Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 31.10.2005

prodej a pronájem- pozemky, III. změna ÚP obce, symbolické odhalení památníku padlých v I.sv.válce, křest knihy o Loučné

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU , KONANÉHO DNE 31.10.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů :9
omluveni : 2
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec,p. Jindřich Opršál
zapisovatel : Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Změna podmínek platných pro prodej pozemků ve vlastnictví obce
III.změna ÚPD obce Loučná nad Desnou
Prodej a pronájem pozemků, rozdělení pozemků
Změna stávajícího ÚPD obce
Smlouva o poskytnutí finanční podpory mezi obcí a Ol. krajem
Smlouva na realizaci opravy přívodu vody
Provedení opravy cesty za polesím
Provedení opravy cesty k domu č.p. 116 rodina Miklasova
Projekt na zajištění komunikace N.V. včetně náhonu
Seznam komunikací vyjmutých ze zimní údržby , případně změna režimu u některých komunikací v kvalitě údržby ( pořadí údržby atd. )
Realizace nájezdu uvnitř zdravotního střediska
Realizace podkladové studie RARSM Olomouc
Realizace zpevněné plochy pod kontejner
Změna dopravního značení komunikace
Žádost ve věci obnovy komunikace III.třídy k lyž. areálu Přemyslov
Návrh akcí pro rozpočet 2006
Žádosti o dotace
Smlouva o poskytování lékařské péče
Nákup náhradních dílů pro zimní udržovací stroj
Den řezbářů u rybníka Kocián
Slavnostní symbolické odhalení pomníku – kašny padlým v I.sv. v.
Kniha o historii obce
Společný projekt na turist. zázemí s Desná a.s.
Převod uživatelských práv k bytu
Darovací smlouvy , dary obci, poskytnuté dary
Výběr. řízení- Loučná nad Desnou - brána Jeseníků-tvorba propagačního a informačního materiálu, komise
Smlouva o zpracování projektu na dotaci, vyúčtování s Ing. Skálou
Volba, resp. schválení přísedící Okresního soudu v Šumperku
Volební řád školské rady základní školy v Loučné nad Desnou
Starý penzion pro důchodce- změna záměru, obnova k stávajícím účelům
Podání žádosti o finanční podporu na rekonstrukci starého penzionu pro důchodce – odstranění havarijního stavu , rozšíření stávající kapacity
Prohlášení vůči občanům vlastnícím v obci nemovitosti a nemající zde trvalé bydliště případně je mají v objektech původně budovaných jako chaty
Pronájem sálu ve starém DPS
Stanovení ceny za použití hasič. cisterny pro jiné než hasební zásahy
Organizační změna – přijetí nového pracovníka, zřízení místa domovníka,
Na vědomí
Ostatní
Podněty, náměty občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce z 31.10.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:

553.Změnu podmínek platných pro prodej pozemků ve vlastnictví obce tj. revokaci bodu usnesení č.781 z VŘ.7.5.2002 a to ve znění, že vyvolávací cena za 1m² prodávaného pozemku činí 100,- Kč s platností od 1.11.2005. Nadále trvá individuální posuzování prodejní ceny. Do prodejní ceny se dále zahrnuje cena za vyhotovení kupní smlouvy 1.000,- Kč, cena znaleckého posudku a dále možné vícenáklady související s řízením.
554.Prodej pozemku p.č.476/2 v kú Rejhotice p. Tomáši Karešovi , bytem Kosmonautů 462, Velké Losiny v ceně 100,- Kč za 1m² .
555. Rozdělení parcely č.1222 v kú Rejhotice za účelem prodeje části tohoto pozemku.
556. Prodej části pozemku p.č.1222 v kú Rejhotice p.Dušanu Halouzkovi , bytem U Kapličky 18, Olomouc v ceně 100,- Kč za 1m² .
557. Prodej části pozemku p.č.322/1 v kú Kouty nad Desnou p. Tomáši Bastlovi, bytem Podzámčí 680, Opočno dle doporučených rozměrů stavebního výboru v ceně 100,- Kč za 1m² .
558.Revokaci bodu usnesení č.957 z VŘ 21.8.2002 týkající se prodeje pozemků p. Leoši Klabanovi bytem Kociánov 85, Loučná nad Desnou s tím, že ruší prodej pozemků za schválených podmínek p. Leoši Klabanovi.
559.Výpovědˇ nájemní smlouvy na p.č. 718/2 dle geom pl. č.249-443/1999 v kú Rejhotice p. Leoši Klabanovi bytem Kociánov 85, Loučná nad Desnou z důvodu prodeje pozemku.
560.Rozdělení pozemku p.č.1576 v kú Rejhotice.
561. Prodej pozemku p.č.1576 v kú Rejhotice p. Leoši Klabanovi bytem Kociánov 85 a p. Jaroslavu Kachtíkovi bytem Rejhotice 115 v ceně 100,- Kč/ m².

SOUTĚŽ

562. Prodej pozemku p.č.730/8 KN; 730/7KN ; 730/2 ZE část ; 734/2 ZE ; v kú Rejhotice soutěží s vyvolávací cenou 45,-Kč. za m²
563.Prodej pozemků p.č.730/8KN ;730/7 KN; 730/2 ZE část ; 7342 ZE v kú Rejhotice v tomto pořadí dle výsledků soutěže

Jméno , příjmení bytem cena za 1m² splatnost

1.Leoš Klaban Kociánov 85 45,- Kč
2. 0
3. 0
4. 0
za podmínek, že pokud nebude uzavřena smlouva do 1 měsíce , průtahy ze strany kupujícího, nebo kupující odstoupí, budou pozemky odprodány následujícímu v pořadí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------564.Prodej pozemků p.č26 ;p.č.28 ;p.č.29 ;p.č.4 v kú Rejhotice p. Leoši Klabanovi, bytem Kociánov 85, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 100,- Kč za 1m²
565. Finanční kompenzaci, tj. úhradu odstupného u pozemku s duplicitním zápisem tak, aby byl majetkově napsán na Obec Loučná nad Desnou p.č.(KN ) 493 v kú Rejhotice , 1541 m² ve výši 8,- Kč/m² celkem 12.328,- Kč
566. Finanační kompenzaci tj. úhradu odstupného u pozemku s duplicitním zápisem tak, aby byl majetkově napsán na Obec Loučná nad Desnou u p.č.ZE(PK ) 459 kú Rejhotice ,821m² ve výši 8,- Kč za 1m² celkem 6.568,- Kč
567. Se stavbou přístřešku na dřevo na st.č. 41 v kú Kociánov dle žádosti pí. Marie Krmelové, Loučná nad Desnou 31, 788 11 jako stavbu dočasnou na 2 roky, počítáno od 1.1.2006
568. Pokácení 2 ks lip u domu č.p. 79 dle žádosti nájemníků domu č.p. 79
569. Pokácení bříz na p.č. 1230/1 v kú Rejhotice dle žádosti pí. Věry Malíkové s odprodejem dřeva dle dříve schválených podmínek
570. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a SME Ostrava týkající se pronájmu sloupů NN na nichž bude umístěn veřejný rozhlas
571. Žádost na PFČR ve věci vydání pozemků p.č.157/2; 157/4; a části p.č.157/1 v kú Rejhotice do majetku obce v souladu s ÚPD Obce Loučná nad Desnou – pozemky pro obytné objekty a plochy
572. Žádat na PF ČR ve věci vydání části pozemku p.č.631/1 v kú Kociánov do majetku obce v souladu s ÚPD obce Loučná nad Desnou – pozemky pro obytné domy a plochy
573. Prodej pozemku p.č.540/1 v kú Kouty nad Des. ( část ) o výměře 37m² ( nově vzniklou parcelu 562/44) ŘSD ČR IC 65993390 v ceně 1.850,- Kč
574. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi Obcí Loučná nad Desnou a Desná a.s. na pronájem části pozemku p.č.655/1 v kú Kociánov
575. Žádost o bezúplatný převod případně odkoupení pozemku st.p.č.102 v kú Kouty n.Des.od AOPK ČR, případně o dlouhodobý pronájem ( minimálně 50 let ) za účelem stavby kostela na Vřesové studánce
576. Pronájem komunikace pozemku p.č. 860v kú Kociánov, nacházející se v oboře, tzn. pozemku, který není užíván veřejností Lesům ČR, s.p. v ceně 4,- Kč za m2 a ukládá starostovi obce připravit odpovídající smlouvu
577. Zahájení III.změny ÚPD obce Loučná nad Desnou na základě rychlého rozvoje jednotlivých katastrálních území obce a ukládá starostovi obce shromaždˇovat pro tuto změnu podklady od jednotlivých žadatelů do 31.12.2005 a realizovat do této změny další záměry obce ( domov důchodců, bazén , zařízení k lyž. areálu Přemyslov, atd.)
578. Změnu stávajícího ÚPD obce Loučná nad Desnou týkající se parcel č.227/1 a p.č. 231/1 v kú Filipová t.j zakreslení těchto parcel na parcely stavební dle žádosti p. Václava Davida
579. Změnu stávajícího ÚPD Obce Loučná nad Desnou týkající se parcely č.131/2 a 131/3 v kú Rejhotice ,tj. zakreslení těchto parcel na parcely stavební dle žádosti manželů Blanky a Rostislava Pokorných
580. Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na akci v rámci grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného při Společném regionálním operačním programu mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou
581. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Třískou –Pauli na opravu přívodu vody ke kašně – pomníku padlým v I.sv.válce.
582. Opravu komunikace za Polesím (vznikající nátrže )
583. Provedení nutných oprav komunikace v úseku od „ Radosti „ k rod domu rodiny Miklasovy a písemné sdělení zaslané rodině Miklasové
584.Realizaci projektové dokumentace na zajištění komunikace Nový Vízenberk včetně vyřešení náhonu na rybník Kocián
585.Seznam komunikací vyjmutý ze zimní údržby a seznam komunikací,kde bude zimní údržba omezena ,tzn. údržba pouze do stavu pro pěší
586.Realizaci nájezdu pro vozíčkáře uvnitř budovy zdravotního střediska včetně vybavení budovy novými sedadly
587.Realizaci podkladové studie RARSM Olomouc
588.Realizaci zpevněné plochy pod kontejner dle žádosti bytového družstva Kociánov
589.Realizaci dopravní značky B13 s dodatkovou tabulkou : vjezd na povolení OÚ na komunikaci p.č. 859/1 v kú Kociánov v pasportu místních komunikací. Umístění vedle obchodu p. Korbela při vjezdu ( odbočení ze silnice I/44 ) a u Polesí ( z druhé strany )
590.Zaslání žádosti ve věci obnovy komunikace III. třídy ( rozšíření + obnova povrchu ) od napojení I/44 u StrongWood, a.s. po Přemyslovské sedlo z důvodu realizace Lyžařského areálu Přemyslov a dřívější dohody mezi zástupci obce a Ol. kraje , kdy byla tato komunikace přebírána z majetku obce do majetku Ol. kraje a obec měla připravenu její obnovu.( připravena studie, žádost o dotaci )
591.Seznam návrhu akcí pro rozpočet na rok 2006, akcí na které bylo požádáno ze strany obce o dotace a akcí záložních , kdyby obec dotace neobdržela
592.Podání žádosti o dotaci na obnovu veřejného osvětlení panelového sídliště II.etapa
593.Podání žádosti o dotaci na obnovu tj. odstranění havarijního stavu a navýšení kapacity starého penzionu pro důchodce a ukládá starostovi obce realizovat původně zadaný projekt na tuto stavbu ( has. zbrojnice + ubytování ) se změnou koncepce tj. dovybudování DPS
594.Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a MUDr. Miloslavem Borkem o poskytování lékařské péče
595. Realizaci dne řezbářů v prostoru u rybářské bašty s tím, že ze strany obce bude účinkujícím uhrazeno ubytování ( v turistické ubytovně domeček ) a strava ( rybářská bašta )
596.Realizace slavnostního symbolického odhalení pomníku padlým v I.sv.válce – kašny, seznam pozvaných hostů, uspořádání slavnostního pohoštění a předání publikace o historii obce zdarma , dle určení starostou obce
597.Prodejní cenu knihy o historii obce Loučná nad Desnou
- občanům obce ( pouze 1 ks do rodiny ) v ceně 300,- Kč
- ostatním ( občanům nepřihlášeným k trvalému pobytu , při nákupu více knih než 1 do rodiny, tzn. za každou další ) v ceně 400,- Kč
598.Text knihy o historii obce Loučná nad Desnou a její vydání
599.Realizaci společného projektu ( projekt na realizaci turist. zázemí – kuželky, sauna, fitnes atd.) do prostoru za garážemi u rybářské bašty se společností Desná a.s.
600.Převod uživ. práv k bytu v č. popis. 80, bytu č.20 na p. Milana Žerníčka v souladu s prohlášením p. Vladimíra Antese ze dne 8.10.2005
601.Dar poskytnutý obci ze strany p. Kareše a to odpadkových košů a stojanů na kola
602.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Tomášem Karešem na částku 10 tis Kč
603.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc spo. s.r.o. na částku 10 tis Kč
604.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Dušanem Halouzkou na částku 10 tis Kč
605.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a pí. Helenou Tkadlecovou na částku 6.936,- Kč
606.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a pí. Janou Jelínkovou na částku 11.560,- Kč
607.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Mohelnice ve věci vrácení sochy ženy ve splývavé říze ( původně ze zámeckého parku )
608.Smlouvu o reklamě 123/02/2005 uzavřenou mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lesy ČR, s.p.
609.Finanční dar pí. Magdaleně Pavelkové ve výši 3.000,- Kč. dle předložené žádosti s tím, že budou proplaceny předložené doklady
610.Provedení výběrového řízení – tj. výzvu více zájemcům a veřejnou zakázku – Loučná nad Desnou – brána Jeseníků – tvorba propagačního materiálu, komisi ve složení : Ing. Pavel Martínek, p. Bohumil Tkadlec, Ing. Jan Turek a schvaluje výsledek výběrového řízení
611.Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektu do programu INTERREG IIIA mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vítem Skálou
612.Jako přísedící Okresního soudu v Šumperku paní Emilii Opatrnou nar. 18.5.1952 bytem Loučná nad Desnou č.p.7
613.Volební řád školské rady Základní školy Loučná nad Desnou a volí zástupce Ing. Pavla Martínka a p. Martina Kopeckého
614.Prohlášení vůči občanům nepřihlášeným k trvalému pobytu ( chatařům, chalupářům a dalším ) že obec bude realizovat veškeré stavební a další akce pro své občany přihlášené k trvalému pobytu a až tito budou mít veškeré odpovídající podmínky pro život ( přivedena kanalizace, opravy komunikace atd ) bude se investovat ze strany obce ve prospěch občanů nepřihlášených k trvalému pobytu. Obdobný postup se týká i občanů přihlášených k trvalému pobytu, kteří bydlí v nemovitosti původně kolaudované jako chata , tzn. jako nemovitost neurčená k trvalému bydlení
615.Pronájem sálu pro potřeby občanů v budově starého DPS za účelem konání rod. oslav apod. v ceně 300,- Kč/den i započatý
616.Cenu za použití has. cisterny mimo hasební zásah a další nenadálé události související s krizovým stavem , tj. v rámci služeb 35,- Kč/km; stání cisterny 340,- Kč/den a mzda hasiče připočtená k účtované ceně 90,- Kč/hod
617.Organizační změnu obecního úřadu, tj. zrušení pracovního místa obsazeného p. Václavem Nesvadbou – traktoristy včetně pracovních činností souvisejících dle pracovní smlouvy ( viz platový výměr ) a realizaci pracovního místa strojníka
618.Organizační změnu t.j realizaci pracovního místa domovníka budovy OÚ (topiče ) s úvazkem 0,2 a obsazení tohoto místa dle určení starostou obce
619.Provedení volby pracovníka – strojníka tajnou volbou a ukládá starostovi obce vypracovat odpovídající smlouvu a schvaluj volbu p.Zdeňka Jůvy
620.Likvidaci majetku obce
- 4 ks mobilních telefonů Siemens ME 45 z důvodu jejich opotřebení
- mandlu umístěného v DPS ( nevyhovuje současným podmínkám – předpisům ) Likvidace bude provedena v rámci svozu nebezpečného odpadu ( doklady nejsou vzhledem k shlédnutému stavu zast. obce nutné )
621. Zaslání výzvy firmě Hemopharm cs s.r.o. (p. a paní Raškovým ) k uvedení pozemku vedle komunikace č. 543/1 v kú Kouty n.Des. po jimi provedených terénních úpravách do původního stavu. Pokud tak neučiní do 14 dní od výzvy, provede obec uvedení do původního stavu a náklady bude vymáhat soudní cestou po výše uvedených
622. Realizovat slavnostní otevření tělocvičny a dne otevřených dveří ZŠ nově vybudovaných a zrekonstruovaných prostor formou rautu pro veřejnost s pozváním hostů dle určení starostou obce – 9.12.2005
623. Realizaci společného večera pro zaměstnance OÚ, členy výborů s občerstvení s tím, že zastupitelé obce si přispějí sami ~ 150,- Kč
624. Dopis řediteli společnosti ČEZ a.s. ve věci generální opravy horní nádrže PVE Dlouhé Stráně
625.Nákup házenkářských branek do nové tělocvičny
626. Realizaci nasvícení pomníku padlým v I.sv.válce
627. Vyjádření obce k oznámení o zahájení správního řízení – č.j. ŽPR-2771/2005-Ing.Bo ve věci žádosti o omezení vstupu do honitby Obora do konce roku 2013
628. Žádost o zahájení řízení ve věci likvidace honitby Obora v souladu s ÚPD Obce Loučná nad Desnou a Zákonem o lesích č.289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů
629. Pokácení , resp. probírka dřevin v zámecké parku dle návrhu Ing. Kubeši
630. Změnu rozpočtu č.5 dle přiloženého seznamu
631. Změnu nájemní smlouvy na byt č.p.22 Rejhotice ze Zdeňka Komínka na Jakuba Komínka – syna dle §708 občanského zákona kdy Zdeněk Komínek opustil trvale společnou domácnost pod podmínkou, že Jakub Komínek uhradí dluh splátkami za svého otce.
632.Žádost o bezúplatný převod nebo odkoupení parc.č. st.49 kú Přemyslov od Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových, Kodaňská 46;10010 Praha -Vršovice

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

633. Nákup nemovitosti – rekreačního objektu od obor. org. Komerční banky, a.s na Přemyslově z důvodu již rozsáhlých investic do rozvoje cestovního ruchu ( oblast investic – střed obce ZŠ, rybník Kocián atd.)


634.Na vědomí :

1. Provedeno odevzdání žádostí o dotace :
- Rozšíření stávajícího vybavení rybníka Kocián
- Letní bobová dráha - Loučná nad Desnou
- Polské setkání aktérů v cestovním ruchu ( cedule )
- Obnova osvětlení panel sídliště II.etapa
2. Mistrovství ČR stopaři SKS TART ČR a psí superstar 1.-2.10 2005 Loučná nad Desnou a 22.10.2005, výborná propagace obce , výborná úroveň, kterou dotvářela celková organizace soutěže a psí přehlídky. Zastupitelstvo obce vyslovuje tímto poděkování organizátorům soutěže ( p. Chytil + kolektiv ) za výbornou propagaci obce
3. Zaslání žádosti o odstranění závady na mostě I/44 u Strongwood a.s. týkající se uvolněných dlažeb ( most je ve správě ŘSD ) – odstraněno
4. Provedení závěrečného vyhodnocení akcí ( ZVA ) k dotacím :
- stavba sirény Rejhotice ( Starý DPS )
- obnova kříže Rejhotice
- obnova kříže Kouty nad Desnou (Annenské hory )
- obnova střechy zámecké kaple
5. Dopis SPT Telecom v rámci obnovy NN, veřejného osvětlení v části obce „Nový Vísenberk“
6. Přehled probíhajících stavebních akcí ( doposud nedokončených )
7. Předaný projekt kostela na Vřesové studánce
8. Výroční zprávu o činnosi Základní škola Loučná nad Desnou za školní rok 2004/2005
9. Výsledek akce – návštěvy sportovního klubu tělesně postižených turistů v sobotu dne 24.9.2005 na rybníku Kocián – velmi spokojení, poděkování zaměstnancům rybářské bašty a rybářům rybníka Kocián
10. Poděkování sboru dobrovolných hasičů – Den s integrovaným záchranným systémem 2005 – velmi vysoká úroveň, poděkování hasičům
11. Možnou ztrátu soch z areálu MŠ a ukládá starostovi tyto ve spolupráci se svědky dohledat a pokud jsou majetkem obce, tak je vrátit zpět do naší obce
12. Dopis manželům Raškovým týkající se rozporu ve vytyčených hranicích – p. Raška telefonicky sdělil, že po přeměření nemá vůči hranicím námitek
13. Nabídku ASI Mohelnice ve věci pošty s tím, že tuto zatím nerealizovat
14. Žádost o písemné stanovisko k oboře na Lesy ČR, s.p.
15. Výroční zprávu Správy CHKO Jeseníky 2004
16. Zápis z jednání představenstva společnosti Wisenberg, a.s.
17. Dopis farníkům ohledně dluhu ing. Riedla , farníci a p. farář se obrátili na starostu obce, aby vymáhání realizovala obec
18. Nabídku SHARP centrum Olomouc s tím, že s realizací počkat dokud je naše zařízení funkční
19. Vyjádření k akci „Parkoviště pro lyžařský areál Přemyslov „ ze strany SME , a.s.
20. Smlouva o pronájmu nemovitosti zámecké kaple mezi Farním úřadem Velké Losiny a společností Wisenberg, a.s.
21. Zápis č.5/2005 z jednání Předsednictva svazku obcí údolí Desné
22. Pořádání každoroční besedy s dětmi ze základní školy ( např. dne 6.10.2005) děti předaly starostovi obce nakreslené obrázky
23. Reklamaci chodníku v úseku od domu č.p.22 Rejhotice k mostu na I/44 Rejhotice na firmu Horstav s.r.o.
24. Neobdržení dotace na revitalizační opatření v Loučné nad Desnou- výsadby zeleně podél řeky Desné
25. Výroční zprávu Dětského domova se školou Kouty nad Desnou 3
26. Definitivní přiznání státní podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na Kanalizaci obce a Rekultivaci skládky TKO Loučná nad Desnou
27. Počet dojíždějících žáků na ZŠ do Šumperka
28. Seznam neplatičů za PDO za rok 2005


Seznam záložních akcí :
Komunikace + chodník k družině
Asfaltová komunikace od bývalého lesního závodu k rohu garáží N.V včetně opravy propustu
Asfaltování cest střed. obce ( horní a dolní cesta)
Zrušení části chodníku, doasfaltování cesty
Sokl zdravotní středisko, parkoviště zdravotní středisko (likvidace dřevěné budovy)
Dláždění okolo školní jídelny ( likvidace panelů )
Komunikace Filipová – rozcestí - Sokol


starosta obce Ing. Pavel Martínek ………………………………..

ověřovatelé zápisu p. Bohumil Tkadlec ……………………………….

p. Jindřich Opršál ………………………………

zapsala : pí. Helena Tkadlecová …………………………………

Zveřejněno: 1. 11. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 31.10.2005

Zpět nahoru