Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS VZ 17.2.2005

Kanalizace středu obce - smlouva, , hospodářský výsledek MŠ,ZŠ, Exekuce za neplacení odpadů

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD/ DESNOU , KONANÉHO DNE 17.2.2005 V 17:00 ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p. Tkadlec
zapisovatel : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádosti o dotace
4. Smlouva s SFŽP – skládka
5. Obnova zařízení has. sboru, has. zbrojnice
6. Darovací smlouva p. Michálek
7. Obnova střechy zám. kaple - dodatek ke smlouvě
8. Lyž. areál Přemyslov – smlouva o spolupráci
9. Oprava tur. ubytovny
10. Umístění úmrtních desek
11. Kanalizace středu obce – smlouva
12. Hospodářský výsledek ZŠ, MŠ
13. Finanční podpora sportu
14. Program Leader ČR
15. Rybník Kocián – sport. areál
16. Kociánov s.r.o
17. Stroj na údržbu běž. tras – pojištění
18. Účast obce při oslavách v Lindenu
19. Zám. skleník – převod majetku
20. Kontrolní zprávy kontrolního výboru
21. Prodej hasičského automobilu
22. Žádost o umístění do DPS – penzionu
23. Exekuce za neplacení odpadů
24. Na vědomí
25. Ukládá
26. Ostatní
27. Podněty a náměty občanů
28. Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje :

436. Podání žádosti o dotace ( finanční podporu ) na :
- dovybavení základní školy výpočetní technikou
- obnovu střechy zám. kaple
- výstavbu nového úseku chodníku – Filipová

- na III. etapu obnovy Základní školy
- výstavbu hasičské zbrojnice a obnovu hasičské techniky
- na výstavbu kulturní budovy (haly) u rybníka Kocián (zařízení pro konání kulturních
akcí, sportovního rybolovu apod.)
- na nezaměstnané tj. zaměstnání 2 až 3 nezaměstnaných ve spolupráci s Úřadem práce
437.Smlouvu č. 137904 41, mezi Obcí Loučná nad Desnou a Státním fondem životního
prostředí ,týkající se finanční podpory na odstranění skládky pod zámkem.
438.Žádost o finanční podporu za Svazek obcí údolí Desné, resp. zapojení se do
INTERREG IIIA společně s polskou stranou, za účelem nákupu nového zásahového
hasičského automobilu pro zásahy při dopravních nehodách apod.
439. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Václavem Michálkem jako
dárcem, týkající se zabudovaného obrázku
440. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jaroslavem
Lakomým, pokrývačství, týkající se opravy střechy na zám. kapli
441. Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Loučná nad Desnou a Desná, a.s při realizaci lyž.
areálu Přemyslov
442. Realizaci opravy soc. zařízení na turist. ubytovně Domeček v částce do 220 tis. Kč
s tím, že starosta obce vybere firmu na základě nejnižší cen. nabídky
443. Realizací desek – úmrtních oznámení dle návrhu firmy Liďák – Kaláb
444. Smlouvu o dílo č.11/04 Eu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s., týkající
se zpracování žádosti na dotaci – kanalizace II.etapa , včetně výst . ČOV
445. Převedení kladného hospodářského výsledku základ. školy Loučná nad Desnou ve
výši 58 469, 55 Kč za kalendářní rok 2004 do rezervního fondu základ. školy s tím, že finanční částka bude použita ve výši 50 000 Kč na pokrytí vlastního podílu dotace na dovybavení výpočet. technikou základní školy a částka 8 469, 55 Kč použita ředitelkou základ. školy v rámci dovybavení ZŠ, tzn. dle vlastní úvahy
446. Finanční příspěvek 4 000 Kč na závody Lyžař školy a úhradu nákladů na provoz vleku při školních závodech a výcvikovém kurzu základ. školy Loučná nad Desnou
447.Finanční příspěvek 4 000 Kč na Atleta školy
448. Převedení kladného hospodářského výsledku Mateřské školy za rok 2004 v částce 93 460, 35 Kč do rezervního fondu Mateřské školy a následně jeho využití při opravě podlah v budově MŠ
449. Zapojení obce do programu LEADER ČR, výzvu některým místním podnikatelům do zapojení do akční skupiny společně s obcí
450. Realizaci sportovně kulturního areálu u rybníka Kocián s vědomím nutnosti tento subjekt v budoucnu finančně podporovat dle rozhodnutí starosty obce
451. Prominutí dlužných částek za pronájem vyplývajících z nájemní smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o za roky 2003, 2004 a dalších závazků vůči obci
452. Starostovi obce odměňovat p.Jindřicha Opršála na základě individuál. smluv za provádění práce při Kociánov s.r.o a dalších
453. Pojištění stroje na údržbu běž. tras dodatek č. 10 k pojistné smlouvě 529 000 125 v rozsahu :

- základní živelní nebezpečí
2 880 Kč
- doplňková živelní nebezpečí
- odcizení krádeží, vloupání a loupeží 14 262 Kč
- vandalismus 8 500 Kč
454. Účast zástupců obce ve složení 3 + 1 na oslavách města Lindenu ve dnech 1.7.-4.7.
2005 a účast pěveckého sboru Loučňáček s tím, že obec bude hradit náklady související s jejich účastí
455. Článek č. VII týkající se bezúplatného převodu nemovitostí : st. p. č. 148 s domem čp. 2, p.p.č. 700/3 p.p.č. 831/1, p.p.č. 831/2 a p.p.č. 832/3 v KÚ Kociánov ve znění :
S ohledem na skutečnost, že předmětné nemovitosti jsou zapsány v státním seznamu nemovitých kulturních památek Severomoravského kraje, nabyvatel v souladu s ustanovením par. 3 zákona č. 20/987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen v případě zamyšleného převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví jiného subjektu tyto přednostně nabídnout k odprodeji ministerstvu kultury s tím, že získané finanční prostředky odvede do státního rozpočtu. Tato podmínka není časově omezena. Rovněž se nabyvatel tímto zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude užívat v rozporu se zákonem chráněnými zájmy státní památkové péče
455. A bere na vědomí zprávu o provedené kontrole příspěvkových organizací obce za II.
pololetí roku 2004 a to základ. školy a mateřské školy bez závad
456. A bere na vědomí zprávu o provedení namátkové vnitřní kontroly obce Loučná nad
Desnou za II. pololetí 2004 bez závad
457.A bere na vědomí zprávu o provedené namátkové vnitřní kontrole společností
zřizovaných Obcí Loučná nad Desnou za II. pololetí 2004 bez závad
457. Odprodej hasičského automobilu CAS 32RTHP v ceně 40 000 Kč
458. Okamžité provedení exekuce majetku dlužníků, kteří neuhradili poplatky za likvidaci a svoz odpadů v obci Loučná nad Desnou za roky 2002, 2003, 2004
459. Realizaci ošetření 40 kusů lip p. Petrem Hanákem, Zvole 13, 789 01 v souladu s nabídkou podanou dne 7.2. 2005 v ceně 87 209,- Kč.
460. Prodej skluzavky a kolotoče dle žádosti p. Saňákové a p. Kubíčkové za cenu 250,- Kč
461. Směnnou smlouvu mezi Lesy ČR, s.p. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se převodu pozemku p.č. 828/2 v KÚ Kociánov za pozemky dle návrhu Lesů ČR, s.p. ze dne 26.1. 2005
462. Pokácení bříz na parcele č. 631/3 kú Kociánov před panel. domem ( havarijní stav ) na základě žádosti občanů
463. Provedení vyčištění potoka podél komunikace , č. parcely 1532 v kú Rejhotice z důvodu havarijního stavu ( hrozí vybřežení při jarním tání sněhu ) i přesto, že jeho správa nepatří obci
464. Realizovat posudek na lípy, nacházející se u hřiště TJ Spartak a buku u Rybářské bašty, zda a jak ohrožují své okolí a zda je nutné je pokácet
465. Pojištění odpovědnosti za škody zaměstnanců obecního úřadu, starosty a úhradu tohoto pojištění za uvedené
466. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak o poskytnutí finanč. daru
467. Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Loučná nad Desnou a Moravskoslezkým kynologickým svazem, Kynol. klub ART- Loučná nad Desnou
468. Provedou inventarizaci majetku obce a její výsledky jako bez závad a schvaluje likvidaci majetku dle soupisu
469. Revokace usnesení bodu č. 267 a 313 týkající se darovací smlouvy, kdy se v textu upravuje, že darovací smlouva je podepsána mezi Obcí Loučná nad Desnou a Helia Trade spol. s.r.o. , I.P. Pavlova 116, Olomouc (IČO 25815164)
470. Poskytnutí finančního daru sboru dobrovolných hasičů ve výši 120 tis. Kč, formou proplácení předložených platebních dokladů vyjma dopravy na soutěže
471. Umístění p. Matochy do DPS starého nebo nového dle možností
472. Zvýšení odměny zast. obce – neuvolněných v souladu se zákonem
a místostarostovi p. Bohumilu Tkadlecovi ve výši 6.400,- Kč hr.m.
473.Zachovat stávající jízdní řád vlaků a ukládá starostovi obce v tomto duchu jednat se
SOÚD
474.Podání žaloby , resp. podpisu k žalobě a proti p. Komínkovi a bere na vědomí jeho
sdělení Okresnímu soudu
475. Provedení projektu na zasněžování lyžařského vleku ( obecního ) firmou, resp. p.
Vrzgulou
476. Výhled rozpočtu ( rozpočovou strategii ) do roku 2007

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

477. Smlouvu o dílo č. 14/2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Stav – Martech
spol. s.r.o,, týkající se realizace kanalizace středu obce a ruší tímto výběrové řízení na akci, k níž se smlouva vázala z důvodu, že výběrové řízení proběhlo podle starého zákona a obec chce k podání žádosti využít i dalších možností jako jsou fondy EU, kde je toto podmínkou
478.Umístění paní Ivany Jurčové ve starém penzionu pro důchodce a to z důvodu, že nesplňuje dříve schválené podmínky pro umístění v tomto zařízení
479. Finanční příspěvek Občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné z důvodu vysokých výdajů obce určených na obnovu památek – kulturního dědictví obce

480. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.Výslednou tabulku Tříkrálové sbírky 2005
2.Zprávu o činnosti místní knihovny Loučná nad Desnou v roce 2004
3.Neschválení dotace na přípravu projektu- rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku v údolí Desné
4.Nabídku Armády spásy- nabídku služeb, rozvozu obědů
5.Výzvu k odstranění havarijního stavu – rozestavěné budovy obchodu v místní části Kouty nad Desnou majiteli nemovitosti.
6.Sdělení p. Judr. Sedláčka ve věci ručitelského závazku za dluh Jaromíra Zugara zn. 0554 55 ze dne 28.1. 2005
7.Výběrové řízení na dodavatele projektu kostela na Vřesové studánce
8.Podávání žádosti o dotace :
- dovybavení JSDH (boty, rukavice)
- obnova kříže v Rejhoticích
9.Připravovány žádosti o dotace (podání)
-obnova ZŠ III. etapa
-POV Ol. kraje – chodník Filipová
-obnova zám. parku
- dovybavení ZŠ výpočetní technikou
- obnova střechy zám. kaple
10. Seznam realizovaných akcí
-úprava plochy pro výcvik psů
-vyčištění odvodňovacích příkopů zám. parku
- podlahy MŠ
11. Zápis a usnesení č. 1/2005 z jednání předsednictva SOÚD
12. Návrh jízdního řádu Železnice Desné- taktová doprava
13. Zápis z jednání dne 27. ledna 2005 konaného na OÚ Velkých Losinách ve věci koordinace dopravy v údolí Desné
14. Nabídku č. 1/2005 od ing. M. Vrzguly na realizaci dokumentace pro stavební řízení- technického zasněžování lyž. svahu ( obecní školní vlek)
15. Stanovení k umístění doprav. značek B13 (zadní cesta Rejhotice) do termínu 31.5.2005
16. Žádost zaměstnanců ČEZ, a.s. přečerpávací elektrárna o možnost řešení dopravy do zaměstnání
17. Sdělení Obce Velké Losiny o záměru obce realizovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou na ZŠ ve Velkých Losinách
18. Sdělení k informaci o spojízdnění komunikace Loučná nad/ Desnou – Vlčí sedlo – Vernířovice-p.č. 2384 obcí Vernířovice ze strany Lesy ČR, s.p.
19. Sdělení Min. financí ČR ve věci přidělení fin . dotace 15 mil Kč na dodávku ZŠ – tělocvična
20. Lyž. areál Přemyslov – usnesení rozhodnutí
21. Realizace nového systému archivace staveb dle čísel orientačních

Zastupitelstvo obce ukládá :

1. Předsedovi kontrolního výboru provést písemné výzvy k úhradě dlužných částek za neúhradu poplatků za lázeňský a rekreač.pobyt a poplatků za lůžkové kapacity
2. Starostovi promyslet pravidla pro poskytování finanční podpory pro žadatele s ohledem na jejich motivaci např. dle kritérií:
-počet členů mladších 18 let,
-počet členů starších 18 let,
-počet utkání, závodů na určité úrovni s výsledkem umístění
-počet diváků, atraktivita atd.
3. Starostovi obce sjednat v souladu s ÚPD obce Loučná nad Desnou s Lesy ČR, s.p. ve věci zprůjezdnění obory do obce Vernířovice.

starosta Ing. Pavel Martínek …………………………………………….

ověřovatelé zápisu : p.Bohumil Tkadlec …………………………….

pí. Marie Vystavělová ……………………

zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová ……………………

Zveřejněno: 21. 2. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS VZ 17.2.2005

Zpět nahoru