Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 28.8.2003

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 28.8.2003 V 16 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů obce : 9
omluveni : 2
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Kopecký, pí. Vystavělová
zapisovatel : p. Ing. Turek


Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Prodej bytového fondu
Žádost na MMR ČR
Realizace parkoviště, chodníků atd.
Domov důchodců – studie
Kongres v Pasově
Žádost na výměnu měř. vody atd.
CHKO Jeseníky – stav. úpravy
Návštěva druž. města Sosnicowice
Druž. setkání starostů
Provozovna pedikúra, manikúra
Oprava žel. vozů
Audit výpoč. techniky
Zarybnění rybníka „Neptun“
Sport. areál rybník Kocián
Odkoupení pozemků
Vyjádření k posudku na EIA ( obchvat obce, + tunel pod ČHS )
Prodej pozemků
Úprava jízního řádu
Ostatní
Na vědomí
Dotazy občanů,připomínky atd.
Závěr

Program veřejného zasedání byl schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 28.8.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje

293. Odprodej bytů v domě č.p. 20 rodině – pan Josef Seidl, pí. Alena Seidlová,p. Jiří Paloušek, pí. Věra Paloušková, p.Milan Holec, pí. Lenka Holcová za cenu původního odhadu s tím, že uhradí náklady – podíl odhadu nového podobně, jako je tomu u předchozích žádatelů
294. Dopis , resp. žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci poskytnuté půjčky na obnovu bytového fondu , určené pro obce postižené záplavami
295. Smlouvy o dílo č.064 2003 a č. 068 2003 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Fagus JMS, s.r.o. Loučná nad Desnou 34, 788 11
296. Dodatek č. 01 ke smlouvě o dílo č.009/02 – ING ze dne 16.10.2002, uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Fortex – AGS a.s., Jílová 1550/1 Šumperk 787 92
297. Dopis na CHKO Jeseníky , na vědomí MŽP ČR odbor zvláštně chránšných částí přírody ve věci stavebních úprav – barva střech dle dopisu pí. Marie Majkusové
298. Návštěvu družebního města Sosnicowice v rámci oslavy dožínek v termínu 21.září 2003 v počtu cca 15 občanů s tím, že obec uhradí i náklady související s dopravou a vystoupením kapely Old time Jazz Band
299. Účast na střetnutí zástupců druž. měst v Bay.Wald v termínu od 24.10.2003 do 26.10.2003
300. Umístění provozu pedikúra –manikúra v Novém DPS Loučná nad Desnou dle žádosti pí. Renaty Kovaříkové s tím, že za pronájem prostor ( 1 bytu ) bude platit nájem odpovídající minimálně nájmu za pronájem prostor k bydlení
301. Příspěvek obce na opravu vozů dle sdělení ze dne 11.8.2003 ve výši do 150 tis Kč
302. Realizaci AUDITU hardware a software obce Loučná nad Desnou dle nabídky firmy Design CIS, s.r.o. ve výši do 3.500,- Kč
303. Nákup ryb na zarybnění rybníka „ Neptun „ ve výši 2664,-Kč pro ZO AVZO Loučná nad Desnou
304. Možné rozdělení investice nad Rybníkem Kocián do dvou etap a tímto směrem dále postupovat v rámci proj. přípravy a žádosti o dotace
305. Odkoupení pozemku p.č.764/6, 763/2, 763/5, v kú Kociánov od PF ČR
306. Posouzení, resp. vyjádření obce k posudku na dokumentaci Silnice I/44 Rapotín - Jeseník
307. Odprodej parcely č.1525/2 v kú Rejhotice pí. Anežce Bělaškové , nar. 31.5.1947
308. Žádost na úpravu jízdního řádu Železnice Desná dle žádosti Velosteel s.r.o.
309. Vydláždění autobusového zálivu před ZŠ žulovou dlažbou
310. Lavic na sezení do prostoru čekárny zdravot. střediska
311. Dopis na Povodí Moravy ve věci malých vodních elektráren – stavební stav vodních děl, cejchování průtoku atd.
312. Žádost na opravu přejezdu na železnici Desná k nemovitosti p. Schulmeistera dle účasti ze dne 20.8.2003
313. Zapůjčení rybníka Neptun a rybníka Kocián rybářskému sdružení Asociace víceúčelových ZO ( ZO Rybník Kocián ) k užívání a hospodaření na něm za účelem pěstování, chovu ryb a sport. rybolovu
314. Dopis novému provozovateli firmy Paywood a.s. ( Ptenex – p. Brauner ) ve věci užívání místní komunikace ( zadní cesty od mostu silnice I. třídy k provozu Velosteel trading. a.s. Rejhotice )
315. Dopis pí. Šamánkové ve věci odpadů
316. Změnu zřizovací listiny ZŠ dle žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Věry Turkové ze dne 26.8.2003
317. Realizaci obnovy vodního zdroje – rezervoáru nad rybníkem Kocián s realizací vodního díla
318. Realizaci přístřešku na odpady u Rybářské bašty
319. Převod nájemní smlouvy , týkající se bytu v panelovém domě č.p.79 z pana Liščák na paní Chlebaňovou Andreu


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

320. Účast obce na Partnerschafts kongress od 22. do 23. 11. 2003 v Passau ( SRN )
s tím, že na pozvání se nebude odpovídat
321.Výměnu měřičů vody a montáž měřičů tepla a regulátorů tepla na topná tělesa
322. Finanční narovnání s p. Kostkou za předání bytu po pí. Kostkové ve výši 3.500,-Kč
za provedené práce v bytě ( žaluzie v oknech, polstrované dveře )

323. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Nové internetové stránky společnosti Kociánov s.r.o. – prezentace podnikatelských aktivit obce
Konání – Stezkou vlka ( pochod se psy )
Konání poutní slavnosti k Panně Marii Bolestné – Vřesová studánka dne 30.8.2003 v 15 00 hod Mše sv.
Kolaudační rozhodnutí na kanalizaci ze dne 31.7.2003
Stavební povolení na realizaci klubovny u stavby Rybářské bašty
Dopis na odbor strategického rozvoje Ol. kraje ve věci přípravy projektů obce Loučná nad Desnou
Hospodářský výsledek podnik. aktivit obce za 07/2003
Zákon č. 229/2003 o místních poplatcích
Zahájení staveb. prací – realizace parkoviště , obnova a výstavba nových chodníků , kanalizační přípojky v 08-10/2003
Dopis Povodí a.s.
Přehled hospodaření ZO Rybník Kocián Loučná n.D. k 19.8.2003
Sdělení pí. Šamánkové ze dne 21.8.2003
Stávku zaměstnanců ZŠ dne 1.9.2003
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 1.7.2003 ve věci ZŠ
Předání do majetku obce stojan na reklamy od SKI Klubu Šumperk v prostoru ČHS324.Zastupitelstvo obce ukládá :

Předsedům komisí a výborů doložit jmenný seznam členů komisí a výborů a aktualizovat požadavky na odměny každé čtvrtletí dle práce jednotl. členů ( činnosti atd.)
starosta Ing. Pavel Martínek


ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová

p. Martin Kopecký


zapisovatel : p. Ing. Turek

Zveřejněno: 4. 9. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 28.8.2003

Zpět nahoru