Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 12.3.2008

Prodej a pronájem obecního majetku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 12.3.2008 V 19 00 HOD V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
počet zúčastněných zastupitelů obce: 8
omluveni: 3
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu: p. Jindřich Opršál, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Kronika obce
Kouty nad Desnou – lyžařský areál, podpora a realizace investic
Odměna zastupitelům obce
Rozpočtové změny
Nákup žacího stroje – panel. dům č.p. 74
Základní škola – zpráva o hospodaření, převod hospod. výsledku, dofinancování platů zaměstnanců
Mateřská škola – zpráva o hospodaření, převod hospodářského výsledku
Žádosti o dotace (SFDI , významné projekty kraje atd. )
Dopis na ČEZ, a.s. – exkurze, oprava horní nádrže
Propust u rybníka Kocián
Nákup hnětacího stroje pro ZŠ
Sponzorská smlouva – král
Projekt ČOV
Prodej a pronájem obecního majetku
Nákup pozemků, žádosti o převod
Zprostředkovatelské smlouvy s Real Aliace s.r.o.
Ostatní
21. Na vědomí
Podněty a návrhy občanů
Závěr, poděkování za účast

Ověřovatelé zápisu a Zapisovatelka byli schváleni jednohlasně
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
468.Revokaci bodu usnesení č. 338 ze dne 5.12.2007
469.Kronikářem obce Ing. Pavla Martínka, bytem Rejhotice 182 ; 788 11 Loučná nad Des.
470.Podporu řešení dopravy zamýšleného areálu v Koutech nad Desnou / Rejhotice sestávající z vybudování :
- Přístupů ( dopravních komunikací )
- Přemostění řeky Divoké Desné, železniční tratě a silnice I/44 ( obchvatu ) – lávky
- Vlakových a autobusových zastávek
- Inženýrských sítí
471. Zvýšení měsíční odměny
místostarostovi obce p. Bohumilu Tkadlecovi na 7.420,- Kč
předsedovi kontrolního výboru Marii Vystavělové na 1.750,- Kč
předsedovi finančního výboru Josefu Strnkovi na 1.750,- Kč
předsedovi komise pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu Jindřichu Opršálovi na 1.750,- Kč
předsedovi školského výboru Petru Novákovi n a1.750,- Kč
zastupitelům : Petru Richterovi, Petru Strnadovi, Gustavu Přidalíkovi, Janu Fišnarovi, Pavlu Třískovi ve výši na 510,- Kč
členů výborů a komisí ve výši 1010,- Kč s platností od 1.1.2008
472. Rozpočtové změny dle seznamu
473.Příspěvek ve výši 100% na nákup stroje určeného na údržbu veřejných ploch – sekání trávníku v okolí domu č.p. 74 Loučná nad Desnou
474.Dofinancování nákladů na platy pro zaměstnance školy vzhledem k snížení počtu žáků dle sdělení ředitelky školy ze dne 5.3.2008
475.Převod kladného hospodářského výsledku hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou v částce 20.390,73 Kč do rezervního fondu základní školy
476.Zprávu o hospodaření základní školy Loučná nad Desnou za rok 2007
477.Zprávu o hospodaření Mateřské školy Loučná nad Desnou za rok 2007
478.Převod kladného hospodářského výsledku hospodaření Mateřské školy Loučná nad Desnou v částce 115.868,23 Kč do rezervního fondu mateřské školy
479.Podání žádosti o finanční podporu týkající se obnovy stávajících chodníků vedle I/44 na SFDI ČR a prohlášení , že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 1,6 mil Kč
480.Podání žádosti o finanční podporu – dotaci týkající se dovybavení MŠ Loučná nad Desnou na MMR ČR a prohlášení, že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 100 tis Kč
481.Text dopisu na ČEZ, a.s. ve věci obnovy PVE Dlouhé Stráně a provozu exkurzí
482.Podání žádosti o finanční podporu – dotaci na realizaci lávky přes silnici I/44 na ČHS na Olomoucký kraj v rámci významných projektů Olomouckého kraje a prohlášení, že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 1 mil Kč
483.Podání žádosti o finanční podporu – dotaci na výzvu vyhlášenou Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava v aktivitě – 1. Sociální infrastruktura, oblast základního vzdělávání ( základní školy ) na rekonstrukce a stavební úpravy s cílem odstranění bariéry omezující pohyb - výtah základní škola Loučná nad Desnou a prohlášení, že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 200 tis Kč
484.Realizaci propustu na rybníku Kocián v ceně do 260 tis Kč
485.Nákup nového hnětacího stroje pro školní jídelnu základní školy dle žádosti ředitelky ZŠ v ceně do 140 tis Kč
486.Sponzorskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ a.s. ve věci použití na kulturní účely – úhradu sochy krále
487.Revokaci bodu č. 457 s realizací projektu na ČOV s kapacitou pro 2000 EQ
488.Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci st. p. č. 93 GP o výměře 685 m2 v k.ú. Rejhotice panu Václavu Foučkovi , bytem Rejhotice 60, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 500,- Kč/m²
489.Prodej pozemků p.č. 251/3 o výměře 106 m2, trvalý travní porost, a p.č. 1535/8 o výměře 43 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Rejhotice paní Haně Rychlé, bytem Rejhotice 195, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50,- Kč/m²
490.Zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 164/6 o výměře 286 m2, ostatní plocha, jiná plocha, a p. č. 1529 o výměře 1621 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Rejhotice dle žádosti ČEZ Distribuce, a. s. – přípojka NN pro RD p. Kříž
491.Provedení výběrového řízení na pronájem objektu občanské vybavenosti č. p. 51 „Turistická ubytovna Domeček v zámeckém parku“ na pozemku st. p. č. 63 v k. ú. Kociánov a dále objektu občanské vybavenosti č. p. 84 „Restaurace Rybářská Bašta“ na pozemku st. p. č. 346 v k. ú. Kociánov za následujících podmínek:
- nájemné stanoveno pevnou měsíční částkou
- provozní náklady na energii, plyn, vodné, stočné, odpady, telekomunikační sítě, běžnou údržbu a revize hradí nájemce
- doba pronájmu 5 let se sankcí za předčasné ukončení ze strany nájemce ve výši tří měsíčních nájmů
- smluvní podmínka: při neplnění smluvních podmínek, např. neplacení nájmu okamžité odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele
- v průběhu nájmu bude nájemci pronajata v případě dokončení v rámci již uzavřené nájemní smlouvy pronajata i část budovy tančírny (sál s příslušenstvím)
- pronájem se sjednává s vědomím probíhajících dokončovacích prací na okolních součástech areálu (tančírna, komunikace, dětské hřiště)
formou tajného hlasování
492. Pronájem objektu občanské vybavenosti č. p. 51 „Turistická ubytovna Domeček v zámeckém parku“ na pozemku st. p. č. 63 v k. ú. Kociánov a dále objektu občanské vybavenosti č. p. 84 „Restaurace Rybářská Bašta“ na pozemku st. p. č. 346 v k. ú. Kociánov za následujících podmínek:
- nájemné stanoveno pevnou měsíční částkou
- provozní náklady na energii, plyn, vodné, stočné, odpady, telekomunikační sítě, běžnou údržbu a revize hradí nájemce
- doba pronájmu 5 let se sankcí za předčasné ukončení ze strany nájemce ve výši tří měsíčních nájmů
- smluvní podmínka: při neplnění smluvních podmínek, např. neplacení nájmu okamžité odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele
- v průběhu nájmu bude nájemci pronajata v případě dokončení v rámci již uzavřené nájemní smlouvy i část budovy tančírny (sál s příslušenstvím)
- pronájem se sjednává s vědomím probíhajících dokončovacích prací na okolních součástech areálu (tančírna, komunikace, dětské hřiště)
manželům Petře a Alexeji Ivanovým
bytem Šumperská 296 ; 788 13 Vikýřovice
v ceně 15 000 ,- Kč za měsíc
v souladu s předloženým projektem – záměrem na využití pronajímaného majetku
493. Prodej budovy č. p. 31 (adresa Kociánov 31) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st. p. č. 41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov
Vyvolávací cena 3100 000,- Kč
Dle podání žádosti
Horstav Olomouc spol. s r.o., se sídlem Tovární 41 A, 772 00Olomouc, předané prostřednictvím Real Aliance s.r.o.
494.Prodej budovy č. p. 31 (adresa Kociánov 31) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st. p. č. 41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov Horstavu Olomouc spol. s r.o., se sídlem Tovární 41 A, 772 00Olomouc Zastoupenou Ing. Stanislavem Horákem
495.Rozdělení pozemku p. č. 72/1 v k. ú. Kociánov
496.Zřízení věcného břemene práva uložení, ochranného pásma a přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu kanalizačního řadu veřejné splaškové kanalizace k pozemkům p. č. 72/1 a st. p. č. 41 v k. ú. Kociánov pro oprávněného Obec Loučná nad Desnou.
497.Žádost o bezúplatný převod části pozemku p. č. 700/1 v k. ú. Kociánov na TJ Spartak Loučná nad Desnou.
498.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene strpění stavby chodníku, právo vstupu a vjezdu k částem pozemků p. č. 829/5, p. č. 829/6 v k. ú. Kociánov ve vlastnictví Energotis s. r. o. pro oprávněného Obec Loučná nad Desnou
499.Žádost na Pozemkový fond ČR o bezúplatný nebo úplatný převod a případně pronájem do doby převodu pozemku p. č. 755/4 o výměře 81 m², zahrada v k. ú. Kociánov z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod chodníkem vedle silnice I/44 u benzínové pumpy a zahrádek.
500.Oprava tiskové chyby v usnesení č. 467 ze dne 13. 6. 2005, kdy bylo chybně uvedeno parcelní číslo pozemku p. č. (ZE) EN 86/102, správně mělo být uvedeno p. č. (ZE) EN 86/101
501.Žádost na Lesy ČR s. p., o odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 1231/23 díl „d“ o výměře 204 m² v k.ú. Rejhotice dle GP č. 433-128/2006 za účelem dokončení odprodeje pozemku část ZE p. č. 1231/35 GP v k. ú. Rejhotice manželům Halouzkovým.
502.Žádost na Mgr. Ivana Vavříka o odprodej pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 1231/2 GP díl „a“ o výměře 44 m², p. č. 1231/16 GP díl „b“ o výměře 15 m², p. č. 1231/22 GP díl „c“ o výměře 269 m² , vše v k. ú. Rejhotice dle GP č. 433-128/2006 za účelem dokončení odprodeje pozemku část ZE p. č. 1231/35 GP v k. ú. Rejhotice manželům Halouzkovým.
503.Souhlas s kácením stromů na pozemcích p. č. 232/3, p. č. 232/5, p. č. 232/6, vše v k. ú. Kouty nad Desnou dle žádosti K3 SPORT, s. r. o. Jedná se o 3 ks břízy bradavičnaté a 5 ks javoru mléč. Důvodem kácení stromů je realizace první etapy výstavby lyžařského areálu v Koutech nad Desnou.
504.Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o. týkající se prodeje budovy Kociánov 31, Loučná nad Desnou
505.Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou týkající se autorského a stavebního dozoru na obnově zámeckého parku


Zastupitelstvo obce neschvaluje:
506. Realizaci soutěže na pronájem rybníka Kocián a trvá na stávající uzavřené nájemní smlouvě


507. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
1. Podané žádosti o finanční podporu – dotace
- realizace středu obce
- obnova komunikace N.V
- kanalizace + výstavba ČOV ( žádost na Ol. Kraj o 5 mil Kč podporu )
2. Nabídky resp. projekty předložené v rámci soutěže na pronájem restaurace rybářské bašty, tančírny a turistické ubytovny domeček v zámeckém parku
3. jednání ve věci elektrifikace železnice Desná včetně prodloužení do Koutů nad Desnou , obchvatu Koutů I/44 a realizace studie tohoto řešení
4.Jednání ve věci možnosti získání dotace na realizované lávky přes I/44 na Červenohorském sedle
5.Příprava podání žádostí o dotace – realizace výtahu ZŠ
6. Vyřazení záměru realizace kamer. systému z žádosti o dotaci revitalizace středu obce
7. Zakoupení žacího traktoru dle dřívějšího schválení
8. Zahajujeme obnovu NN a VO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí z diskuse :
1. Trvzení Ing. Miloslava Čecha, že vykupované pozemky k realizaci přístupové cesty cesty k domu, kde bydlí p. Janec a další jsou vykupovány neoprávněně neboťˇpatří obci
2. Předloženou fotodokumentaci stavu části pozemku před mostem nad objektem pily v Rejhoticích – poškozená komunikace, dále stav přístupové komunikace k jejich nemovitosti v jarním období a pro porovnání mnohem lepší stav komunikace od zastávky střed obce ( vedle objektu bývalé družiny ) směrem k nádraží
3. Osočení zastupitelstva obce pro rychlé rozhodování aniž by byli přítomni na poradě zastupitelstva obce
4. Poukazání na špatnou kontrolní činnost zastupitelstva obce v příkladu nedokončené knihovny na nádraží v Koutech nad Desnou
1.
starosta obce: Ing. Pavel Martínek


ověřovatelé zápisu : p. Jindřich Opršál


p.Bohumil Tkadlec


zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 13. 3. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 12.3.2008

Zpět nahoru