Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 6.12.2005

Obnova ZŠ - otevření tělocvičny, rozpočet obce na rok 2006, cena vodného, stočného na rok 2006, kniha o obci

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 6.12.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 7
Omluvení : 4
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec, paní Marie Vystavělová
Zapisovatelka : paní Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
„Skatepark“, dětské hřiště
Loučenský zpravodaj – inzerce
Obnova ZŠ – otevření tělocvičny
Hasičská zbrojnice
Kociánov s.r.o. – půjčka
Dar na opravu kostela – Ing. Riedl
Obnova kina – chráněné byty ( DPS )
Spolupráce s firmou STRABAG , a.s.
Rozpočet obce na rok 2006
Kniha o obci
Spolupráce s Policií ČR ( mládež )
Dovybavení ZŠ, nákup čistícího stroje
Žádost na sjednocení režimu odnětí pozemku (PUPFL ) – lyž. vleky
Sdělení městu Lindenu
Cena vodného, stočného na rok 2006
Odprodej pozemků
Ostatní
Na vědomí
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.12.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:

635. Podání žádosti o dotaci na realizaci „Skateparku“ a dětského hřiště u rybníka Kocián
636. Realizaci projektu plochy na skatepark a studie umístění zařízení ( skateboardových překážek ) tj. smlouvu o dílo čj 2005 02 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským
637. Ceník za uveřejněnou inzerci a inzerce v loučenském zpravodaji
638. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.103/05 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.
639. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.
640.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vlastimilem Riedlem.
641. Smlouva o dílo ve znění dodatku č.1 – návrh č.J309 1 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Vítem Janků
642. Uložení recyklátu firmě STRABAG po dobu 2 let v rámci realizace opravy PVE Dlouhé Stráně v částce 400 tis Kč
643. Rozpočet obce na rok 2006 jako schodkový
645. Realizace knihy Loučná nad Desnou a Kouty nad Desnou ve fotografiích a realizaci svěřit Jiřímu Marečkovi
646. Zaslání výzvy resp. žádosti na Policii ČR k návštěvám resp. dohlídkám na vybraných místech obce s návrhem společného postupu
647. Navýšení rozpočtu základní školy o 20 tis Kč z důvodu realizace dovybavení přístavby ZŠ dle žádosti ze dne 24.11.2005
648. Nákup čistícího stroje v částce do 100 tis Kč určeného k čištění podlah v přízemí budovy ZŠ (tělocvičny, školní jídelny atd. )
649. Podání žádosti na Mě.úř. Šumperk ( Krajský úř. Ol. kraje ) na sjednocení režimu odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa u např. lyžařských vleků apod. na katastrálních územích obce a dalších
650. Zaslání sdělení městu Lindenu týkající se účasti zástupců obce na akcích pořádaných městem Linden v roce 2006
651. Cenu vodného pro místní vodovod Rejhotice ve výši 12,- Kč /m³
652. Cenu vodného pro místní vodovod Kolonka ve výši 9,- Kč/m³
653.Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružením cest. ruchu Jeseníky
654. Patronát nad konáním 4. ročníku orientačního pochodu se psem 1. až 2. září 2006 Stezkou vlka a nemá námitek k pořádání této akce na katastrálních územích obce
655. Odprodej parcely č. 622/1 a č. 622/3 v kú Kociánov v ceně 45Kč/m² manželům Krahulovým bytem Loučná nad Desnou č.p.8
656. Souhlas se stavbou dětského lyžařského vleku na parcele č.763/1 ( části ) v kú Kociánov na rok 2006
657. Odprodej parcely ZE 731 ( příděl. plán nebo jiný podklad ) o výměře 4071 m² panu Leoši Klabanovi bytem Kociánov 86, Loučná nad Desnou v ceně 45,- Kč/m²
658. Odprodej pozemků ZE(EN) p.č.139/102 a ZE(EN) p.č.111/102 v ceně 100,- Kč/m² K3 Sport, s.r.o. ,I.P.Pavlova 116, Olomouc
659. Zařazení p.č.292/1;293/3;317/1 a 336 v kú Přemyslov do III . změny ÚPD obce s určením dle žádosti p. Jiřího Komárka
660.Smlouvu č.OS 2005 2000 2276 mezi Obcí Loučná nad Desnou a EKO –KOM,a.s.
661. Ubytování hráčů v kopané v rámci družebního turnaje seniorů v kopané v zařízení dle určení starostou obce
662. Realizaci konta, tzn. založení účtu určeného na sbírku k realizace kaple na Vřesové studánce
663. Realizaci organizační změny v rámci obnovy budovy kina, t.j zrušení pracovního místa správce majetku DPS –p. Josefa Osladila a realizaci nového pracovního místa ošetřovatelky a ukládá starostovi v časovém horizontu cca jednoho roku učinit odpovídající kroky vedoucí k této změně
664. Smlouvy o vytvoření propagačních materiálů mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Artory ,s.r.o. týkající se realizace propagačních materiálů o obci
665. Rozpočtové změny dle seznamu
666. Předávání knihy o historii obce jako daru fyzickým osobám , spřáteleným obcím, zástupcům firem a dalším dle určení starostou obce
667. Ustanovení školské rady při základní škole v Loučné nad Desnou
668. Odměny ředitelce ZŠ a ředitelce MŠ
669. Reklamovat kříž Rejhotice z důvodu jeho nerovného ustavení v prostoru
670. Úpravu plechového skladu Desné a.s. za účelem parkování rolby
671. Odměny členům výborů a komisí zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

672.Úklid sněhu na chodníku č.p. 79 dle žádosti paní M.Hermannové technikou a pracovníky obce

673.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Zařízení uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti – zámecké kaple
Návrh na opravy tratě včetně propustů na rok 2006
Výzvu k jednání – oprava vymezení hranice lesního pozemku p.č.GP 815 v kú Rejhotice – narovnání
Konání srazu příznivců vozu ŠKODA
Výsledky jednání ve věci parkoviště k lyžařskému areálu Přemyslov
Slavnostní otevření tělocvičny pro veřejnost dne 9.12. v 16 00 hod
Smlouva o předání projektové dokumentace s tím že tuto zatím neuzavírat ( Smlouva mezi Střed. hotel. škola „ Moravia“… a Zámeckou hotelovou akciovou společností , a.s.)
Protokol ze setkání partnerských měst a obcí v Purgstallu ( Rakousko )
Stav ve věci vybírání poplatků za svoz a likvidaci odpadů
Výsledky prodeje ryb na rybníku Kocián
Vydání knihy o obci, slavnostní symbolické odhalení pomníku padlým v I. sv. válce – kašny
Stav ve věci obnovy zámku
Stav ve věci vymáhání dlužné částky za farní Obec Loučná nad Desnou
Jednání o obnovení kostela na Vřesové studánce a ukládá starostovi obce požádat o stavební povolení na tuto stavbu
Přehled plánovaných akcí
Žádost o vrácení soch dříve umístěných před budovou MŠ ,od Muzea Šumperk a Města Mohelnice, pokud je mají
Zápis č.6/2005 z jednání předsednictva SOÚD
Bere na vědomí rozpočet SOÚD na rok 2006 a nemá k tomu námitek
Seznam prací na obnovu žel. tratě Šumperk – Kouty nad Desnou
Doporučení projektu ke kofinancování z prostředků PHARE Interreg IIIA ( info tabule )
Stanovy občanského sdružení „ Místní akční skupina Údolí Desné „ a nemá vůči nim námitek
Nabídky p. Windy na obnovu kancelářského vybavení OÚ
Sdělení Hemopharm CS, s.r.o. k výzvě na odstranění , resp. vrácení do původního stavu
Návrh na realizaci plošiny pro vozíčkáře ve zdravotním středisku
Konání loučenské vločky – vysoká úroveň, poděkování pořadatelům za perfektní prezentaci obce
Je možno již předběžně zaplatit poplatek za PDO za I. pol. 2006 a obdržet nálepky na popelnice ( snížení nárazu placení v 1. týdnech nového roku )
Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen od 19.12.2005 – 1.1.2006 včetně
Nemáme námitek k realizaci lyžařských běžeckých tras, jejich označení dle sdělení ze dne 18.11.2005starosta obce Ing.Pavel Martínek ……………………………………………….

ověřovatelé zápisu
paní Marie Vystavělová ……………………………………………….

pan Bohumil Tkadlec ………………………………………………

zapisovatelka
paní Helena Tkadlecová ………………………………………………

Zveřejněno: 7. 12. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 6.12.2005

Zpět nahoru