Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 25.8.2010

TDI III.kanalizace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 25.8.  2010 V 18 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8

Omluveni:                                                         3

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu: p.Tkadlec Bohumil, pí. Vystavělová

Zapisovatel:p. ing. Pavel Martínek

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Žádosti o dotaci – hasičský vůz, traktor
 5. Dodatek ke smlouvě - mostek
 6. Zprostředkovatelská smlouva p.č. 18 KÚ Kociánov
 7. Rozšíření sportovně – rekreačního areálu Kociánov - smlouva
 8. TDI – sportovně – rekreační areál Kociánov
 9. Obnova domu č.p. 164 Rejhotice – žádosti o dotaci
 10. TDI – III. kanalizace
 11. Finanční odměna - kanalizace
 12. Prodej a pronájem majetku obce
 13. Na vědomí
 14. Ostatní
 15. Podněty a náměty
 16. Poděkování za účast, závěr

 

 

Program veřejného zasedání  byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1251. smlouvu o dílo č. 127/10 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se „Rozšíření sportovně – rekreačního areálu Kociánov“

1253.podání žádosti o dotaci v rámci pořízení lesnické techniky na traktor (dotace maximálně 50%) a prohlášení, že má vlastní podíl k poskytnuté dotaci.

1254. podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského zásahového a dopravního vozu dle stávajících možností

1255. dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 321 09 MVR – 109 001 8A – Vybudování mostku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc, spol. s.r.o.

1256. zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o. týkající se prodeje stavební parcely č. 18 KÚ Kociánov.

1257.mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a HSS stavební servis s.r.o. týkající se TDI na akci „Rozšíření sportovně – rekreačního areálu Kociánov“.

1258. podání žádosti o dotaci v rámci programu Zelená úsporám na zateplení domu č.p. 164 Rejhotice (zateplení fasády, výměna oken, výměna vstupních dveří atd.).

1259.výsledek  výběrového řízení  a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem týkající se TDI – Loučná nad Desnou – kanalizace splašková část III.

1260. finanční odměnu Ing. J. T., bytem, Loučná nad Des. za maximální nasazení při realizaci kanalizace obce dle určení starostou obce

1261. prodej knihy Lidé a domy Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou  v ceně 350,- Kč za kus a zdarma pro trvale přihlášené občany v obci  ; jeden kus na jednu domácnost, t.j. na jedno číslo popisné domu. U panelových domů  dle bytů.

1262. budoucí zřízení věcného břemene pro Společenství pro dům č.p. 76 a č.p. 77 Loučná nad Desnou (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním a uložením STL plynové přípojky pro pozemek:

- 631/3 v  k.ú. Kociánov dle žádosti Společenství pro dům č.p. 76 a 77 Loučná nad Desnou.

      1263 .souhlas se stavbou:  pro stavbu STL plynové přípojky:

                - Loučná nad Desnou – dům č.p. 76 a 77 na parcele 631/3 v k.ú. Kociánov- dle žádosti Společenství pro dům č.p. 76 a 77 Loučná nad Desnou.

   1264.prodej pozemku parcela 494/1, výměra 319m2, trvalý travní porost, v katastrálním území  Kouty nad Desnou dle žádosti manželů Š. J. a E. ;  787 01  Šumperk.  - za cenu 100 Kč/m2 s podmínkou předkupního práva obce, (cena 100 Kč/m2 je určená pro přikupování pozemků kolem stávajících chat, pro výstavbu nových objektů platí tržní ceny), s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.

1265.požádat o úplatný nebo bezúplatný převod pozemku parcela č. 631/9 – orná půda,  o výměře 8052 m2, v katastrálním území Kociánov, v Loučné nad Desnou od PF ČR – plocha určená územním plánem jako park, parkové úpravy, do majetku obce Loučná nad Desnou.

1266.požádat o úplatný nebo bezúplatný převod pozemku parcela č. 659/1 – ostatní plocha,  o výměře 664 m2, v katastrálním území Kociánov, v Loučné nad Desnou od PF ČR – plocha určená územním plánem jako komunikace a vedená v pasportu komunikací jako komunikace 16b, do majetku obce Loučná nad Desnou. .

1267.předání daru 1 dřevěné sochy městu Sosnicowice a 1 dřevěné sochy městu Lindenu.

1268.účast zástupců obce na dožínkách  v městě Sosnicowice  s účastí dle určení starostou obce .

1269. v případě , že Klub seniorů neobdrží dotaci na projekt- Universita  třetího věku – svět okolo nás , nákup nutného technického vybavení pro virtuální výuku university  třetího věku.

1270.  darovací smlouvy , tj.  finanční dary od právnických a fyzických osob

Ing.Vladimír Zouhar             10 tis Kč

Energorozvody s.r.o.               10 tis Kč

Tomáš Kareš                    10 tis Kč

Ing.Pavel Hošek                        7,5 tis Kč

Invest CZ                         10 tis Kč

Benoco ,s.ro.                     10 tis kč

Ing. Jiří Doleček                      3 tis Kč

Ing.Vít Skála                     7,5 tis Kč

Ing.Jana Mikysková                5 tis Kč

Ing.Dušan Halouzka              10 tis Kč

Martech Holding a.s.                  10 tis Kč

1271. zajištění finančních prostředků k předfinancování a spolufinancování akce –Rozšíření sportovně –rekreačního areálu Kociánov

 

 

1272.Výsledek výběrového řízení – zajištění  dotačního managementu  pro Obec Loučná nad Desnou  na akci :Rozšíření sportovně –rekreačního  areálu Kociánov a smlouvu mezi Obcí         Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o

1273.vyrovnání mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Energorozvody s.r.o  týkající se  obnovy VO Anín, Filipová, a Kouty nad Desnou ( hotel Musil ) dle předložené nabídky ze dne 25.8.2010

1274.nákup nové výpočetní techniky  do otevřené knihovny v Koutech nad Desnou –nádraží     

1275.v  případě  neuhrazení dlužné částky – poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy ,třídění ,využívání  a odstraňování komunálních odpadů po první upomínce v určeném termínu bude v druhé fázi upomínky vystaven platební výměr s 50% penále a novým termínem  úhrady a pokud ani poté nedojde k úhradě tak dlužnou částku včetně penále vymáhat prostřednictvím soudního exekutora

 

1276.Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 

1.Předanou bakalářskou práci p. V. M. s názvem Sociální, ekonomické a environmentální změny v Českém pohraničí – Studie lokality Loučná nad Desnou.

2.Výroční zprávu 2009 – Pontis Šumperk o.p.s.

3.Zaslání žádosti o prodloužení dopracování projektové žádosti ve věci projektu „Rozšíření sportovně – rekreačního areálu Kociánov“.

4.Zápis z jednání správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu č.8/2010.

5.Rozhodnutí Sp.Zn. 66911/2010 VYS – PP/MOPA týkající se zhotovení kopie kašny v zámeckém parku.

6.Jednání ve věci obnovy větrné farmy na Mravenečníku.

7.Plnění rozpočtu – příjmy 06/2010.

8.Přehled stavebních prací – realizace.

9.Dřevosochání – program, připravenost.

10.Kniha o obci ve fotografiích – poděkování za realizaci, slavnostní křest 28.8. 2010.

11.Odpady – připravený katalog chat a chalup, vymáhání od neplatičů.

12.Protokol o kontrole provedené na stavbě Loučná nad Desnou  ČOV a kanalizace splašková II.část ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

13.Obnova knihovny Kouty nad Desnou – zahájení provozu.

14.Záměr obce  vybudovat v prostoru rybníka Kocián mechanické dřevěné figury- vodníka ( otáčející se vodorovné kolo poháněné do pohybu tryskou )

-         ježibaba ( větrné kolo , otáčení zadní plochou )

 

 

 

 

starosta obce Ing.Pavel Martínek                      -----------------------------------------------

 

ověřovatelé zápisu pí.Marie Vystavělová            -----------------------------------------------

 

                                           p. Bohumil Tkadlec                       ------------------------------------------------

 

zapisovatel Ing. Pavel Martínek             -----------------------------------------------

Zveřejněno: 30. 8. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 25.8.2010

Zpět nahoru