Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 29.1.2004

kanalizace II.etapa, žádosti o dotace, výběr. řízení - oprava zdravotního střediska

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 29.1.2004 V 17 00HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 7+2
omluveni : 2
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p.Tříska, p.Opršál
zapisovatelka : pí.Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrh na směnu pozemků za most
4. Úhrada doměřené daně + dluhu v KB
5. Finanční příspěvek Charita Šumperk
6. Chodník Kouty nad Desnou
7. Výběrové řízení na opravu zdravotního střediska
8. Kanalizace obce II.etapa
9. Žádosti o fin. příspěvky – dotace
10. Ukončení pronájmu
11. Prodej obecního majetku
12. Pronájem pozemků
13. Nákup pozemků
14. Návštěva družebního města Lindenu
15. Finanční příspěvek na „ Lyžař roku“, „Sportovec roku „
16. Reklamní tabule v prostoru ČHS
17. Divadelní představení
18. Ostatní
19. Na vědomí
20. Připomínky, náměty
21. Závěr – poděkování za účast

Program i ověřovatelé zápisu – jednohlasně schváleno
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

ZÁVĚR A USNESENÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 29.1.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje :

329.Úhradu 3.800,-Kč, t.j. vyměřené daně z převodu nemovitostí dle č.j. 126563/03/398960/4407 a úhradu 1.498,- kč za Střední hotelovou školu Moravia
330. Uplatnění požadavku na realizaci chodníku v úseku od mostu ( SO 201 I/44 0.0 po most(SO 202) I/44 1.3 ( rovina od mostu nad Polesím k mostu po odbočku k p. Pelikánovi ) v rámci obnovy komunikace přes ČHS
331. Provedení výběrového řízení na dodávku , resp.opravu zdravotního střediska, sestávající ze zateplení fasády a výměny oken a výběrovou komisi ve složení : p. Richter, Ing. Turek, Ing. Martínek, p. Tkadlec, p. Tříska , p. Strnka
332. Výsledek výběrového řízení na Kanalizaci Obce Loučná nad Desnou II.část včetně stavby ČOV a schvaluje tímto smlouvu na dodávku výše uvedené stavby mezi Obcí Loučná nad Desnou a Stav- Martech, Jižní 118, Olomouc
333. Žádost o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky – restaurování kříže v Rejhoticích
334. Smlouvu o pronájmu rybníků mezi Obcí Loučná nad Desnou a Asociací víceúčelových ZO , ZO Rybník Kocián Loučná nad Desnou IČO 00577901
335. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou¨a Jiřím Komárkem, bytem Bohdíkov č.p.69, týkající se odkoupení pozemku p.č.763/1
v kú Kociánov a schvaluje uvolnění fin. prostředků v rámci tohoto odkoupení pro pana Jiřího Komárka
336. Pronájem pozemku parcely č.164/6 v kú Rejhotice p. Petru Richterovi, bydliště Rejhotice 63, Loučná nad Desnou za dříve schválených podmínek
337. Návštěvu druž. města Lindenu u příležitosti konání Marienmarktu v termínu od 26.3.2004 do 29.3.2004 v počtu 3 osoby + řidič
338. Příspěvek na konání závodů – lyžař školy a atlet školy ve výši 8 tis Kč
339. Realizaci reklamních tabulí v prostoru ČHS v ceně dle nabídky ze dne 16.1.2004
340. Žádost o dotaci na Ol. kraj pro dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce ve výši 100 tis Kč
341. Žádost o dotaci na obnovu a stavbu nových chodníků v naší obci
342. Žádost na další etapu obnovy a dostavby základní školy včetně realizace tělocvičny s tím, aby tato měla rozměry pro široké spektrum sportů ( tenis )
343. Realizaci ,změnu projektové dokumentace za účelem zvětšení hrací plochy tělocvičny
344. Žádost o poskytnutí dotace na realizaci kanalizace II.část včetně stavby ČOV v Obci Loučná nad Desnou
345. Prodej objektu bývalé pošty Kouty nad Desnou č.p.1 s tím, že ukládá starostovi obce vést jednání za účelem umístění místní knihovny do objektu nádraží , kde se má realizovat informační středisko se zázemím pro turisty
346. Úhradu konání divadelního vystoupení s názvem Láska brány otevírá v ceně 8.500,- Kč
347. Úpravu rozvodu vody v domě č.p.22, z důvodu, aby mohl být odpojen p. Komínek
348. Předběžný souhlas k odprodeji pozemku 1657, 1658, 1659 v kú Rejhotice a 540/1 v kú Kouty nad Desnou ŘSD ČR Wolkerova 24a , Olomouc a souhlasí s vyjádřením vlastníka pozemku dotčeného stavbou silnice
349. Realizovat posudek na stav stromu v zahradě p.Janigy ( žádost o podporu ze dne 2.12.2003)
350. Realizovat dopravní značení - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou – vjezd povolen pouze na povolení OÚ na komunikaci p.č. 1539/1 kú Rejhotice dle žádosti ze dne 29.12.2003
351. Provedení udrž.prací – výměny oken na domě č.p. 100 Rejhotice, pí.Komínkovou s tím, že si úhradu nákladů provede sama
352. Nákup pozemků od PF ČR prostřednictvím obce dle žádosti pana Jiřího Růžičky p.p.č.31/1,28, 40 v kú Kouty nad Desnou
353. Realizaci umístění mapy Moravy od J.A.Komenského do zasedací místnosti OÚ
354. Provedení vnitřní finanční kontroly za strany fin. výboru
355. Návštěvu družebního tábora ve Francii, kdy obec uhradí náklady související s účastí našich dětí s tím, že děti zaplatí příspěvek 500,- Kč
356. Provedení zarámování 4 ks map Komenského, z nichž 2 zůstanou na obci, a 2 budou v letošním roce použity jako dary při návštěvách družebních měst
357. Provedení studie parkoviště pro lyžařský areál Přemyslov nad hřbitovem Rejhotice
358. Revokovat usnesení č.474 z veřej. zasedání zastup. obce ze dne 30.1.2001 a č. 550 z veřej.zasedání ze dne 7.5.2001ve věci uhrazení nájmu za pronájem rybníků p.Komínkovi a schvaluje úhradu nájemného formou předání nádob jako kompenzaci nájemní ceny za neprovedenou ( nádoby si p. Komínek odebral zpět) a požadovat úhradu nájemného za pronájem rybníků v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou po p. Komínkovi

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

359. Přidělení fin. prostředků na pokrytí části provozních nákladů pečovatelské služby Charity Šumperk v roce 2004 z důvodu nedostatku fin. prostředků vznikajícího hrazením ztráty provozu dvou DPS včetně rozvozu jídel
359. Nákup termo jídlonosičů pro občany, kterým se dováží obědy

360. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Možnou směnu nemovitostí pozemků za most přes řeku ( pod železn. přejezdem
v Koutech nad Desnou ( - dle návrhu na směnu ze dne 16.12.2003 od VHZ Šumperk,
a.s.
2. Usnesení Policie ČR ze dne 15.12.2003 ČTS : PJM-219/OHK-22-2003 ve věci trestního oznámení na osobu Franze Kleina von Wisenberga s tím, že názor na jednání výše jmenovaného společně s p.Zugarem se nemění, tzn. že jednání nepovažujeme za seriózní jednání partnerů.
3. Pozvání na mezinárodní tábor mládeže do Francie Saint – Avold
4. Výsledek hospodaření za rok 2003 Kociánov s.r.o.
5. Výsledek hospodaření na rybníku Kocián za rok 2003
6. Vypracovaný návrh oplocení zámec. parku v Loučné nad Desnou
7. Usnesení č.6/2003 z jednání předsednictva Svazku obcí údolí Desné
8. Sdělení Policie ČR k oznámení na p. Komínka pro trestní čin podvodu ze dne 17.12.2003
9. Informace k provedeným právním krokům ze strany PhDr. S. Kubíčka
10. Informace k podání stížnosti na volný pohyb psa a jeho mstivé podání na starostu obce
11. Stav ve věci žádosti o dotaci na obnovu ZŠ , kde je přislíbeno, resp. schváleno 15 mil Kč, ale v důsledku předpokládaného zvýšení DPH na stav. práce je nutné zvážit , zda bude za 15 mil po zvýšení DPH prostavěno méně ( menší rozsah prací max o 17%) nebo navýšíme vlastní podíl o 2,5 mil Kč. Tatáž situace vzniká i pro příští rok vzhledem k možné získané dotaci na stavbu, resp. rekonstrukci zákl.školy, kanalizaci a další dotované akce
12. Jednání v rámci nákupu ojetého automobilu has. sboru Loučná nad Desnou
13. Vyjádření k 1. návrhu změny jízd. řádu Železnice Desná GVD 2003/2004 ze strany ZO KČT Šumperk ze dne 20.12.2003
14. Informace pro žadatele v Národním programu Phare 2003 – část II ( možnost využití na komunikace a park. plochy u zámku, resp. u Rybářské bašty)
15. Sdělení k dopisu zastupitelstva obce ve věci MVE od Povodí Moravy , s.p. Brno ze dne 11.12.2003
16. Aktualizaci plánu investic do konce roku 2007 s ohledem na realizaci stav. akcí velkého rozsahu
17. Zápis o kontrolní dohlídce provedené dne 15.12.2003 HZS Ol. kraje
18. Zpráva o činnosti místní knihovny
19. Výsledek Tříkrálové sbírky
20. Provedená evidence psů ze strany kontrolního výborustarosta 0Ú Ing. Pavel Martínek

ověřovatelé zápisu p. Pavel Tříska

p. Jindřich Opršál

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 30. 1. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 29.1.2004

Zpět nahoru