Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 29.8.2005

Vrácení sochy do zámeckého parku, zrušení OZV, nové OZV, žádost o fin. podporu na vytvoření 4 pracovních míst

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU , KONANÉHO DNE 29.8.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p.Jindřich Opršál
zapisovatel : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Vrácení sochy do zámeckého parku
Dodatek ke smlouvě č.2 o zneškodnění odpadu
Chodníky- dláždění vstupů a nájezdů
Sociální fond
Odměna ředitelce MŠ
Účast při slavnostním otevření ZŠ v Sosnicowicích
OZV č.1/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek
OZV č.2/2005 o udržování pořádku a životního prostředí
OZV č.3/2005 o omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví
Obnova NN a veřejného osvětlení v obci
Žádosti o dotace na prac. místa, víceúčelovou halu a letní bobovou dráhu
Smlouvy s firmami na zpracování žádostí o dotace
Splacení manželé Matějíčkovi
Nákup pracovních pomůcek
Žádost o pronájem pozemků
Penále Horstav s.r.o.
Smlouva o provedení reklamy
Finanční dar tělesně postiženým turistům
Prodej pozemků parcela č. 545/2 v kú Kouty n/D
Obnova zámecké kaple – fasáda
Ostatní
Podněty a náměty občanů
Na vědomí
Poděkování za účast , závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8.2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:

505. Podání žádosti o vrácení sochy ženy od města Mohelnice, která byla dříve umístěna v zámeckém parku a je jeho nedílnou součástí
506. Dodatek č.2 ke smlouvě č.508 900 48 o zneškodnění odpadu mezi SITA Moravia a.s a Obcí Loučná nad Desnou
507. Provedení vydláždění vstupů a nájezdů k domům , tj. k nemovitostem , kolem nichž se provádí výstavba nových , případně rekonstrukce starých chodníků
508. Zřízení sociálního fondu , z kterého bude přispíváno na obědy zaměstnancům obce a starostovi obce. Vytvoření tohoto fondu ukládá starostovi obce, tj. výši vložených peněz do fondu
509. Odměna ředitelce MŠ
510. Účast při slavnostním otevření nově postavené základní školy v družebním městě Sosnicowice ve dnech 30.8.2005 až 31.8.2005 v maximálním počtu 17 osob
511. OZV č.1/2005 Obce Loučná nad Desnou o zrušení obecně závazných vyhlášek
512. OZV č. 2/2005 O udržování pořádku a životním prostředí
513. OZV č. 3/2005 O omezení hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví
514. Smlouva o dílo č. 25011/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o.
515. Podílení se na obnově, resp. novém rozvodu NN s tím, že obec v části obce „ Nový Vízmberk“ provede výkopové práce za účelem uložení hlavního rozvodu NN a veřejného osvětlení
516. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem Obcí Loučná nad Desnou, týkající se financování provozních nákladů ( výdajů ) pečovatelské služby zajišťované příjemcem
517. Převod 500 tis Kč na Kociánov s.r.o. za účelem úhrady zvýšených provozních a dalších nákladů této společnosti
518. Likvidaci mobilních telefonů NOKIA 3310, NOKIA 3310, jejich zničení z důvodu špatného stavu těchto přístrojů, tzn. vyřazení z majetku obce
519. Podání žádosti o finanční podporu na zřízení 4 pracovních míst na 2 roky, tzn. zaměstnat 4 zaměstnance na stavební práce a údržbu zelených ploch v rámci programu OP RLZ
520. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Český projekt Mgr. Jana Schreiberová za účelem podání žádosti o dotaci na vytvoření 4 pracovních míst
521. Podání žádosti o dotaci v rámci Interreg IIIA ne realizaci letní bobové dráhy a schvaluje tímto prohlášení , že na uvedenou akci má zajištěny finanční prostředky z rozpočtu obce
522. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Mgr. Janou Schreiberovou , Český projekt na zpracování žádosti o dotaci na realizaci bobové dráhy
523. Podání žádosti o dotaci v rámci Interreg IIIA na realizaci víceúčelové haly u rybníka Kocián a schvaluje tímto prohlášení, že na realizaci této stavby má zajištěny finanční prostředky v rámci rozpočtu obce
524. Smlouvu o dílo č15/05EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. , týkající se zpracování žádosti o dotaci na Interreg IIIA – víceúčelová hala
525. Úhradu ceny pozemku zakoupeného manželi Matějíčkovými ve 4 splátkách dle žádosti ze dne 22.7.2005 ve lhůtě do konce roku 2005
526. Nákup pracovní obuvi pro pracovníky vykonávající práce na údržbu veřejných ploch v režimu odměna za vykonanou práci do 100 hodin ročně
527. Podání žádosti na Lesy ČR, s.p. na pronájem pozemků v kú Přemyslov o jejichž odkoupení obec dříve požádala ( dříve zastavěné plochy zástavbou – zbory )
528. Vymáhat penále po fa Horstav s.r.o. pokud se starosta obce nedohodne s firmou Horstav s.r.o. na jiné formě úhrady ( stavební práce v ceně penále apod. )
529. Smlouvu č. 005/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Cyklo Senior club o provedení reklamy
530. Finanční dar Sportovnímu klubu tělesně postiženým turistů dle žádosti ze dne 2.8.2005 ve výši 1.000,- Kč
531. Provedení fasády na zámecké kapli p. Alešem Janotou v ceně do 150 tis Kč za podmínek do výšky 1 m nad zem, bez nátěru, schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Alešem Janotou
532. Příspěvek rodičům žáků 1. třídy , kteří nastupují do 1. třídy v základní škole Loučná nad Desnou ve výši 1.000,- Kč
533. Provedení odvodnění a parkovou úpravu v prostoru garáží před r.d. Liďákových s tím, že hlína bude použita odtěžením svahu vedle komunikace v chatové oblasti ( vytěžení břehu od r.d. Sembdnera směrem ke kamenné bráně na chatu býv.Vítězný Únor )
534. Pozvání hostů v rámci obnovy , tj. odhalení – kašny padlým z 1.sv.války, uspořádání občerstvení a akci spojit se slavnostním vydáním knihy o obci. Volbu pozvání hostů a zúčastněných provede starosta obce
535. Provedení slavnostního otevření dovybavené tělocvičny, uspořádání zápasu v basketbalu a slavnostního občerstvení. Volbu pozvání hostů a zúčastněných provede starosta obce
536. Úhradu občerstvení a ubytování hostům a hráčům v rámci slavnostního otevření tělocvičny a turnaje v košíkové
537. Realizaci cedulek na obnovené památky ( kříž Rejhotice, památník padlým v I.sv.v. , kříž Kouty nad Des., zámecká kaple) s uvedením v kterém roce oprava proběhla a uvedením přispívatelů v pořadí dle poskytnuté finanční částky
538. Přijetí finančního daru od ŘKF ve výši 230 tis Kč
539. Provedení výběrového řízení na dodavatele akce : Hasičská zbrojnice a dovybavení JSDH obce Loučná nad Desnou a to provedla firma Ing. Jiří Doleček, Slovanská 21,787 01 Šumperk, čímž obec pověřuje tuto firmu výkonem veškerých zadavatelských činností
540. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Ing. Jiří Doleček, Slovanská 21,787 01 Šumperk týkající se provedení výběrového řízení v souladu s předchozím bodem
541. Provedení zakrytí verandy rybářské bašty formou vyměnitelných oken ( zimní zahrady ) a výběrem firmy pověřuje starostu obce
542. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vítem Skálou o zpracování projektu do programu Interreg IIIA
543. Sečení pozemku bývalé skládky, jehož majitelem je p. David
544. Finanční dar ve výši 3.000,- Kč určený TJ Spartak – odd. tenisu na nákup cen a dalších věcí souvisejících s pořádáním turnaje seniorů
545. Dohodu o vzájemném narovnání pohledávky mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružením Hapeři ze dne 19.8.2005
546. Smlouvu o prodeji dříví mezi Obcí Loučná nad Desnou a Karek s.r.o č. 01/2005
547. Rozdělení pozemku p.č.819 v kú Kociánov
548. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.
549. Program obnovy venkova – Strategický plán rozvoje obce Loučná nad Desnou do konce roku 2016


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

550. Prodej pozemku p.č. 545/2 v kú Kouty nad Des. ( části ) dle žádosti Písek a štěrk Morava , spol. s.r.o z důvodu , že se jedná o součást místní komunikace
551. Účast na veletrhu Region tour a finanční příspěvek na zřízení a provoz stánku552. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :


Sdělení vedoucího bezpečn. rady města k ukázce vyprošťovacího tanku VT A
Nabídku prezentace na webové stránce Železnice Desná s tím, že tuto zatím nevyužít
Dopis p. Stanislava Krahuly s tím, že se budeme snažit pokud to bude možné pomoci
Zamítnutí finanční podpory ze strany Ol. kraje určené na posílení hasičské infrastruktury na ochranu životního prostředí a pro prevenci záplav v regionu ( nákup 3 ks hasičských vozů )
Nabídku Haricom s.r.o. na instalaci přenosného kamerového systému
Výsledek jednání s Ing. Riedlem ve věci obnovy střechy zám. kaple – reklamace
Stav ve věci pozemků, tj. realizace parkoviště k lyžařskému areálu Přemyslov
Komentář k účetní uzávěrce MŠ za období 1-6/2005
Dopis všeobecné rozvojové společnosti s.r.o ve věci realizace Lyžařského areálu „ Přemyslov „
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou ze strany Krajského úřadu Ol. kraje
Konečný zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2004
Protokol o výsledku vnitřní finanční kontroly hospodaření , provedené u obecního úřadu za období od 1.1.do 30.6.2005
Sdělení následovníkům, umístěné do kopule nově opravené věže zámecké kaple v rámci provádění rekonstrukce střechy této stavby
Zápis z provedené veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací obce ( MŠ,ZŠ)dále právnických osob ( Střední hotelová škola…. Kociánov s.r.o. ) a org. složek obce
Přehled žádosti o dotace podaných na rok 2006/2007
Seznámení s provedeným jednáním s p. Halaxou ( Restaurace Na Staré Poště )
Poděkování hasičů za podporu noční hasičské soutěže, nákup zásahového vybavení

starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………….


ověřovatelé zápisu p. Bohumil Tkadlec ………………………………..


p. Jindřich Opršál ……………………………….


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ………………………………..

Zveřejněno: 30. 8. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 29.8.2005

Zpět nahoru