Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 8.11.2004

Doplnění formulace ke schválení rozpočtu obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE , KONANÉHO DNE 8.11.2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 7
omluveni : 4
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p.Opršál, p. Tkadlec
zapisovatel : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
1. Uvítání přítomných
2. Úprava ČOV
3. Nákup zimní techniky
4. Cena služeb v DPS změna
5. Přestavba budovy kina – projekt
6. Prodej obecních bytů – nabídka stávajícím nájemníkům
7. Pronájem hrobových míst
8. Reklamace střechy zámecké kaple
9. Odstranění kovových prolézaček
10. Žádost Pontis Šumperk
11. Přemyslov – revitalizace obce
12. Vodoměrná šachta Kolonka
13. Informační tabule – doplnění
14. Zastávky v centru obce – změna vzhledu
15. Pronájem prostor za účelem ukázky výroby svíček
16. Informační materiál o obci
17. Nákup nemovitosti v centru obce
18. Kanalizace II. etapa včetně výstavby ČOV , přípojek
19. Pronájem majetku – komunikace ČHS
20. Závěrečný účet , zpráva o přezkoumání hospodaření obce
21. Doplnění formulace ke schválení rozpočtu
22. Kontrolní řád výborů ZO
23. Směrnice č. 7 o pokladní službě
24. Rozpočtové změny
25. Poskytnutí finančního daru – smlouva
26. Změna smlouvy o výpůjčce zákl. škole – dar
27. Směrnice č.8 o poskytnutí fin. darů
28. Závěrečný účet základní školy
29. Rozdělení pozemku
30. Obsazení bytu v domě č.p. 148
31. Partnerská dohoda – internet
32. Výsadba klečí, dalších dřevin
33. Odměna zaměstnancům obecního úřadu
34. Splacení úvěru – Volksbank CZ, a.s.
35. Smlouva mezi Obcí a Ol. krajem na stroj pro údržbu běž. tratí
36. Smlouva o reklamě mezi Lesy ČR, s.p. a další
37. Ostatní
38. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
39. Podněty, náměty občanů
40. Závěr, poděkování za účastZastupitelstvo obce schvaluje:

340.Smlouvu o dílo č. 1TC 0409 40V /498 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fortex AGS, a.s., týkající se úpravy ČOV v Loučné nad Desnou
341. Kupní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Ramos – KOO s.r.o., týkající se nákupu zimní údržbové techniky
342. Ceník poskytovaných služeb v DPS Loučná nad Desnou s platností od 1.1.2005
343. Žádost na dotaci Duhová energie ve věci výstavby hřiště s umělým povrchem
344.Realizaci projektu pro stav. povolení , tj. smlouvu č. J 3091 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch . Vítem Janků na realizaci přestavby budovy starého DPS
345.Provedení prodeje obecních bytů občanům – nájemníkům pomocí úvěru Modré pyramidy formou, že obec se za kupující zaručí majetkem nemovitostí( kupovaného bytu) s tím, že pokud by občan nesplácel poskytnutý úvěr, část splátek již zaplacených , by z jedné poloviny propadla obci, druhá polovina by byla vrácena občanovi. Bance, resp. poskytovateli úvěru by byl tento vrácen
346.Ve věci vyřízení reklamace střechy zámecké kaple, aby tuto vyřizoval starosta obce a úhradu veškerých nákladů s vyřizováním této reklamace spojených ( soudní výlohy atd. )
347.Ve věci pronájmu hrob. míst zahájení opravného řízení s tím, že občanům, kteří přeplatili, budou peníze vráceny a těm kteří nedoplatili, se úhrada provede ze strany obce
348.Odstranění kovových prolézaček z prostoru mezi panelovými domy ( zeměkoule atd. ) a z prostoru zahrady v mateřské škole
349.Záměr Ing. Karla Hróze , týkající se obnovy některých budov v původní podobě v místní části Přemyslov za účelem poskytování služeb ubytování a stravování v oblasti cest. ruchu .
350.Realizaci vodoměrné šachty včetně vystrojení u vodovodu v místní části Kolonka ve výši 82.824,-Kč
351.Realizaci info tabule do místní části Kolonka
352.Umístění ukázkové výroby svíček p. Bendy do prostoru starého penzionu od 31. ledna po dobu 12 týdnů v čase od 13 00 do 16 00 hod v ceně nájmu 100 – 200,-Kč dle elektrospotřebičů
353.Realizaci propagačního materiálu o obci se zaměřením na aktivní turistiku :
sportovní rybolov
paintball
minikáry
zámecký park
cyklotrasy
354.Nákup rodin. domu ve středu obce za účelem koupě této nemovitosti s výhledem na realizaci druhého zdravotního střediska , ordinace – dětský lékař, gynekolog a další.
355.Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Zouharem Vladimírem na kanalizační přípojky a dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 20.5.2002 kanalizace splašková část II
356.Pronájem plochy – místní komunikace p.č. 540/1 v kú Kouty nad Desnou firmě SKI CLUB Šumperk v ceně 45,-Kč/m², splatnost : do konce roku 2004 , na dobu určitou 1 rok
357.Závěrečný účet obce , tj. celoroční hospodaření obce za rok 2003 a zpávu o přezkoumání hospodaření obce za účetní období za rok 2003 bez výhrad
358.Doplnění formulace schválení rozpočtu na rok 2004 v tomto znění : schvaluje rozpočet na rok 2004 jako schodkový ve výši příjmů15806 tis Kč, financování 90 tis Kč a výdajů 15896 tis Kč
359.Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce
360. Směrnici č.7 o pokladní službě.
361. Rozpočtové změny , tj. úpravu rozpočtu :
362.Smlouvu o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Loučná nad Desnou a Moravskoslezský kynologický svaz ART - Loučná nad Desnou.
362.Ke smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní školou v Loučné nad Desnou ze dne 2.1.1995, že materiál dle předávací inventury k 30. 11.1994 potraviny ve výši 39.748,50 Kč a zboží jedn. spotřeby ve výši 40.419,40 je škole tímto darovanou.
363.Směrnice č.8 o poskytování fin. darů.
364.Závěrečný účet základní školy za rok 2003
365.Rozdělení pozemku , parcely č.1537 v kú Rejhotice dle žádosti p. Bohumila Koktavého , Křížová 2, Brno
366.Obsazení bytu v domě č.p. 148 Rejhotice v následujícím pořadí :
1.Edita a Robert Švagerkovi
2.Dubská Zdeňka
3.Gallová Radoslava
s podmínkou : pokud do 1 měsíce nesplatí požadovanou částku od výzvy, následuje další v pořadí
367.Partnerskou dohodu na projekt Internetace knihoven v Olomouckém kraji
368.Nákup klečí , dalších keřů a jejich výsadbu dle úvahy starosty obce
369.Odměnu zaměstnancům obecního úřadu ve výši 40 % základního platu , pokud mají od konce 5. měsíce do konce 10. měsíce odpracováno 80 dní z důvodu vyššího pracovního nasazení a práce přesčas.
370.Návrh Volksbank CZ, a.s. ve věci řešení chyby ve splácení úvěru , zaslaný sdělením k úvěrové smlouvě č. 070196 ze dne 4.11.2004
371.Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem a dodatek č.1 k této smlouvě k poskytnuté dotaci 3,5 mil Kč , určené nazakoupení zařízení k údržbě lyž. běžeckých tras
372.Smlouvu o reklamě č.123/01/2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lesy ČR, s.p.
373. smlouvu mezi Obcí a Sdružením cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky o pronájmu vozidla na úpravu běžeckých lyžařských tratí

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

374.Fin . příspěvek Pontis Šumperk o.p.s. ve výši z důvodu vysokých fin. nákladů na DPS


375.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Návrh akcí do rozpočtu na rok 2005 s výhledem až do konce roku 2007
Seznam žáků dojíždějících do ZŠ v Šumperku
Stav ve věci ořezu lipových alejí ve středu obce, sdělení CHKO Jeseníky , odpovědˇIng. Úradníčka - provedená opatření
Veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů , navrhovatel VHZ Šumperk , a.s.
Poděkování dr. Evy Strykové JSDH Loučná nad Desnou p. Gustavu Přidalíkovi a M. Přidalíkovi
Internacionální tábor v Lindenu – omluva z účasti z důvodu , že do Lindenu odjíždí celý pěv. sbor.
Nabídka komplexní domovní péče ze strany Charity Šumperk
Obdržení fin. podpory ze strany nadace Duhová energie na nákup dýchacích přístrojů pro JSDH Loučná nad Desnou
Sdělení Policie ČR ve věci neoprávněného zásahu do místní komunikace
Sdělení Mě.úř. Šumperk ve věci stav. činnosti manželů Raškových
Stanovy Sdružení cest. ruchu Jeseníky
Pronájem hrob. míst – stav – nedostatky
Stezkou vlka – 2. ročník
Výsledky sdružení rybníka Kocián
Stav ve věci obnovy ČOV
Sdělení Policie ČR ve věci p. Komínka
Výroční zprávu školy – Výchovný ústav pro děti a mládež Kouty nad Desnou 3 za školní rok 2003 – 2004
Sdělení z MMR týkající se žádosti o dotaci na podporu projektů SROP
Sdělení Ing. Viktora Kovalce, správce konkurzní podstaty úpadce Paywood a.s
Stížnost ve věci černé zvěře v Rejhoticích
Obnova VN v obci
Zvýšení ceny vodného ze strany ŠPVS Šumperk
Jednání ve věci dopravní obslužnosti ( nové jízdní řády )
Kontrolní zápis HZS Ol. kraje ke kontrolní dohlídce na obci
Zápis o provedené kontrole – interním auditu Obce Loučná nad Desnou
Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Olomouckého kraje
Zápisy o provedených kontrolách právnických osob v majetku obce ( většinovém ) příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených obcí
Hospodářský výsledek Kociánov s.r.o. za III.. kvartál 2004
Písemné sdělení BPS Prastav , s.r.o ve věci zatímního pozastavení vývozu skládky TKO Loučná nad Desnou
Dar firmy PREPO . TEAM s.r.o. přilby Gallete F1E v ceně 12.215,-Kč
Konání psí superstar 6.listopadu 2004 ve 14 00 v prostoru rybářské bašty
Zdražení svozu odpadů
Obnova silnice přes ČHS
Informace k volbám , účast 26 %, pořadí : ODS,KSČM, KDÚ ČSL , ČSSD
Informace k družeb. spolupráci, z partner. setkání v Machernu / Sasko ( protokol )
Poděkování manželům Michálkovým za umístění obrázku v místech „ U obrázku „
Ořezat borovici

Zveřejněno: 24. 2. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 8.11.2004

Zpět nahoru