Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 30.1.2006

internet knihovny,stavba hasičské zbrojnice,tančírna u rybníka Kocián, výběr. řízení na universální a dětské hřiště

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 30.1.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 8
Omluveni : 3
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : paní Marie Vystavělová, pan Jindřich Opršál
Zapisovatelka : paní Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Realizace projektů
Internet knihovna
Vodní zdroje
Žádosti o finanční příspěvky
Propagační materiál o obci
Info cedule
Stavba hasičské zbrojnice
Žádosti o dotace
Tančírna u rybníka Kocián
Projekt na obnovu školní družiny
Finanční dary pro rok 2005
Výběr. řízení na univerz. a dětské hřiště
Podpora sportu zaměstnanců obce
Pronájem místností na starém DPS
Budova zámeckého skleníku – převod
Odkoupení majetku
Ostatní
Na vědomí
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům programu probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou ze dne 30.1.2006


Zastupitelstvo obce schvaluje:

674. Provedení projektů :

- Obnova zámeckého parku
- Krytý plavecký bazén
- Parkoviště střed obce
u základní školy
před domy ČEZ
u zdravotního střediska
před jídelnou
před garážemi
před skleníkem
u rybářské bašty
před turistickou ubytovnou

- Obnova – realizace komunikací
N.V komunikace včetně zatrubnění náhonu
komunikace nad bukem a pod bukem naproti rybářské bašty
od domu č.p.3 ( bývalá budova Polesí ) ke garážím N.V.
od plynové regulační stanice po dům rodiny Vystavělových
od budovy bývalé cukrárny ( r.d. Kostelníkových ) po panel. sídliště

- Chodníky Loučná nad Desnou
v úseku Výchovný ústav – Polesí – Kouty nad Desnou
Hotel pod sedlem – odbočení na hotel Dlouhé Stráně
Železniční přejezd Rejhotice – r.d. Korbelovi
Rod. dům Korbelovi – penzion Zálesí
Penzion Zálesí – nádraží Rejhotice
v rámci přípravy na žádosti o dotace z EU
675. Nedoporučit převod projektové dokumentace jako majetku Střední hotelové školy „ Moravia „ na Zámeckou hotelovou akciovou společnost
676. Zaplacení pokuty 1.000,- Kč za Ing. Turka vystavené krajskou hygienickou stanicí za nedostatečné chlorování vodního zdroje
677. Text a podání odvolání ve věci zákazu vstupu do obory
678. Smlouvu o výpůjčce mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se zapůjčeného materiálu v rámci internetizace knihoven
679. Finanční příspěvek Charitě Šumperk ve výši 3.000,- Kč
680. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Petrem Strakou ve věci poskytnutí služeb v rámci přípravy propagačního materiálu o obci
681. Realizaci textů na informačních tabulích RNDr. Zdeňkem Gábou v ceně do 25 tis Kč
682. Smlouvu o financování z Fondu Mikroprojektů regionu Glacensis v rámci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polsko mezi Euroregionem Pomezí Čech , Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis a Obcí Loučná nad Desnou
683. Smlouvu o dílo č.101/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ a.s. týkající se stavby hasičské zbrojnice a dovybavení JSDH obce o automobil CAS 32
684. Podání žádosti o dotaci na realizaci universálního hřiště a dětského hřiště a prohlášení o vlastních prostředcích
685. Podání žádosti o dotaci na MMR na realizaci víceúčelové haly - tančírny a prohlášení o vlastních prostředcích
686. Odkoupení budovy tančírny ( pouze vrchní část stavby ) od Českých drah,a.s., uskladnění stavby v budově skleníku
687. Provedení demontáže budovy firmou David Vičan – Tesařství 756 56 Prostřední Bečva 351
688. Realizaci projektu na změnu stavby před dokončením - umístění objektu tančírny , tzn. záměru za původně naprojektovanou universální halu
689. Žádost o vyjádření na město Javorník ve věci přemístění staré tančírny z Račího údolí
690. Žádost o vyjádření na Ol. kraj ve věci přemístění objektu staré tančírny z račího údolí
691. Realizaci projektu na obnovu budovy školní družiny sestávající z realizaci 6 bytových jednotek a generální opravy budovy ( elektroinstalace, odpady atd. )
692. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Fortex AGS a.s. na realizaci projektové dokumentace na obnovu budovy školní družiny.
693. Konečné přiznání finančních darů na základě kontrolních zpráv kontrolního výboru MSKS Kynologický klub, Tělovýchovná jednota Spartak, dětský pěvecký sbor Loučňáček , rybářský kroužek a Asociace víceúčelových ZO
694. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem týkající se provedení výběr. řízení na akci universální a dětské hřiště , na akci víceúčelová hala
695. Placení 2 hodin tělocvičny týdně zaměstnancům obce a ostatním v rámci zvýšení fyzické kondice, tzn.dohodu o půjčování tělocvičny mezi Obcí Loučná nad Desnou a ZŠ Loučná nad Desnou
696. Provozování internetu v obecní knihovně pro veřejnost zdarma
697. Servisní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design CIS, s.r.o. na kancelářskou –výpočetní techniku
698. Pronájem pokoje v starém DPS p. Jaroslavu a Haně Strnadovým ve výši Kč/měsíc
699. Podání žádostí o dotaci na rok 2007
- IV. etapu obnovy základní školy
- na obnovu starého DPS a realizaci dalších pokojů (chráněných bytů )
- zdravotní středisko, ( dětská ordinace )
700. Realizaci studie na dětskou ordinaci, gynekologii lékárnu
701. Podání žádosti o odkoupení pozemku p.č.125/5 v kú Kociánov za účelem realizace přístupové komunikace k nemovitostem
702. Rozdělení pozemku p.č. 125/5 v kú Kociánov za účelem realizace přístupové komunikace
703. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Česká republika –Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Loučná nad Desnou týkající se převodu budovy zámecké oranžerie ( skleníku )
704. Finanční podporu Přátelům Jeseníků – Sojka ve výši 3.000,- Kč
705. Realizaci kulturního léta - Loučná nad Desnou brána Jeseníků a finanční podporu zařízením mající o akci zájem v max. výši 20 tis Kč – 25 tis Kč pokud žadatelé neměli problémy tj. prohřešek proti veřejnému pořádku , řešen u přestupkové komise a pak dle určení starostou obce
706. Podání žádosti a vzetí překlenovacího úvěru od Volksbank CZ, a.s na realizaci propagačního materiálu ( dotace )
707. Provedení výkopových prací při realizaci obnovy veřejného osvětlení p. Pavlem Třískou ( firmou Pauli )
708. Nákup budovy č.p. 63 kú Kociánov pro účely realizace zdravotního střediska- ordinace dětského lékaře, gynekolog. ambulance a převedením nákupu včetně určení nákupní ceny pověřuje – zmocňuje starostu obce
709. Realizace žaluzií do místní knihovny
710. Finanční příspěvek na lyžaře školy , atleta školy , rej čarodějnic, den dětí a úhradu provozu školního vleku v rámci školního lyžařského výcviku ZŠ Loučná nad Desnou – dle žádostí ředitelky školy
711. Finanční podporu na pořádání fotbalového turnaje žáků ročníku 1995 a mladší formou úhrady občerstvení a oběda dle žádosti TJ Spartak
712. Vyrovnání provozního rozpočtu základní školy za rok 2005 z rezervního fondu
713. A bere na vědomí hospodářský výsledek Základní školy Loučná nad Desnou za rok 2005
714. A bere na vědomí hospodářský výsledek Mateřské školy Loučná nad Desnou za rok 2005
715. Převedení přebytku hospodářského výsledku Mateřské školy Loučná nad Desnou za rok 2005 do rezervního fondu
716. Vyřazení hmotného invest. majetku dle seznamu a jeho likvidaci
717. Likvidaci dřevěného skladu zboží na nádraží v Koutech nad Desnou
718. Zařazení místní komunikace na parcele č.1519/1 v kú Rejhotice pod číslem 11c od náspu žel. trati po křižovatku se silnicí III/44 za účelem zřízení sjezdů k uvažovaným stavbám rod domů do pasportu místních komunikací
719. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak o poskytnutí fin. daru na rok 2006
720. Realizaci nového ÚPD Obce Loučná nad Desnou
721. Odkoupení pozemku p.č.344 v kú Přemyslov od PF ČR
722. Podání trestního oznámení na p. Franze Kleina z podezření trestního činu podvodu , kterým došlo k prodeji auta, které je majetkem společnosti Střední hotelová škola „ Moravia „ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem společnost s.r.o. a bylo odprodáno bez souhlasu vlastníka společnosti

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

723. Finanční příspěvek občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné


Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Konání výroční hasičské schůze dne 14.1.2006
2. Výsledek a provedení Tříkrálové sbírky
3. Realizaci naučné stezky Šerák- Keprník a přizvání ke spolupráci ze strany CHKO Jeseníky
4. Cenovou nabídku na obnovu kašny v zámeckém parku
křížePřemyslov
modlitebny Kociánov
od p. Allana Doupala
5. Zprávu o činnosti Místní knihovny Loučná nad Desnou v roce 2005
6. Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci pozemků určených k plnění funkcí lesa na nichž se nacházejí lyžařské sjezdovky
7. Žádost o přidělení bytu za strany p. Ladislava Palagyho
8. Sdělení ve věci podání žádosti o dotaci chodník Filipová – I.etapa – zamítnutí
9. Sdělení ze strany Krajského úřadu Ol. kraje ve věci navrácené sochy ( dříve umístěné před MŠ )
10. Dopis ze strany Zdravotního ústavu (poradna zdraví Šumperk )
11. Nabídkové rozpočty na obnovu chodníků
12. Nabídku možných investic do rozvoje lyžařských areálů ze strany Tourist centrum s.r.o. Olomouc
13. Jízdní řády SKI busy Jeseníky
14. Možnost požádat o finanční podporu na vůz AVIA požární vozidlo
15. Sdělení Hemopharm CS, s.r.o.
16. Finanční nabídku na obnovu kanceláří obecního úřadu ze strany Technimont s.r.o.
17. Zámek Loučná nad Desnou – úvěr, možnost zahájení oprav
18. Zápis o provedené namátkové kontrole organizační složky obce – JSDH obce Loučná nad Desnou
19. Zápisy o provedených namátkových kontrolách příspěvkových organizací
- Základní škola v Loučné nad Desnou
- Mateřská škola v Loučné nad Desnou
20. Zápis o provedené namátkové kontrole právnické osoby- Kociánov s.r.o.
21. Zápis o provedené namátkové kontrole právnické osoby – Střední hotelová škola „Moravia „ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem s.r.o.
22. Zápis o provedené namátkové kontrole - interním auditu Obce Loučná nad Desnou
23. Rekapitulace vyúčtování fondu lyžařských běžeckých tras za období roku 2003,2004,2005
24. Dovoz užitkové vody na Horský hotel Červenohorské Sedlo
25. Přehled neplatičů za odpady za rok 2005
26. Navázání spolupráce ,tj. realizace 2 ks studií zdarma na krytý bazén firmou Berndorf Bäder bau s.r.o
27. Postoj CHKOJ ve věci zákazu vstupu do obory včetně podpory občanů
28. Cen. nabídku Ing. Kubeši na obnovu zámeckého parku
29. Záměr prodeje SOÚ Desné
30. Poděkování ZŠ Zižkova 3 Krnov
31. Zpráva o výsledku kontroly k poskytnutým dotacím ze strany FÚ Šumperk
32. Změnit trasu rolby , řidič nezná trasu ( možné vybavení – motorová pila )
33. zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Velké Losiny za dobu od 1.1.2005 do 31.12.2005
34. Přiznání dotace 15 mil Kč na obnovu ZŠ

starosta Obce Loučná nad Desnou Ing.Pavel Martínek ………………………………

ověřovatelé zápisu paní Marie Vystavělová ……………………….

pan Jindřich Opršál ………………………

zapisovatelka paní Helena Tkadllecová ………………………

Zveřejněno: 1. 2. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 30.1.2006

Zpět nahoru