Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 17.2.2010

Kanalizace obce, převod provozu DPS pod Kociánov s.r.o.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.2.2010 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9

Omluveni:                                             2                                                                     

Neomluveni:                                         0         

Ověřovatelé zápisu:                          p. Josef Strnka, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel:                                          pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Budova OÚ -  rekonstrukce soc. zařízení

5.      Žaloba na placení dluhu

6.      Obnova NN, VO Rejhotice

7.      Kanalizace obce včetně stavby ČOV

8.      Dopravní obslužnost – dotace

9.      Kontrolní výbor – zápisy

10.  Společnost s.r.o. – druhý jednatel

11.  Ceník služeb v DPS

12.   Převod provozu DPS pod Kociánov s.r.o.

13.  Žádost o dotaci – dovybavení ZŠ

14.  Strategický plán rozvoje SOÚD

15.  Prodej majetku Kociánov s.r.o.

16.  Žádosti o dotaci – Revital. střed, VO Kouty nad Desnou

17.  Zpráva o hospodař. Školy

18.  Poskytnutí  fin. daru na lyžařské závody

19.  Ostatní

20.  Zastupitelstvo bere na vědomí

21.  Podněty a náměty občanů

22.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1097.      Realizaci rekonstrukce sociálních zařízení v objektu budovy obecního úřadu dle nabídky p. Petra Richtera v ceně do 90 tis Kč

1098.      Podání žaloby na p. Vlastimila Riedla  bytem Okružní 500, 788 13  Vikýřovice z důvodu neplnění závazku  z darovací smlouvy, která vznikla  jako dohoda po nekvalitně dodané krytině na obnovu zámecké kaple

1099.      Vyjádření ve věci obnovy NN v úseku Kouty nad Desnou  - most směrem dolů na Loučná nad Desnou , aby toto bylo uloženo  do země na základě zkušeností vycházejících  z poškození vrchního vedení z důvodu povětrnostních podmínek

1100.      Výsledek výběrového řízení   na veřejnou zakázku – Snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou ( otevřené řízení )  a smlouvu o dílo č.2010/001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružení  M+T pro Loučná nad Desnou týkající se realizace II. etapy kanalizace  obce v úseku  hřiště  TJ Spartak – Biograf Rejhotice  včetně výstavby ČOV

1101.      Dohodu  o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2010  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk  týkající se spolufinancování dopravní obslužnosti

1102.      Zápisy kontrolního výboru týkající se  kontrol : TJ Spartak, Pěvecké sbory při ZŠ, Klub seniorů Loučná nad Desnou, ART Loučná nad Desnou bez závad a konečné přiznání finanční podpory za rok 2009

1103.      Druhého jednatele  společnosti Kociánov s.r.o. p. J. O., bytem Loučná nad Desnou  788 11 ; který tímto nahradí ve funkci p. B. T. bytem Loučná nad Desnou nad Desnou; 788 11

1104.      Ceník služeb v penzionu DPS  Rejhotice  č.p. 142 dle seznamu

1105.      Že nemá námitek  proti prodeji rolby a turniketů, které jsou v majetku Kociánov s.r.o. p. T. K. bytem Velké Losiny 78815 ;

1106.       Prominutí dluhu Kociánov s.r.o. ze strany Obce Loučná nad Desnou

1107.      Aby provoz DPS byl dán do správy Kociánov s.r.o.

1108.      Pronájem DPS Kociánov s.r.o. , tzn. nájemní smlouvu mezi Kociánov s.r.o. a Obcí Loučná nad Desnou

1109.      Podání žádosti o dotaci v programu : Regionální operační program Střední Morava  prioritní osa : 2  Integrovaný rozvoj  a obnova  regionu ; oblast podpory : 2.3 rozvoj venkova, podoblast podpory : 2.3.2. Sociální infrastruktura na obnovu a modernizaci základní školy – s vlastním podílem obce  20% k poskytnuté dotaci (80%)

1110.      Návrh strategického plánu Svazku obcí údolí Desné 2008 – 2013

1111.      Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na ROP na realizaci projektu  „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou –II.etapa „ týkající se  severního přístupu k zámku – obnova komunikace , alejí, parkových výsadeb, parkoviště a veřejných osvětlení

1112.      Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na ROP modernizace  veřejného osvětlení – „ Veřejné osvětlení  Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou – Anín „

1113.      Smlouva o poskytnutí poradenských služeb  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a VALUE ADDED, a.s. týkající se  zpracování projektu „ Revitalizace  středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa“

1114.      Smlouvu  o poskytnutí poradenských služeb  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a VALUE ADDED, a.s. týkající se  zpracování projektu  - „Veřejné osvětlení Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou – Anín.“

1115.      Zprávu o hospodaření ZŠ Loučná nad Desnou okres Šumperk za rok 2009 a převod kladného hosp. výsledku  hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou, okres Šumperk v částce  110 902,97 Kč  do rezervního fondu ZŠ

1116.      Finanční příspěvek  Základní škole  Loučná nad Desnou okres Šumperk  na 10. ročník  lyžařských  závodů  do  10 tis  Kč dle žádosti ředitelky ZŠ

1117.      Záměr odprodat p.č. 18 v kú Rejhotice  za minim  cenu 350 ,- Kč za 1m²  s tím, že k pozemku v současnosti   není přístup. komunikace  a nejsou  zde  přivedeny inženýrské sítě

1118.      Že nedoporučuje  z technických  podmínek  realizovat volební místnost na hotelu Dlouhé Stráně dle žádosti místostarosty  Jeseníku MUDr. Jiřího  Staně

 

 

 

1119. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Zápis č.1/2010 a zápis č.2/2010 z jednání Předsednictva Svazku obcí údolí Desné

2.      Přehled akcí pro rok 2010

-         snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou ( kanalizace včetně stavby ČOV )

-         Dokončení sportovního areálu Kociánov

-         Obnova kuchyňské zahrady

-         Modernizace VO Anenské hory

-         Rekonstrukce soc.zařízení v budově OÚ

3.      Přehled realizovaných projektů 2010 ( v realizaci )

-         chodník Filipová v úseku zámecký park – rozcestí k Maršíkovu

-         chodník Rejhotice  v úseku vlak. Nádraží Rejhotice – penzion Zálesí

-         chodník Rejhotice  v úseku  od silnice I/44 směrem k hřbitovu Rejhotice

-         projekt obnovy zámeckého parku II. etapa

-         snížení znečištění vod v obci Loučná nad Desnou ( kanalizace III. etapa úsek  Biograf – nádraží Kouty nad Des.)

4.      Žádost o součinnost při organizaci dotisku publikace „ Opomenutí hrdinové „ ze strany Obce Rapotín

5.      Žádost o přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva obce  Loučná nad Desnou ze strany Charity Šumperk

6.      Neúčast obce  resp. Základní školy Loučná nad Desnou na mezinárodním táboře spřátelených  obcí a měst v Lindenu

7.      Jednání Obce Loučná nad Desnou s Mgr. Miroslavem Kubíčkem ve věci lyrických textů k zakoupeným obrazům od p. Jaroslava Mináře

8.      Sdělení 1. náměstka  hejtmana  MUDr. Michala Fischera  ve věci  noční letecké záchranné služby, ale bohužel obec pozemek splňující uvedené požadavky  v kú Kouty nad Desnou  nevlastní . Lokalita by byla  k dispozici  u hasič. zbrojnice Loučná nad Desnou

 

Starosta                                               Ing. Pavel Martínek            ............................................

 

Ověřovatelé zápisu                          p.Josef Strnka                         .............................................

 

                                                            p. Bohumil Tkadlec                      ...........................................

 

Zapisovatelka                                       pí. Helena Tkadlecová           ..........................................

Zveřejněno: 18. 2. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 17.2.2010

Zpět nahoru