Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2009

zřízení pracovního místa - správce zámeckého parku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 21.9.2009 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  7

Omluveni:                                                 4

Neomluveni:                                           0

Ověřovatelé zápisu:  p. Tkadlec, pí. Vystavělová

Zapisovatel: pí. Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Oprava MK metodou IthR

5.      Nákup žacího stroje

6.      Kulturní akce – televarieté

7.      Vybavení kultur. domu – nákup

8.      Odměna  za přípravu a organizaci mezinárodního tábora

9.      Setkání spřátelených měst

10.  Smlouva na autorský dozor – park

11.  Smlouva revitalizace střed

12.  Finanční podpora MŠ

13.  Dar Městu Sosnicowice

14.  Rozpočtové změny

15.  Zřízení pracovního místa a výběr zaměstnance

16.  Smlouva o půjčce – překlenovací úvěr

17.  Přísedící Okres. soudu

18.  Pravidla na úhradu škody – zám. kaple

19.  Pronájem lyžařského vleku

20.  Podání žádosti o dotaci na MAS

21.  Výsledek výběrového řízení, smlouva CZECH POINT

22.  Finanční podpora na cvičení

23.  Přijímání finančních darů ZŠ

24.Návrh na vyřazení hmotného investičního majetku v roce 2009

25.  Ostatní

26.  Zastupitelstvo bere na vědomí

27.  Podněty a náměty občanů

28.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

963. Smlouvu o dílo – oprava místních komunikací metodou IthR mezi Obcí Loučná nad Desnou a Autokredit, s.r.o.

964. Nákup žacího stroje – rideru, typ : Castelgarden XF 130HD/ F 72 v ceně do 50 tis Kč s určením na údržbu prostor minigolfu a ostatních určených pozemků nacházejících se v okolí tohoto zařízení

965. Konání a úhradu akce  - Televarieté v novém kulturním domě – skleníku v únoru 2010

966. Nákup vybavení, tj výzdoby a vybavení nového kulturního domu skleníku a pověřuje starostu obce nákupem v hodnotě do 300 tis Kč

967. Odměnu ředitelce základní školy Mgr. Věře Turkové 7,5 tis Kč a Mgr. Petru Lukášovi ve výši 2,5 tis Kč za organizaci a realizaci  Mezinárodního tábora spřátelených měst v Loučné nad Desnou

968. Účast na setkání spřátelených měst a obcí  v Sosnicowicích v počtu 2 účastníků ve dnech  9.10. – 11.10.2009

969. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Zahrada – Park – krajina s.r.o. na akci autorského dozoru  na realizaci Projektu : zámeckého parku v Loučné nad Desnou

970.Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Zahrada – Park – krajina s.r.o. na vypracování projektové dokumentace  „ Revitalizace  středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa.“.

971. Finanční podporu MŠ určenou na úhradu dopravy na předplavecký výcvik dětí ve výši 11 tis Kč a na jazykový kroužek angličtiny ve výši 8 tis Kč dle žádosti ředitelky MŠ

972.Předání daru do družebního města Sosnicowice  v podobě 2 soch vyrobených při dřevosochání – kašpárka a stydlivého mnicha

973.Rozpočtové změny obce dle seznamu

974.Zřízení pracovního místa  - správce parku

975.Pravidla t.j. bodovou váhu na každého zastupitele  pro provedení výběru správce parku – každý zastupitel 1 bod, místostarosta 5 bodů

976. Výběr zaměstnance – správce parku v pořadí :

      1. Jiří Fuchs

                     2. Jiří Charvát

                     3. Martin Matocha

 

977. Smlouvu o půjčce  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. ve výši 1 864 193,- kč s úrokem  ve výši 7% ročně z dlužné částky s určením na financování akce „ Rekonstrukce  kulturního domu v Loučné nad Desnou „

978.Paní E. O., bytem Loučná nad Desnou  jako přísedící Okresního soudu v Šumperku

979. Pravidlo pro úhradu škody na zámeckou kapli formou odpracování s vymezením dané škody a postupným uvolňováním  za odpracované hodiny ( sazba 60,- Kč/hod )

980. Pronájem lyž. vleku vč. pozemku p.č. 763/1 v kú Kociánov + soutěž

981.Podání žádosti o dotaci na MAS Šumperský venkov na realizaci projektu „ Obnova vnitřního oplocení a údržba „ kuchyňské zahrady „ v zámeckém parku v Loučné nad Desnou „ sestávající z realizace oplocení záhonů kolem kašen a 2 ks branek  a zakoupení zahradního traktoru a plotostřihu

982. Výsledek výběrového řízení na zřízení nového pracoviště CZECH POINT

      Vítěz  1. ASI informační technologie s.r.o.,  Mohelnice

           2.IMPROMAT CZ spol.s. r.o.

           3. SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.

      a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a ASI informační technologie s.r.o., Mohelnice na vybavení pracoviště  CZECH POINT FULL

983.Finanční příspěvek  resp. podporu na cvičení žen  v obci v hodinové sazbě 250,- Kč/hod dle žádosti pí. M. T.

984.Na základě žádosti Základní školy Loučná nad Desnou  přijímání peněžitých darů, účelově neurčených  ve smyslu odst. 1§39b zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, pokud výše peněžitého daru v jednotlivých případech nepřesáhne  částku 20.000,- Kč .Pro přijímání  věcných darů je vždy zapotřebí individuální souhlas zřizovatele  pro každý dar.

985.Návrh na vyřazení hmotného investičního majetku v roce 2009 schválený dne 31.9.2009  dle seznamu

986.Uložení zeminy nad zahrádkami u rybníka Kocián v rámci přípravy na stavbu sport. Areálu a dokončení zámeckého parku

987.Podání žádosti o dotaci na Euroregion Glacensis na česko polské setkání družebních měst a obcí v rámci otevření kulturního domu a dalších akcí s tím ,že má vlastní prostředky na  doložení vlastního podílu

 

 

 

 988.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 1. Konání dne brannosti dne 11.9.2009, poděkování organizátorům akce SDH a další

 2.Konání slavnostní akce- 10. výročí znovuobnovení žel. Tratě Šumperk – Kouty nad Desnou po povodni v roce       1997 v Koutech nad Desnou

 3.Vyúčtování finančního  příspěvku  na rok 2009 ze strany Charita Javorník

 4.Konání akce „Dřevosochání“ s finančním výsledkem akce

5.Nabídka na získání dotace  týkající se :

1.            finanční podpora lesní infrastruktury

2.            finanční podpora na lesní techniku

6.Jednání se zástupci PVE a firmy K3 Sport , s.r.o.

7.Pozvání na konferenci  ke 40. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky

8.Pozvání na setkání partnerských měst ve dnech 9.10. až 11.10.2009 do polských Sosnicowic

9.Možnost realizovat v nádražní budově nádraží Kouty nad Desnou v prostorách současného bufetu ( pokud tento skončí ) info středisko se zaměřením na CHKO Jeseníky obdobně jako je tomu na Šumavě viz Boubínský prales  a ukládá starostovi obce jednat o této budoucí možnosti s SOÚD, CHKO Jeseníky a ČEZ, a.s. jako možným sponzorem expozice

10.Upozornění občanů na dodržování silničních pravidel  při užívání účel komunikace  k PVE Dlouhé stráně a ukládá starostovi obce na toto bezpečnostní hledisko upozornit ( jízda cyklistů po levé straně atd. )

11. Konání kurzu výp. techniky pro seniory v zasedací místnosti OÚ

12.  Nabídku na vypracování projektu Rekonstrukce zámeckého parku v Loučné nad Desnou

13.  Seznam akcí pro rozpočet obce na rok 2010

14.  Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2008 a Zprávu  o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2008 nezávislým auditorem – nebyly zjištěny chyby  ani nedostatky

15.Žádost o pronájem prostor v budově OÚ ze strany paní J. D. ze dne 6.9.2009

16.Přerušení dodávky el. energie dne 5.10.2009 na celý den

17. Konání V. sjezdu odborového sdružení železničářů a slavnostní uvítání starostou obce

18. Jednání k Národnímu parku Jeseníky – setkání s ministrem ŽP ČR v Karlové Studánce

19. Petici na podporu vzniku Národního parku Jeseníky

20. Požadavek – koberec do MŠ

 

 

starosta obce         Ing. Pavel Martínek                     ...........................................

 

ověřovatelé podpisu         p.Bohumil Tkadlec              ...........................................

 

                                 pí.Marie Vystavělová                ...........................................

 

zapisovatelka           Helena Tkadlecová                  .......................................... 

Zveřejněno: 23. 9. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2009

Zpět nahoru