Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou konaného 19.7.2010

kanalizace vícenáklady, prodej bytové jednotky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 19.7. 2010 V 18 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8

Omluveni:                                              2

Neomluveni:                                          1

Ověřovatelé zápisu:                               p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel:                                           pí. Jelínková

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Půjčka od Horstav s.r.o.
 4. Partnerská smlouva s městem Šumperk
 5. Vedení VO – TDI
 6. Projekt spodní části zámeckého parku
 7. Dodatek ke smlouvě na realizaci VO
 8. Prodej domu č. 63 – smluvní pokuta
 9. Přijetí daru od Olomouckého kraje
 10. Pojištění majetku obce – smlouva
 11. Pronájem kulturního domu
 12. Dřevosochání 2010
 13. Socha Tři zlaté vlasy – dar
 14. Kanalizace –vícenáklady
 15. Odpadové hospodářství – kontroly
 16. Finanční dary obci
 17. Kulturní léto – finanční podpora
 18.  Rozpočtové změny dle seznamu
 19. Stanovy SOÚD
 20. Likvidace společnosti JOKMA s.r.o.
 21. Prodej a pronájem majetku
 22. Ostatní
 23. Na vědomí
 24. Podněty a náměty občanů
 25. Závěr

Program  veřejného zasedání byl jednohlasně schválen , k jednotlivým bodům veřejného zasedání probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.7.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1224. smlouvu o půjčce mezi obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc týkající se financování akce „MVR – 1090018A – VYBUDOVÁNÍ MOSTKU V KOUTECH NAD DESNOU“.

1225.  partnerskou smlouvu pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou.

1226.  mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem týkající se technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce vedení VO Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou – Annín“.

1227.  smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. František Kordas a Projekce na 50. rovnoběžce týkající se rekonstrukce dolní části zámeckého parku – II. etapa

část SO – 05 Opěrná zeď s rampou včetně studie bývalého objektu mléčnice.

1228.  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 27/2009 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se termínu dokončení stavby obnova VO Annín.

1229. snížení smluvní pokuty vyplývající z kupní smlouvy na prodej budovy č.p. 63 na 50% z celkové částky.

1230. přijetí daru dle přílohy č.1 (vzduchová tlaková kompozitní láhev – 2 ks) a dále znění darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se převzetí výše uvedeného daru.

1231. pojistnou smlouvu č. 7720488586 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kooperativa pojišťovna, a.s. týkající se pojištění majetku obce.

1232. realizaci akce „Dřevosochání“ s tématem: Pohádkový svět – užitkové předměty, pozvání hostů a realizaci doprovodného programu dle určení starostou obce.

1233. předání daru – sochy Tři zlaté vlasy děda Vševěda p. J. S. bytem 788 11, Loučná nad Desnou za jeho bezúplatný převod pozemků.

1234. ve věci vícenákladů spolupodíl obce do 50% výše těchto vícenákladů vzniklých při stavbě kanalizace a ČOV maximálně však 3,5 mil Kč včetně DPH.

1235. provedení kontroly placení za likvidaci a zneškodnění odpadů soukromých subjektů a majitelů chat a rekreačních subjektů a tyto důsledně vymáhat v souladu s OZV.

1236. přijetí finančního daru

p. Robert Braun               6,5 tis Kč

Martech Holding a.s.              20 tis Kč

K3 Sport s.r.o.               1500 tis Kč

p.Radoslav Kováč              25 tis Kč

p.Bc.Marek Diviš                1 tis Kč

p.Tomáš Bartel                        15 tis Kč

p. Jan Salaj(ZVPL)               20 tis Kč

K3 Sport s.r.o                             484 935,- Kč

1237. finanční podpory v rámci kulturního léta – na realizaci kulturních akcí Biograf – restaurace a hudebně-divadelní klub, ve výší 30 tis Kč (dle seznamu).

1238. rozpočtové změny dle seznamu.

1239. stanovy Svazku obcí údolí Desné.

1240. likvidaci společnosti JOKMA s.r.o. a odměnu likvidátorovi společnosti dle určení starostou obce.

1241. zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance  s.r.o. , týkající se prodeje části parcely č. 18    případně celé

1242. budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení NN pro pozemek:

- 429/3, 1202/2, 1230/2, 1231/4, 1231/59, 1231/98, 1636/2, 1514/5, 1514/6,  1514/7, 1636/1 v  k.ú. Rejhotice

- 547/1 a GP 112 v k.ú. Kouty nad Desnou

-         dle žádosti Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, 790 70 Javorník.

1243. souhlas se stavbou:  pro stavbu zařízení distribuční soustavy :

- Loučná nad Desnou – Kouty, rekonstrukce NNv, NNk z DTS SU_0365

- číslo stavby:IE – 12 – 8002328

na výše uvedených pozemcích

-         dle žádosti Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, 790 70 Javorník.

1244. prodej bytové jednotky č. 3 ve II.NP v bytovém domě č.p. 78 Loučná nad Desnou sestávající z 1x předsíň, 2x pokoj, 1x kuchyň, 1x lodžie, 1x šatna, 1x WC a 1x koupelna o celkové ploše 59,48 m2 a podílem na společných částech domu a pozemku p.č. st.210 (zastavěná plocha a nádvoří) ve výši 794/10000.

Nabídková cena: 730 tis Kč

1245. prodej pozemku parcela ZE 457/2 PK, výměra 92 m2, ostatní plocha, v katastrálním území  Kouty nad Desnou dle žádosti A. V. Nová Hradečná,  za účelem přikoupení pozemku u chaty č.e. 61, případně oddělení části nekolidující s pozemkem pod místní komunikací. V případě potřeby dělení pozemku souhlasí s jeho rozdělením (pro řízení o rozdělení pozemku u stavebního úřadu) 

-         za cenu 100,- Kč/m² , s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.

1246. prodej pozemku parcela č. 59/1 – zahrada,  o výměře 294 m2, v katastrálním území Kociánov, v Loučné nad Desnou dle žádosti uživatele – doplnění usnesení č. 1141 z 31.3.2010. Vytýčením pozemku se ukázalo že zasahuje mimo oplocení žadatele do veřejných prostranství. Vyslovuje se souhlas s rozdělením (dle hranice oplocení) a odprodáním  takto vzniklé části s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.

1247.darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Česko ruskou společností, o.s.Česká rada  týkající  se  poskytnutí daru 5 tis Kč pro děti  ( zájezd do ČR ) postižených černobylskou  jadernou havárií

1248. prodej dílenských stolů ze ZŠ za novou vyvolávací cenu 1 500 ,- Kč stůl se svěrákem , 100,- Kč stůl bez svěráku

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1249. pronájem budovy kulturního domu v letní sezóně pro kavárenský provoz.

 

 

1250. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 1. Zaslání sdělení majitelům objektů, které hyzdí obec dle žádosti veřejnosti z minulého veřejného zasedání.
 2. Plnění rozpočtu tj. naplňování příjmů obce.
 3. Konání 30. kongresu IFWP 2010 v termínu 22. – 26.9. 2010 ve Sporthotelu Kurzovní.
 4. Zahájení provozu knihovny v nádražní budově Kouty nad Desnou.
 5. Zápis č. 2/2010 a usnesení č. 2/2010 z jednání valné hromady SOÚD.
 6. Zápis č. 7/2010 a usnesení č. 7/2010 z jednání předsednictva SOÚD.
 7. Žádost Mgr. Toničky Plíškové ve věci přednášky o kruzích v obilí.
 8. Nabídku na odkoupení automobilu pro DPS Loučná nad Desnou ze strany Auto Kubíček.
 9. Pozvání na městské slavnosti v družebním  městě Lindenu a účast nechává na rozhodnutí starosty obce.
 10. Dohledání památek – stávající stav.
 11. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu SOÚD za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora, společnost HZ Ostrava s.r.o., se sídlem Výstavní 10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IĆ 48396702, o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2009 a to bez výhrad.
 12. Výši nákladů tj. předběžné rozpočty na protipovodňová opatření na řece Desné

      - most pod kouteckým nádražím

      - most u Zálesí

 1. Výroční zprávu Charity Šumperk
 2. Stav ve Sdružení Jeseníky – sdružení cestovního ruchu
 3. Stavební práce v obci
 4. Rozhodnutí č. 10048591 – SFŽP  o přidělení dotace na akci Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková III.
 5. Jednání s majiteli MVE.
 6. Stav ve věci přípravy tisku knihy a kalendáře s fotografiemi obce na rok 2011.
 7. Žádost sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou s tím , že sdružení doposud nesplnilo podmínky pro schválení žádosti t.j. transparentnost svého účetnictví – výdaje, příjmy
 8. Jednání zastupitelů p. G. P., který se k výše uvedené žádosti postavil zdrženlivě a prohlásil, že sám s aktivní činností v tomto sdružení  končí resp. ji omezuje
 9. Žádost p. J. A. na využívání  kulturního domu , nejsou námitky  využití realizovat  dle stávajících  podmínek  pro sdružení
 10. Výsledek  očkování dívek proti rakovině děložního čípku – ze 13 dívek  využilo doposud 11
 11. Realizaci údržby aleje  ke hrobce rodiny Kleinů ( cca 62 stromů ) , vybrány  pouze nejnutnější – rozpočet  cca 70 tis Kč s tím, že obec provede úklid větví a označení stromů
 12. Sdělení p. Franze Kleina  k obnově zámeckého parku a kulturního domu

 

 

Starosta obce                                                   Ing. Pavel Martínek            .................................

 

Ověřovatelé zápisu                                      pí.Marie Vystavělová             .................................

 

                                                                        p. Bohumil Tkadlec                      ................................

 

Zapisovatel                                                      pí. Jana Jelínková                     ................................

Zveřejněno: 26. 7. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou konaného 19.7.2010

Zpět nahoru