Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 17.6.2004

Skládka Loučná - dodatek smlouvy, poskytnutí příspěvku JSDH ze strany Ol. kraje

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KTERÉ SE KONÁ 17.6.2004 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 7
omluveni : 2
neomluveni : 2
ověřovatelé zápisu : píVystavělová, p. Kopecký
zapisovatelka : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Poskytnutí příspěvku JSDH ze strany Ol. kraje
Pronájem hrobových míst cizincům
Skládka Loučná – dodatek ke smlouvě, smlouva o dílo
Obnova základní školy – obnova tělocvičny při ZŠ
Navýšení fin. daru pro TJ Spartak Loučná nad Desnou
Místní komunikace- zařazení do pasportu MK obce
Zaplocení parcely 836/1 v kú Kociánov ( omezení vstupu )
Na vědomí
Ostatní
Náměty, připomínky občanů
Závěr

Program VZ byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.6.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje :

446. Smlouvu o poskytnutí příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem ve věci poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení JSDH Loučná nad Desnou
447. Postup ve věci pronájmu hrobových míst v souladu s dopisem Dr. Karlu Röttelovi, tzn. vůči cizincům
448. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě, uzavřené dne 28.4.2004 ve věci koupě zeminy mezi Obcí Loučná nad Desnou a společností BPS – Prastav, s.r.o
449. Rozpočtovou změnu , týkající se TJ Spartak , ale takovou , že původně určených 100 tis Kč na rekonstrukci tribuny se převede do rozpočtu obce ( TJ dostala na obnovu tribuny dotaci ) s tím, že o 50 tis se navýší rozpočet , resp. finanční dotace TJ Spartak
450. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak Loučná nad Desnou
451. Smlouvu o dílo č11/07 mezi Obcí Loučná nad Desnou a AG Atelier s.r.o. na zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „ Rekonstrukce a přístavba areálu základní školy Loučná nad Desnou – tělocvična „
452. Výběrové řízení na dodavatele rekultivace skládky TKO Loučná nad Desnou a schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a BSP – Prastav , s.r.o.

453. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce a dostavba školského zařízení Loučná nad Desnou a schvaluje smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest cz s.r.o, týkající se dostavby ZŠ
454. Změnu organizace školního roku ,týkající se jeho ukončení v pátek 25.6.2004 z důvodu rekonstrukce ZŠ
455. Zařazení do pasportu MK Obce Loučná nad Desnou komunikací 1532 v kú Rejhotice ,72/6 v kú Kociánov a 611/1 v kú Filipová s tím, že budou splňovat podmínky pro toto zařazení – vzdálenost oplocení a dalších překážek od kraje místní komunikace , odpovídající povrch – zpevněná bez nerovností neumožňujících jízdu . V případě, že nebudou tyto parametry splněny, bude zařazení provedeno až po splnění těchto podmínek
456. Odměnu starostovi obce ve výši 40% měsíčního platu za podmínek , že tento má odpracováno min. 80 dní a dále místostarostovi obce, předsedům výborů a komisí a zastupitelům obce v souladu se zákonem a také 40% z měsíční odměny
457. Převzetí do majetku stávající stavby – kapličky nad pramenem v prostoru Vřesové Studánky a provedení nutných oprav na této stavbě
458. Zaplacení ubytování a pohoštění delegacím spřátelených měst , které by se měly zúčastnit hasičské soutěže a návštěvy naší obce a požádat o dotaci z fondu příhr. spol.
459.Kvartální odměny členům výborů a komisí – finančnímu výboru a stavebnímu výboru ve výši 500,- Kč
460. Odprodej pozemku parcely st č. 474 a 51/3 v kú Rejhotice p. Antonínu Macenauerovi , bytem Loučná nad Desnou 80/11 na základě žádosti p. Jiřího Snášela dle podmínek schválených pro prodej p. Jiřímu Snášelovi
461. Zpracování změny UPD Obce Loučná nad Desnou ve věci zanesení do UPD obce realizaci lyž. areálu v kú Kouty nad Desnou a kú Rejhotice
462. Provedení ořezání dalších stromů – buku naproti ryb. baště ( suchých a havarijních větví ) a dalších dle úvahy starosty obce v rámci prořezání, resp. redukce lípy u zámku
463. Stavbu na p.č.459 v kú Rejhotice dle žádosti o povolení stavby ze dne 15.5.2004 pod podmínkou že toto bude v souladu se schváleným UPD obce , tzn. stavbu rod domů a nikoli rekreačních chat pro individuální rekreaci

464.Zastupitelstvo obce ukládá starostovi :

Ořezat stromy v chatové oblasti Kouty nad Des. a u dalších místních komunikací

465. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Plnění rozpočtu obce – příjmy a výdaje
Zahájení stavby čekárny na vlak nádraží v Loučné nad Desnou
Sdělení byt. družstvu Kociánov ve věci pískoviště
Stav ve věci zdravotního střediska
Sdělení Ministerstva kultury ČR k žádosti o zrušení památek – kašny a vstupní brány
Sdělení pí. Marii Nápravníkové – své předchozí schválení nebude měnit
Info systém – Prezentace národní přírodní rezervace Praděd návštěvníkům
Sdělení Ol. kraje ve věci Euronástěnek
Úspěch dětského pěveckého sboru Loučňáček na celostátní přehlídce školních pěveckých sborů- Český Krumlov
Stav ve věci připravenosti hasičské soutěže – návštěva polské delegace
Výběrové řízení na obnovu nádraží v Koutech nad Desnou ( cena 6 - 9,1 mil Kč )
Stav ve věci Vřesové Studánky – obnova
K 31.8.2004 jsem předal výpověd‘ pí. Vlastě Krůželové z důvodu organizačních ( uzavírání starého DPS – postupné )
Ve věci zkoušek předsedy staveb. výboru
Zprávu o chování p. Komínka na spodním rybníku a trvá na tom, že tento rybník byl jednoznačně pronajat , p. Komínek zde nemá co pohledávat a nájemce si zde může v intencích nájemní smlouvy dělat co chce . Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podat na p. Komínka ve věci neoprávněného vnikání a zbraňování v užívání majetku podat trestní oznámení
Poslední úspěchy JSDH

starosta obce Ing.Pavel Martínek …………………………………………….


ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová ………………………………………….


p. Martin Kopecký …………………………………………..


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………………………

Zveřejněno: 22. 6. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 17.6.2004

Zpět nahoru