Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2009

Žádosti o dotaci v rámci POV Kraj, MMR

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 23.2.2009 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  6

Omluveni: 5

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Martínek, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel:  pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Schválení programu veřejného zasedání

3.      Volba ověřovatelů zápisu

4.      Darovací smlouva mezi Obcí a K3 sport , s.r.o.

5.      Finanční dar na fotbal. turnaj  O pohár ředitelky ZŠ

6.      Stavba kulturního domu TDI, výběrové řízení

7.      Likvidace odpadů – dodatek ke smlouvě

8.      Dodatek k veřejn. práv. smlouvě – přestupky

9.      Podpora kroužku mladých hasičů, rybářů

10.  Dodatek ke smlouvě – servis výtahů

11.  Hospodaření ZŠ – výsledek

12.  Zvýšení ceny paliv. dřeva

13.  Žádosti o dotaci v rámci POV Kraj, MMR

14.  Obnova dopravního hřiště

15.  Místostarosta obce – uvolněná funkce

16.  Odměny zastupitelům obce, předsedům výborů a místostarostovi

17.  Stanovisko obce ve věci výběrového řízení

18.  Žádost o vrácení sochy ženy s harfou na Obec Úsov

19.  Ostatní

20.  Na vědomí

21.  Podněty a náměty občanů

22.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

777. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 SPORT, s.r.o. týkající se poskytnutí finančního daru ve výši 45 220,- Kč .

778. Finanční dar ve formě proplacení obědů pro účastníky halového turnaje přípravek v kopané“ O pohár ředitelky školy“ dle žádosti TJ Spartak Loučná nad Desnou ze dne 8.2.2009 .

779. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem týkající se technického dozoru investora na stavbu „ Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad  Desnou -TDI „

780. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcemi dne 9.4.2003 podle § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavřený mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků

781. Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č.50890048 – sl.č.2 změna č.4 týkající se přílohy č.2 – Cenová ujednání a podmínky poskytování služby ( Služba č.2 – odběr odpadů   a druhotných surovin )

782. Podporu kroužku mladých hasičů v rámci sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska  ve výši 54 tis Kč dle dříve schválených podmínek

783. Dodatek k servisní smlouvě o dílo V047/66/01 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Schindler Moravia ,s.r.o. týkající se servisu výtahů

784. Výsledek hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou, okres Šumperk za rok 2008

785. Převod kladného výsledku hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk v částce 8741,27 Kč do rezervního fondu Základní školy Loučná nad Desnou okres Šumperk

786. Změnu  prodejní ceny palivového dřeva na 700,- Kč  za ložený metr kubický(m³) bukového  dřeva  a  400,- Kč za ložený metr kubický (m³) ostatního  dřeva

787. Podání žádosti o dotaci v rámci POV na Olomoucký kraj na obnovu veřejného osvětlení v místní části Kouty nad Desnou a prohlášení ,že má vlastní podíl na realizaci této akce

788. Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na rozšíření kanalizace  obce a stavbu nové ČOV a prohlášení, že na uvedenou akci má vlastní podíl

789. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou týkající se obnovy zeleně na dopravním hřišti u MŠ

790. Revokaci bodu č. usnesení 8/2006 ze dne 1.11.2006 a schvaluje místostrarostu obce p. Bohumila Tkadlece, bytem Loučná nad Des. 25 ; 788 11 jako uvolněného s platností od 1.4.2009

791. Odměnu zastupitelům obce ve výši dle rozdělení předseda výboru 1.840,- Kč, zastupitel obce 540,- Kč, místostarosta obce 8.420,- Kč s platností od 1.1.2009

792. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem týkající se provedení výběrového řízení a rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou

793. Podání žádosti o dotaci POV na MMR  týkající se ÚPD obce a prohlášení, že má vlastní podíl na realizaci této akce

794. Stanovisko Obce Loučná nad Desnou ve věci výběrového řízení na akce Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou a Revitalizace území ve východní  části obce

795. Zaslání žádosti o vrácení sochy ženy s harfou na Obec Úsov

796. Prominutí poplatku z ubytovací kapacity panu J. za manžele P. dle žádosti pí. B. P. ze dne 17.2.2009

797.      Prominutí poplatku za lázeňský a  a rekreační pobyt manželům P.  na základě žádosti pí. B. P. ze dne 17.2.2009

798.    Na základě předložených kontrolních zápisů kontrolního výboru zastupitelstvo obce konečné přiznání finanční podpory  na rok 2008

-     SKS –ART Loučná nad Desnou ( kynologický klub )

-     pěveckým sborům při ZŠ

-         TJ Spartak

-         Klubu důchodců

-         Kroužku mladých hasičů

-         Kroužek mladých rybářů

799.     Sdělení OÚ Sobotín  ve věci porovnávání a uvádění naší obce v místně vydávaných tiskovinách

800.    Opravu kašny z budovy bývalé zámecké oranžerie a její opětovné vrácení do interiéru obnovené stavby kulturního domu, pokud to bude technicky a esteticky možné

801.    Účast  na „swiatkach miasta“ ve dnech 23. a 24.5.2009  v městě Sosnicowice delegace obce s možnou reprezentací obce ( tanečním souborem, pěv.  skupinou) dle určení starostou obce

802.    Smlouvu o výpůjčce č.OS 2008 200 00842 s EKO-KOM a.s. Praha na 2 ks kontejnerů na sběr tříděného odpadu – plastů do užívání Obce Loučná nad Desnou

803.    Revokaci bodu č. 693 s tím, že část prodejní cenu lyž. vleku Tatrapoma včetně pozemků snižuje  na 2 mil Kč. tzn. že výsledná cena je 5,2 mil Kč

804.    Opravu tiskové chyby v usnesení  č. 645 ze dne 17.9.2008 pronájem části pozemku p.č. 124/1 v kú Kociánov za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti EUROPLAKAT , spol. s.r.o. ( chybně bylo uvedeno VESNA Liberec s.r.o. )

805.    Opravu tiskové chyby v  usnesení  č. 646 ze dne 17.9.2008 pronájem části p.č.1695 v kú Rejhotice za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti VESNA Liberec s.r.o. ( chybně bylo uvedeno EUROPLAKAT spol. s.r.o.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

806.    Prominutí  3 měsíčního nájemného za pronájem restaurace rybářské bašty a turistické ubytovny domeček p. M. V. dle jeho žádosti ze dne 6.1.2009

807.    Prominutí částky  495 ,- Kč dle žádosti pí. Z. V. . dle jehí žádosti ze dne 22.1.2009

 

808. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Zaslání výběrového řízení na Úřad pro ochranu hosp. soutěže  a stanovisko Obce Loučná nad Desnou

2. Nález kašny  pod rozebraným podiem v zámecké oranžerii

3. Rozpočty t.j. náklady na obnovu VO Kouty nad Des. a Filipová

4. Zápis o provedené kontrole – interním auditu Obce Loučná nad Desnou

5. Zápisy  provedené namátkové  veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola

6. Zápisy o provedené kontrole  právnických osob Jokma s.r.o. , Kociánov s,r.o.

7. Zprávy o provedených kontrolách u organizací a spolků které obdržely  finanční podporu na rok 2008

 

 

starosta obce                            Ing. Pavel Martínek   ................................

 

ověřovatelé zápisu                    Ing. Pavel Martínek   ................................

 

                                                pí.Marie Vystavělová   .................................

 

zapisovatelka                             Helena Tkadlecová   ................................

Zveřejněno: 24. 2. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2009

Zpět nahoru