Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 21.7.2004

Finanční dar K3 Sport, s.r.o., převod hasič. auta od Min. obrany ČR, změna ÚP smlouva

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KTERÉ SE KONÁ 21.7.2004 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 6
omluveni : 5
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p. Tkadlec
zapisovatelka : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Změna územního plánu – smlouva
Finanční dar K 3 Sport, s.r.o.
Převod hasičského auta od Ministerstva obrany ČR
Žádosti o dotace , granty
Finanční podpora Svazku obcí údolí Desné
Malování DPS, změna cen za služby v tomto zařízení
Fin. kompenzace rodiny Šmaterových
Písemná sdělení k žádostem o byt
prodej a pronájem obecního majetku
Na vědomí
Ostatní
Podněty a náměty občanů
Závěr


Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.7.2007Zastupitelstvo obce schvaluje :

266. Smlouvu o dílo 04/2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Malým na 1.
změnu územního plánu Obce Loučná nad Desnou
267. Finanční dar od firmy K3 Sport s.r.o. vy výši 40 tis Kč
268. Bezúplatný převod majetku ( hasičské techniky ) cisterny automat. stř. – CAS 32 od
Ministerstva obrany ČR , odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem
269. Podání žádosti o grant na Společný fond malých projektů Regionu Glacensis na
pořádání noční hasičské soutěže v roce 2005 a realizaci projektu Ing. Skálou
270. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Svazkem obcí údolí Desn, určené
na úhradu nákladů spojených s realizací projektu SO 35 – žst. Kouty nad Des.a dále doporučuje Svazku obcí údolí Desné využít překlenovacího úvěru a současně schvaluje její realizaci v roce 2005
271. Vymalování DPS s tím, že ubytovaní se budou podílet na úhradě za vymalování a to
z jedné poloviny

272. Žádost o dotaci z Programu na obnovu venkova na akce- dle úvahy starosty obce
273. Finanční kompenzaci rod. Šmaterových za poškozenou zahradu při opravě
kanalizace a zatrubnění místní vodoteče 7,5 tis Kč
275. Písemné sdělení ve věci žádosti o byt pí. Kutové a pí. Kolínkové
276. Nákup 3 kusů baterek ( 1 pro ÓÚ, 2 pro JSDH v ceně 1990 Kč bez DPH za kus )
277. Smlouvu na měsíční odměnu jednateli společnosti Kociánov s.r.o.,p. Opršálovi s tím, že 6 tis bude pevná částka a zbývající částka bude závislá na odvedeném nájmu, čímž se mění bod usnesení č.716 ze dne 21.10.2002 ( odměna určená na rozjezd zařízení )
278. Starostovi provedení veškerých opatření ve spolupráci s jednatelem s.r.o. Kociánov, týkající se úsporných opatření s důrazem na režijní pracovníky ( redukce )
279. Smlouvu o převodu nemovitostí mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport , s.r.o., týkající se pozemku p.č. 531/17 v kú Kouty nad Desnou a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
279. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport , s.r.o, týkající se budovy č.p.1 v kú Kouty nad Desnou
280. Smlouvu o zřízení předkupního práva k nemovitosti formou věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o. na pozemek p.č. 531/17 a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
281. Smlouvu o zřízení předkupního práva k nemovitosti formou věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o., týkající se pozemků p.č. 531/17 a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
282. Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o., týkající se pozemku p.č. 531/17 a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
283. Realizaci úpravy ČOV za účelem zlepšení parametrů
284. Realizaci dalšího účtu u České spořitelny a.s. za účelem žádosti o dotace
285. Finanční dar , tj. smlouvu o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Loučná nad Desnou a
katolickou farností Velké Losiny na částku 550tis Kč
286.Rozdělení p.č. 1163/1 v kú Rejhotice a odprodej pozemku p.č. 1163/7 v kú Rejhotice
p. L. Korbelovi, Rejhotice 76, 788 11 Loučná nad Desnou
287. Návrh na vklad práva z kupní smlouvy do kat. nemovitostí, týkající se parcel 531/17 a 158 v kú Kouty nad Des.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Cenu realizace opravy kanalizace v okolí MŠ a na zahradě rodiny Šmaterových
Stav ve věci obnovy zámecké kaple, problémy s dříve položenou nekvalitní krytinou
Hotové projekty na revitalizační opatření
- výsadba meze v kú Přemyslov
- výsadba aleje u komunikace k „ Vodárně „
- liniové výsadby podél polní komunikace
Konání oslav k 100. výročí zahájení provozu trati Petrov nad Desnou – Kouty nad
Desnou dne 11. září 2004 ve Velkých Losinách
Návrh nového jízdního řádu – změny od 12.12-2004
Stav ve věci žádosti o dotace ze struktur. fondů EU, kde se podle našich poznatků z posledních jednání liší proklamace politiků od reality
Vyjádření obyvatel domu č.p. 81 s tím, že zastupitelstvo proti podnikatelským
aktivitám nic nemá s tím, že hlavní, kdo by měl schválení ovlivnit, je majitel nemovitosti
Hasičská noční soutěž, návštěva družební obce Sosnicowice


v Loučné nad Desnou 22.7.2004starosta obce Ing .Pavel Martínek ------------------------------------------------

ověřovatelé zápisu : Bohumil Tkadlec ------------------------------------------------

Marie Vystavělová -----------------------------------------------

zapisovatelka : Helena Tkadlecová -----------------------------------------------

Zveřejněno: 26. 7. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 21.7.2004

Zpět nahoru