Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 30.7.2003

Prodej byt.fondu, kanalizace obce, kniha o historii obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 30. ČERVENCE 2003 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů : 8
Omluveni : 3
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec
Zapisovatel : Tkadlecová


Program:

1. Uvítání přítomných
2. Prodej byt. fondu obce
3. Stavy ohrožení – nákup příručky
4. Umístění doprav. značky – zákaz vjezdu
5. Kanalizace obce
6. Odkoupení pozemků u řeky Desná, kompenzace, odkoupení pozemků od PFČR
7. Obnova ZŠ pro rok 2003, výběr. řízení atd.
8. Oznámení – anonym
9. Umístění dopr. značky – zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t
10. Žádost o dotaci na realizaci knihy o historii obce
11. Ostatní
12. Na vědomí
13. Závěr


ZO schválilo program jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 30.7.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje

273. Prodej bytu v domě čp. 20 Kociánov pí Zdeňce Pokorné, dat. nar. 21.09.1952 za cenu dle původního odhadu dle dopisu ze dne 14. července 2003.
274. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01730211 o poskytnutí podpory mezi obcí Loučná nad Desnou a SFŽP ČR.
275. Odkoupení parcel č. st. 28, p. č. 110/1, 110/2 v kú Rejhotice za 80 tis. Kč s tím, že tímto byl vyrovnán závazek obce vůči manželům Kotsopoulosovým k parcele č. 196 v kú Rejhotice.
276. Zrušení obchodní soutěže na Rekonstrukci a dostavbu objektu Základní školy Loučná nad Desnou a tímto definitivně schvaluje vypovězení smlouvy o dílo č. OLO – 1830/607 včetně veškerých dodatků, neboť tato v současné fin. situaci ČR ztratila opodstatnění (čerpat bude možné jen postupně).
277. Ve věci anonymního dopisu jménem obce Loučná nad Desnou podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu a současně i žaloby dle uvážení starosty obce a po poradě s právním zástupcem s tím, že se již nejedná o 1. případ (1. případ v den voleb do ZO – anonymní dopisy, resp. oznámení jsou si do jisté míry podobné), s úvahou o částce až 500 tis. Kč jako vzniklé újmy s tím, že částka bude použita na dobročinné účely (podpora sportu, kultury atd.). Psaní těchto oznámení vyvolává negativní dopad na jméno obce ve vztahu k investorům – nesolidní partner (nedůvěryhodný).
278. Starostovi obce plnou důvěru a schvaluje jej ve funkci starosty obce.
279. Provedení výběr. řízení na rekonstrukci a dostavbu Základní školy Loučná nad Desnou a výběr. komisí ve složení: předseda - Ing. Pavel Martínek, členové – Ing. Jan Turek, Petr Richter, Bohumil Tkadlec, Josef Strnka.
280. Odkoupení od PF ČR parcela č. 587/1 a č. 588/1 v kú Rejhotice dle žádosti p. Jůvy Zdeňka ze dne 17. července 2003. .
281. Žádost o dotaci na realizaci knihy o historii obce Loučná nad Desnou.
282. Vstoupit do jednání s p. Kleinem a předložit návrh na celkové vyrovnání mezi obcí a rodinou Kleinů ve výši 4 mil. Kč.
283. Nedání souhlasu k udělení výjimky z důvodu, že na Sporthotelu Kurzovní žádné ubytování občanů neprobíhá, jinak by byly řádně odváděny poplatky dle OZV1/1998, což nejsou.
284. Nový ceník za půjčování zařízení obce, provádění služeb, prodej dřeva atd. s tím, že došlo k vyřazení půjčování el. zařízení vyjma vysoušeče zdiva.
285. Finanční dar na horskou časovku jednotlivců na ceny ve výši Kč 1.000,--.
286. Ve věci prodeje buňky revokaci bodu z minulého zasedání č. 203 snížení ceny dle rozhodnutí starosty obce – tzn., že prodejní cenu buňky určí starosta obce.
287.S-N Odkoupení buňky za max. cenu 6 tis. Kč od p. Strnada.
288. Žádost na Svazek obcí údolí Desné o rekonstrukci přejezdu v km 12545 z důvodu, že tento je důležitý pro místní obyvatele v rámci místních komunikací.

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

289. Nákup příručky „Pro případ ohrožení“.
290. Znovu umístění značky „Zákaz vjezdu“ a dalších omezení na místní komunikaci za mostem (býv. podnik Subterra) a ukládá s. o. jednat s p. Karešem o parkování pod cestou.
291. Umístění značky - Zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t s výjimkou resp. dodat. tabulkou – na povolení OÚ (dovoz uhlí atd.) - na zadní komunikaci v Rejhoticích od p. Steinera k p. Dolanskému

292.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Provádění poptávek v rámci žádosti o dotaci na obnovu oplocení zám. parku:
- inform. systém (mapy, cedule, propag. mat. obce) – fa Jena
- kovářské práce na branách, oplocení a nosičích cedulí - p. Macek (Maršíkov)
- dřevěná část oplocení - p. Liďák, Kaláb
2. Cenovou nabídku na dodávku a montáž čerpacího systému umělého zasněžování od f. Aqua industrial s tím, že dle fin. možností obce bude uvažováno o realizaci tohoto projektu souběžně s možností získání dotací na tuto akci.
3. Zápis z jednání a místního šetření ve věci kolaudace stavby „Loučná nad Desnou, kanalizace splašková za obecním úřadem“.
4. Rozhodnutí o přerušení řízení o výjimce podle zák. č. 71/1967 Sb., č. j. 16894/03 – 620/3584 a 103 ve věci Sporthotelu Kurzovní.
5. Pozvání na kongres SPLV 2003.
6. Žádost o začlenění staveb územního plánu obce ze strany p. Tomáše Kareše a ukládá starostovi s p. Karešem jednat, neboť žádost lze řešit pouze změnou územního plánu o fin. podílu žadatele.
7. Možnost provádění exkurzí na PVE Dlouhé Stráně a ukládá p. Opršálovi k této možnosti připravit v rámci s. r. o. případný projekt.
8. Možnost provádění resp. provozování parkoviště ze strany obce a ukládá starostovi se tímto dále zabývat (podmínky atd.).
9. Sdělení Sdružení Země děda Praděda s tím, že další podmínky např. spolufinancování jsou nejasné a tímto k této nabídce zatím nepřistupuje.
10. Pozvání na veletrh Winterspost – Messe Berlin.
11. Poskytnutí dotace v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2003 – výsadba meze (pod statkem).
12. Zápis z řádné valné hromady společnosti SKI CENTRUM DESNÁ s. r. o. konané v sídle dne 25. června 2003.
13. Dopis Ing. Jana Březiny, hejtmana OL kraje ze dne 30. června 2003.
14. Informace k stav. pracím
- oprava chodníků
- opěr. zeď
15. Oznámení ze dne 13. července 2003 s tím, že starostovi obce je dána plná důvěra a pracuje k plné spokojenosti obce, tj. zastupitelů obce s tím, že plně vyhovět nelze nikdy všem.
16. Otevřený dopis Ligy na ochranu zvířat v Šumperku.
17. Další nutná opatření ve věci personál. změny – úklid ubyt. zařízení Domeček.
18. Výsledek noční hasičské soutěže a hodnocení této akce jako velmi úspěšné.
19. Výsledek hospodářské činnosti obce za červenec 2003.
20. Národní program PHARE 2003 – část II.
21. Informace k plnění rozpočtu obce k 06/2003.
22. Pozastavuje prodej objektu p. Vymlátilové na základě sdělení resp. dopisu p. Garguláka k dané problematice.
23. Iniciativu starosty Velkých Losin týkající se realizace společného zařízení, resp. společnosti provozující rozvody vody, plynu, provoz ČOV a dále tech. služeb majících na starosti opravu veř. osvětlení a úklid komunikací (zimní údržbu) s nabídkou služeb i dalším podnikům např. Velosteel, PVE Dlouhé Stráně atd. K uvedené iniciativě proběhnou dále jednání.


v Loučné n.Desnou 6.8.2003

starosta : Ing. Pavel Martínek .........................................................................

ověřovatel zápisu : pí. Marie Vystavělová .....................................................

-„- p. Bohumil Tkadlec ..........................................................

zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová ...........................................................

Zveřejněno: 6. 8. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 30.7.2003

Zpět nahoru