Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 29.9.2010

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 29.9.  2010 V 18 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8

Omluveni:                                                         1

Neomluveni:                                                     2

Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec,p. Josef Strnka

Zapisovatel:pí. Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Kanalizace obce – dodatek ke smlouvě
 5. Koordinátor BOZP – Rozšíření sport. rekr. Areálu Kociánov
 6. Údržba zeleně – smlouva
 7. Nákup plastik od Antonína Suchana
 8. Místní komunikace (za bývalou družinou ) – smlouva o dílo
 9. Protipovodňová  opatření, obnova komunikace Rejhotice  - smlouva o dílo
 10. Pronájem kulturního domu – zvýšení ceny
 11. Kanalizace splašková III. mandátní smlouva
 12. Likvidace společnosti JOKMA s.r.o.
 13. Webové stránky obce – realizace nových
 14. Finanční příspěvky obce
 15. Prodej, pronájem majetku
 16. Na vědomí
 17. Ostatní
 18. Připomínky a náměty občanů
 19. Poděkování zastupitelům obce za jejich práci ve volebním období 2006 - 2010
 20. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 29.9.2010

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1278. dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo  č 2010/001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružením M+T pro Loučná nad Desnou Martech Holding a.s.

1279. mandátní smlouvu o poskytování služeb v oblasti BOZP na staveništi „Rozšíření sportovně – rekreačního areálu Kociánov „  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jiřím Štýbnarem

1280. smlouvu o dílo č.2/2010 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.Janou Mikiskovou týkající se údržby  výsadeb v obci

1281. nákup Čtvero ročních  dob od Antonína Suchana

1282. výsledek výběru na dodavatele „ Místní komunikace  od RD č.p. 31 po RD č.p. 14, Loučná nad Desnou a smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a DIOS Šternberk , spol. s.r.o. týkající se výše uvedené akce

1283. smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Stanislav Horák , Horstav Olomouc, projektové a stavební práce týkající se Protipovodňová opatření

 – zvýšení průtočné výšky mostu M1 ( u pily )

        projektová dokumentace

1284.  zvýšení ceny za pronájem  kulturního domu ze 6 tis Kč  na 10 tis Kč

1285.  mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o. týkající se služeb spojených s akcí „ Loučná nad Desnou – kanalizace splašková část III „  ( výběr zhotovitele )

1286.  ve věci likvidace společnosti JOKMA  s.r.o. nesení veškerých nákladů souvisejících  s likvidací této společnosti

1287.  realizaci nových webových stránek  pro obec dle nabídky ASI informační technologie s.r.o.

1288. transfúzní službě a.s. dar 1.000 ,- Kč dle žádosti ze dne  14.9.2010

1289. finanční příspěvek  na činnost kroužku paličkování  dle žádosti ze dne 3.8.2010

1290. finanční příspěvek  na pořádání kulturních  a společenských akcí ve výši 150 tis Kč dle žádosti ze dne 14.9.2010 K3 SPORT . s.r.o.

1291.  realizace přípojky tlakové kanalizace  k tribuně TJ Spartak

1292.  vzetí překlenovacího úvěru  na projekt Kanalizace a výstavbu ČOV  pro Obec Loučná nad Desnou od Volksbank CZ a.s. za podmínek

·        Výše úvěru : 14 800 000,- Kč

·        Doba splatnosti  : do 2/2012

·        Poplatek za správu úvěru : 125,- Kč /měs

·        Poplatek za zpracování  úvěru : 7.400,- Kč jednorázově

·        Poplatek za rezervaci zdrojů  : bez poplatku

·        Úroková sazba : pohyblivá úroková sazba  vázána na  mezibankovní index 3-M – PRIBOR + marže 1,5 % p.a.., aktuální výše ú.s. 2,71 % p.a.

·        Splácení úroků : čtrvrtletně , vždy na konci kalendářního čtvrtletí

·        Zajištění úvěru : Biankosměnka

·        Čerpání úvěru  : na základě předložených faktur na účet dodavatele

·        Splácení úvěru : z přijaté dotace  a vlastních zdrojů obce

1293. změny rozpočtu obce  dle seznamu

1294. prohlášení obce , t.j. doložení informací k přezkoumání podmínek  veřejné podpory k projektu „ Rozšíření sportovně – rekreačního areálu Kociánov „, závazek obce k

-         přístupnosti areálu

-         vytvoření pracovního místa správce areálu

1295.  navýšení  rozpočtu mzdových prostředků o částku 136 000,- pro Základní školu Loučná nad Desnou

1296. budoucí zřízení věcného břemene pro Společenství pro dům č.p. 78 Loučná nad Desnou (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním a uložením plynoinstalace  plynové přípojky pro kotelnu pro dům č.p. 78 do prostor jednotky 12/78 v  k.ú. Kociánov    dle žádosti Společenství pro dům č.p. 78 Loučná nad Desnou.

1297.   souhlas se stavbou:  pro plynoinstalaci STL plynové přípojky:

- Loučná nad Desnou – dům č.p. 78, plynovod v nebytové jednotce 12/78 v k.ú. Kociánov     dle žádosti Společenství pro dům č.p. 78 Loučná nad Desnou.

1298.   smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce č. IP 12-12-8006289/001 – přípojka NNVk pan N., p.č. 134/27, k.ú. Kociánov.

1299. prodej pozemku parcela 18, výměra 6454m2, orná půda,  v katastrálním území Kociánov, v Loučné nad Desnou nejvyšší nabídce, vyvolávací cena 500 Kč/m2, s tím,že využití pozemku po prodeji je dle podmínek PFČR a ÚP obce Loučná nad Desnou , smlouvu o smlouvě budoucí  kupní z důvodu  vypořádání  přístupové komunikace  -výměra a číslování vzniklých parcel  ( týká se i prodávané ) bude dáno geometrickým plánem

1300.   výběr kupujícího pro odprodej pč 18 dle předchozího bodu:

            1.    C. Z., Branka ;76326 , nabídka 500 Kč/m2

            2.  ……………………………………………. 0

            3.  ……………………………………………. 0

         dle podmínek odprodeje stanovených v předchozím bodu.

1301. majetkoprávní vypořádání pozemků pod a kolem komunikace 1b v místní části Filipová na parcele KN č. 608 (nezapsaná na LV) v rozsahu žádosti a návrhu Ing. arch. Šťastného Martina, Francouzská 12, Šumperk. Vypořádání se týká ze strany obce směnou nebo převodem části pozemku p.č. ZE 608 PK (parcela zjednodušené evidence zdroj pozemkový katastr) cca 60 m2 a ze strany Ing. arch Šťastného části parcely KN 430/1 (cca 3 m2), ZE 92/101 EN (cca 52 m2), ZE 430 GP (cca 353 m2) a  (navrhovatel hodlá rozdíl ve výměře cca 348 m2 převést nebo darovat ve prospěch obce za úhradu zpracování geometrického plánu a smluv vypořádání řešící. Po zpracování geometrického plánu bude zpracován návrh smluv a ty předloženy ke schválení zastupitelstvu ve věci převodu, případně daru pozemků ).

schvaluje se vypořádání pozemku ZE 608 PK a úhrada nákladů na podklady vypořádání ze strany obce, s příslibem daru pozemků ze strany navrhovatele.

1302.   nevypovídat stávající smlouvu týkající se pronájmu rybníka Kocián

 

 

 

1303. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

1.      Pozvání na partnerské setkání v termínu 29.10.2010 až 31.10.2010

2.      Altán z Obce Nesovice   si vezme původní majitel

3.      Stav ve věci vymáhání pohledávky  od firmy Studio – Bydlení s.r.o.

4.      Prezentaci výsledků Rybníka Kocián

5.      Žádost o pronájem Rybníka Kocián

6.      Možnost realizace dřevěných hraček  na rybníku a v blízkosti Rybníka Kocián

7.      Oznámení o zahájení přezkoumání  hospodaření obce  Loučná nad Desnou za rok 2010

8.      Přehled  stávajících úvěrů obce

9.      Neobdržení dotace ( doplnění 2. žádost  ) od Olomouckého kraje na stávající budovanou kanalizaci a ČOV

10.  Žádost o odstoupení od darovací smlouvy s tím, že ukládá starostovi obce, aby od žadatele  písemně získal důvody odstoupení

11.  Přehled realizovaných akcí, finančních podpor za volební období 2006-2010

12.  Poděkování zastupitelům obce za práci v končícím volebním období

 

 

 

 

Starosta  obce              Ing. Pavel Martínek                         ------------------------------------------

 

Ověřovatelé zápisu            p.Bohumil Tkadlec                              ------------------------------------------

 

                                    p. Josef Strnka                          ------------------------------------------

 

zapisovatelka               pí. Helena Tkadlecová                  -----------------------------------------

 

Zveřejněno: 30. 9. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 29.9.2010

Zpět nahoru