Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 8.12.2010

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce -kanalizace splašková III

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 8.12 2010 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Pavel Tříska
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání:

uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Rozpočet obce na rok 2011
Zmocnění starosty obce – dary přijímání,předávací investiční akce
Vodné ,stočné
Kociánov s.r.o. – DPS Narovnání cen
Překlenovací úvěr – Sportovně rekreační areál Kociánov
Společenská akce – zastupitelé, zaměstnanci a další
Kanalizace obce – dodatek ke smlouvě
Komunikace Starý hřbitov
12. Územní plán obce
13. Žádosti o dotace
Obnova byt. domu Rejhotice č.p. 164
Kulturní akce obce - prosinec 2010
Finanční podpora – kulturní akce 2011
Posílení rozhlasových hnízd
Běžecký závod - zámecký park
Zprostředkovatelská smlouva na prodej pozemků
OZV 2 /2010
OZV 3 /2010
Dodatek ke smlouvě s ČMFS, o.s. hřiště s umělým povrchem
Kronika obce , odměna kronikářovi obce
Vnitřní směrnice účetní jednotky č.14
Rozpočtové změny
Ostatní
Na vědomí
Závěr, poděkování za účast

2Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.12.2010

Zastupitelstvo obce schvaluje :
23. Rozpočet obce na rok 2011
v příjmech 26.265 tis Kč
ve výdajích 23 765 tis Kč
a financování - 2 500 tis Kč
24. Podporu organizacím a sdružením dle předložených žádostí v souladu s dříve schválenými podmínkami v případě Klubu seniorů je podpora např. při konání zájezdů určena pouze pro trvale přihlášené občany v Obci Loučná nad Desnou.
TJ Spartak 315 tis Kč
Klub seniorů 150 tis Kč
SDH 42 tis Kč
Pěvecké sbory při ZŠ 100 tis Kč
Kynologický klub 25 tis Kč
25. Zmocnění starostovi obce k finančním darům ve výši do 10 tis Kč dle vlastního uvážení.
26. Zmocnění starostovi obce k přijímání finančních a dalších darů ve výši do 50 tis Kč.
27. Zmocnění starostovi obce k provádění investic do 100 tis Kč.
28. Cenu stočného na rok 2011 ve výši 24,- Kč za 1 m ³.
29. Stanovení ceny vodného na rok 2011 pro místní vodovod Kolonka ve výši 20,- .za 1m³ pitné vody.
30. Doporučení Kociána s.r.o. provádět postupné narovnání výše nájmů v DPS, kdy do nákladové položky se počítá mimo vodu , elektřinu, plyn plat správce DPS včetně odvodů ( např. ubyt. jednotka , kde je platba 2.650,.- Kč měsíčně by mělo minimální zvýšení činit 450,- Kč /ročně s cílovou částkou nájmu 4.000,- Kč/ 2013 pokud nebude docházet k zvyšování vstupních nákladů ).
31. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ, a.s. za účelem realizace dokončení Sportovně rekreačního areálu Kociánov.
32. Realizaci společné společenské akce pro zastupitele stávající, minulé, členy výborů zastupitelstva , zaměstnance obce, čelní představitele spolků a sdružení s pozváním všech dle určení starostou obce včetně úhrady veškerých souvisejících nákladů.
33. Jako osobnost obce roku 2010 Mgr.P.L. a finanční odměnu dle určení starostou obce.
34. Realizaci výběrového řízení na realizaci komunikace ke Starému hřbitovu ( žulová kostka ) a pískového chodníku k hřbitovní kapli jako navázání tohoto areálu k zámeckému parku s oslovením firem dle určením starostou obce.
35. Podání žádosti o dotaci na realizaci chodníku vedle silnice I/44 v úseku od vlakového nádraží Rejhotice k penzionu Zálesí.
36. Pořízení územně plánovací dokumentace ( územního plánu obce ) Obce Loučná nad Desnou a realizaci výběrového řízení na realizaci ÚPD obce s oslovením dodavatelů dle určení starostou obce .
37. Podání žádosti o dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace obce ( územního plánu obce ).
38. Podání žádosti na pořízení územního plánu Obce Loučná nad Desnou na Městský úřad Šumperk.
39. Realizaci projektové dokumentace na zateplení bytového domu č.p. 164 Rejhotice dle nabídky WHA systém – CZ s.r.o. ze dne 12.11.2010.
40. Podání žádosti o dotaci na zateplení domu č.p. 164 Rejhotice .
41. Podání žádosti o dotaci na pořízení automobilu pro rozvoz obědů pro seniory.
42. Podání žádosti o dotaci na obnovu VO Kouty n Des. a Rejhotice .
43. Realizaci kulturních akcí v prosinci 2010
– Vystoupení souboru Markovice z Postřelmova
– Vokální soubor Q VOX v rámci Klasika Viva
44. Finanční podporu ve výši 25 tis Kč Klubu seniorů k podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na realizaci projektu Kultura seniorům realizace cca 10 kulturních akcí.
45. Realizaci rozhlasového hnízda dle žádosti p. M. P. Přemyslov.
46. Konání běžeckého závodu v zámeckém parku dle žádosti p. D. Ch .
47. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 o místních poplatcích
48. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2010.
49. Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 27.9.2007 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Českomoravským fotbalovým svazem o.s.
50. Text kronika obce za rok 2008 a odměnu kronikáři 7 000,- Kč.
51. Odměny členům výborů zastupitelstva obce ve výši 350,- Kč.hr. mzdy měsíčně od 1.12.2010 ( Pipeková,Tomečková, Sembdner,Strnka ).
52. Provedení inventarizace majetku obce a inventarizační komisi složenou z jednotlivých zastupitelů obce dle seznamu.
53. Návrh provozních nákladů – provozního rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2011.
54. Deregulaci nájemného v obecních bytech dle platných zákonů a vyhlášek od 1.1.2011.
55. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce . Zadávání dle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky : Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková část III..
56. Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Název zakázky : Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková část III.
57. Kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce . Zadávání dle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky : Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková část III.
58. Odkoupení parcely č. 669/1;669/2;669/4;669/6 v kú Filipová za účelem skládkování materiálu z výkopů realizovaných při zakázce : Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková část III v ceně do 50,- Kč za 1m².
59. Vnitřní směrnici účetní jednotky č. 14/2010 .
60. Změny rozpočtu dle seznamu.
61. Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků č. 123003/10001/2010 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lesy České republiky s.p. – honitba Kamenec.
62. Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků č. 123001/10001/2010 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lesy České republiky s.p. – honitba Černá Stráň.
63. Výměna bytu č.5 a za č.6 v č.p. 164 Rejhotice dle žádosti paní P.Ch.
64. Podmínky pro smlouvu pro bezúplatný převod pozemku p.č. 719/2 k.ú Kociánov stanovené ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle návrhu č.j. UZSVM/OSU/4776/2010-OSUM 6/08/VI.
65. Žádost o bezúplatný převod mostu přes řeku Desnou nacházejícího se pod vlakovým nádražím v Koutech nad Desnou , z majetku Vodohospodářských zařízení Šumperk a.s. z důvodu jeho rekonstrukce k odstranění povodňového nebezpečí. Most mezi parcelou číslo 443/4 a 1244/3 v k.ú. Rejhotice .
66. Prodej pozemku parcela 37/2, výměra 879m2, zahrada, v katastrálním území Rejhotice, v Loučné nad Desnou nejvyšší nabídce, vyvolávací cena 50 Kč/m2, (vhodné na zahradu – ochranné pásmo dráhy) , prodej pozemku z důvodu přístupu společně s p.č. 30/2 v k.ú. Rejhotice.
67. Prodej pozemku parcela 30/2, výměra 71m2, zahrada, v katastrálním území Rejhotice, v Loučné nad Desnou nejvyšší nabídce, vyvolávací cena 50 Kč/m2, (vhodné na zahradu – ochranné pásmo dráhy), prodej pozemku z důvodu přístupu společně s p.č. 37/2 v k.ú. Rejhotice.
68. Soutěž na prodej pozemků :parcela 30/2, výměra 71m2, zahrada, v katastrálním území Rejhotice, v Loučné nad Desnou a 37/2, výměra 879m2, zahrada, v katastrálním území Rejhotice, v Loučné nad Desnou nejvyšší nabídce
panu: L. K.i 51,- Kč/ m², 788 11 Loučná nad Desnou.
69. Prodej betonových panelů z přístupové cesty u rybníka Kocián - celé za cenu 350 Kč/ks, zlomky za odvoz – zájemci SPONA, spol.s r.o.
70. Pronájem pozemku s místní komunikací, parcela KN 540/1, výměra 2012m2, ostatní plocha, v katastrálním území Kouty nad Desnou, v Loučné nad Desnou (na Červenohorském sedle), za nájemné 20 000,- Kč/rok zájemci SKI KLUB Šumperk, o.s.
71. Smlouvu o výpůjčce odpadových nádob mezí obcí a EKO – KOM, a.s. č. OS 2010 200 00948 – 5 ks nádob 240 litrů na sběr barevného skla.
72. Prodej pozemku parcela zjednodušené evidence (ZE) st. 79, přídělový plán nebo jiný podklad (GP), výměra 290 m2, v katastrálním území Kouty nad Desnou, za cenu 100,- Kč/m2 dle žádosti ZO- OSŽ ČD DKV Olomouc, dle dříve schválených podmínek prodeje pozemků..
73. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelové přípojky NN pro pozemek 134/19, na pozemku parcela KN 811/1, a 806 k.ú. Kociánov – okraje místní komunikace - dle žádosti pana P. M., Projekce EZ Šumperk.
74. Smlouvu – Zprostředkovatelská smlouva mezi obcí a Real Aliance s.r.o. Olomouc na rozdělení parcel p.č. 20, p.č. 18, p.č. 19 za účelem získání přístupu na p.č.18 k umožnění směny nebo prodeje těchto parcel, dále rozdělení p.č. 124/1 v k.ú. Kociánov, za účelem odprodeje její části.
75. Smlouvu dodatek č. 10510R Smlouva o dílo mezi obcí a ENERGOROZVODY s.r.o. Praha – projekce VO v oblasti Rejhotice – pila – název a dodací lhůty..
76. Prodej pozemku (část) parcela KN p.č. 56/8, ostatní plocha, výměra 1055 m², (odprodávaná část o výměře cca 130 m²) v katastrálním území Rejhotice, za cenu 50,- Kč/m2 , dle dříve schválených podmínek prodeje pozemků – k vypořádání užívání pozemku komunikace (vlastník obec) a zahrady (vlastník M.) – užívány jsou opačně - u manželů M .
77. Bere na vědomí snahu občanů místní části Kouty nad Desnou na možné osamostatnění obce s tím , že tuto snahu vzhledem k vzniku lyžařského areálu Kouty nad Desnou podporujeme.

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
78. Napojení na veřejné osvětlení z důvodu osvětlené reklamy dle žádosti p. Milana Vobořila z důvodu, že obec není oprávněná prodávat el. Energii.

79. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
1. Nabídku firmy EKOPAK , spol. s.r.o. s tím, že tuto zatím nedoporučují realizovat
2. Dary Obci Loučná nad Desnou ze strany
- Autodoprava ,Zemní práce Josef Tománek 5 tis Kč
- Hana Strnadová 5 tis Kč
- Tomáš Bartel 15 tis Kč
- Ing. Stanislav Horák 3 tis Kč.
3. Předání finančních darů
- Charita Šumperk 5 tis Kč
- Charita Javorník 10 tis Kč.
4. Konání Tříkrálové sbírky 2011 ve dnech od 2.1.2011 do 14.1.2011 ze strany Charity Česká republika se sídlem v Praze.
5. Žádost o pronájem rybníka Kocián s tím, že zastupitelstvo obce do dokončení akce : Sportovně rekreační areál Kociánov nebude stávající pravidla a stávajícího nájemce rybníka měnit.
6. Realizaci kulturní akce – Memoriál Boba Steinera v kulturním domě.
7. Sdělení VHZ Šumperk, a.s. k funkčnímu období členů představenstva a dozorčí rady s tím, že delegovat zástupce zatím nebude.
8. Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen od 21.12.2010 do 3.1.2011 z důvodu čerpání dovolené.


Starosta obce Ing. Pavel Martínek ............................................

Ověřovatelé zápisu p.Bohumil Tkadlec ...........................................

p. Pavel Tříska ...........................................

Zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ...........................................

Zveřejněno: 9. 12. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 8.12.2010

Zpět nahoru