Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 14.4.2008

Vystoupení ředitele ČEZ a.s. Vodní elektrárny Ing. Zdeňka Saturky,obnova zámeckého parku - smlouva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou, konaného dne 14.4.2008 v 17 00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 9
Omluveni : 2
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu :p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
Zapisovatel : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Vystoupení ředitele ČEZ a.s., Vodní elektrárny , p.Ing.Zdeňka Saturky
Obnova zámeckého parku – smlouva
Obnova propustu
Závěrečný účet obce
žádost o dotaci revitalizace středu obce
Obnova VO – dodatek ke smlouvě
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Umístění vysílače na sloup lyž. vleku
Finanční příspěvek TJ Spartak
Žádost o dataci na obnovu ZŠ
Vyřazení projektů ze seznamu nedokončených investic
Prodej a pronájem majetku obce
Na vědomí
Podněty a náměty občanů
Poděkování za účast , závěr
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům veřejného zasedání probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.4.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje :
508. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Martech holding a.s. týkající se obnovy zámeckého parku
509. Smlouvu o dílo č.18/2008 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou VDP Stavba a.s.
510. Závěrečný účet Obce Loučná nad Desnou za rok 2008
511. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2007-05-08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Alešem Calábkem, GEO-HYDRO-CONSULT
512. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2008 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o.
513.Zprávu o výsledku přezkoumání Obce Loučná nad Desnou za rok 2007 a následující opatření, která povedou k nápravě uvedených chyb a nedostatků ve věci účtování, evidence a pozemků
514. Umístění vysílače na sloup lyžařského vleku v ceně 6 tis Kč ročně
515. Finanční příspěvek TJ Spartak na opravu tribuny v částce shodné, kterou poskytne ČSTV – Okresní sdružení Šumperk
516. Podání žádosti o dotaci v rámci ROP regionu soudržnosti Střední Morava na obnovu základní školy- dobudování prostoru nad školní jídelnou a prohlášení, že má na uvedený záměr vlastní finanční prostředky do výše 2 mil Kč jako vlastní podíl
517. Vyřazení projektů dle seznamu z nedokončených investic
518. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a APC Consulting s.r.o. , týkající se organizaci podlimitního řízení na dodavatele zař. zakázky „ Zateplení budovy OÚ , mateřské školy a stavební úpravy střechy Mateřské školy v Loučné nad Desnou
519. Pokácení bříz na pozemku st.p.č. 34 v kú Rejhotice u bytového domu Rejhotice 22 dle žádosti manželů Nogových
520. Realizace prodejního místa – výčepu v budově hasičské zbrojnice jako zázemí pro sportovní areál – minigolf, hasičské hřiště atd.
521. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 488 ze dne 12. 3. 2008 - obnovení jednání o prodeji pozemku ve zjednodušené evidenci st. p. č. 93 GP o výměře 685 m2 v k.ú. Rejhotice dle žádosti pana Václava Foučka, Rejhotice 60, 788 11 Loučná nad Desnou. Tento pozemek je v územním plánu obce mimo zastavěné území a bez určení způsobu využití (v současné době na něm nelze stavět).
522. Prodej pozemku st.p.č. 93 GP panu Václavu Foučkovi, bytem Rejhotice 60 ;788 11 Loučná nad Desnou v ceně 220,- / m².
523. Revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 83 ze dne 12.2.2007 – v ceně do 24 mil Kč
524. Zřízení věcného břemene k pozemkům ve zjednodušené evidenci p. č. 859 PK a p. č. 146/2 GP, vše v k. ú. Kociánov dle žádosti ČEZ Distribuce, a. s. – přípojka NN pro RD p. Mandíkové.
525. Soutěž na pronájem vleku TATRAPOMA na pozemku p. č. 763/1 o výměře 54 127 m², trvalý travní porost v k. ú. Kociánov včetně pozemku, obslužných objektů, atd.
526. Pronájem lyžařského vleku TATRAPOMA na pozemku p. č. 763/1 o výměře 54 127 m², trvalý travní porost v k. ú. Kociánov včetně pozemku, obslužných objektů, atd. za podmínek :
Fixní platba………..(100 000,- Kč/ rok )
Pohyblivá částka…..( 300,- Kč/ den provozu lyžař. vleku )
Pronajato:
Martin Kocián, Loučná nad Desnou 76 ; 788 11 , na dobu 4 let
527. Žádost na Pozemkový fond ČR o bezúplatný nebo úplatný převod pozemků p. č. 1550/1 o výměře 136 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 137/3 o výměře 607 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 125/4 o výměře 645 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 160 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Rejhotice z důvodu, že jde o pozemky pod místními komunikacemi.
528. Žádost na Pozemkový fond ČR o odkoupení a odkoupit části pozemků p. č. 50 o výměře 803 m2, trvalý travní porost, a p. č. 49/1 o výměře 758 m2, trvalý travní porost, vše v k. ú. Kouty nad Desnou – jde o pozemky kolem RD manželů Růžičkových Kouty nad Desnou č. p. 24, dle žádosti manželů Růžičkových.
529. Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce veřejného pohřebiště č. 1/2002 ze dne 14. 3. 2002 – změna ceníku hřbitovních služeb s platností od 1. 5. 2008, cena nájemného změněna dle cenového věstníku MF ČR na 7 Kč za 1 m2 za 1 rok, paušální částka za hřbitovní služby za každé pronajaté hrobové místo činí 50 Kč na dobu 10 let.
530. Doplnění návrhu na změnu územního plánu č. 4 o parcely a lokality
pozemek návrh nového určení
p.č. 680/3 v k.ú. Kociánov (naproti fary) zařízení cestovního ruchu s ubytováním

p.č. 159/2 v k.ú. Rejhotice obytné objekty a plochy (bytový dům - úprava regulativu pro tuto plochu)
p.č. 160/1, 160/4, 146/7 v k.ú. Kociánov obytné objekty a plochy (pro výstavbu rodinného domu)
p.č. 51/3 v k.ú. Rejhotice obytné objekty a plochy (pro výstavbu
rodinného domu)
531. Požádat o bezúplatný převod pozemku p. č. ZE 275 GP v k. ú. Kouty nad Desnou od PFČR za účelem zřízení veřejně prospěšné stavby (dle 2. změny ÚP) – úprava křižovatky stávající I/44 s místní komunikací.
532. Obec Loučná nad Desnou zastoupená Ing. Pavlem Martínkem , starostou obce, jako budoucí vlastník pozemku parcelní číslo ZE 275 GP v kú Kouty nad Des. souhlasí na základě změny územního plánu obce s umístěním stavby Lyžařský areál Kouty nad Desnou na tomto pozemku. Souhlas dále vydává pro níže uvedená rozhodnutí a povolení :
1. pro dopravní připojení areálu na komunikaci I/44 se vydává souhlas se zřízením sjezdu na pozemku p.č. ZE 275 GP.
2. Po vynětí potřebné části pozemku p.č. ZE 275 GP ze zemědělského půdního fondu se vydává souhlas budoucího vlastníka pozemku , i souhlas obce v jejímž katastrálním území se pozemek nachází, s vynětím ze ZPF.533. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Usnesení Ústavního soudu ČR ve věci stížnosti obce
Anonymní sdělení ve věci MŠ a ukládá starostovi obce projednat personální obsazení v MŠ s ředitelkou
Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Velké Losiny
Zahájení údržbových prací v zámeckém parku – kácení dřevin
Zápis č. 3/2008 z jednání předsednictva SOÚD
Písemné vyrozumění , resp. rozhodnutí o přidělení finanční podpory z SF ŽP ČR
Zahájení prací :
- obnova veřejného osvětlení
- obnova propustu rybník Kocián
- realizace chodníku kolem hřiště u ZŠ
- obnova chodníku ( oprava u panel. domu )
- realizace šat. boxů – has. zbrojnice
Pozvání k účasti na Marienmarkt 2009 – řezbář
Vystoupení ředitele ČEZ a.s Vodní elektrárny a dalších k problematice těsnosti horní nádrže PVE a výběr. řízení na provádění exkurzí na PVE Dlouhé Stráně
Úspěch dětí – žáků ZŠ Loučná nad Desnou v soutěži s názvem „ Děti dětem aneb pohádková zima v Jeseníkách „
Jednání s nájemníky domu Kociánov č.p. 31 pí. Krmelovou a p. Mánkem v rámci prodeje tohoto domu
starosta obce
Ing. Pavel Martínek

ověřovatelé zápisu:
p. Bohumil Tkadlec

p.Jindřich Opršál

zapisovatelka
pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 15. 4. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 14.4.2008

Zpět nahoru