Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 16.12.2004

Rozpočet obce, ceny vodného, stočného, odpady - dodatek k OZV

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 16.12.2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Jindřich Opršál, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatel : Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Uvítání přítomných
Schválení programu veřejného zasedání, volba ověř. zápisu
Rozpočet obce
Obnova a výstavba nových chodníků v obci
Konečné schválení finanční podpory
Obnova výsadeb – zámecký park
Smlouva mezi obcí a Sdružením cest. ruchu
Ceny vodného, stočného
Odpady, změna četnosti svozů, dodatek k OZV
Dodatek smlouvy o půjčce
Směrnice o inventarizaci majetku
Odměna ředitelce MŠ, ZŠ
Finanční podpora na údržbu běžeckých tras
Zrušení OZV , stanovující výši poplatků za úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v MŠ
Obnova veřejného osvětlení v rámci obnovy NN
Převod nájemního vztahu
Sdělení JSDH
Pravidla při nevyzvednutí dítěre z MŠ
Změna rozpočtu dle přiloženého seznamu
Odborné posudky na stromy
Turnaj seniorů v kopané
Odprodej a pronájem pozemků
Prohlášení obce k vlastnickému právu
Ukládá
Bere na vědomí
Podněty , dotazy občanů
Závěr, poděkování za účast
– poděkování ZO, zaměstnancům obce a dalším občanům za pomoc a práci při rozvoji obce v roce 2004
- přání do nového roku

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům bude probíhat průběžná diskuse

Zastupitelstvo obce schvaluje:

376. Rozpočet obce na rok 2005 jako vyrovnaný v příjmech 23 352 tis Kč a výdajích 23 352 tis Kč a realizovat navržené akce.
377. Smlouvy o dílo č 136/04, 137/04, 138/04, 139/04, 148/04, mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou EKOZIS spol. s.r.o., týkající se realizace nových a obnovy stávajících chodníků v obci
378. Objednávku na realizaci nové zastávky vedle budovy školní družiny , obnovu stávající zastávky naproti ZŠ , 1 ks informační desky k nákupnímu středisku a 3 ks desek – úmrtních oznámení na firmu Lidˇák Kaláb
379. Na základě kontrolních zpráv kontrolního výboru zastupitelstva obce konečné přiznání finanční podpory TJ Spartak , AVZO Loučná nad Desnou, rybářskému kroužku , dětskému pěveckému sboru „ Loučňáček „, Klubu důchodců a MSKS kynol. klubu ART - Loučná nad Desnou.
380.Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Michalem Št’astným , Tučapy 479, 783 75 Dub nad Moravou, týkající se obnovy výsadeb v zámeckém parku.
381 Cenu vodného na rok 2005 pro vodovod“Rejhotice „ ve výši 10,-kč /m³ a cenu vodného na rok 2005 pro vodovod „ Kolonka“ ve výši 7,-Kč/m³.
382. Cenu stočného pro oddílnou kanalizaci provozovanou a napojenou na ČOV Obce Loučná nad Desnou pro rok 2005ve výši 12,-Kč/m³
383. Dohodu mezi Obcí Loučná nad Desnou a SKI Klub Šumperk IČO 00562041, týkající se pronájmu nemovitostí parcel č.531/17 a parcely č.158 v kú Kouty nad Des.
384. Dodatek č.1 ke smlouvě o půjčce č.2003003 mezi Obcí Loučná nad Desnou jako dlužníkem a MARTECH spol. s.r.o. , jako věřitelem.
385. Ukončení nájmu na p.p.č. 701 – rybník u hřiště a schvaluje smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO rybník Kocián na parcely č.848,749,719/1 za 0,5 Kč/m²
386. Směrnici č.9 o inventarizaci majetku Obce Loučná nad Desnou
387. Odměnu ředitelce MŠ pí. Ivetě Sporkové ve výši 8 tis Kč a ředitelce ZŠ mgr. Věře Turkové ve výši 15 tis Kč
388. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě o převodu nemovitosti ze dne 14.7.2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport , s.r.o. IČ 26830248
389. Finanční podporu – dotaci na úpravu běž . tras ve výši 20 tis Kč a tím smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou¨a Sdružením cest. ruchu Šumpersko - Jeseníky na výše uvedenou úpravu
390. Dodatek č.2 k OZV 2/2001 , týkající se ceny za svoz a likvidaci odpadů
391. Zrušení obecně závazných vyhlášek OZV č. 2/2002 a č.3/2002 , stanovující výši poplatku za úhradu neinv. nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole a školní družině.
392. Realizaci projektové dokumentace a objednávku na firmu Enpro a.s. na rekonstrukci VO v lokalitě Filipová , Kociánov v rozsahu rekonstrukce NN.
393. Převod nájemního vztahu v domě č.p. 78 Loučná nad Desnou, který užívá pí. Bernarda Antesová na jejího syna Romana Antese.
394.Sdělení JSDH u příležitosti konání jejich výroční schůze , včetně uvedených pravidel.
395.Pravidla , tzn. dohodu o provedení opatření při nevyzvednutí dítěte z mateřské školy do konce provozu mezi Obcí Loučná nad Desnou a zák. zástupci dětí.
396. Změny rozpočtu na rok 2004 dle seznamu
397. Realizaci odborného posudku na stromy : buk naproti ryb. bašty, skupiny lip na hřišti TJ Spartak
398. Účast na turnaji seniorů v kopané SRN Linden v počtu 15 osob s tím, že úhradu nákladů spojených s účastí ponese obec
399. Odprodej pozemku p.č. 1656/83 o výměře 126 m ² v kú Rejhotice za dříve schválených podmínek Povodí Moravy , a.s. se sídlem v Brně , Dřevařská 11
400. Smlouvu na pronájem pozemku p.č. 701 – rybník u hřiště mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Jaroslavem Korbelem bytem Kociánov č. 46, v ceně 0,5 Kč/m²
401. Zaměření komunikace v chatové oblasti z důvodu nedohody obce s manžely Raškovými ve věci úpravy krajnice této komunikace , aby zde byl prostor pro ukládání sněhu.
402. Odprodej pozemků p.č.139/2 a p.č. 139/3 v kú Kouty nad Desnou firmě K3 Sport IČO 26830248 ve výši 100,-Kč/m²
403. Rozdělení pozemku p.č. 139/2 v kú Kouty n.Des.
404.Smlouvu o pronájmu nemovitosti parcely č. 540/1 kú Kouty nad Des. mezi Obcí Loučná nad Desnou a SKI Klub Šumperk , čímž se revokuje bod č. 356 z veřejného zasedání ze dne 8.11.2004
405. Obec Loučná nad Desnou uznává vlastnické právo pánů Foučka Václava a Steinera Bohumila , oba bytem Rejhotice 60, Loučná nad Desnou , ve věci vlastnictví pozemků st.p. č. 92 a p.p.č 352, jejichž převod v roce 1981 při převodu bytů, jejichž byly součástí na výše uvedené, nebyl administrativně dokončen a nebylo zřízeno osobní užívání uvedených pozemků a tím následný převod do vlastnictví dle pozdějších právních úprav.ZO ukládá uznání práva k vlastnictví zapracovat do souhlasného prohlášení mezi obcí a jmenovanými a toto podat k provedení na Katastrální úřad pro Olomoucký kraj , katastrální pracoviště Šumperk
406. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design cis, s.r.o., týkající se servisu výpoč. techniky
407. Odměnu členů výborů a komisí za 4.Q 2004 500,-Kč


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

408.Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružením cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky, týkající se pronájmu vozidla na úpravu běžeckých lyžařských tratí – nutná úprava smlouvy
409 Změnu četnosti svozů u jednorázových nádob - popelnic jednou za 3 týdny z důvodu zachování cen za likvidaci odpadů na osobu roku 2004.
410. Přidělení fin. prostředků Charitě Šumperk z důvodu fin. ztráty DPS
411. Převzetí nebo odkoupení za symbol. 1Kč ( část parcel ) p.č.58/1 a p.č.59/1 jako budoucí přístupovou cestu k uvažované stavbě nemovitostí, z důvodu , že se nejedná o domy k trvalému bydlení

412. Zastupitelstvo obce ukládá :

Promyslet postup a varianty po prohraném sporu vůči KB , a.s. po možném neúspěchu s dovoláním
413. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Posouzení vlivů na živ. prostředí, týkající se změny ÚPD obce Loučná nad Desnou – lyžařský areál v Koutech nad Desnou
Kolaudaci přístavby, resp. rekonstrukce školní kuchyně , provedené v souladu s novými hygienic. předpisy
Provedení obnovy výsadeb v zámec. parku v Loučné nad Desnou a postoj místních občanů , bydlících naproti přes silnici této státem chráněné kulturní památky
Uložení jednoho mob. telefonu z důvodu nezájmu o jeho používání
Nabídku rozvozu obědů ze strany Armády spásy – prověření možností pro naši obec
Záznam z jednání ve věci zajištění obslužnosti Jeseníků v zimní sezoně 2004/2005
Změnu ve věci úplaty za vzdělávání a školské služby
Výsledek ve věci iniciativy obce při prodeji bytového fondu prostřednictvím stavební spořitelny
Studii na přestavbu budovy kina
projednávání stížnosti na pohyb divokých prasat
Pozvání na internacionální fotbalový turnaj seniorů
Stav ve věci projednávání reklamace střechy zámecké kaple
Zápis a usnesení č.9/2004 z jednání předsednictva Svazku obcí údolí Desné
Loučenská vločka 2004
Iniciativa v zaměstnávání nezaměstnaných spoluobčanů ve spolupráci s úřadem práce Šumperk
Stav ve věci jednání kanalizace II.etapy včetně stavby nové ČOV ( volba vhodné finanční podpory s maximální možností )
Protokol o státním zdravotním dozoru, týkající se provozu vodovodů
Konání Tříkrálové sbírky v termínu od 2.1 do 10.1.2005
Uzavření MŠ v době od 20.12.- 31.12.2004
Vývoj tržeb v restauraci Rybářská bašta od 2002 do 2004
Výsledek soudního sporu KB , a.s. versus Obec Loučná nad Desnou
Provedení poptávky na úpravu středu obce, sestávající z opravy komunikace od budovy Lesního závodu ke kraji garáží, obnova propustu do rybníka Kocián , vyasfaltování komunikací mezi panel. domy, zrušení chodníku a vyasfaltování komunikace mezi OÚ a ZŠ
Vyúčtování opravy střechy kostela
Prodej vánočních kaprů - úterý 21.12.2004 středa. 22.12.2004 čtvrtek 23.12.2004 od 10- 16 00 hod
starosta obce Ing.Pavel Martínek

ověřovatel zápisu p.Jindřich Opršál

p. Bohumil Tkadlec

zapsala pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 20. 12. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 16.12.2004

Zpět nahoru