Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 5.12.2007

Výměna a přidělení bytu, žádosti o finanční podporu

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 5.12.2007 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
počet zúčastněných zastupitelů obce: 8
omluveni: 3
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová
zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání:
1. Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání ZO
Přezkoumání hospodaření obce
Výměna a přidělení bytu
Žádosti o finanční podporu, darovací smlouva Diakonie ČCE
Kronika obce, kronikář a odměna kronikáře
Finanční podpora sdružením a spolkům
Zápisy kontrolního výboru
Nákup kontejneru
Finanční podpora sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné
Strategický plán SOÚD
Čestné prohlášení obce vůči možné fin. Podpoře TJ Spartak
Fin. podpora v rámci kulturního léta
Kulturní léto 2008
kanalizace obce – další větve
Dovybavení has. zbrojnice a plochy minigolfu
Stavby pro konání kulturních akcí
Vřesová studánka
Prodej obecního majetku
Rozpočtové změny
Ostatní
Na vědomí
Podněty a návrhy občanů
25. Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům prbíhala diskuse průběžně

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 5.12.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje :
333. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2007 s odstraněním závad dle výsledku dílčího přezkoumání
334. Výměna bytových jednotek v domě č. p. 164, místní část Rejhotice :
- byt č. 1 pan Štulo Josef se přestěhuje do bytu č. 3
- byt č. 4 pan Vogl Jiří, Mederová Edita se přestěhují do bytu č. 1
Výměna bytů může být provedena po úplném uhrazení nedoplatků na nájemném.
335. Provedení hlasování o přidělení bytu č 4 po rodině p. Vogla Jiřího a paní Editě Mederové tajnou volbou
336. Přidělení bytu č.4 v domě č. p. 164, místní část Rejhotice –vybranému žadateli ppí. Jiřině Saňákové, Rejhotice 202; 788 11 Loučná nad Desnou
337. Darovací smlouvu č.6/2007 F mezi Obcí Loučná nad Desnou a Diakonie ČCE – středisko Sobotín
338. Kronikářem obce p. Jakuba Martínka, bytem Rejhotice 182, 788 11 Loučná nad Desnou
339. Text kroniky za rok 2006 a 2007
340. Odměnu za zpracování textu kroniky za 1 rok ve výši 6.000,- Kč kronikáři obce
341. Podporu zájmovým sdružením a kroužkům:
- kroužek mladých hasičů 48 tis Kč
- TJ Spartak 310 tis Kč
- Klub důchodců 60 tis Kč
- ZO MSKS TART 30 tis Kč
- Pěvecké sbory při ZŠ 100 tis Kč
- ZO AVZO – Střelci 10 tis Kč
342. Zápisy kontrolního výboru zastupitelstva obce Loučná nad Desnou a konečné přiznání finanční podpory TJ Spartak, Pěvecké sbory při ZŠ, ZO MSKS TART Loučná nad Desnou, Klub důchodců, Rybářský kroužek, ZO Avzo – střelci a doporučuje poskytnout finanční podporu v roce 2008
343. Kupní smlouvu č. 23102007 mezi obcí Loučná nad Desnou a Velosteel Trading. a.s. , týkající se nákupu kontejneru
343. Prodloužení účinnosti Strategického plánu rozvoje SOÚD do 31.12. 2010
344. Čestné prohlášení obce, že v případě přidělené dotace TJ Spartak se zavazuje uhradit podíl, nutný jako spolufinancování k přidělené dotaci
345. Finanční podporu Petru Strnadovi ve výši 40 tis Kč a Restauraci U Tygra ve výši 36 tis Kč na realizaci kulturních a spol. akcí
346. Realizaci Kulturního léta – Loučná – brána Jeseníků a akcí dle seznamu
347. Provedení projektové dokumentace na kanalizaci větve nová ČOV - Radost ( Rejhotice č.p 119,120,123)
348. Dovybavení has. zbrojnice dle určení starostou obce , čímž jej k tomuto zplnomocňujeme
349. Doplnění areálu minigolfu o lavičky, stoly a zeleň dle určení starostou obce , čímž jej k tomu zplnomocňuje
350. Realizace 5 ks stánků pro kulturní akce
351. Smlouva o dílo č, 20075 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským na stav. úpravy střechy MŠ
352. Finanční podporu Charitě Šumperk dle žádosti ze dne 26.11.2007 ve výši 5 tis Kč
353. Smlouvu o dílo č.10/2007/VI mezi Obcí Loučná nad Desnou a SV Golf s.r.o. na realizaci přístupů k minigolf. hřišti a hasič. zbrojnici
354. Realizaci nového obložení stěn v chodbě budovy obecního úřadu včetně vymalování těchto prostor v odstínu okrové barvy
355. Prohlášení, že trvá na realizaci kostela na Vřesové studánce a to v podobě poslední dřevěné stavby, ukládá starostovi vyřídit stav. povolení na realizaci této stavby a podání žádosti o dotaci na realizaci této stavby prostřednictvím Norských případně Švýcarských fondů
356. Vypovězení nájmu na prostor zahrádek parcela č. 755/3 , 755/2 v kú Kociánov, nacházejících se vedle rybníka Kocián z důvodu realizace dětského hřiště
357. Prohlášení, že trvá na realizaci rekreačně sportovního areálu u rybníka Kocián v navrženém rozsahu a uvedený záměr je ve veřejném zájmu
358. Ukládá starostovi obce, na základě jednání p. Zemka prověřit možnost vystoupení z MAS údolí Desné s celým územím obce
359. Ukládá starostovi obce vyvolat jednání ve věci vedení MAS údolí Desné, protože tato nezastupuje zájmy naší obce
360. Rozpočtové změny dle seznamu
361. Nákup kamen v hodnotě 7 tis Kč
362. Zřízení věcného břemene průchodu, průjezdu a uložení plynovodní přípojky na pozemku p. č. ZE 162 PK v k. ú. Filipová ve prospěch manželů Michaely a Tomáše Beranových, oba bytem Filipová 32, 788 11 Loučná nad Desnou
363. Bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku p. č. 1656/41 o výměře 150 m2, v k.ú. Rejhotice ve prospěch Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno
364. Prodej, směna pozemku st. p. č. ZE 85 PK o výměře 100 m2, v k. ú. Rejhotice panu Jaroslavu Strnadovi, bytem Rejhotice 159, 788 11 Loučná nad Desnou
365. Nabytí v rámci odkupu nebo směny pozemku p. č. ZE EN 333/101 o výměře 100 m2, v k. ú. Rejhotice od pana Jaroslava Strnada, bytem Rejhotice 159, 788 11 Loučná nad Desnou
366. Prodej části pozemku p. č. 521 (část o výměře cca 30 m2) v k. ú. Rejhotice dle žádosti Ing. Potěšila, bytem Foglarova 13, 787 01 Šumperk v ceně 500 Kč /m²
367. Rozdělení pozemku p. č. 521 v k. ú. Rejhotice
368. Prodej pozemku p. č. 18 o výměře 6 454 m2, v k. ú. Kociánov dle žádosti pana Petra Nováka, bytem 788 11 Loučná nad Desnou 88 v ceně 400 Kč /m²
369. Prodej pozemku p. č. ZE 251 GP o výměře 70 m2, v k. ú. Rejhotice dle žádosti paní Hany Rychlé, bytem Rejhotice 195, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50 Kč /m²
370. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1651/1, p. č. 1651/2, p. č. 14, vše v k. ú. Rejhotice ve prospěch Svazku obcí údolí Desné, se sídlem Družstevní 125, 788 14 Rapotín (Akce: „Obnova železniční tratě č. 293 v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín, část IV a část V, provozní soubor PS 241 PZS v km 9,870 a stavební objekt SO 15.1 Propust v km 9,872“)
371. Smlouva o výpůjčce 2 ks kontejnerů od EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4
372. Koupě 1 ks kontejneru dle smlouvy s EKO-KOM, a. s.
373. Doplnění usnesení č. 746 ze dne 8. 3. 2006, č. 863 ze dne 7. 6. 2006, č. 899 ze dne 20. 9. 2006 k dokončení prodeje budovy bývalého kina, garáže a přilehlých pozemků a schvalujeme převod vlastnických práv k budově bez čp/če (jiná stavba – garáž) na pozemku st. p. č. 253/2, pozemkům st. p. č. 253/2, p. č. 1477/2, vše v katastrálním území Rejhotice, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč
374. .Žádost o převod pozemku st. p. č. 502 v k.ú. Rejhotice pod stavbou vodojemu. Předmětný pozemek je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.
375. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 52 ze dne 11. 12. 2006 ve věci prodeje pozemků p. č. 28 a p. č. 31/1 v k. ú. Kouty nad Desnou manželům Růžičkovým, bytem Kouty nad Desnou 24, 788 11 Loučná nad Desnou.
Ve výše uvedeném usnesení se ruší část podmínek prodeje: „dle dříve schválených podmínek“ a nahrazuje se větou „Prodej pozemků p. č. 28 a p. č. 31/1 v k. ú. Kouty nad Desnou bude uskutečněn za cenu, za kterou Obec Loučná nad Desnou odkoupila pozemky od PFČR, zvýšenou o 1.000,- Kč.“
376. Realizace studie proveditelnosti a finanční analýzy


Zastupitelstvo obce neschvaluje :
377. Finanční podporu Centru sociální péče Armáda spásy z důvodu , že obec poskytuje služby svým spoluobčanům prostřednictvím DPS
378. Finanční podporu sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné z důvodu, že Obec Loučná nad Desnou bude nucena použít dosti značné finanční prostředky na obnovu památek nacházejících se na KÚ obce

379. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
1. Pozvání na 19. Marienmarkt v termínu od 14.3.2008 do 16.3.2008
2. Akceptaci žádosti o podporu z prostředků Operačního programu životního prostředí
- zateplení budovy obecního úřadu
- zateplení budovy mateřské školy
- odpadní vody ( ČOV + další větev kanalizace )
3. Oznámení o stávce zaměstnanců mateřské školy v Loučné nad Desnou
4. Usnesení OŘ Policie ČR ve věci krádeže posezení společnosti Kociánov s.r.o.
5. Vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku – hřbitova s hrobkou rodiny Kleinů
6. Stanovisko z odkupu plynárenských zařízení od SMP Net, s.r.o.
7. Žádost o vyjádření k zimní údržbě lyžařských běžeckých tras od občanského sdružení Značkaři ( Zu O KČT Šumperk )
8. Plán akcí obce Loučná nad Desnou v rámci kulturního léta 2008
9. Sdělení k provozním škodám 09.2007 ze strany povodí Moravy s.p.
10. Zprávu Kociánov s.r.o. o hospodaření, přehled tržeb a výdaje Bufet „Na Konečné „
11. Jednání ve věci integrovaného území SOÚD, přiložený seznam akcí k realizaci v rámci Rop a jednání zástupce MAS údolí Desné p. Zemka
12. Situaci vztahů MAS údolí Desné vůči SOÚ Desné a další jednání
13. Oznámení o prováděném průzkumu
14. Zprávu o obnově motokola AGON, dodání tohoto opraveného motokola. ( umístěno v kanceláři starosty obce )
15. Žádost o poskytnutí informací ze strany Hemopharm CS, s.r.o. a odpovědˇ obce
16. Upozornění manželům Kubíčkovým na volný pohyb psů, ústní stížnosti občanů
17. Provedení nákupu sadebního materiálu
18. Sdělení Brazilského velvyslanectví
19. Setkání partnerských obcí a měst v Loučné nad Desnou – protokol
20. Přehled akcí k realizaci v roce 2008
21. Předání žádosti o obnovu zámeckého parku v rámci Norských fondů do Bruselu
22. Zápis č. 13/2007 a usnesení č13/2007 zápis č.12/2007 a usnesení č.12/2007 z předsednictva SOÚD
23. Předání rekonstruované vlakové soupravy SOÚD
24. Realizace hřiště na minigolf – stav
25. Ukončení zubní ambulance resp. MUDr. Kovář – zrušil místo provozování ambulance
26. Možnost zakoupení nálepek na popelnice na 1.pol. 2008 již tedˇ v prosinci
27. Uzavření OÚ pro veřejnost od 17.12. 2007do konce roku 2007 a otevření OÚ 2.1.2008
28. Přeplatek nemocenské pí. Zdeně Gellnerové s návrhem na řešení na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce

380. Zastupitelstvo obce schvaluje jednohlasně bod č . 379 „Na vědomí „

starosta Ing. Pavel Martínek …………………………

ověřovatelé zápisu p.Bohumil Tkadlec ………………………..

pí.Marie Vystavělová ……………………….

Zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ……………………….

Zveřejněno: 10. 12. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 5.12.2007

Zpět nahoru