Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

090331 zápis z VZ 31.3.2009

Žádost o dotaci na MV ČR na realizaci Czech pointu

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 31.3.2009 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  8

Omluveni: 3

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel: Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Schválení programu veřejného zasedání

3.      Volba ověřovatelů zápisu

4.      Czech point – výpočetní technika

5.      Ubyt . a láz. poplatky

6.      Obnova VO Kouty nad Desnou a Filipová

7.      Prodej a pronájem obecního majetku

8.      Rozpočtové změny

9.       Souhlasy ke stavbám

10.  Věcná břemena k majetku obce a další

11.  Nákup pozemku - ČOV

12.  Ostatní

13.  Na vědomí

14.  Podněty a náměty občanů

15.  Poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen  a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

        USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE     DNE 31.3.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

809. Žádost o dotaci na MV ČR  na realizaci Czech pointu  v obci

810.Snížení poplatků za lázeňský pobyt  na 18 620,- Kč  a z ubyt. Kapacity  na 19 120 ,- Kč za čtvrtletí dle žádosti ředitelky hotelu pí. A. K.

811.Smlouvu o dílo č. 10209R mezi obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se obnovy VO u hotelu Musil

812.Smlouvu o dílo č. 10109R mezi obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se obnovy VO Filipová

813.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2008 a odstranění závažné chyby , t.j. vrácení přeplatku ve výši odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce

814. Výsledek hospodaření MŠ za rok 2008

815. Převedení 40 389,65 Kč do rezervního fondu

816. Rozpočtové změny dle seznamu

817. Odprodej budovy „staré hasičské zbrojnice v Koutech nad Desnou“ - to je prodej pozemku parcela číslo st. 129, výměra 26 m², zastavěná plocha a nádvoří, budova na parcele bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, v katastrálním území Kouty nad Desnou dle žádosti více zájemců formou soutěže  na prodej na příštím zasedání  za vyvolávací cenu : 200 tis Kč..Zájemci budou o termínu soutěže vyrozuměni a tato bude zveřejněna na úřední desce.

818. Prodej části pozemku parcela číslo 1525/2, výměra 989 m², ostatní plocha, odprodávaná plocha cca 50 m², dle následně zhotoveného geometrického plánu pro oddělení pozemků, v katastrálním území Rejhotice za cenu: 200,- Kč/m2, panu P.S., Loučná nad Desnou, dle dříve schválených obecných podmínek odprodeje  (to je úhrada kupujícím za vyhotovení geometrického plánu, vytýčení hranic v terénu, vyhotovení smlouvy, pořízení výpisu a snímku z KN).

819. Rozdělení pozemku 1525/2, výměra 989 m², ostatní plocha v katastrálním území Rejhotice za účelem odprodeje jeho části

820. Prodej pozemku parcela číslo 125/11, výměra 21 m², ostatní plocha, v katastrálním území Kociánov za cenu: 200,- Kč/m2 manželům M. a M.Č. Loučná nad Desnou, za účelem stavby garáže, dle dříve schválených obecných podmínek odprodeje  (to je úhrada kupujícím za vytýčení hranic v terénu, vyhotovení smlouvy, pořízení výpisu z KN).

821. Prodej pozemků parcela číslo ZE 219 (GP), výměra 219 m², a ZE st. 38 (GP), výměra 115 m², ostatní plocha, v katastrálním území Přemyslov, obci Loučná nad Desnou za cenu: 1000,-Kč/m2, panu a paní J.a J. K. Napajedla, dle dříve schválených obecných podmínek odprodeje  (to je úhrada kupujícím za vyhotovení geometrického plánu, vytýčení hranic v terénu, vyhotovení smlouvy, pořízení výpisu a snímku z KN).s podmínkou, že pozemky jsou částečně dotčeny záborem pro opravu silnice III/3696.

822. Prodej pozemku parcela číslo 56/4, výměra 42 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov, obci Loučná nad Desnou za cenu: 50,- Kč/m2manželům A. a J. K., Loučná nad Desnou, dle dříve schválených obecných podmínek odprodeje  (to je úhrada kupujícím za vytýčení hranic v terénu, vyhotovení smlouvy, pořízení výpisu z KN).

823. Souhlas s umístěním a výstavbou kanalizační vodoteče (odtoku z domovní ČOV) na pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela ZE 545 PK k.ú. Kouty nad Desnou - místní komunikace - dle žádosti a předložené PD pana M.M., Libina .

824. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby kanalizační vodoteče (odtoku z domovní ČOV), strpění vstupu a vjezdu na pozemky povinného za účelem její údržby, oprav a provozu jako úplatné břemeno za cenu 100 Kč, mezi panem M. M., Libina (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná) k pozemkům p.č. ZE 545 PK k.ú. Kouty nad Desnou - místní komunikace.

825. Souhlas s umístěním a výstavbou zpevněné plochy na části pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela KN č. 124/1 k.ú. Kociánov, v Loučné nad Desnou – trvalý travní porost – za účelem vjezdu ke garáži na parcele KN č. 124/2 k.ú. Kociánov dle žádosti a předložené PD pana P. K., Loučná nad Desnou.

826. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby zpevněné plochy  na části pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela KN č. 124/1 k.ú. Kociánov, v Loučné nad Desnou – trvalý travní porost – za účelem vjezdu ke garáži na parcele KN č.124/2 k.ú. Kociánov, strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem  údržby, oprav a provozu této plochy. Břemeno bude zřízeno bezplatně, na dobu neurčitou, mezi panem P. K Loučná nad Desnou (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana) .

827. Souhlas s umístěním a výstavbou oboustranného reklamního poutače - Billboardu o ploše 2,4x5,1 m na části pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela KN č. 124/1 k.ú. Kociánov, v Loučné nad Desnou – trvalý travní porost – dle žádosti a předložené PD a dříve uzavřené nájemní smlouvy k části pozemku -  Europlakát spol.s r.o., Šaldova 425/12, 186 00 Praha 8, zastoupené panem Jiřím Švestkou, Olomouc

828. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8001300-802/10/Zá/2008, která zřizuje věcné břemeno zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy  na dotčené nemovitosti dle vymezení v geometrických plánech č.516-516/2008 a 372-516/2008 -strpění stavby: podzemní vedení – Kabel NN+2x skříň SR, 7x skříň SS a 1x skříň SP na částech pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou :

-         k.ú. Rejhotice – p.č. 1568/1 – ostatní plocha, p.č. 1572 – ostatní plocha

-          k.ú. Kociánov – p.č. st. 121 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. st. 124/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. st. 257 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 41/1 – ostatní plocha, p.č. 59/1, 72/6, 667/2,  – zahrada, p.č. 667/3 – trvalý travní porost, p.č. 667/15 – ostatní plocha, p.č. 667/32 – trvalý travní porost, p.č. 673/1, 680/1 – zahrada, p.č. 691 – trvalý travní porost, p.č. 832/1 – ostatní plocha, p.č. 842 – trvalý travní porost, p.č. 858 – ostatní plocha.

829. Břemeno se zřizuje za úhradu 7700 Kč, na dobu neurčitou, mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana) .

830. Souhlas s umístěním a výstavbou: kabelová přípojka NN na části pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela ZE č. 859 k.ú. Kociánov, v Loučné nad Desnou – za účelem zřízení přípojky NN na parcele KN č. 146/7, 160/4 k.ú. Kociánov dle žádosti a předložené PD pana M. P. Šumperk

831. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-12-8005132-1  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby: kabelová přípojka NN na části pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela ZE č. 859 k.ú. Kociánov, v Loučné nad Desnou – za účelem zřízení přípojky NN na parcele KN č. 146/7, 160/4 k.ú. Kociánov, strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem údržby, oprav a provozu. Břemeno bude zřízeno bezplatně, mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana).

832. Souhlas s umístěním a výstavbou: kabelová síť NN 0,4kV včetně rozpojovacích pilířů na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela ZE 608, ZE 610, KN 611/1, KN 610/2 k.ú. Filipová - místní komunikace – za účelem zřízení a obnovy kabelového vedení NN v k.ú. Filipová dle žádosti a předložené projektové dokumentace I&C Energo a.s. Třebíč.

833. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-8003496/2 a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby kabelová síť NN 0,4kV včetně rozpojovacích pilířů na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela ZE 608, ZE 610, KN 611/1, KN 610/2 k.ú. Filipová - místní komunikace – za účelem zřízení a obnovy kabelového vedení NN v k.ú. Filipová, strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem údržby, oprav a provozu. Břemeno bude zřízeno jako úplatné s upřesněním částky dle stavu po provedení stavby, mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana).

834. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby: rozvodu vodovodního řadu v k.ú. Rejhotice na části pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela KN č. 496 k.ú. Rejhotice, v Loučné nad Desnou – za účelem zřízení vodovodního řadu v k.ú. Rejhotice, strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem údržby, oprav a provozu. Břemeno bude zřízeno úplatně dle platné vyhlášky, mezi Rejhotické domky s.r.o.  Olomouc (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana).

835. Souhlas s umístěním a výstavbou: Lyžařský areál Kouty nad Desnou – vodovodní přípojka na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela KN 547/1, 547/2, ZE 137/102 EN k.ú. Kouty nad Desnou - za účelem zřízení vodovodní přípojky v k.ú. Kouty nad Desnou dle žádosti a předložené projektové dokumentace Ing. Vítězslavy Raclavské, Olomouc - zástupce investora.

836. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby: Lyžařský areál Kouty nad Desnou – vodovodní přípojka na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela KN 547/1, 547/2, ZE 137/102 EN k.ú. Kouty nad Desnou - za účelem zřízení vodovodní přípojky v k.ú. Kouty nad Desnou, v Loučné nad Desnou , strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem údržby, oprav a provozu. Břemeno bude zřízeno úplatně dle platné vyhlášky, mezi K3 SPORT s.r.o., Olomouc (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana).

837. Pronájem nebytových prostor - společenská místnost a zařízení občerstvení, s podílem na sociálním zařízení v objektu nové hasičské zbrojnice č.p. 91 Loučná nad Desnou v katastrálním území  Kociánov za účelem provozu občerstvení,  paní V. M.Loučná nad Desnou . a R. B., Loučná nad Desnou, za 750,-  Kč/rok.

838. Pronájem nebytových prostor - pronájem provizorně využitelných nebytových prostor v objektu stavby budoucí „Tančírny“  na parcele 756 v katastrálním území Kociánov za účelem využití pro skladovací prostory na vlastní nebezpečí panu M.K., KMsport Loučná nad Desnou ,  za provádění služeb spojených s údržbou travního porostu areálu rybníka Kocián vlastními prostředky a na svůj náklad, na dobu možného využití objektu do dokončení jeho stavby  - 1 rok .

839. Prodej přebytečného vybavení školních dílen – pracovní stoly za cenu 3.000,- Kč/ks

840. Nabytí pozemků p.p.č. 697/2 a p.p.č. 697 (stav dle ZJE) v k. ú. Kociánov a souhlasí s výší kupní ceny ve výši 501 200 Kč a úhradou za bezesmluvní užívání p.p.č. 697/2 ve výši 12 545,- Kč.

841. Oprava tiskové chyby v usnesení zastupitelstva obce č. 803 ze dne 23. 2. 2009 s tím, že prodejní cena lyžařského vleku TATRAPOMA vč. pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Kociánov činí 2,2 mil. Kč, tzn. že výsledná cena je 5,2 mil. Kč.

842. Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou ENERGOTIS, s.r.o., se sídlem Žižkova 832/5, 787 01  Šumperk, IČ: 64611728, na pozemek p. č. 829/5 o výměře 293 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Kociánov – část o výměře 79 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem do doby, než bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene strpění stavby chodníku.

 

 

         843. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Projektový záměr týkající se stavebního záměru před budovou zámku – sever

2.      Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Velké Losiny za dobu od 1.1.2008 – 31.12.2008

3.      Znalecký posudek č.3652 – 27/2009 týkající se budovy zámku

4.      Stavba silnice 1/44 Červenohorské sedlo – jih – jednání

5.      Mareinmarkt – výsledek návštěvy

6.      Soutěž Rallye Rejvíz

Starosta                                            Ing. Pavel Martínek                 ....................

 

Ověřovatelé zápisu                            p.Bohumil Tkadlec                     ...................

 

                                                         Pí. Marie Vystavělová               ...................

 

Zapisovatel                                       pí. Helena Tkadlecová               .....................

Zveřejněno: 1. 4. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  090331 zápis z VZ 31.3.2009

Zpět nahoru