Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 5.6.2008

Chodníky vedle I/44 veř. soutěž, vystoupení z MAS údolí Desné

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 5.6.2008   V 18 00   HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  7

Omluveni:  4

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  p.Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Obnova modlitebny – podpora Ol. Kraje
 5. Dřevosochání – podpora Ol. Kraje
 6. Smlouva Obec – Pivovar Holba
 7. Úrazové pojištění – starosta obce
 8. Marienmarkt – účast v roce 2009
 9. Obnova veřej. osvětlení – dodatek smlouvy
 10. Odměna ředitelce MŠ a ZŠ
 11. Radary na měření rychlosti
 12. Osvětlení hasičské startovací plochy
 13. Výtah do ZŠ – žádost o dotaci
 14. Chodníky vedle I/44 – veř. Soutěž
 15. Ubytování has. zbrojnice
 16. Odměna za vedení Kocián s.r.o.
 17. Sponzorská smlouva Klubu bechtěrovců
 18. Omezení používání místní komunikace
 19. Pronájem pozemků
 20. Stanovisko k žádosti p. M. Kopota
 21. Vystoupení z MAS údolí Desné
 22. Žádost o příspěvek na hudební produkci
 23. Nákup žacího stroje
 24. Rozpočtové změny
 25. Rozdělení pozemků, odkoupení pozemků
 26. Soutěž – kanalizace , ČOV
 27. Diskuse
 28. Závěr

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

534.      Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se poskytnutí dotace na obnovu modlitebny.

535.      Smlouvu mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou o poskytnutí dotace na akci „Loučenské dřevosochání“.

536.      Kupní smlouvu o prodeji zboží mezi Obcí Loučná nad Desnou a prodávajícím Pivovarem Holba, a.s.

537.      Úhradu úrazového pojištění starosty obce Ing. Pavla Martínka Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s dle předložené nabídky ze dne 23. 4. 2008.

538.      Účast na Marienmarktu v termínu 27. – 29. 3. 2009 s účastí 4 zástupců ukázkových řezbářů za obec s tím, že délka pobytu může být starostou obce upřesněna včetně úhrady nákladů souvisejících s cestou a prezentací obce.

539.      Čtvrtletní odměnu ředitelce ZŠ Mgr. Věře Turkové a ředitelce MŠ Ivetě Sporkové.

540.      Realizaci 2 ks radarů na měření rychlosti včetně 2 ks záznamové kamery pro záznam řidiče při zvýšené rychlosti.

541.      Realizaci připojení osvětlovacího tělesa hasičské startovací plochy na veřejné osvětlení s tím, že toto realizovat kompletně s osvětlením celého areálu příští rok (dle dotačních možností).

542.      Smlouvu o dílo č 11/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlou Vohralíkovou týkající se projektu „Bezbariérový pohyb osob v Základní škole v Loučné nad Desnou“.

543.      Provedení výběrového řízení na dodavatele akce: Rekonstrukce chodníků v Obci Loučná nad Desnou a výběr komisí ve složení: Ing. Jiří Doleček, Ing. Pavel Martínek, Bohumil Tkadlec a Ing. Jan Turek.

544.      Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem na provedení výběrového řízení na dodavatele akce: Rekonstrukce chodníků v Obci Loučná nad Desnou.

545.      Smlouvu o dílo č. 2008 03 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským týkající se realizace ubytování v hasičské zbrojnici.

546.      Odměnu p. Jindřichu Opršálovi za vedení Koiánov s.r.o. dle určení starostou obce.

547.       Sponzorskou smlouvu o poskytnutí daru č. 04/2008 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Klubem bechtěrevů a.s Olomouckého kraje s darem ve výši  1.000,- Kč

548.      Pronájem 763/4 v KÚ Kociánov p. M. K., bytem Loučná nad Desnou, v ceně 2 Kč za 1m2 na 1 rok.

549.      Stanovisko ve věci žádosti p. Mikuláše Kopota, že vodní zdroj, nacházející se na parcele 811/1 v KÚ Kociánov, není v majetku obce a v případě zájmu lze tento od obce odkoupit ve formě odkoupení části pozemku, na kterém se zdroj nachází.

550.      Vystoupení z MAS údolí Desné včetně všech katastrálních území Obce Loučná nad Desnou a ukládá starostovi obce, aby požádal o vstup do jiné MAS např. Šumperský venkov

551.      Nákup žacího stroje pro panelákový dům č.p. 77    dle žádosti p. Oldřicha Štarhy.

552.      Rozpočtové změny pro rok 2008.

553.      Rozdělení pozemků p.č. 266, 264, 235, 232/1, 546/4 v kú Kouty nad Desnou pro následné uvažované prodeje těchto pozemků po částech.

554.      Převod pozemků p.č.st. 405/1 a st. 406/1 (část) v kú Rejhotice a pozemku p.č. 1690/1 z PF ČR na Obec Loučná  nad Desnou z důvodu, že se jedná o historický majetek.

555.      Rozdělení p.č.st. 41 v kú Kociánov.

556.      Odkoupení p.č. 809/2 (část) o výměře 84 m2  v kú Kociánov z důvodu majetkového vypořádání chodníku před budovou bývalé školní družiny.

557.      Realizaci výběru na dodavatele, kvalifikaci a kritéria hodnocení pro zadání veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky : Snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou

558.      Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a APC Consulting s.r.o. týkající se provedení soutěže na stavební práce Snížení znečištění vod c Obci Loučná nad Desnou

559.      Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a ČEZ Distribuce na provedení přeložky NN na Červenohorském  Sedle v souvislosti se stavbou lávky nad I/44. Předpokládané náklady 194 tis Kč

560.      Podání žádosti o dotaci na obnovu komunikace v chatové oblasti Kouty nad Desnou a Rejhotice z důvodu  jejího poškození přívalovými dešti.

561.      Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou OMS Walter, spol. s.r.o. týkající se zpracování projektové dokumentace na ČOV Loučná na Desnou

 

      Zastupitelstvo obce neschvaluje :

      562.  Omezení používání obecní komunikace

 

 

      563. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 1. Přemístění sirény na DPS z objektu bývalého kina.
 2. Realizaci výčepu k provozu minigolfu.
 3. Odstoupení starosty obce z funkce člena dozorčí rady VHZ, a.s. Šumperk.
 4. Možnost umístění pamětní desky týkající se památky na pobyt makedonských dětí v Loučné nad Desnou.
 5. Schválení poskytnutí dotace z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v olomouckém kraji včetně podmínek.
 6. Nabídku firmy ASPIDA s.r.o. n prezentaci obce s tím, že tuto zatím nerealizovat.
 7. Realizace demontáže veřejných telefonních automatů ze strany Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 8. Pozvání na 3. Rakousko-české setkání starostů v Jihlavě.
 9. Zpracovávání strategického programu rozvoje Svazku obcí údolí Desné.
 10. Návrh zástavby pozemků pod Přemyslovem a nemá vůči tomuto námitek s tím, že s předloženým návrhem souhlasí.
 11. Setkání CARAVAN CLUBU ve dnech 18. – 20. července 2008 v prostorách kolem penzionu OAZA.
 12. Vystoupení externího lektora VCVS ČR Ing. Luďka Beneše a zaslání dopisu na toto vzdělávací centrum.
 13. Stav ve věci prodeje objektu bývalé školní družiny.
 14. Dopis ČEZ, a.s., Vodní elektrárny ve věci zákazu vjezdu na účelovou komunikaci od 15. 6. do 31.8.2008 a zastupitelstvo obce vyjadřuje zklamání nad touto situací z hlediska podpory cestovního ruchu a ukládá starostovi obce záležitost konzultovat se starosty blízkých obcí.
 15. Pozvání na Stadtfest ze strany města Linden.

 

 

Starosta obce                                                   Ing. Pavel Martínek

 

 

Ověřovatelé zápisu                                      Bohumil Tkadlec

 

 

                                                                        Marie Vystavělová

 

 

Zapisovatelka                                                   Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 9. 6. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 5.6.2008

Zpět nahoru