Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.8.2009

Stavba lávky na ČHS - vzdání se dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.8.2009 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  8

Omluveni:             3                                 

Neomluveni:       0                                 

Ověřovatelé zápisu:  p.Bohumil Tkadlec, p. Josef Strnka

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Stavba lávky ČHS

5.      Odkoupení soch ze zámeckého parku Sobotín

6.      Revitalizace střed obce a zámecký park

7.      Obnova přístupu k Rybářské baště – smlouva

8.      Finanční dar – ozdravný pobyt dětí z Ukrajiny

9.      Obnova zámeckého parku – prodloužení termínu předání díla

10.  Prodej zámku – využívání parku novým majitelem

11.  Rozpočtové změny

12.   Ostatní

13.  Zastupitelstvo bere na vědomí

14.  Podněty a náměty občanů

15.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce byl schválen jednohlasně. K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VĚŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.8.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

942. Vzdání se finanční dotace  poskytnuté Olomouckým krajem v rámci významných projektů Ol. kraje určené na stavbu lávky na Červenohorském sedle.

943. Odkoupení soch ze zámeckého parku v Obci Sobotín a zplnomocňuje starostu   obce  k určení ceny za kterou budou odkoupeny a jejich odkoupení

944. Ukončení smluvního vztahu  vzniklého na základě smlouvy  o dílo týkající se stavebního a autorského dozoru na realizaci projektu Obnova zámeckého parku  v Loučné nad Desnou.

945.     Smlouvu o dílo-  ukončení smluvního vztahu  vzniklého na základě smlouvy o dílo týkající se vypracování projektové dokumentace  „Revitalizace  středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa „

946.     Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Richter  Petr  - zednictví – týkající se obnovy vstupu do restaurace Rybářská bašta .¨

947.     Finanční dar ve výši 3 tis Kč  Česko – ruské společnosti určené pro ozdravný pobyt  dětí českých krajanů žijících na Ukrajině.

948.     Dodatek  č. 2 ke smlouvě o dílo  č. 2008/002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Martech  Holding a.s týkající se posunutí předání díla „Projekt horní části zámeckého parku v Loučné nad Desnou „ .

949.     V případě prodeje budovy zámku novému majiteli , že tento může  užívat zámecký park jako každý návštěvník tohoto zařízení.

950.     Rozpočtové změny dle seznamu

951.     Prodej pozemku parcela 103/7, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území  Kociánov nabyvateli (v případě více zájemců) s nejvyšší nabídkou, jak bude určeno dále, při vyvolávací ceně 50 Kč/m2 za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce

952.     Prodej pozemku parcela 103/8, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území  Kociánov nabyvateli (v případě více zájemců) s nejvyšší nabídkou, jak bude určeno dále, při vyvolávací ceně 50 Kč/m² za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce

953.     Soutěž a podmínky soutěže o odkoupení pozemků parcela 103/7, výměra 83 m2 a 103/8, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území  Kociánov v případě více zájemců:

 - soutěžit se bude o oba pozemky společně

 - do soutěže se zájemce hlásí písemně, nebo ústně, za svou osobu, nejpozději při vyhlášení těchto podmínek na veřejném zasedání zastupitelstva obce

 - vyvolávací cena je 50 Kč/m2, minimální navýšení ceny 5 Kč,

-  nabyvatelem se stává ten který dosáhne nejvyšší nabídnutou cenu.

Zájemci o odkoupení

- pan J. T., Loučná nad

- paní A. P., Loučná nad Desnou

954. Odprodej pozemků parcela 103/7, výměra 83 m2 a 103/8, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území  Kociánov,  dle předchozího  bodu panu J. T. Loučná nad Desnou 788 11 za cenu 50,- Kč/m2.

955.  Zařadit do majetku obce jako věc opuštěnou jejíž vlastník není znám následující nemovitý majetek  :

- kamenný kříž -  na parcele 811/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, katastrální území Kociánov („u RD č.p. 16 v Kociánově“) poté co řádně proběhla výzva v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích a  zákona č. 172/91 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů o majetku obcí, a dále §135 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Majetek bude zapsán do evidence v hodnotě 1 Kč.

956.   Začlenění území obce Loučná nad Desnou do Místní akční skupiny Šumperský                 venkov a bere na vědomí Strategický plán LEADER a Strategii Místní akční skupiny Šumperský venkov.

957.   Uzavření dohod obcí mezi obcí Loučná nad Desnou, ČEZ, a.s. Praha a MUROM a.s. Most, o převodu práv a povinností ve věci výběru poplatků za svoz a likvidaci domovních odpadů – dohoda č.65 z 11.6.2007  a výběru stočného S4/2003 z 1.12.2003 od obyvatel bytového fondu v Loučné nad Desnou, který přešel z majetku ČEZ a.s. Praha do majetku a správy MUROM  a.s. Most.

958.    Uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem, sídlem Jílová 2028/7, Zábřeh  na výkon činnosti - Technický dozor investora v souvislosti s realizací stavby „ MVR – 1090018A – Vybudování mostku “ při provádění projektu „Vybudování infrastruktury pro zajištění dostupnosti turistických atraktivit pro zimní a letní sezónu“ v Koutech nad Desnou.

959.   Uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č.59 mezi obcí Loučná nad Desnou a Martinem Kociánem, o nájmu Restaurace Rybářská bašta, který řeší úpravu nájemného jeho prominutím na období září 2009 až leden 2010 v celkové výši 21564,3 Kč, rozpočítáno na měsíční splátky jako kompenzace spoluúhrady za provozní náklady objektů obce – hasičská zbrojnice a stavba tančírny.

960.    Výkup pozemků za účelem vytvoření přístupové komunikace k parcele č.p. 18 v katastrálním území Kociánov a k tomu uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na části parcel č.p. 20 v k.ú. Kociánov s jejich vlastníky uvedenými v evidenci katastru nemovitostí za maximální výkupní cenu 1000 Kč/m2 pozemku a podmínku oplocení oddělených částí pozemků. Dále souhlasí s rozdělením vykupovaných pozemků pro vytvoření geometrického plánu na oddělení pozemků.

961.   Opravu poškozených staveb v řece Desná dle předložené dokumentace investorem Povodí Moravy, s.p., zastoupeného VISSO s.r.o. Olomouc a souhlasí s využitím pozemků p.č. 719/1, st.56, 699v k.ú. Kociánov a p.č. 110/1, 110/2, 1727, 572, 496, ZE 1536, ZE 225/1, 608/2, 26,v k.ú. Rejhotice pro přístupy ke staveništi, případně zřízení staveniště dle jednotlivého určení.

 

 

 

962. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Konání soudního jednání ve věci poškození zámecké kaple

2.      Sdělení Krajskému úřadu Ol. kraje ve věci  nové legislativy  v oblasti závazku veřejné služby

3.      Zaslání žádosti s kompletními doklady na Město Mohelnice  ve formě žádosti o pomoc k navrácení sochy múzy

4.      Průběh stavebních prací, přípravy na stavební realizaci a přípravu k podávání žádosti o dotace dle nejvýznamnějších priorit

-         Obnova zámeckého parku

-         Obnova kulturního domu – skleníku

-         Stavba kanalizace  po budovu biografu včetně ČOV

-         Obnova VO Kouty nad Desnou, Filipová

-         Výstavba chodníku Filipová po rozcestí k Maršíkovu a Rejhotice

-         Dostavba Tančírny včetně komunikací a dětského hřiště

-         Výstavba Skateparku

5.      Žádost Mgr. Krestýnové o zavedení OZV týkající se zákazu prací, které ruší svým hlukem sousedy v neděli s tím, že ukládá starostovi obce znovu apelovat na občany a návštěvníky obce , aby tyto práce omezili.Vydání OZV vidí jako krajní řešení

6.      Stížnost manželů M. a V. R.  týkající se hlučnosti nalezeného psa s tím, že v současné době se s tímto nedá nic dělat

7.      Budoucí záměr s využitím spodní části zámeckého parku

-         půjčovna lodiček

-         stavba umělého hamru s vodním kolem

-         občerstvení se zázemím – soc. zařízení

8.      Sdělení Povodí Moravy ,s.p. ve věci nedostatků na řece Desné

9.      Stížnost na provozování exkursí na PVE Dlouhé Stráně

 

 

 

       starosta obce                            Ing. Pavel Martínek                     ..................................

 

        ověřovatelé zápisu                   p.Bohumil Tkadlec ..................................

 

                                                        p. Josef Strnka            ..................................

 

         zapisovatelka                            pí.Helena Tkadlecová .................................

Zveřejněno: 18. 8. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.8.2009

Zpět nahoru