Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 31.3.2005

Obnova kašny, žádosti o dotace, noční hasičská soutěž, veřejný rozhlas

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU , KONANÉHO DNE 31.3.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU .

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 9
omluveni : 1
neomluveni : 1
ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Opršál Jindřich
zapisovatel : pí. Tkadlecová Helena

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Obnova kašny – pomníku padlým v I. sv. válce
Hasičská zbrojnice
Žádosti o dotace
Propagační materiál o obci
Smlouva o knihovnických službách
Nákup výpočetní techniky
Kniha o historii obce
Udělení čestného občanství
Noční hasičská soutěž, program
Pronájem nemovitostí
Nákup nemovitostí
Služby – výjezd JSDH
Veřejný rozhlas
Rozpočtové změny
Ostatní
Na vědomí
Podněty občanů, zastupitelů obce
Poděkování za účast, závěr veř. zasedání

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.3.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje

481. Podání žádosti o finanční podporu na opravu pomníku padlým v I. sv. válce na Fond Česko – Německé budoucnosti s tím, že kromě opravy kamenických děl se žádá i na obnovu přívodu vody
482. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Pavok s.r.o. na obnovu přívodu vody k pomníku padlým v I. sv.v.
483. Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice a dovybavení JSDH o automobil T 815- CAS 32
484. Podání žádosti o dotaci na realizaci propagačního materiálu o obci zahrnující veškeré aktivity na území obce včetně propagačních materiálů na soukromé subjekty
485. Dodatek č.4 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny k smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb Střediskové knihovny Velké Losiny Místní knihovně v Loučné nad Desnou
486. Nákup nového počítače včetně dalšího vybavení v ceně do 40 tis Kč
487. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Ivanem Kyselým na částku 2804 600,- Kč v rámci ukončení, resp. úhrady nákladů na Likvidaci skládky TKO Loučná nad Des.
488. Provedení křtu knihy o Historii obce Loučná nad Desnou a rámci něhož bude proveden společenský raut v zasedací místnosti obecního úřadu a dále slavnostní večeře u příležitosti této významné události s tím, že k pozvání hostů je zplnomocněn starosta obce
489. Udělení čestného občanství p. Alfrédovi Brendelovi za jeho dosavadní celoživotní dílo a reprezentaci své rodné obce svojí osobou po světě a schvaluje doporučení spojit akci křtu knihy s udělením občanství
490. Realizaci noční hasičské soutěže , úhradu ubytování ,pobytu a dalšího programu pro polskou a rakouskou delegaci
491. Realizaci vodního kola firmou Lidˇák – Kaláb
492. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Petrem Richterem na údržbu budovy Ubytovna Domeček
493. Odměny členům komisí a výborů za 1. kv. 2005 ve výši 500,- Kč
494. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2004 s výhradou a schvaluje následující nápravná opatření :
- provádění průběžného schvalování rozpočtových změn a jejich řádné následné zaúčtování ,
což bude doloženo při 1. kontrolním přezkoumání hospodaření obce
- pozastavení vyplacení odměny zastupitelům obce u nichž došlo k přeplatku
495. Doplnění , resp. změnu textu schválení rozpočtu obce na rok 2005 ve znění :
Schvaluje rozpočet jako schodkový ve výši příjmů 21 252 tis Kč, ve výši výdajů 23 352 tis Kč a ve výši financování 2100 tis Kč.
496. Závěrečný účet obce a hospodaření obce za rok 2004
v příjmech : 49 285 016,21 Kč
ve výdajích : 43 877 265,57 Kč
v přijatých dotacích : 29 129 978,- Kč
financování 5 407 750,64 Kč
497. Vypovězení zprostředkovatelské smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Petr Dlabaja , Masarykova 11 , Olomouc, týkající se prodeje has. zbrojnice v Koutech nad Desnou z důvodu koncepce záměru s touto budovou ( garážování has. techniky )
498. Souhlasné prohlášení Obce Loučná nad Desnou a Lesy ČR s.p. Hradec Králové, týkající se převodů lesních pozemků na obec Loučná nad Desnou.
499. Pronájem pozemku p.č. 10(část ) o výměře 1098 m² pronajímaná plocha 50m² p. Františku Badalovi, bytem Kociánov 20, Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek
500. Pronájem pozemku p.č.610/1 části o výměře cca 100m² kú Filipová panu Ing. M. Bártkovi, bytem Kašparova 27, Olomouc dle dříve schválených podmínek
501. Žádost o odkoupení pozemků od Lesy ČR, s.p.
parcelní číslo 87 výměra 839m² kú Přemyslov
-„- 137 -„- 1962 m² -„-
-„- 161/2 -„- 568 m² -„-
-„- 100/2 -„- 918m² -„-
-„- 88/2 -„- 727 m² -„-
v rámci snahy revitalizovat tuto dříve stavebně zlikvidovanou obec.
502. V případě výjezdu JSDH v rámci poskytovaných služeb cenu 1.000,- Kč za výjezd a dále cenu 500,- Kč za každou započatou hodinu
503. Žádost o finanční podporu – dotaci na realizaci dálkového veřejného rozhlasu.
504. Realizaci bezdrátového rozhlasu a výběr dodavatele na tuto akci
505. Rozpočtové změny dle seznamu
506. Realizaci zaměření stavu komunikace 217/2 v kú Rejhotice v terénu na základě písemného sdělení rodiny Majkusovy.
507. Doplnění č. usnesení 472ze dne 21.2.2005 o text s určením času : od 1.3.2005
508. Smlouvu o dílo č.103/05 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. na rekonstrukci a dostavbu školského zařízení - Loučná nad Desnou ( rok 2005 )
509. Závěrečný účet MŠ Loučná nad Desnou za rok 2004 a převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 93. 460,35 Kč do rezervního fondu MŠ
410. Závěrečný účet ZŠ Loučná nad Desnou a převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 58. 469,55 Kč do rezervního fondu ZŠ
411. Úhradu platových nákladů v Mateřské škole Loučná nad Desnou ve výši 55 tis Kč tak, aby mohly být zachovány celé pracovní úvazky – dle žádosti pí. ředitelky I. Sporkové ze dne 30.3.2005
412. Příspěvek na úhradu režijních nákladů na obědy zaměstnancům mateřské školy a základní školy do výše 50% ceny oběda s účinností od 1.4.2005
413. Souhlas s rozdělením parcely č.202/1 v kú Kouty nad Desnou dle žádosti manželů Windových , Kouty nad Desnou 36
414. Provádění stavebního dozoru na výstavbě chodníků p.Snášelem Jiřím formou odměny za vykonanou práci v ceně do 25 tis Kč ( 12.500,- Kč měsíčně )
415. Odkoupení parcely č.329 v kú Rejhotice od Pozemk. fondu ČR dl ežádosti p. Františka Vaňatky a p. Milana Jurečky ze dne 1.3.2005
416. Úpravu porostů na hřbitově dle úvahy starosty obce ve spolupráci s p. Hanákem

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
417. Pronájem dřevěné garáže vedle budovy zdravotního střediska z důvodu nemožnosti skladování materiálu

418.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Sdělení Ministerstva financí ČR – ukončení závěrečného vyhodnocení Základní školy Loučná nad Desnou – Rekonstrukce a dostavba
Rozpočet Svazku obcí údolí Desné – výdaje a příjmy na rok 2005
Zápis z řádné valné hromady společnosti SKI CENTRUM DESNÁ s.r.o.
Přerušení dodávky elektřiny dle sdělení SME, a.s. Ostrava
Výměnu současných mobilních souprav za nové ze strany společnosti Eurotel Praha , spol. s.r.o.
Zaevidování žádosti Obce Loučná nad Desnou o Duhové hřiště
Nedoručitelnost oznámení , resp.výzvy k odstranění stavu rozestavěné nemovitosti bývalého nákupního střediska v Koutech nad Desnou
Nabídka firmy Sharp centrum Olomouc, ale zatím z finančních důvodů tuto nerealizovat
Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Velké Losiny za dobu od 1.1. do 31.12.2004
Zápis z valné hromady Sdružení Cestovního ruchu Jeseníky, konané dne 1.3.2005 Lipová Lázně
Sdělení Ing. Ivo Havla , ředitele H&D, a.s. ve věci komunikačních přestupů na ČHS
Přijetí zákona č.238/1992 Sb., ( zákon o střetu zájmů )
Žádost o povolení reproduktorů veřejného rozhlasu na sloupy NN
Návštěva města Lindenu – Marienmarkt
Nabídka RNDr. Řezníčka na hydrolog. práce ( z fi. důvodů zatím nerealizovat )
Stav ve věci jednání o zprůchodnění obory
Zápis z valné hromady cest. ruchu
Stav ve věci průjezdu nákl. automobilů nad 9t zadní cestou v Rejhoticích přes zákaz. značku
Seznam občanů – neplatiči za svoz a likvidaci PDO za roky 2002, 2003
Sdělení p. Chytila ze dne 30.3.2005

Zveřejněno: 4. 4. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 31.3.2005

Zpět nahoru