Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 10. 2021
a svátek má Brigita

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 21.9.2004

Darovací smlouva - duhová energie, úprava lipových alejí

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE , KONANÉHO DNE 20. 9. 2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů :8
omluveni : 2
neomluveni : 1
ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p. Tkadlec
zapisovatel : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Žádost p. Kareše
Darovací smlouva – duhová energie
Návštěva Machernu
Úprava lipových alejí
Smlouva o prodeji dřeva z obecního lesa
Výběrové řízení – hodnotící komise
Prodej a pronájem obecního majetku
Na vědomí
Ostatní
Náměty, podněty občanů

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.9.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje :


318. Darovací smlouvu č.GK 112/04 mezi Nadací Duhová energie a Obcí Loučná nad Desnou
319. Úpravu lipových alejí ve středu obce dle znaleckého posudku č.61/2004 . Zpracovatel :
Ing. Luboš Úradníček, Csc, tj.seřezání alejí – stromů na původní stav – na hlavu tak,aby byl odstraněn havarijní stav stromů a stromy v aleji byly sladěny
320. Smlouvu o prodeji dříví nastojato mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou – Sdružení
Hapeři , zastoupená Karlem Havlíčkem
321. Provedení výběrového řízení na „Sportovní a kulturní zázemí rybníka Kocián a
hodnotící komisi ve složení : Ing. Pavel Martínek, Ing. Jan Turek, Ing. Jan Neuer, Ing. Dimitri Kirjakovský, Ing. Jiří Doleček a náhradníky : p.Petr Richter, p.Pavel Tříska, p. Josef Strnka, p. Petr Strnad, p. Martin Kopecký
322. Souhlasí s organizací a realizací ochrany živ. prostředí , tj. péče o park , veřejnou zeleň
atd. ze strany obecního úřadu , resp. obce . Bez spolupráce s veřejností tato práce dělat nelze ( to je tedy k připomínce p. Křenka ), s jeho názorem zastupitelstvo obce absolutně nesouhlasí
323. Vrácení krátkodobé půjčky firmě MAR-TECH spol. s.r.o., 1 mil Kč z částky, kterou bylo
zaplaceno parkoviště ČHS, vyrovnání, resp. kladného přiznání a vyhodnocení dotace SF ŽP ČR bude 1 mil Kč vrácen na účet určený na podporu projektů většího rozsahu
324. Založení společenství vlastníků byt. jednotek , resp. účast obce v tomto společenství
s tím, že správu byt. fondu bude dělat jiná firma a nikoli obec.
325. Realizaci občerstvení pro cestující parním vlakem a návštěvníky nádraží v Koutech nad
Desnou v rámci 100 letých oslav zprovoznění tratě Petrov n. Des. – Kouty n. Des. , p. Leošem Klabanem – hotel Oáza
326. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Alešem Calábkem , GEO-
HYDRO-CONSULT
327. Vymezení plochy pro ART - Loučná nad Desnou a pomoc při hrubém srovnání pozemku
v prostoru mezi benzinovou pumpou a starým hřbitovem
328. Realizaci zábran k zabránění vývozu odpadů za rybník Kocián ( černé ukládání odpadů )
329. Odprodej nepoužitého ( staršího ) materiálu při rekonstrukci ZŠ a to jak vnitřního
vybavení , tak stavebních prvků formou rozprodeje nejvyšší nabídce , která bude učiněna na jednotlivé předměty do 20dnů od zveřejnění na úřední desce. Pokud nebude do této doby materiál rozprodán, schvaluje jeho likvidaci jako odpadu – šrot, spálení dřeva atd.
330. Oslovit firmu na realizaci osvětlení obce se záměrem realizovat osvětlení podél I/44 v zeleném pruhu od obecního úřadu směrem k obchodu p. Korbela ( přesun vedení do země ze střešních nosičů .
331. Převzetí bytu dle dopisu Českých drah a.s. k jeho obsazení s tím, že oznámení o obsazení bytu bude na dobu 30 dní zveřejněno na úřední desce s následujícími podmínkami :
1. Zaplacení nájmu na 1 rok předem včetně služeb, což činí – nájem 11 tis Kč, služby na 1 osobu asi 10 tis Kč
2. Občan obce Loučná nad Desnou
3. Nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok a výběr budoucích nájemníků provede zastupitelstvo obce
332. Prodej pozemku parcela č. 152/2 v kú Kouty n.Des. panu Zdeňku Novákovi , bytem Temenická 25, Šumperk dle dříve schválených podmínek
333. Prodej pozemku parcely č.81 v kú Kouty nad Des. panu a paní Květoslavu a Marii Novákovým , bytem Staškova 38, Mohelnice , dle dříve schválených podmínek
334. Schvaluje umístění zákazové značky s omezením vjezdu pro automobily s celk. hmotností do 9 t na místní komunikaci 13 c v Rejhoticích p.č.1536/1
335. Účast na aukci pohlednic od p.Petra Válka s max cenou 250 Kč za kus

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

336. Odstranění značek zákazu vjezdu na místní komunikace k areálu p. Kareše dle žádosti ze dne 11.8.2004 , pokud zde nebude realizováno odpovídající parkoviště a stav komunikace ( povrch ) bude také odpovídat tomuto záměru.
337. Návštěvu Machernu v Sasku ve dnech 22.10. až 24.10.2004 dle dopisu ze dne 1.9.2004
z města Lindenu


338.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Výsledek 100 letého výročí oslavy zahájení provozu železnice Petrov n.Des. – Kouty n.Des. ( pohoštění v Koutech nad Des. )
Pomoc firmě Ptenex Reality s.r.o. ve věci dražby nemovitostí firmy Paywood a.s.
Oznámení na Policii ČR ve věci neoprávněného zásahu do místní komunikace
Zaslání reklamace na stav komunikaci ( sesedání ) po realizované kanalizaci firmou Stav – Martech s.r.o.
Kladné rozhodnutí Nadace duhová energie ve věci finanční podpory nákupu dýchacích přístrojů pro naši JSDH.
Problémy ve věci nákupu rolby , kdy předseda sdružení cestovního ruchu Jeseníky neměl řádně zjištěnou nabídkovou cenu , kdy tato nebyla nabídnuta včetně DPH , čímž byla podhodnocena žádost na Ol. kraj ( o finanční podporu ) o cca 19%
Žádost p. Tomáše Kareše ze dne 11.8.2004 ve věci zrušení zákazových značek na vjezd k areálu lyž. vleku a minikár.
Konání soudu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Komerční bankou a.s ve věci ručitelského závazku obce za p. Zugara ml. dne 22. září ve 13 hodin u Vrchního soudu v Olomouci
Konání 2. ročníku Stezkou vlka v termínu 8.- 10. října 2004
Výsledek dne brannosti konaný dne17.9.2004
Výroční zprávu o činnosti základní školy a mateřské školy za školní rok 2003/2004
Organizování kulturních akcí pro prázdniny příští rok pod patronací obce ve spolupráci s místními podnikateli
Informace k družební návštěvě města Lindenu , konání společného setkání v 18 00 hod na rybářské baště dne 22.9.2004 ( ve středu )
Hasičský automobil – vyřízená technická, přihlášeno, přiděleny SPZ
Stížnost občanů Rejhotic na návoz materiálu do firmy bývalý Paywood těžkými kamiony

339.Zastupitelstvo obce ukládá :

Starostovi obce prověřit provádění terénních prací v chat. oblasti ze strany p. Rašky vzhledem k místní komunikaci a prověřit veškerá povolení , která se týkají stav. aktivit v této oblasti za strany p. Rašky.
Ve věci stížnosti občanů věc řešit s provozovatelem závodu Ptenex ( Paywood ) a pokud do lhůty 1 měsíce nesjedná nápravu, schvaluje umístění zákazové. značky s omezením vjezdu pro automobily s celk. hmotností do 9 t
Oáza , motorky – požádat Policii ČR o měření
Překop- p.Čech
Pes v kotci OÚ – pí. Volencová
Osvětlení


starosta : Ing. Pavel Martínek ……………………………

ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová …………………………….

p. Bohumil Tkadlec …………………………….

zapisovatel pí. Helena Tkadlecová …………………………….

Zveřejněno: 22. 9. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 21.9.2004

Zpět nahoru