Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.11.2009

Kanalizace III. etapa Rejhotice, volba správce skleníku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 16.11.2009 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8

Omluveni:                                                         3

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Kanalizace III.etapa Rejhotice

5.      Sportovní rekreační areál Kociánov

6.      Pojištění majetku

7.      Dovybavení kulturního  domu

8.      Žádost o dotaci – Euroregion Glacensis

9.      Slavnostní otevření kulturního domu

10.  Realizace  kulturního domu – BOZP

11.  Památkový ústav – jednání o vrácení  některých exponátů

12.  Rekonstrukce VO

13.  Záplavové území

14.  Stavba mostku a lávky dodatky smluv

15.  Historický  šerm  - vystoupení

16.  Dohoda  o partnerství Obec – Město Šumperk

17.  Výroční zpráva ZŠ

18.  Zřizovací listina ZŠ

19.  Žádosti o finanční podporu

20.  Rozpočtové změny

21.  Smlouva  o sdružení mzdových prostředků mezi ZŠ a Obcí

22.  Odpis majetku obce  v ZŠ

23.  Zřizovací listina MŠ

24.  Žádosti o finanční podporu

25.  Úhrada očkování dívek

26.  Rekonstrukce VO Kouty Anín, Filipová

27.  Zřízení pracovního místa – správce kulturního domu

28.  Žádost o dotaci na projekt Park II. etapa

29.  Dar městu Glubczyce

30.  Rozpočtový výhled obce – aktualizace

31.  Smlouva o půjčce park

32.  Závěrečný večer obce

33.  Nákup starostovské insignie

34.Ostatní

35.Zastupitelstvo bere na vědomí

36.Podněty a náměty občanů

37.Poděkování za účast, závěr

 

program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen

k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Z 16.11.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

989.      Podání žádosti o poskytnutí podpory – Operační program Životního prostředí, výzva č.13. výzva OPŽP na státní fond životního prostředí ČR s určením na realizaci kanalizace v místní části Rejhotice v úseku cca od penzionu Gól po pilu Rejholce (pod přejezdem nádraží Kouty nad Desnou).

990.      Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci ROP NUTS II Střední Morava, číslo prioritní osy 12.3, název prioritní osy: Cestovní ruch, název výzvy: č. 15/2009 – 3.1 Šumpersko s určením na projekt: Rozšíření sportovně-rekreačního areálu Kociánov.

991.       Dodatek č.4. u pojistné smlouvy č.7720207166 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se rozšíření pojištění majetku – kulturní dům skleník, zámecký park.

992.      Navýšení hodnoty určené pro realizaci vybavení kulturního domu – skleníku z 200 tis Kč na 600 tis Kč a smlouvu o poskytnutí půjčky mezi obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ s určením na realizaci nákupu vybavení do kulturního domu ve výši 600 tis Kč se splatností do konce roku 2010 a úrok sazbou ve výši: 7%  se splatností do 31.12.2010

993.      Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a ETC Consulting Group s.r.o. ve věci zpracování žádosti o podporu na kanalizaci splašková č. III.

994.      Podání žádosti o spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika, Euroregion Glacensis na projekt název: Rozšíření družby se Sosnicowicemi v oblasti sportu, kultury a cestovního ruchu.

995.      Smlouvu o dílo č. 9/09 mezi Evou Ďopanovou a Obcí Loučná nad Desnou týkající se vypracování projektu: Rozšíření družby se Sosnicowicemi v oblasti sportu, kultury a cestovního ruchu

995a.Realizaci slavnostního otevření nově rekonstruovaného kulturního domu – skleníku s pozváním hostů a občerstvením pro veřejnost dle určení starostou obce a program slavnostního otevření.

996      Smlouvu o poskytování služeb koordinátora BOZP na staveništi mezi obcí Loučná nad Desnou a Jiřím Štýbnarem.

997.      Podání žádosti na Národní památkový ústav týkající se navracení soch případně exponátů týkajících se historie obce (socha F. Kleina, sochy ze zámeckého parku, atd.).

998.      Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce – Rekonstrukce vedení VO Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou -  u hotelu Musil a smlouvu o dílo č. 26/2009 SS mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se výše uvedené akce.

999.       Připomínky k dopisu ze dne 16. 9. 2009 čj. KÚOK 80152/2009 sp.zn. KÚOK 80152/2009/OŽPZ/380 ve věci projednávání záplavových zón na řece Desné.

1000.  Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 32109 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc, spol. s.r.o. týkající se projektu MVR – 1090018A - Vybudování mostku.

1001.  Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 32309 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc, spol. s.r.o. týkající se přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle.

1002.  Vystoupení skupiny REGO – skupina historického šermu v zámeckém parku.

1003.  Uzavření dohody o partnerství k projektu Technologická centra a Elektronická spisová služba mezi obcí s rozšířenou působností – Městem Šumperkem a Obcí Loučná nad Desnou.

1004.   Výroční zprávu Základní škola Loučná nad Desnou za školní rok 2008 – 2009.

1005.  Zrušení smlouvy o výpůjčce č. 10 ze dne 6.1. 1995 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní škola Loučná nad Desnou.

1006.  Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou (půjčitel) a Základní škola Loučná nad Desnou (vypůjčitel).

1007.  Dodatek č. 2 – změnu zřizovací listiny Základní školy Loučná nad Desnou, okres Šumperk.

1008.  Dodatek č. 3 zřizovací listiny (zřizovací listina – úplné znění).

1009.   Změny rozpočtu dle seznamu.

1010.  Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů z mzdových prostředků mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní školou Loučná nad Desnou, okres Šumperk.

1011.  Odepsání materiálu z inventáře základní školy, který je v majetku obce dle seznamu, zpracovatel Mgr. Petr Lukáš ze dne 10. 10. 2009.

1012.  Zrušení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a Mateřská škola Loučná nad Desnou.

1013.  Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.

1014.  Dodatek č. 2 – změna zřizovací listiny Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.

1015.   Dodatek č. 3 – zřizovací listiny (zřizovací listina – úplné znění).

1016.  Úhradu očkování dívek proti rakovině děložního čípku dle zájmu rodičů, ze 7. – 9. třídy Základní školy v Loučné nad Desnou.

1017.  Výsledek výběrového řízení – Rekonstrukce vedení VO Loučná nad Desnou – Filipová a Rekonstrukce vedení VO Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou – Anín. Smlouvu o dílo č. 27/2009 SS a smlouvu o dílo č. 28/2009 SS mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o.

1018.   Zřízení pracovního místa na úvazek 0,5 – správce kulturního domu.

1019.   Schvaluje provedení volby uchazeče tajnou volbou, kdy každý ze zastupitelů má 1 hlas, tj. označí na hlasovacím lístku pouze jednoho uchazeče.

1020.   Tajnou volbou uchazeče resp. správce kulturního domu.

1021.  Podání žádosti o dotaci na projekt – Podpora cestovního ruchu  v Loučné nad Desnou v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika  a spolufinancování projektu ve výši do 150 tis Kč

1022.  Dar  městu Glubczyce  ve výši do 10 tis Kč dle určení starostou obce

1023.  Rozpočtový výhled Obce Loučná nad Desnou  ( aktualizovaný ) do konce roku 2017

1024.  Smlouvu o půjčce č.2009/1mezi Mar-tech  spol. s.r.o. (věřitelem ) a Obcí Loučná nad Desnou ( dlužníkem ) na částku  ve výši 6 mil Kč s úrokem 6 % p.a. a splatností do 06/2010 týkající se doplacení faktur souvisejících s realizací obnovy  zámec. parku

1025.  Úhradu nákladů závěrečného večera v souvislosti se závěrem roku pro zaměstnance OÚ  a další dle určení starostou obce

1026.  Nákup starostovské insignie – svatováclavského řetězu se znakem obce  v ceně do 20 tis Kč

1027.  Výkup a směnu pozemků za účelem vytvoření přístupové komunikace k parcele č.p. 18 v katastrálním území Kociánov a k tomu uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a směnných na části parcel č.p. 20 a 19 v k.ú. Kociánov s jejich vlastníky uvedenými v evidenci katastru nemovitostí za maximální výkupní cenu 1000 Kč/m2 pozemku a podmínku oplocení oddělených částí pozemků. Dále souhlasí s rozdělením vykupovaných a směňovaných pozemků pro vytvoření geometrického plánu na oddělení a směnu pozemků. (Rozšíření bodu 960 usnesení ze 17.8.2009)

1028.  Prodej pozemku parcela st.124/2, výměra 126 m2, zastavěná plocha a nádvoří s částí parcely st. 124/1 vymezené oplocením o výměře cca 340 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území  Kociánov. Prodej se uskuteční za cenu nejméně 500 Kč/m2 .

1029.  Prodej pozemku parcela číslo st. 129, výměra 26 m², zastavěná plocha a nádvoří, budova na této parcele bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Kouty nad Desnou, (bývalá hasičská zbrojnice v Koutech nad Desnou zájemci : V.M. , 8811 Loučná nad Desnou za cenu 200000 Kč s platbou polovina při podpisu smlouvy a polovina v 03 2010, se zápisem do katastru po uhrazení celé ceny.

1030.  Prodej části pozemku parcela č 1591/2, výměra 664 m², odprodávaná výměra po vyhotovení GP cca 57 m2, ostatní plocha, v katastrálním území  Rejhotice za cenu 50 Kč/m² zájemci K. J., 78811 Loučná nad Desnou, za dříve schválených podmínek prodeje (kupující hradí výpis, smlouvu, rozdělení a vytýčení pozemku a vlastní kupní cenu) .

1031.  Prodej části pozemku parcela č. 232/3, výměra 3535 m2, odprodávaná výměra po vyhotovení GP cca 15 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území  Kouty nad Desnou, pozemek pod budovanou trafostanici ČEZ – pro smlouvu o budoucí kupní smlouvě, budoucí prodejní cena 100 Kč/m2.

1032.  Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelové přípojky NN pro pozemek 134/27, na pozemku parcela 811/1 k.ú. Kociánov – ostatní plocha – ostatní komunikace - dle žádosti pana Pavelky Miroslava, Projekce EZ Šumperk, pro RD manželů N. z Olomouce.

1033.  Prodej použitých železných válcovaných profilů I 360, 2 ks délky cca 5 m za cenu 2,5 Kč/kg.

1034.   Pronájem část střešního prostoru budovy č.p. 58 na adrese Loučná nad Desnou 58, pro umístění stožárů, část zdi cca 3 m² pro umístění rozvaděče a přívod elektrické energie 230V, za účelem umístění technologického zařízení nájemce dle nájemní smlouvy za 6000 Kč/rok zájemci SELECT SYSTÉM,s.r.o..

1035.  Pronájem Lyžařský vlek TATRAPOMA na pozemku parcela číslo 763/1, výměra pozemku 54127m², trvalý travní porost, včetně pozemku pro zimní užití jako lyžařský svah, (pozemek je pro letní období pronajat k zemědělskému využití), obslužných objektů, elektrické, vodovodní, kanalizační přípojky a osvětlení svahu v katastrálním území  Kociánov. Součástí je i pronájem sněhové rolby a turniketu s příslušenstvím. (Část vleku je umístěna mimo uvedený pozemek). Pronájem se stanoví na dobu 10 let od 1.1.2010 do 31.12.2019, za cenu 80 tis. Kč/rok a 300 Kč/den provozu lyžařského vleku, zájemci  K. M., Loučná nad Desnou , 78811 Loučná nad Desnou.

1036.  Provedení prací na veřejné zeleni na pozemcích ve vlastnictví obce

- provedení prořezávky stromů na pozemku p. č. 1163/1 a p. č. 1163/7, vše v k.ú. Rejhotice (havarijní stav pod vedením NN naproti bývalé pily v Rejhoticích)

- Pokácení líp na pozemku p. č. 719/1 v k. ú. Kociánov dle žádosti TJ Spartak Loučná nad Desnou. (náletové stromy v kamenné zdi ve svahu pod zámkem)

- Kácení stromů dle žádosti manželů K. – prořezávka dřevin ve špatném stavu – Kouty nad Desnou. (ve svahu nad RCH manželů K.)

Prořezávka náletových dřevin na lesním pozemku nad RD paní K. Přemyslov .. Na jednotlivé případy bude provedeno správní řízení o kácení dřevin mimo les.

1037.  Dodatek č. 1 a dodatek č.2 smlouvy o dílo  č. 102/09 ze dne 28.1.2009 mezi   Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se rekonstrukce kulturního domu  - skleníku

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1038. Finanční podporu dle žádostí:

- RES – REF, o.s.

- Hospic na svatém Kopečku

- Charita Šumperk

- ZO SPCCH

Z důvodu vlastní ztrátovosti při provozu DPS rozvozu jídel a další

 

 

1039. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 1. Žádost paní M. N. na dobudování cesty, opravu MK manželů K., O., V.
 2. Konání výstavy Zachraňme Šumavu a Jeseníky.
 3. Petici na podporu vzniku Národního parku Jeseníky.
 4. Návrh na rozhlednu Přemyslov.
 5. Stav ve věci navrácení ženy s harfou.
 6. Zápis ze setkání partnerských měst Sosnicowice 2009.
 7. HZS Olomouckého kraje – stížnost.
 8. Sdělení Pivovary Staropramen.
 9. Jednání s panem K. z důvodu pozdního prodeje pozemku.
 10. Žádosti o finanční podporu:

- RES – REF, o.s.

- Hospic na svatém Kopečku

- Charita Šumperk

- ZO SPCCH

 1. Oznámení o zahájení přezkoumání obce za rok 2009.
 2. Seznam části možných kulturních akcí v kulturním domě skleníku v rámci Klasika Viva.
 3. Slavnostní otevření kulturního domu – skleníku, které se bude konat 12. 12. 2009 se zahájením ve 13 hodin, zveme širokou veřejnost.
 4. Žádost pí. S. ohledně likvidace a svozu odpadů  s tím , že nebudeme zavádět žádné výjimky vzhledem k dalším občanům obce  vůči její osobě

 

 

 

Starosta            Ing. Pavel Martínek                        ................................................................

 

Ověřovatelé zápisu            pí.Marie Vystavělová             ...............................................................

 

                                    p. Bohumil Tkadlec                      ..............................................................

 

Zapisovatelka               pí.Helena Tkadlecová            .............................................................

Zveřejněno: 18. 11. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.11.2009

Zpět nahoru