Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 5. 5. 2004

Vypovězení nájemní smlouvy ČHS, obnova střechy kostela, žádosti o dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ,KONANÉHO DNE 5.5.2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOUČNÉ NAD DESNOU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : P. Josef Strnka, p. Jindřich Opršál
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání

Vypovězení nájemní smlouvy na pozemky ( parkoviště ) v majetku obce
Dodatek ke smlouvě o nájmu plyn. zařízení
Nákup upomínkových předmětů
Jesenický velomaraton
Obnova výsadby stromů v zámeckém parku
Obnova zvonění ve věži zámku
Obnova střechy kostela
VHZ,a.s. Šumperk - akcie
Žádost o úhradu za pí. Kolínkovou
Obnova zdrav. střediska
Žádosti o dotace
Fin. odměna pí. Menšíkové a pí. Kobzové
Nákup rybářské pramice
Rybník Kocián
Žádost o schválení splácení dluhu ze strany pí. Jaroslavy Komínkové
Změna ceníku služeb
Revitalizace skládky
Náhradní vytápění pro byt v budově obecního úřadu
Žádosti o finanční příspěvek na akce konané pro děti
Dodávka piva – smlouvy a dohody
Prodej nepotřebného materiálu
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Prodej obecního majetku
Ostatní
Na vědomí
Podněty a připomínky
Závěr

Program VZ byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.5.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje

398. Schvaluje vypovězení nájemní smlouvy p. Romanu Harbichovi v souladu s bodem č.2 článku IV dodatku č.1 na pronájem pozemků ( parkoviště ČHS )
399. Dodatek č.1 ke smlouvě č.6-16-023/99 ze dne 24.2.1999 o nájmu plyn. zařízení mezi Obcí Loučná nad Desnou a Severomoravskou plynárenskou a.s.
400. Nákup upomínkových předmětů v rámci konání turnaje seniorů v Polské republice
401. Finanční dar ve výši 5 tis Kč na pořádání Jesenického velomaratonu dle žádosti Jaroslava Podzimka ze dne 16.4.2004 s termínem konání závodu 5.6.2004
402. Provedení výsadby 5 ks stromů do zámeckého parku místo vykácených dle nabídky Bohdana Dlouhého v ceně do 60 tis Kč
403. Realizaci zvonění zvonu v zámecké věži ( motorické ) v čase 12 00 hod poledne a v čase 18 00 hod klekání
404. Realizaci obnovy střechy kostela - projektu na obnovu krovů a navýšení částky určené v letošním roce na obnovu z 100 tis Kč na 200 tis Kč a schválení smlouvy..mezi Obcí Loučná nad Desnou a Lakomý Jaroslav Na Travech č.200 Štíty
405. Změnu formy kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. se sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk, IČ 47674954, jejímž je obec akcionářem z formy na majitele na formu na jméno. Současně ukládá svému pověřenému zástupci, aby v tomto duchu usnesení hlasoval na řádné valné hromadě této společnosti
406. Projekt na obnovu fasády , oken zdravotního střediska
407. Podání a zpracování žádosti o dotaci na MMR na přípravu žádostí ze SROP na projekty : vybudování sportovně kulturního a technického zázemí k rybníku Kocián v
Loučné nad Desnou ( požadovaná dotace 873 tis Kč )
408.Finanční odměnu pí. Marii Menšíkové ve výši 1 700,- Kč za vedení účetnictví zkráceně Moravia s.r.o.
409.Finanční odměnu pí. Otilii Kobzové ve výši 1 500,- Kč za práci v knihovně
410. Nákup rybářské pramice v ceně do 10 tis Kč AVZO ZO rybník Kocián, která bude ze strany obce pouze pronajata, tzn. ,že zůstane majetkem obce
411. Nesouhlas s prodejem jakýchkoliv nápojů , tj. včetně piva ze strany AVZO ZO Rybník Kocián
412. Splátkový kalendář pro splátku dluhu na nájemném ze strany pí. Jaroslavy Komínkové ve výši 2 000,- + 1 350,- Kč dle jejího návrhu ze dne 18.3.2004
413. Zvýšení cen v ceníku služeb zápůjček a materiálu Obce Loučná nad Desnou u prodeje dřeva na 400,- Kč/m³ včetně dovozu
414.Realizaci projektu odstranění skládky pod zámkem a projektu přeložky el. vedení a veř. osvětlení
415. Realizaci samostatného plyn. topení v bytě budovy obecního úřadu z důvodu úspor ve vytápění budovy ( realizace samostatného plynového kotle )
416. Příspěvek na akce pořádané sdružením „ Rodiče dětem při základní škole „ na akce ! Čarodějnice a Dětský den „ ve výši 2 500,- Kč na každou akci
417.Dohodu o vyplňovacím právu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pivovary Staropramen, a.s., dohodu o vzájemném zápočtu mezi Obcí Loučná nad Desnou¨a Pivovary Staropramen, a.s. dodatek č.2 ke smlouvě o dodávkách výrobků a zboží ze dne 10.5.2000 a dohodu o ukončení platnosti Dodatku č.1 ke Smlouvě o dodávkách výrobků a zboží
418. Prodej zdemontovaných dílů z labor. nábytku a obložení p. Štarhovi v ceně 200,-Kč
419.Rozdělení a odprodej parcely č. 90/11 v kú Kouty nad Desnou dle žádosti p. Vojtěcha Hegyi,bytem Šumavská 11, Šumperk ze dne 17.3.2004 dle dříve schválených podmínek
420.Rozdělení a odprodej parcely č.124/1 v kú Kociánov ( části parcely ) dle žádosti p. Přemysla Korbela, bytem Loučná nad Desnou 55 dle dříve schválených podmínek
421. Odprodej pozemků zasahujících do opraveného koryta řeky Desné. Týká se následujících parcel :
656/105 7 m² kú Rejhotice
557/19 90 m²
557/30 25 m²
557/33 183m²
557/42 16 m²

Povodí Moravy s.p dle nabídnutých cen ze strany Povodí Moravy s.p.
422.Pronájem části pozemku parcela č.763/4 v kú Kociánov p. Martinu Kociánovi IČO 60789921 o výměře 1 000 m² dle dříve schválených cenových podmínek
423. Prodej pozemku parcela č. 251/1 o výměře 1984 m² v kú Rejhotice 176, Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek
424.Prodej objektu bývalé vodárny na parcele st č.p. 244 – zařízení technické vybavenosti ( stavba na cizím pozemku – LČR ) , kú Kouty nad Desnou v ceně minimálně 20 tis Kč – na příštím zasedání dražba
425.Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou za účetní období roku 2003
426. Že stavba vodovodu včetně vodárny nacházející se na parcele č.762,825/1.763/1,819,222, 764/1,st.p.66 v kú Kociánov je majetkem obce, tj . zařízení , které dříve sloužilo jako zásobování vodou statku, který přešel do majetku obce
427.Smlouvu o dílo č. J 2004 01 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským, týkající se proj. dokumentace na zázemí rybníka KociánZastupitelstvo obce neschvaluje :

428.Uhrazení zbývající částky 4.004,- Kč měsíčně za pí. Kolínkovou z důvodu nedostatku fin. prostředků

429.Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1. Realizaci katalogu památek a drobných staveb místního významu Obce Loučná nad Desnou a předání II.vyhotovení na Svazek obcí údolí Desné pro Sdružení na obnovu památek údolí Desné
Žádost o provedení kontroly využití fin. prostředků v souvislosti odstr. povodňových škod 97 tak, aby mohlo dojít ke konečnému přiznání dotace
Stav ve věci opravy zámecké kaple v areálu zámku
Diskusní forum – Tunel pod ČHS dne 19.4.2004 v 17 30 hod
Závěrečnou zprávu – průzkum skládky od AZ Geo s.r.o.
Zpracování projekt. námětu na akce
- rekonstrukce přístupových cest od turisticky využívaných objektů na značení turist. stezky ( chodníky )
- vybudování sportovně kulturního střediska u rybníka Kocián v Loučné nad Desnou
Stav ve věci nabídkových cen za prodej parkoviště na ČHS
Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku , plynové kotelny v obci Loučná nad Desnou kú Kociánov vypsaného ČEZ a.s. s tím, že obec zájem nemá
Usnesení č.2/2004 z jednání Předsednictva Svazku obcí údolí Desné, zápis č. 2/2004 a připravované oslavy na 11. září 2004
Rekonstrukce sítě NN v obci Loučná nad Desnou – vymístění zařízení v majetku obce
Dopis z Ol. kraje , týkající se programu obnovy venkova
Výroční zprávu hospodaření školy za školní rok 2002/2003
Dopis p. Řepky ve věci lyž. areálu Přemyslov
Aktivity starosty obce ve věci obnovy stavby kostela v oblasti Vřesové Studánky
Přiznání k dani z příjmu právnických osob – Kociánov s.r.o.
Písemné sdělení ve věci obnovy komunikace p. Tomáši Karešovi
Stanovisko k bezúplatnému převodu hasičské techniky ze strany HZS Ol. kraje
Sdělení Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
Konání výstavy vítězných prací základních škol v údolí Desné s názvem Známe památky ve svém okolí ? se zahájením 14.5.2004 v 16 00 hod na zámku Velké Losiny
Žádost p. Klabana Leoše – Penzionu Oáza ze dne 16.3.2004 s tím , že v této věci již bylo rozhodnuto a schválení zastupitelstvo v této věci měnit nebude
Nutnost vyrozumění dalším zastupitelům obce v případě hrozícího nebezpečí, kdy je starosta nucen opustit obec ( např. špatná předpověd‘ počasí – upozornění ČHMÚ )
Stav ve věci vztahu nové úpravy DPH k obci
Kontrola stavu pískovišt‘ a ukládá starostovi jednat s družstvem Kocián o převzetí pískoviště
Členství Ing. Pavla Martínka v dozorčí radě akciové společnosti vlastnící zámek
Zajištění plánu vodovodu nad statkem ze stát. archivu rok 1934


starosta Ing. Pavel Martínek ………………………….

ověřovatel zápisu p. Josef Strnka ………………………….

p. Jindřich Opršál ………………………….

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………

Zveřejněno: 10. 5. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 5. 5. 2004

Zpět nahoru