Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 14.2.2008

Projektové záměry obce - doplnění, ÚPD obce - změna č.2 a změna č. 3

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 14.2.2008 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8
Omluveni: 3
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Martínek, pí. Marie Vystavělová
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání
1. Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání ZO
Projektové záměry obce – doplnění
Dovybavení hasičské zbrojnice, šatny, kuchyně atd.
Kanalizace splašková – projekty
Likvidace společnosti Kociánov s.r.o.
Smlouva, resp. dodatek o poskytnutí knihovnických služeb
Projekty žádostí o dotace – smlouvy
Projekty na realizaci a obnovu MK – smlouvy
Strategie prodeje a pronájmu majetku obce
Dodatek ke smlouvě – lávka ČHS
Projekt na obnovu ZŠ dle stávajících předpisů
Finanční podpory – rybářský kroužek, fotbal. turnaj při ZŠ, na lyžař. výcvikový kurz
Odměny členům kontrolního výboru
Příspěvek na dopravní obslužnost
Žádost o navýšení počtu vozových souprav po MK 13 c
Jmenování velitele JSDH
ÚPD obce – změna č. 2 a změna č. 3
Finanční podpora Domovu pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě
Mandátní smlouvy s Ing. Pavlem Hoškem na staveb. dozory – obnova zámeckého parku, realizace nové ČOV a kanalizace obce
Obnova střechy MŠ- žádost o dotaci
ÚPD obce – žádost o dotaci
Žádosti o dotace v rámci ROP
Fotbalový turnaj seniorů
Tančírna – dodatek smlouvy
Nákup dovybavení pro fotbalové mužstvo seniorů
Smlouva na obnovu místních komunikací – ohlášení staveb
Větrná farma Mravenečník
Servisní smlouva s Design CIS, s.r.o.
Rekonstrukce VO – smlouva
Rekonstrukce památky Modlitebna – smlouva
Žádosti o dotace – prohlášení o vlastních podílech
Den čarodějnic – spolupráce při realizaci
Zaměření komunikace – přeložka kanalizace
Marienmarkt – účast
Pronájem, odprodej a nákup pozemků
Termín podávání podnětů v rámci ÚPD
Veřejná soutěž – zámecký park
Veřejná soutěž – zateplení budovy OÚ, MŠ včetně obnovy střechy
Ostatní
Na vědomí
Náměty a podněty občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Zastupitelstvo obce schvaluje :
381. Doplnění projektových záměrů obce.
382. Realizaci vybavení šaten v objektu nové hasičské zbrojnice firmou Klassa plus s.r.o. v souladu s nabídkou za dne 23.1. 2008.
383. Smlouvu o dílo – kanalizace splašková část III. mezi obcí Loučná nad Desnou a VZ Projekt, Ing. Vladimír Zouhar.
384. Smlouvu o dílo – doplnění kanalizační sítě mezi obcí Loučná nad Desnou a VZ Projekt, Ing. Vladimír Zouhar.
385. Likvidaci Kociánov s.r.o. a úhradu všech závazků s touto likvidací spojených.
386. Dodatek č.7 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb mezi obcí Loučná nad Desnou a obcí Velké Losiny.
387. Smlouvu o zhotovení projektů mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vítem Skálou
388. Smlouvu o dílo č. 2008003/S mezi obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. – Chodník podél I/44 – úsek křižovatka na Maršíkov – zámecký park
389. .Smlouvu o dílo č.2008004/S mezi obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. – MK a chodník od RD č.p. 31 po RD č.p. 14.
390. Smlouvu o dílo č. 2008002/S mezi obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. – Chodník podél I/44 – úsek zastávka SOÚD Rejhotice – restaurace Zálesí.
391. Smlouvu o dílo č.2008001/S mezi obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. – Rekonstrukce chodníků v obci Loučná nad Desnou
392. S01: Chodník od OÚ po RD Holackých
S02: Chodník od kříže po statek
393. Strategii obce ve věci prodeje a pronájmu majetku obce , tj. prodej lyžař. vleku, včetně rolby, turniketů, bufetu a pozemků, nemovitost č.p. 63 ( býv. spořitelna, nemovitost č.p. 31 ( bývalá družina ).
394. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD stavby „Lávka na Červenohorském sedle“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Stanislav Horák, Horstav Olomouc.
395. Realizaci projektu obnovy základní školy v souladu s platnými vyhláškami.
396. Příspěvek rybářskému kroužku pro rok 2008 ve výši 26 tis Kč.
397. Poskytnutí finančního daru ZŠ Loučná nad Desnou a TJ Spartak na uspořádání turnaje „O pohár ředitelky školy“ na proplacení obědů v souladu s podanou žádostí ze dne 18.1. 2008.
398. Příspěvek ZŠ Loučná nad Desnou resp. úhradu nákladů dětem za vstupné na lyžařský vlek v rámci lyžařského výcvikového kurzu
399. Odměnu p. Marii Pipekové ve výši 1 100,- Kč a p. Vlastě Tomečkové ve výši 1 100,- Kč.
400. Velitele JSDH p. Mojmíra Kovaříka.
401. Dohodu mezi obcí Loučná nad Desnou a městem Šumperk týkající se příspěvku na dopravní obslužnost.
402. Ve věci dopravy po MK 13 c navýšení počtu vozových souprav navážejících dřevní hmotu do firmy Strong wood, s.r.o. v souladu s žádostí firmy ze dne 21.1 2008.
403. Resp. vydává Opatření obecné povahy č.1 Změnu č.2 a Změnu č.3. ÚP Loučná nad Desnou dle §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění platných předpisů.
404. Neinvestiční dotaci Domovu pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava ve výši 10 tis Kč.
405. Realizaci obložení chodby obecního úřadu dle nabídky firmy p. Liďáka.
406. Mandátní smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem ve věci dozoru stavby: Rozšíření ČOV a odpadních větví obecní kanalizace.
407. Mandátní smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem ve věci dozoru stavby – Obnova zámeckého parku v Loučné nad Desnou
408. Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na opravu střechy mateřské školy v rámci POV.
409. Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na realizaci ÚPD obce Loučná nad Desnou v rámci POV.
410. Realizaci mezinárodního fotbalového turnaje seniorů a úhradu veškerých nákladů souvisejících s pořádáním turnaje dle určení starostou obce.
411. Nákup dovybavení do kulturní místnosti hasičské zbrojnice – talíře, hrníčky, příbory a další dle určení starostou obce.
412. Dodatek č.4 smlouvy o dílo č.212/06 ze dne 8.6. 2006 mezi obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.
413. Nákup tepláků a bund pro fotbalové reprezentační mužstvo obce do 1 600 Kč za soupravu, včetně potisku.
414. Smlouvu č. 01/2008 mezi obcí Loučná nad Desnou a Jaromírem Koryčánkem na zajištění ohlášení stavebních úprav místních komunikací.
415. Že nemá námitek vůči obnově technologie větrné farmy Mravenečník, umístěné na parcele č. 1510/41 v KÚ Rejhotice v souladu s žádostí firmy BENOCO, s.r.o.
416. Servisní smlouvu SLA „Partner plus“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Design CIS, s.r.o.
417. Smlouvu o dílo č.1/2008 SS mezi obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o., týkající se rekonstrukce VO Loučná nad Desnou – Kociánov II.
418. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Allanem Doupalem, týkající se restaurování památky místního významu – modlitebny.
419. Zaměření pozemků vedle tenisových kurtů pro TJ Spartak Loučná nad Desnou.
420. Žádost o dotaci na modernizaci komunikace „Nový Vízmberk v rámci ROP a prohlášení, že má vlastní podíl ve výši do 2 mil Kč.
421. Žádost o dotaci na revitalizaci středu obce (pěší komunikace), parkoviště v rámci ROP a prohlášení, že má vlastní podíl ve výši do 2 mil Kč.
422. Provedení projektu parkových úprav v rámci revitalizace středu obce Ing. Kubešou a náhradu lipových alejí ( části ) novými stromy v rámci této revitalizace a realizace kamerového systému včetně mobiliáře
423. Žádat o dotaci na obnovu zámecké zdi v rámci Norských fondů a prohlášení, že má vlastní podíl ve výši do 2 mil Kč.
424. Realizaci dne čarodějnic, spočívající ve spolupráci při organizaci této akce a schvaluje úhradu nákladů dle úvahy starosty obce.
425. Zaměření komunikace na p.č.1529 pro vypořádání s pozemky 151/1a a 152 případně dalšími a přeložku odvodňovacího kanálu do kraje p.č. 152 v k.ú . Rejhotice
426. Účast na Marienmarktu v SRN (Linden) a úhradu všech nákladů s touto cestou souvisejících.
427. Pronájem pozemků za účelem instalace a provozování reklamních poutačů ve výši 15 000,- Kč za rok za každé místo.
428. .Povolení převedení pozemku p.č. 51/1 kú Rejhotice o výměře 81 m2 tzn., zrušení zástavního práva na tuto část pozemku ze strany obce
429. Odkoupení pozemku p.č. 159/1 o výměře 4372 m², trvalý travní porost v kú Rejhotice od p. Ladislava Všetíčka, bytem Banskobystrická 1201/40, Šumperk dle určení starostou obce.
430. Odkoupení pozemku st.p.č. 257 v kú Kociánov dle návrhu spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. za cenu dle návrhu starosty obce.Na pozemku se nachází ČOV Loučná nad Desnou
431. Odkoupení a případně pronájem do doby odprodeje pozemku p.č. 233 v kú Filipová od Pozemkového fondu ČR z důvodu majetkového vypořádání pozemků k zámeckému parku.
432. Odkoupení a případně pronájem do doby odprodeje pozemku p.č. 719/2 v kú Kociánov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu majetkového vypořádání pozemků k zámeckému parku
433. .Zřízení věcného břemene spočívající v užívání, umístění, vstupu oprávněných osob, vjezdu, oprav a údržby rozvodných zařízení „vedení NN Loučná – Kociánov“ k pozemkům p.č. 829/4; p.č. 829/3; p.č. 657; p.č. 820/2; p.č. 822; p.č. 631/5; p.č. 667/14; p.č. 821; p.č. 622/7; p.č. 823; p.č. 667/10; p.č. 667/8; p.č. 619; p.č. 620/2; p.č. 159/2; p.č. 763/1; p.č. 839; p.č. 665; p.č. 631/2; p.č. 659/2; p.č. 657, vše v katastrálním území Kociánov ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
434. Odkoupení části pozemků ve zjednodušené evidenci st. p.č. 148 GP a p.č. 1133/1 GP, vše v kú Rejhotice v ceně do 170 Kč/m2, dle nabídky p. Alexandra Novotného ze dne 29.11.2007 a 4.1.2007 za účelem majetkového vypořádání příjezdové komunikace k rodinným domům p. Böhma, Trnky, Jance. Celková plocha je cca 221 m², celková cena 37 570 Kč.
435. Odkoupení části pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 469 GP v kú Rejhotice v ceně do 175 Kč/m2 dle nabídky p. Miloslava Bláhy z 30.11.2007 a 4.1.2008 za účelem majetkového vypořádání příjezdové komunikace k domům p. Böhma, Trnky, Jance.plocha je cca 30 m ² , celková cena 5.250,- Kč
436. Zhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků kolem lyžařského vleku za účelem výkupu. Souhlas s jejich rozdělením. Souvisí s vlekem
437. Odkoupení parcely č.758/1 v kú Kociánov od Pozemského fondu ČR. Souvisí s vlekem
438. Odkoupení části parcely č. 545/3 v kú Kociánov od p. Viléma Menšíka a p. Marie Menšíkové, bytem Filipová 9, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
439. Odkoupení části parcely č. 545/1 v kú Kociánov od p. Viléma Menšíka a p. Marie Menšíkové, bytem Filipová 9, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
440. Odkoupení parcely č. 545/2 v kú Kociánov od p. Viléma Menšíka a p. Marie Menšíkové, bytem Filipová 9, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
441. Odkoupení parcely č. 546 v kú Kociánov od p. Viléma Menšíka a p. Marie Menšíkové, bytem Filipová 9, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
442. Odkoupení parcely č.559 v kú Kociánov od p. Viléma Menšíka a p. Marie Menšíkové, bytem Filipová 9, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
443. Odkoupení části parcely č.560/2 v kú Kociánov od p. Zdeňka Keprty, bytem Loučná nad Desnou 16, Loučná nad Desnou v ceně 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
444. Odkoupení části parcely č. 647 v kú Kociánov od Miroslava a Ludmily Dobiášových, bytem Loučná nad Desnou 47, 788 11 Loučná nad Desnou za 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
445. Odkoupení části parcely č. 649 v kú Kociánov od p. Josefa Míla, bytem Loučná nad Desnou 49, 788 11 Loučná nad Desnou za 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
446. Odkoupení části parcely č. 824 v kú Kociánov od Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19; 501 68 Hradec Králové v ceně 50 Kč za 1 m2 . Souvisí s vlekem
447. Odkoupení parcely č.763/5 o výměře 1 810 m2, trvalý travní porost v kú Kociánov od p.Jiřího Komárka, bytem Bohdíkov 69, 789 64 v ceně dle určení starostou obce
448. Konečný termín pro podávání podnětů na tvorbu ÚPD obce do 06/2008.
449. Inzerci realizace ÚPD obce v tisku
450. Zvýšení nájmů v obecních bytech v souladu se zákonem 107/2006Sb. a souvisejícími vyhláškami s platností od 1.7.2008 (oznámení nájemníkům odeslat do 31.3.2008).
451. Nákup sochy krále od p. Jaroslava Pecháčka v ceně do 20 tis Kč a její umístění v prostoru MŠ pod podmínkou, že starosta zajistí na nákup sponzorský dar
452. Přemístění stávající sirény na budově býv. kina na objekt nového DPS
453. Realizaci podlimitního řízení na dodavatele stavby –„Obnova. horní části zámeckého parku v Loučné nad Desnou „ , mandátní smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a ACP Consulting s.r.o. a plnou moc k výkonu zadavatelských činností mezi obcí Loučná nad Desnou a ACP Consulting s.r.o.
454. S-N Výběrovou komisi k podlimitnímu řízení na dod. stavby „Obnova. horní části zámeckého parku v Loučné nad Desnou „ ve složení :

Ing. Petr Kubeša – projektant
Ing. Radek Kochta – APC , stavební inženýr
Ing. Pavel Martínek
p. Bohumil Tkadlec
Ing. Jan Turek

a náhradníky :
Ing. Bohdan Dlouhý – projektant
Ing. Šárka Goldmannová – APC ekonom
p. Josef Strnka
p. Jan Fišnar
pí. Marie Vystavělová

a oslovení firem :
MARTECH HOLDING a.s Bří. Čapků 821;783 91 Uničov
VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 352;783 83
VH PROSPEKT s.r.o. Wellnerova 1215/3;779 00 Olomouc
Freemont, společnost s r.o. Trávnická 2;796 01 Prostějov
Provádění staveb Olomouc s.r.o. Nedbalova 29/30, Topolany;772 00 Olomouc
455. Realizaci podlimitního řízení na dodavatele staveb :
- zateplení pláště budovy obecního úřadu
- zateplení pláště budovy mateřské školy
na obě stavby současně s oslovením firem :

KARVEP stavby s.r.o., Na zákopě 452/1a, 773 00Olomouc IČO :268 56 026

Schneider nova spol. s.r.o ; Grégrova 981/7A; 779 00 Olomouc – Nová ulice
IČO 471 50 921

SAN-JV s.r.o. ; Lidická 2567/56 ; 787 01 Šumperk ; IČO 646 18 951

STAV-MARTECH s.r.o. ; Jižní 118 ; 783 01 Olomouc – Slavonín IČO 640 87 883

MARTECH HOLDING a.s. ; Bří Čapků 821 ; 783 91 Uničov ; IČO 258 35 289

a výběrovou komisi ve složení :
Ing. Petr Heřmanský - projektant
Ing. Radek Kochta – APC , stavební inženýr
Ing. Pavel Martínek
p. Bohumil Tkadlec
Ing. Jan Turek

a náhradníky :
Ing. Jiří Doleček – projektant
Ing. Šárka Goldmannová – APC ekonom
p. Josef Strnka
p. Jan Fišnar
pí. Marie Vystavělová
456. Realizaci podlimitního řízení na dodavatele stavby :
-stavební úpravy střechy objektu mateřské školy č.p. 70 v Loučné nad Desnou
s oslovením firem :

KARVEP stavby s.r.o., Na zákopě 452/1a, 773 00Olomouc IČO :268 56 026

Schneider nova spol. s.r.o ; Grégrova 981/7A; 779 00 Olomouc – Nová ulice
IČO 471 50 921

SAN-JV s.r.o. ; Lidická 2567/56 ; 787 01 Šumperk ; IČO 646 18 951

STAV-MARTECH s.r.o. ; Jižní 118 ; 783 01 Olomouc – Slavonín IČO 640 87 883

MARTECH HOLDING a.s. ; Bří Čapků 821 ; 783 91 Uničov ; IČO 258 35 289

a výběrovou komisi ve složení :

Ing. Petr Heřmanský – projektant
Ing. Pavel Martínek
Ing.Jan Turek
p. Bohumil Tkadlec
p. Josef Strnka
457. Realizaci projektu ČOV na 2500 EO v souladu s rozvojem a stávajícími potřebami obce
458.Příspěvek na prořezání lípy p. Bohuslavu Janigovi ve výši 50% na náklady za prořezání
459. Redakční radu Loučenského zpravodaje ve složení Ing. Pavel Martínek, p. Bohumil Tkadlec,a p. Jindřich Opršál
460. Zplnomocnění starostovi obce k vystoupení území obce z MAS údolí Desné o.s, dle vlastního uvážení
461. Výpovědˇ nájmu pí. Marii Krmelové na parcelu č. 667/9 v kú Kociánov z důvodu realizace stavebních úprav
462. Nákup míčů na košíkovou pro základní školu a další dle uvážení starostou obce
463. Podání žádosti o dotaci na MMR dot. titul 2 – podpora zapojení dětí a mládeže do kamerového systému v obci na vybavení MŠ


Zastupitelstvo obce neschvaluje :
464. Pronájem pozemku p.č. 667/18 v kú Kociánov z důvodu realizace parkoviště pro návštěvníky zdravotního střediska a potřeby trvale žijících občanů ve středu obce, jejich návštěv a dalších.
465. Odprodej pozemku p.č. 610/2 v kú Filipová o výměře 191 m2 z důvodu, že se jedná o místní vodoteč a zachování přístupnosti k tomuto významnému prvku z pohledu stavebního a krajinného
466. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, že prohlašuje hrobku rodiny Kleinů za kulturní památku.
Architektonickou studii na stavbu obytných apartmánů Pod Jedlovým vrchem.
Provedenou kontrolu stavby minigolfu – kontrola za strany zástupce MAS, ZAPU a dále finančního úřadu Šumperk.
Podnikatelský záměr ke sportovnímu areálu u rybníka Kocián ze strany p. Milana Vobořila,.včetně nabídky za pronájem majetku v rámci tohoto areálu
Prezentaci výsledků ZO AVZO Rybník Kocián Loučná nad Desnou a stanovisko k možnosti případné změny jeho pronájmu do roku 2008.
Přehled finančních potřeb obce na rok 2008.
Přehled podaných žádostí o dotace s vyznačením již přidělených.
Stanovisko KÚOK.
Sdělení Ministerstva obrany ve věci žádosti o převod nepotřebného majetku.
Tříkrálová sbírka 2008 – výsledky, využití v roce 2007.
Sdělení ČSTV k opravě tribuny TJ Spartak.
Plán akcí obce Loučná nad Desnou a dalších v rámci “ Kulturního léta Loučná nad Desnou – brána Jeseníků 2008.“
Výsledky AVZO – Rybník Kocián za rok 2007.
Protokol o výsledku vnější kontroly provedené u příspěvkové organizace – mateřská škola.
Zprávu o činnosti Místní knihovny Loučná nad Desnou v roce 2007.
Zápis č.7/2007 z jednání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné.
Žádost o pronájem spodního rybníka v zámeckém parku s tím, že zatím z technických důvodů nelze žadateli vyhovět.
Sdělení senátora Ing. Adolfa Jílka ohledně nových příjmů obce
Zájem o výkon funkce kronikáře obce ze strany p. Ing. Miloslava Čecha s tím, že stávající stav zatím měnit nebude
Využívání hasičské zbrojnice v roce 2007 a stávajícím
Pozvání na partnerskou „ Konferenci českých a rakouských měst“
Nabídku na info cedule od Jesenického nakladatelství Jena
Nabídku na realizaci radaru s ukazovatelem rychlosti pro projíždějící automobily
Žádosti občanů a další ve věci zařazení do zpracovaného ÚPD podání k 14.2.2008
Zastupování společnosti EC Invest Group srov.o. IC 277 35940 se sídlem Kvítková 4323, Zlín Prštné , p. Petrem Švarcem , bytem Dalimilova 1892, Olomouc - Chomoutov při nákupu pozemku p.č. 159/3 k. ú .Rejhotice a nemá vůči tomuto námitek
Žádost ing. Jana Rýznara – RPS Computers a tuto řešit až dle výsledků jednání o prodeji lyž. vleku
Informace k stávajícímu napojení EO na ČOV, nutnost přepracovat stávající záměry na zvýšený počet v souladu s dalšími záměry rozšíření kanalizace a rychlým investičním rozvojem obce
Pozvání na přednášku činnost MAS v ČR a Program leader 21.2.2008 v sále Lázní Velké Losiny
Bere na vědomí námitku ING. Miloslava Čecha

467. Zastupitelstvo obce ukládá :
1. Starostovi obce – oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy Změny č. 2 a Změny č. 3 ÚP Loučná nad Desnou
2. Ve věci dlužníků na nájemném v obecních bytech ( dluhy nad 20 tis Kč ) okamžitě přikročit k vystěhování bytu a exekucistarosta obce Ing.Pavel Martínek ………………………….

Ověřovatelé zápisu Ing.Pavel Martínek …………………………..

Marie Vystavělová …………………………..

zapisovatelka Helena Tkadlecová …………………………..

Zveřejněno: 15. 2. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 14.2.2008

Zpět nahoru