Opatření č.1/2006 oprávněné úřední osoby dle zák.č.50/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůZastupitelstvo obce neschvaluje :

818. Převzetí správy toku nad bezejmenným potokem tekoucím pod budovou kina od jeho začátku tj. rod. dům rodiny Majkusových ( pod svahem ) v Rejhoticích a požádá Krajský úřad o určení správce tohoto toku


819. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Realizovanou studii stavby univerzální haly – tančírny u rybníka Kocián
Realizovaný přehled projektů v rámci partnerství pro rozvoj
Stav ve věci projednávání stavby kaple na Vřesové studánce, dopis přátelé Jeseníků – Sojka, žádost o pomoc p. senátoru Adolfu Jílkovi a další
Ukončení závěrečného vyhodnocení akce – základní škola Loučná nad Desnou – dostavba a rekonstrukce –( tělocvična )
Přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období od 1.1.2005 do 31.12. 2005 za společnost Kociánov s.r.o. a výsledek hospodaření za téže období, hospodářský výsledek za I. čtvrtletí 2005 a nemá vůči výsledkům námitek
Rekonstrukce oken ( výměna ) na nemovitosti - turistická ubytovna domeček v zámeckém parku a nemá vůči této obnově námitek
Nabídku na zpracování UPD Obce Loučná nad Desnou
Kalendář pohárových soutěží OSH Šumperk termín konání noční hasičské soutěže 22.7.2006
Zápis ze schůzky starostů správního obvodu města Šumperka s informacemi Krajské veterinární správy pro Ol. kraj – chování veřejnosti při nálezu uhynulých ptáků atd.
Realizaci provedení soupisu chovatelů drůbeže a dalších ptáků s ohledem na druh a počet
Ukončení dovozu vody na ČHS, poděkování členům JSDH obce a občanům za pochopení a trpělivost související s touto pomocí
Stav veřejných ploch po odtátí sněhu , stálý problém odpadky, psí exkrementy. Ukládá starostovi obce v dalším čísle zpravodaje upozornit občany - vlastníky psů o úklid psích exkrementů ( likvidační sáčky k vyzvednutí zdarma na obci )
Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Velké Losiny za dobu od 1.1.2005 do 31.12.2005
Aktualizovaný rozpočet nákladů projektu : Rekonstrukce zámeckého parku v Loučné nad Desnou
Stav ve věci vyšetřování prodaného vozidla společnosti … Střední hotelová škola Moravia…
Návrh na umoření akcií navrhovatelem : Střední hotelová škola „ Moravia „ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem společnost s.r.o. a nemá vůči tomuto námitek
Smlouva o budoucí smlouvě o zastavení listinných akcií č. SZA/135/06/LCD mezi Česká spořitelna , a.s. a Střední hotelová škola „ Moravia „ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem s.r.o. a nemá vůči této námitek
Pozvání statutárního města Budějovice
Nabídku města Jeseník na provoz obchodního centra ( soutěž )
Cen. nabídku na realizaci vymalování zámec. skleníku od p. Irši
Stav ve věci ztracených soch
Pozvání města Sosnicowice na svátky města a tábor dětí
Stav ve věci žádosti o dotaci na MMR – sdělení
Rozpočet investic na rok 2006 Svazku obcí údolí Desné
Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2006 a nemá vůči rozpočtu námitek
Jednání ve věci nového jízdního řádu, které bylo vyvoláno ze strany obce Sobotín a Velké Losiny ( přípoje na další spoje ) – viz zápis z valné hromady SOÚD a ukládá starostovi obce , aby promyslel provedení ankety týkající se spojů s ohledem na dojezd do škol a zaměstnání , další přípoje a celkovou spokojenost ze strany občanů obce .
Výzvu starosty obce k obsazení volebních komisí ze strany občanů ( určuje starosta obce ) mimo navržené členy komisí politickými stranami .
Vzít v úvahu možnost realizovat restauraci Rybářská bašta jako nekuřácký provoz
Výsledek odvolání ve věci obory
Dopis od hnutí Brontosaurus Jeseníky
Protokoly o výsledcích vnější kontroly Mateřské školy Loučná nad Desnou a Základní školy Loučná nad Desnou
Výsledek výstavy ručních prací – ohlas
Odpovědˇ na dopis ze dne 17.3.2006 ,č.j. HSOL – 59/REPII-2006


starosta obce Ing. Pavel Martínek …………………………………

ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová ………………………………….

p. Josef Strnka …………………………………

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………………

Zveřejněno: 12. 4. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 11.4.2006

Zpět nahoru