Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Veřejné zasedání 21. 5. 2003

Změna použití dotace, prodej bytového fondu

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 21.5.2003 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 10
Omluveni : 1 p.Kopecký
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : p.Tkadlec, pí .Vystavělová
Zapisovatel : Ing. Jan Turek


Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Změna použití dotace
Návrh smlouvy mezi obcí a firmou ECO Group s.r.o.
Zatrubnění odvodnění komunikace
Čištění příkopů
Prodej bytového fondu
Realizace studie zastavěné plochy u rybníka Kocián
Realizace projektu zastřešení u rybníka Kocián
Na vědomí
Ostatní
Závěr

zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Zastupitelstvo obce schvaluje


197.Změnu použití dotace – fin. podpory smlouvy ze dne 24.3.2003 v bodě 3 na nákup
žacího zařízení
198.Realizaci nového zatrubnění do potoka v Rejhoticích na pozemku p. Turka . Jedná se
o pokračování realizované příkopy odvodňující místní komunikaci
199.Vyčištění příkopu v místní části Filipová na základě žádosti pí. Gronychové dle fin.
možností obce.
200.Prodej bytu v domě č.p. 78 po paní Kostkové nejvýhodněji podané nabídce. Nabídky je možno uskutečnit na dalším veř. zasedání , resp. do této doby a rozhodovat bude zastupitelstvo obce s následujícími krittérii :
- minimální cena je stanovena na 125 tis Kč
- výše nabídkové ceny
- způsob platby (hotovost )
- místní občan - rodina
201.Realizaci studie na umístění atraktivit v okolí rybářské bašty s určením
a. minigolf
b. golfové odpaliště
c. víceúčelové hřiště ( rozměry – hřiště na házenou )
d. kuželky
e. amfiteátr na pořádání venkovních koncertů,případně zábav
f. terénní plocha pro cyklokros ( mini )
g. bazén ( krytý ) – akceptovaná studie
202.Realizaci projektu zastřešení aktivit u rybníka Kocián, dle fin. možností obce
203.Prodej unimobuňky ,ve které bydlel přechodně pan Pokorný, za min. cenu 6 tis Kč do 30 dnů
204.Provedení exekuce na p. Zugara prostřednictvím exekutora p. Petrůně
205.Nákup kontejneru na plasty k obchodu pí. Hetmánkové
206.Servisní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design CIS, s.r.o.
207.Uzavření MŠ od 14.7.2003 do 17.8.2003
208.Provádět každý týden sekání trávy na fotbal. hřišti
209.Platit měsíčně 1.000,- Kč za vedení účetnictví TJ Spartak p. Kalábovi
210.Rozdělení pozemku parcely č.131/3 a 131/1 kú Rejhotice dle žádosti p. Jance
211.Dle žádosti p.Františka Diviše pronájem pozemku p.č.755/2 kú Kociánov
212.Dle žádosti p. Jana Kutláka pronájem pozemku na p.č.10 kú Kociánov
213.Dle žádosti p. Ing. Ivo Švédy odprodej st.92/1 kú Kouty nad Des. a část p.č.467/1 kú Kouty
214.Dle žádosti p. Květoslava a Marie Novákových odprodej st.92/2 kú Kouty n.Des., část p.č.467/1 kú Kouty nad Des.
215.Dle žádosti manželů Vlasty a Bořivoje Bednářových o odkoupení obcí od PF a následný prodej p.č. 263 v kú Rejhotice
216.Dle žádosti p. Richarda Linka pronájem objektu – dřevěná stavba na p.č.136 kú Kociánov
217.Dle žádosti p. Leoše Klabana o odprodej pozemku p.č.730/7, 730/8 kú Rejhotice
218.Finanční dar na pořádání závodů ve výši 5.000,-Kč dle žádosti TC Sport Desná ze dne 30.4.2003
219.Změny rozpočtu pro rok 2003 dle seznamu
220.Ve věci budovy zámecké kaple, že obec se zavazuje každý rok přispívat na opravu této budovy 100 tis Kč ročně do konce roku 2006,tj. po 3 roky s tím, že tuto budovu bude vlastnit církev a v případě převodu na třetí obec, tzn. z církve na někoho dalšího to nebude moci být provedeno bez souhlasu obce
221.Nákup pneumatik na traktor z důvodu opotřebení stávajících
222.Pozvání zahraničních spřátelených obcí na noční has. soutěž konanou 19.7.2003
s tím , že bude delegacím zajištěno ubytování a strava
223. Odměna předsedům a členům výborů a komisí 500 Kč za 1. čtvrtletí 2003
223.Sdružení RaPŠ – žádost o příspěvek na Den dětí 3.000,-Kč


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

224.Centrální smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou ECO Group s.r.o.
225.Převzetí do majetku a obnovu, resp. realizaci cesty k domu č.p. 73 Rejhotice dle žádosti p. Jance z důvodu vysokých finančních nákladů
226.Převzetí do majetku a obnovu, resp. realizaci cesty k domu č.p. 81 Filipová ( zadní části ) na parcele č. 749/3 v kú Filipová
227.Výměnu cesty na p.č.137/2 v kú Rejhotice za obecní cestu parcela č.1520v kú Rejhotice a ukládá starostovi ve věci komunikace dále jednat
228. Zastupitelstvo obce bere na vědomí


Stav ve věci žádosti o dotaci na stavbu domova důchodců
Stav ve věci Povodňového plánu vodního díla elektrárny Dlouhé Stráně – havarijní stav
Hospodářský výsledek obce – podnikání
Účast fotbal. družstva seniorů v rakouském Purgstallu
Zpráva tenisového oddílu, týkající se provozu tenis. kurtů
Zpráva o provedené valné hromadě TJ Spartak
Návrh ve věci starého penzionu – Kina
Možnost realizace miniaturgolfu do prostoru rybníka Kocián
Žádost o dotaci na nákup has. techniky
Výsledky projednávání záměrů obce, týkající se rozvoje turist. ruchu v rámci Generelu dopravy a cest. ruchu v Jeseníkách
Protokol o státní kontrole č.150 v mateřské škole
Prezentace filmu – Jeseníky kolébka lidskosti
Účast zastupitelů obce , pěvec. sborů dne 25. května v spřátel. městě Sosnicowice
Audit roční účetní závěrky a hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2002
Žádost o provedení ukázky práce a výcviku příslušníků armády ČR
Zápis z jednání valné hromady Sdružení cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky
Zápis a usnesení č.1/2003 z jednání předsednictva Svazku obcí údolí Desné
Nabídku ŠPVS, a.s. Šumperk k zajištění zákonných povinností, týkajících se provozování vodovodu se schválením stávajícího stavu s vědomím podstatného navýšení agendy
Poděkování Sdružení rodičů – spoluúčinkujícím na Reji čarodějnic
starosta : Ing. Pavel Martínek

ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec

pí. Marie Vystavělová

zapsal : Ing. Jan Turek

Zveřejněno: 28. 5. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Veřejné zasedání 21. 5. 2003

Zpět nahoru