Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 13.6.2005

Obnova NN, veřejného osvětlení a rozhlasu, fin. dar města Lindenu, prodej pozemků

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 13.6.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 10
omluveni : 1
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu : p. Josef Strnka, p. Jindřich Opršál
zapisovatel : pí. Helena. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Zasněžování lyž. vleku
Projekt na kapli na Vřesové studánce
Obnova NN , veřejného osvětlení a rozhlasu
Has. zbrojnice
Ubytování sportovců – středoškolský pětiboj
Finanční odměna pí. Menšíkové
Fin. dar. občan. sdružení Rodiče dětem
Rozpočtový výhled – 2015
Kulturní léto
Finanční dar města Lindenu
Umístění do DPS – žádost pí. Žihové
I. změna ÚPD obce – živ. prostředí
Prodej pozemků
Ostatní
Na vědomí
Podněty a náměty občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivý bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 13.6.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje :

447. Smlouvu č. 01/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Ivanem Vrzgulou , týkající se technického zasněžování lyž. vleku
448. Smlouvu o dílo č. 02/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Václavem Jurgou , týkající se projektu na kapli na Vřesové studánce
449. Smlouvu o dílo č. 9/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. , týkající se výměny světel v panelovém sídlišti. ( I. etapa )
450. Smlouvu o dílo č. 25011/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. , týkající se projektu obnovy veř. osvětlení v obci
451. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Vítem Janků na stavbu hasič. zbrojnice.
452. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským na stavbu hasič. zbrojnice
453. Ubytování sportovců v turistické ubytovně domeček zdarma jako sponzorský dar v rámci konání akce „ Středoškolský pětiboj aneb adrenalin trochu jinak „ dle žádosti p. Martina Kociána
454. Finanční odměnu pí. Menšíkové Marii bytem Filipová 9, Loučná nad Desnou ve výši 1.500,- Kč za zpracování daň. přiznání společnosti – zkráceně Moravia
455. Finanční dar Občanskému sdružení Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou ve výši 5 tis. Kč na Den dětí
456. Rozpočtový výhled – plán akcí do roku 2015
457. Realizaci kulturního léta , tj. financování kulturních akcí v zařízení penzionu Oáza ve výši 30 tis Kč a Petr Strnad , Kociánov 70, ( Penzion Gól) ve výši 32 tis Kč a Hostinci u Tygra ve výši 32,5 tis Kč
458. Přijetí finančního daru ve výši 1.000 Eur od partnerského města Linden a současně poděkování za tuto nezbytnou finanční podporu bez níž by nebylo možné obdržet finanční podporu od Česko – německého fondu budoucnosti
459.Umístění pí. Žihové v DPS obce Loučná nad Desnou čímž ruší své dřívější zamítavé stanovisko
460. Smlouvu o dílo č. 2005-05-24 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Alešem Calábkem , Tř. Kosmonautů 8, Olomouc ve věci 1. změny ÚP Obce Loučná nad Desnou
461. Realizaci přístupové cesty k pozemku č. 70/1 v kú Kociánov a ukládá starostovi obce projednat další náležitosti - rozměry pozemků k cestě atd
462. Rozpočtové změny dle seznamu
463. Pokácení buku na parcele č. 665 ( naproti ryb. bašty ) a úpravu skupiny lip u hřiště TJ Spartak v souladu s odborným posudkem Ing. Kubeši na podzim roku 2005
464. Finanční příspěvek na konání závodu horských kol v Koutech nad Desnou ve výši 2000,- Kč dle žádosti Ing. J. Podzimka TC Sport Desná
465. Předání pozemku parcela č. 1656/83, výměra 126 m², vodní plocha v kú Rejhotice dle žádosti Povodí Moravy s.p. Brno
466. Předání pozemků parcela č. (ZE) PK1514/1, výměra 2297 m² pod silnicí I/44 a (ZE) PK1514/3 výměra 3651 m² , pod silnicí I/44 v kú Rejhotice dle žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha , správa Olomouc
467. Prodej pozemku p.č. (ZE) EN86/102, o výměře 256 m² ostatní plocha, v kú Kouty nad Des. panu Zdeňku Novákovi , bytem Temenická 11, Šumperk dle dříve schválených podmínek
468.Prodej pozemku p.č. 508/1, o výměře 350 m², ostatní plocha , v kú Kouty nad Des. panu Ing. Ivo Švédovi , bytem Šumavská 41, Šumperk dle dříve schválených podmínek
469.Prodej pozemku p.č. 146/7, o výměře 109 m², ostatní plocha – ostatní komunikace a 1601/1 část výměry 3657 m² ( část ohraničenou komunikací ) , trvalý travní porost, v kú Kociánov manželů Opršálovým , bytem Loučná nad Desnou 74, dle dříve schválených podmínek
470. Rozdělení pozemku p.č.160/1 v kú Kociánov
471. Prodej pozemku p.č. st. 262 o výměře 1348 m² ( podíl 3177/10000), zastavěná plocha a nádvoří, majetkové vypořádání k bytům č.p. 78 v kú Rejhotice tj. majitelům domu č.p. 78 dle dříve schválených podmínek
472. Pronájem pozemku p.č. 1689, o výměře 1034 m² ( pronajímaná část 150 m²), orná půda, v kú Rejhotice dle žádosti manželů Zdeňka a Libuše Kubíčkových z Loučné nad Desnou v dříve schválených cenových podmínkách za pronájem pozemku a schvaluje výstavbu zahradní pergoly na dobu pronájmu na pronajaté části parcely 1689
473. Odprodej cihel z odběrných míst v chatové oblasti v Koutech nad Desnou p. Švábovi v ceně 5,- Kč/ cihla s tím, že provede úklid po těchto stavbách


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

474.Realizaci obnovy NN a veřejného osvětlení v obci vrchním vedením ale pouze v souladu se stavebním zákonem , tj. zemním vedením., tzn. že tímto neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a Severomoravskou energetikou , a.s. neboť tato je tímto bezpředmětná
475. Dar 1 ks stromu p. Havlíčkovi veteran muzeum
476. Prodej pozemku p.č. (ZE) PK 608, část z výměry 4449 m², ostatní plocha – ostatní komunikace , v kú Filipová dle žádosti paní Barbory Hauškové z Loučné nad Desnou z důvodu zajištění přístupu k pozemkům ostatních vlastníků

477. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Provedenou opravu hlavního svodu vody k rezervoáru nad rybníkem Kocián
Předání čestného občanství p. Alfrédu Brendelovi v Praze
Odpovědˇ p. Havlíčka s tím, že trvá na svém původním dopise s tím, že ukládá starostovi obce realizovat veškeré kroky k zamezení dopravy neodpovídající stavu místní komunikace 13 c – Rejhotice
Výsledek hospodaření Kociánov s.r.o. za I. čtvrtletí
Mezinárodní turnaj seniorů v kopané – Linden – vítězství mužstva Loučná nad Desnou
Dopis pí. Marie Skopalové ve věci stavby kaple na Vřesové studánce
Stížnost p. Jaroslava Sembdnera a ukládá starostovi obce věc dle možností obce řešit
Podání reklamací na realizovanou stavbu chodníků na firmu Horstav Olomouc s.r.o.
Neschválení žádosti obce na stavbu hřiště s umělým povrchem
Zprávu o prozkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2004 a hospodaření SOÚD – hodnocení plnění rozpočtu za rok 2004
Námět k řešení dopravní situace
Pozvání na poutˇ veřejných činitelů , konanou dne 19.6.2005 na sv.Kopečku
Výsledek dětského dne a karnevalu, poděkování obci ze strany SDH za sponzorský dar – úhradu hudby
Obdrželi jsme zprávu o schválení finanční podpory – název akce : Loučná nad Desnou – Brána Jeseníků Tvorba propag. a info. materiálů ( náklady celkem 1,990.053,- Kč vlastní zdroje 199.005,- Kčstarosta obce Ing. Pavel Martínek …………………………………………………..

ověřovatelé zápisu Josef Strnka …………………………………………………..

Jindřich Opršál …………………………………………………..

zapsala : Helena Tkadlecová …………………………………………………..

Zveřejněno: 14. 6. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 13.6.2005

Zpět nahoru