Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 2.5.2005

INTERREG IIIA, Kříž Rejhotice, Územní plán obce - I. změna

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 2.5.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů : 9
omluveni :2
ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
zapisovatel : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :


Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Výsadby a údržba stromů
Výstavba tělocvičny
Žádost o dotaci – INTERREG IIIA
Veřejný rozhlas
Siréna Rejhotice
Zámecká kaple + kříž – žádosti o dotace
Vodní kolo
Svátky města Sosnicowice
Dopravní značka pro invalidy
Kronika obce
Komunikace 13 c Rejhotice – přístup do firmy
Kříž Rejhotice – obnova
Žádost INTERREG IIIA , překlenovací úvěr
Rozpočtové změny
Územní plán obce I.změna
Dohody o výpůjčce
Nákup sněh. frézy + mulčovače
Ostatní
Na vědomí
Vřesová studánka – projekt
Podněty a připomínky občanů
Poděkování za účast, závěr veřej. zasedání

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou

Zastupitelstvo obce schvaluje :

419. Provedení výsadeb stromů na ploše bývalé skládky a to podél komunikace a
schvaluje podání žádosti o dotaci na tuto akci
420. Mandátní smlouvu č.01-2005/TDI mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Hoškem
na provádění technického dozoru na stavbu tělocvičny při ZŠ Loučná nad Desnou
421.Smlouvu o poradenství mezi Obcí Loučná nad Desnou a Cross Czech a.s. na poradenské služby a projekt ( žádost o dotaci ) na INTERREG IIIA a zastupování obcí Rapotín a Bělá pod Pradědem při žádosti o projekt, tzn. podání žádosti a přípravu na tyto akce
422.Výběrové řízení na realizaci rozhlasového a varovného systému Obce Loučná nad Desnou, smlouva o dílo č. 116/2/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavel Kuběja – EMPEMONT a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto zařízení
423. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 11/04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a AG Ateliér s.r.o. na zajištění autorského dozoru na akci Rekonstrukce a přístavba areálu Základní školy Loučná nad Desnou , - tělocvična
424. Výsledek výběrového řízení na dodavatele sirény Rejhotice , smlouvu č. 752/05 –D mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Haricom , spol. s.r.o. a převod sirény zdarma na IZS ( HZS Ol. kraje )
425. Žádost o dotaci na Ol. kraj za účelem obnovy zámecké kaple a dále na obnovu jednoho z křížů dle výběru starostou obce
426.Změnu bodu č. usnesení 491 z veř. zasedání ze dne 31.3.2005 a schvaluje realizaci vodního kola na rybník Kocián tesařskou firmou Juráň dle předložené cenové nabídky
427. Účast 4 zastupitelů obce + řidiče na svátcích města Sosnicowice ve dnech 21.- 22.5.2005
428.Umístění dopravní značky - stání pro invalidy u panel. sídliště dle žádosti p. Ladislava Doseděla
429.Navýšení finančního dokrytí z původně schválené částky 55 tis Kč na 110 tis Kč dle žádosti ředitelky mateřské školy
430. Text kroniky napsané za rok 2004
431. Změnu nájemní smlouvy na byt č.2/79 Loučná n. Des. z p. Romana Richtera na pí. Ditu Dostálkovou dat. nar.25.8.1970, adresa Loučná nad Desnou 79
432. Provedení tisové výsadby mezi pomníky na hřbitově v Rejhoticích po stávajícím výřezu tují( faxus bacata fastiqiata, faxus média atd . )
433.Text dopisu p. Karlu Havlíčkovi , jeho okamžité odeslání a řešení situace jak je uvedeno
434. Výběrové řízení na restaurování kříže v Rejhoticích a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Archkaso spol. s.r.o.
435.Podání žádosti o finanční podporu(dotaci ) v programu INTERREG IIIA – Posílení Hasičské infrastruktury na ochranu životního prostředí a pro Prevenci záplav v regionu ( POHIB) současně i za obce Rapotín a Bělou pod Pradědem a zavazuje se uhradit náklady související se spoluúčastí na realizaci projektu ve výši 3 mil Kč překlenovací úvěr na úhradu projektu ( nákupu aut ) od Volksbank CZ , a.s. ve výši 12 mil Kč
436. Rozpočtové změny dle seznamu II.změna rozpočtu z 2.5.2005
437. Návrh zadání I. změny územního plánu Obce Loučná nad Desnou
438. Dohody o budoucí smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Rapotín a Obcí Bělá pod Pradědem v rámci INTERREG IIIA
439. Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Rapotín a Obcí Bělá pod Pradědem v rámci INTERREG IIIA
440. Nákup sněhové frézy + mulčovače od firmy Macháček , s.r.o. prostřednictvím leasingu od S Morava Leasing, a.s.
441.Nákup pozemků p.č. 31/1, p.č. 28, p.č. 40, p.č.50, p.č. 49/1, p.č. 548/3, a část parcely č. 33(cca 0,040 ha ) od Pozemkového fondu ČR dle žádosti paní a pana Miluše a Jiřího Růžičkových
442.Opravu kříže v Annenských horách na parcele č.( 548/2) kú Kouty nad Desnou, který je majetkem obce a žádat o dotaci na opravu této památky místního významu
443. Odkoupení parcely č.159 v kú Rejhotice za účelem realizace stavebního dvora ( sklad stavebního materiálu, posyp. hmot apod. )
444. Příspěvek do 8 tis na pořádání hudební produkce v rámci dětského dne
445.Smlouvu o dílo č.14/05 EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s – propagační materiál o obci


446.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Audit výpočetní a kancelářské techniky Obce Loučná nad Desnou
Neschválení poskytnutí dotace MK ČR na obnovu nemovité kulturní památky zámecké kaple
Stav na účtu cenných papírů – stav odpovídá podepsaným smlouvám na odprodej cenných papírů
Žádost Sdružení cestovního ruchu Jeseníky k vyjádření se k lyžařským běžeckým trasám
Pátek 23.9.2005 – neděle 25.9.2005 sraz zdravotně postižených turistů Olomouckého kraje v Loučné nad Desnou
Protokol ČŠI – Mateřská škola Loučná nad Desnou
Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2005
Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2006 včetně připravovaných
Seznam akcí realizovaných v roce 2005 s přehledem plnění
Přehled plánovaných příjmů a jejich plnění ke krytí akcí na rok 2005
Sdělení na Lesy ČR , týkající se zprůjezdnění obory
Stav ve věci vymáhání placení poplatků za odpady
Šetření ČSÚ – sdělení o jeho provádění
Ceník poskytovaných služeb v DPS č. 142 z roku 2004 na rok 2005
Zák. č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák č. 120/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů , týkající se dalších platů a odměn .
Zaměstnaní mimo stálý prac. poměr- výkon obecně prospěšných prací 1 odsouzený ( práce zdarma ) , 2 nezaměstnaní a 2 důchodci
Očkování psů proti vzteklině
starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………

ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec ……………………………

p. Jindřich Opršál ……………………………

zapsala : pí. Helena Tkadlecová ……………………………

Zveřejněno: 2. 5. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 2.5.2005

Zpět nahoru