Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 18.7.2005

Noční has. soutěž, dovyb. JSDH,II.změna ÚP obce, žádost o dotaci - projektu česko- polské setkání

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 18.7.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
zapisovatel : pí. Jana Jelínková

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Schválení programu veřejného zasedání
Volba ověřovatelů zápisu
Noční hasičská soutěž
Letní bobová dráha
Podání žádostí o dotace
Dovybavení JSDH smlouva s Ol. krajem
Lesní hospodář
Výběrové řízení kamenný kříž
Obnova zámecké kaple
Parkoviště pro zimní areál Přemyslov
Nákup pozemku od PF ČR
Odměny členům komisí, ředitelce ZŠ, knihovnici
Nákup rolby
Změna ÚPD obce
II.změna ÚPD obce
Ostatní
Na vědomí
Podněty a náměty občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodů probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18.7.2005
Zastupitelstvo obce schvaluje

478. Finanční podporu pořádání noční hasičské soutěže, uspořádání a úhradu podílu nákladů společného večera setkání delegací spřátelených družebních měst, zaměstnanců a spolupracovníků obce a hasičů jednotlivých obcí a měst, včetně úhrady podílu nákladů na návštěvu atrakcí, ubytování a stravu
479. Realizaci letní bobové dráhy na ploše obecního vleku ( školního ) a žádost o dotaci za účelem realizace této letní atrakce
480.Podání žádosti o dotaci na Ol. kraj na realizaci chodníku vedle silnice I/44 v kú Filipová –I.Etapa z POV Ol. kraje na rok 2006 a realizaci v tomto roce
481.Podání žádosti o dotaci na realizaci haly u rybníka Kocián ( zázemí – soc. zařízení, bowling, zázemí pro rybáře atd. ) včetně dalších aktivit – hřiště , minigolf, apod
482. Podání žádosti o dotaci na obnovení sochy Neptuna na zámeckém rybníku
483.Žádost o dotaci na realizaci projektu česko – polské setkání aktérů cestovního ruchu a profinancování ,tj. uvolnění prostředků z rozpočtu obce na tuto akci ve výši 380 tis Kč
484. Opětovné podání žádosti o dotaci v INTERREG IIIA – posílení hasičské infrastruktury na ochranu živ. prostř. a pro prevenci záplav regionu znovu za obce Rapotín a Bělá p. Pradědem
485. smlouvu o poskytnutí příspěvku na nákup zásahových rukavic a obuvi pro vybavení JSDH Loučná nad Desnou mezi Olom. krajem a Obcí Loučná nad Desnou
486. Lesního hospodáře obce Ing.Pavla Jonáka a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Jonákem o poskytování této služby
487. Výsledek výběrového řízení na obnovu kamenného kříže Kouty nad Desnou a smlouvu na realizaci obnovy této stavby mezi Obcí Loučná nad Desnou a Allanem Doupalem , kamenosochařem
488. Výsledek výběrového řízení na realizaci fasády na zámecké kapli s tím, že tuto realizovat až v případě zajištěnosti finančních prostředků a schvaluje tímto realizaci fasády p. Alešem Janotou , vítězem výběrového řízení
489.Nákup pozemku za účelem realizace parkoviště k zimnímu středisku Přemyslov nad hřbitovem v Rejhoticích ( část parcely 983 v kú Rejhotice ) v maximální ceně 100,- Kč/ m2. Jednáním o prodeji stavební ploch odkoupení zplnomocňuje starostu obce zastupitelstvo obce
490. Realizaci parkoviště pro podání územního rozhodnutí firmou Nohel ingeniring, Frýdek Místek
491. Nákup pozemku parcela č. 159 v kú Rejhotice od PF ČR a rozdělení tohoto pozemku v souladu s ÚPD obce
492. Odměny členům komisí a výborů zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč, ředitelce zákl. školy a dále pí. Windové za její dlouholetou činnost knihovnice v Koutech nad Desnou ( 35 let ) ve výši 3.500,- Kč a současně uděluje poděkování za tutu dlouholetou činnost
493.Nákup stroje na udržování lyž. vleku od firmy SKI PROSPORT s.r.o. ( rok výroby 1989, 5.600 mot. hod. typ 200 D ) v ceně 400 tis + DPH s rozložením do splátek na 3 roky
494. Změnu ÚPD obce Loučná nad Desnou zakreslení parcely č.66/2 v kú Rejhotice na stavební dle žádosti p. Martina Kostky ze dne 13.7.2005
495. Zadání II. změny ÚPD Obce Loučná nad Desnou
496.Realizaci vnitřního auditu obce Loučná nad Desnou p. Miroslavem Chaloupkou
497. A trvá na provedení kaple na Vřesové studánce v původní podobě, tj. stavu, který byl do roku 1946
498.Podání žádosti o grant v rámci setkávání občanů partnerských měst a obcí na konání turnaje seniorů v roce 2006
499.Smlouvu o nájmu parcely č. 518 v kú Kouty nad Desnou mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Františkem Halaxou, bytem Kouty nad Des. 65
500. Rozpočtové změny č.4
501.Pronájem části pozemku p.č.1689 v kú Rejhotice ( části o rozměrech 150 m 2 p. Pavlu Strnadovi , bytem Rejhotice č.p. 78 dle dříve schválených podmínek a nemá námitek proti stavbě pergoly na tomto pozemku
502. Výstavbu zahradního přístřešku na p.č. 164/6 v kú Rejhotice dle žádosti p.Petra Richtera ze dne 15.7. 2005 po dobu trvání tohoto nájmu
503. Program obnovy obce do konce roku 2015
504. Inventarizaci majetku obce za rok 2004, tzn. zápis HIK a likvidační komise ze dne 31.12.2004 a likvidaci majetku dle seznamuZastupitelstvo obce bere na vědomí :
Stav ve věci reklamace chodníků vůči firmě Horstav Olomouc spol. s.r.o.
Konání V. mistrovství republiky stopaři ČR SKS TART ve dnech 1.- 2. října 2005 na katastr. územích obce s tím ,že zastupitelstvo obce nemá námitek ke konání této akce
Rybník Kocián v Loučné nad Desnou – informační nabídka
Výroční zprávu občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné za rok 2004
Dopis p. Dr.Aleny Svobodové , mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro
Výsledek jednání ve věci značky zákazu vjezdu pro automobily s hmotností nad 9 t na zadní cestu Rejhotice
Zamítnutí kofinancování projektu z prostředků programu Interreg IIIA Česká republika Polsko – Posílení hasičské infrastruktury na ochranu životního prostředí a pro prevenci záplav v regionu
Zařazení mezi akce náhradní – vydání publikace :Historie obce Loučná nad Desnou pro nedostatek finančních prostředků a nižšího bodového ohodnocení
Výsledek projednání stížnosti p. Jaroslava Sembdnera ze dne 18.5.2005
Dopis pí. Jany Kolínkové, žádost o odkoupení bytu s tím, že obec v současné době prázdné byty neprodává ale pouze byty v rámci předkupního práva stávajícím nájemníkům prodává a s tímto sdělením koncipovat dopis pí. Kolínkové
Žádost pí. Jitky Nevařilové o přidělení bytu s tím, že jí bohužel nelze vyhovět neboťobec volné byty v současné době nevlastní
Opětovné zaslání nabídky na odkoupení plynovodu v místní části Kolonka Severomoravské plynárenské a.s.
Dopis p. Bohumila Václavíka, týkající se výroby odznaků a uděluje tímto p. B. Václavíkovi, Sokolovská 568, Prachatice , souhlas k výrobě odznaku se znakem obce Loučná nad Desnou
Sdělení ČEZ , a.s o zamítnutí naší žádosti o sponzorský dar- dovybavení ZŠ Loučná nad Desnou výpočetní technikou s tím, že žádosti ZŠ bylo vyhověno ( 2 žádostem nešlo vyhovět )
Současný stav stavebních prací , přehled plnění rozpočtu a naplňování příjmů obce
Konání V.ročníku Velké ceny Energotisu Open dne 30. července 2005 se strtem ve 12 00 hod most Kouty nad. Desnou směr horní nádrž PVE Dlouhé Stráně
Nutnost revize OZV a ukládá starostovi připravit zastupitelstvu obce OZV, které nejsou v souladu se stávající legislativou ČR jejich návrh na zrušení a současně připravit v souladu s legislativou ČR OZV další, aby nahradily zrušené a byla tak minimalizována doba neexistence příslušných právních ustanovení
Žádost manželů Golových na realizaci přechodu z chodníku přes příkopu s tím, že se zastupitelé dále seznámí s nutností realizace této stavby
záměr prodat část obecních lesů . parcely č. 730/7;730/8 kú Rejhotice ( trvalý travní porost ), parcely č. 718 ( část 716 GP, 718 GP,721 GP,731 GP, 730/2 GP ) v kú Rejhotice ( lesní pozemek )
Pozvání zastupitelů obce , zaměstnanců obce , členů komisí a výborů na společné setkání dne 22.7.2005
Dopis Ing. Riedlovi, týkající se obnovy kostela
Umožnění dalšímu občanu v rámci trestu odpracování tohoto trestustarosta Ing.Pavel Martínek ………………………………….

ověřovatelé zápisu p.Bohumil Tkadlec ………………………………….

p. Jindřich Opršál ………………………………….

zapisovatelka pí. Jana Jelínková ………………………………….

Zveřejněno: 30. 9. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 18.7.2005

Zpět nahoru