Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 30. 8. 2004

Oprava budovy zdrav. střediska, úprava rozpočtu, výběr. řízení a nákup rolby na běžecké trasy

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU , KTERÉ SE KONÁ 30.8.2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec, p. Opršál
zapisovatelka : Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Údržba veřejných ploch
Návštěva druž. měst, účast v městě Sosnicowice
Hasičský automobil – generální oprava
Den brannosti
Oprava budovy zdravotního střediska
Fin. dar – závody do vrchu
Úprava rozpočtu
Obnova veřejného rozhlasu
Žádost na příspěvek na otop
Pronájem hrob. místa
Dodatek smlouvy mezi obcí a firmou Invest CZ , s.r.o.
Úprava veř. zeleně v blízkosti komunikací, kácení stromů
Sportovní areál Kocián
Organizační změny v Kocián s.r.o.
Výběr. řízení a nákup údržbářské techniky – rolby na běžecké trasy
Fin. dar na obnovu tribuny
Žádost o dotaci na fin podporu z MMR na realizaci projektu
Mandátní smlouva na zpracování veřejné zakázky
Odměny členům komisí a výborů
Zaměření dalšího úseku chodníku Filipová
Lyžařský areál Kouty nad Des. – provedení EIA, atd.
Poděkování za práci
Na vědomí
Diskuse
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 30.8.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje :

289. Nákup 3 ks křovinořezů,které budou zapůjčeny občanům k údržbě stanovených ploch
– okolí domečku v zámeckém parku , příkopa ke starému hřbitovu, břeh nad starým hřbitovem, hrobka rodiny Kleinů včetně přístupové aleje
-mateřská škola, dopravní hřiště, příkopa od I/44 k těmto zařízením
- od domu č.p. 22 Rejhotice po most, plocha mezi garážemi a rod Lidˇákových, plocha mezi kinem a rodinou Lidˇákových
- plocha u parkoviště ( naproti obchodu p. Korbela), plocha u parkoviště obchodu pí. Hetmánkové
s tím, že sekání se bude provádět každých 14 dní a odměna bude stanovena starostou obce dle počtu hodin nutných k provedení s cenou 50-60 Kč za hodinu
290.Návštěvu družeb. města Sosnicowice 19.9.2004 v rámci oslavy os. automobilem ve
složení : Ing. Turek, Ing. Martínek, p. Strnka, pí. Vystavělová, p. Tkadlec
291.Smlouvu č. 041805726 o bezúplatném převodu mezi Obcí Loučná nad Desnou a
Ministerstvem obrany ČR
292. Generální opravu darovaného hasičského vozidla T 148 dle nabídky Olomoucký
VOP, s.r.o. v ceně do 200 tis Kč
293. Realizaci dne brannosti s ukázkami techniky ITS Ol. kraje , armády ČR a dalších
s tím,že jedn. členům ukázkových týmů bude zajištěno pohoštění, resp. oběd ze strany obce
294. Výsledek výběrového řízení na obnovu zdravotního střediska a realizaci této akce
295.Smlouvu o dílo č.01 2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fagus JMS s.r.o., týkající
se obnovy zdrav. střediska
296. smlouvu č. 002/2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Cyklo Senior Club , týkající
se daru 1.000 Kč na cyklistický závod do vrchu
297. Navýšení rozpočtu v kapitole příjmy výdaje k 31.8.2004
298. Provedení zaměření signálu pro obnovu místního rozhlasu v rámci IZS
299. Zorganizování návštěvy druž. města Lindenu a dalších měst v měsíci září a uhrazení
pohoštění v rámci této návštěvy
300. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.109/04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ
s.r.o.
301. Žádost o fin dotaci na obnovu pískovcové kašny vedle budovy OÚ
302. Provedení vyřezání porostů, zasahujících do místních komunikací, pokud si tak
neučiní sami majitelé do 1 měsíce od výzvy k tomuto zásahu
303. Provedení posouzení buku , nacházejícího se naproti rybářské bašty s tím, že pokud
bude stav havarijní, schvaluje jeho pokácení a prodej dřeva dle dříve schválených podmínek
304. Realizaci sport. areálu ( kulturního a technického zázemí) u rybníka Kocián a žádost
o fin podporu na tuto realizaci
305. Na základě provedení organizačních změn v Kociánov s.r.o. odměnu jednateli s.r.o.
ve výši 5 tis Kč měs s tím, že další odměna bude realizována formou dohody o provedení práce do 8 hodin měsíčně, čímž se ruší předchozí schválení zastupitelstva obce , s platností od 1.9.2004
306. Provedení výběrového řízení na dodavatele stroje pro údržbu běž. tras a komisi ve
složení : Ing. P Martínek, Ing. J. Turek, p. B.Tkadlec, p.P.Tříska, p. J.Strnka a p.J.Fišnar
307. Zvýšení finanční podpory TJ Spartak o 30 tis Kč a dodatek č.2 ke smlouvě o
poskytnutí fin. daru
308. Žádost o dotaci na přípravu projektů ze SROP „ rozvoj infrastruktury pro
cykloturistiku v údolí Desné „
309. Dodatek nájemní smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o. , týkající
se pronájmu majetku
310. Mandátní smlouvu XXX 2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a AP Investing, s.r.o.
na zpracování veřejné zakázky
311. Kvartální odměnu členům komisí a výborů a odměnu ředitelce základní školy
312. Provedení zaměření spodního úseku místní části Filipová z důvodu realizace projektu
chodníku
313. Finanční dar od firmy K3 Sport s.r.o ve výši 60 tis Kč
314. Provedení EIA sjezdového areálu v Koutech nad Desnou Geo hydroconsult Ing. Aleš
Calabek v ceně 59.500,-Kč


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

315. Příspěvek na nákup uhlí pro p. Pukýše


316. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Žádost o pozemek ze strany ZO-ART-MSKS – 20 905 Loučná nad Desnou
Žádost o finanční podporu na rok 2005
Změnu organizace Kociánov s.r.o. sestávající :
1 Snížení počtu zaměstnanců o 1
2. Provedení úspor ve mzdách
3.Realizace více kulturních akcí ve spolupráci s obcí
4.Další úpravy vzhledem k lyž. vleku a turist. ubytovně budou provedeny až na základě změn DPH
Vydání stav. povolení na kulturní a technické zázemí u rybníka Kocián
Podnět k prošetření, zda nebyl spáchán trestný čin na Okresní státní zastupitelství
Družební tábor dětí – výsledky
Sdělení ve věci úhynu zvěře v náhonu malé vodní elektrárny v Loučné nad Desnou
Sdělení p. Berčákovi ve věci rozvodu vody
Školní jídelna zahájí provoz 6.9.2004

317. Zastupitelstvo obce ukládá :

Starostovi obce vypracovat seznam náhrobků , resp. hrobových míst , které by měly zůstat na hřbitově zachovány , tzn., že by neměly být nikdy odprodány

starosta obce Ing. Pavel Martínek …………………………………

ověřovatelé zápisu p . Bohumil Tkadlec …………………………………

p. Jindřich Opršál ………………………………….

zapisovatelka pí.Helena Tkadlecová …………………………………

Zveřejněno: 31. 8. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 30. 8. 2004

Zpět nahoru