Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 26.9.2007

Prodej pozemků, žádosti o dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 26.9.2007 V 19 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
počet zúčastněných zastupitelů obce: 10
omluveni: 1
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Sdělení Povodí Moravy s.p.
ÚPD obce – určení zástupce
Finanční odměna – kontrolní komise
Dotace na obnovu ZŠ
Obnova komunikace Filipová – smlouva
Smlouva o výpůjčce mezi Obcí a ČMFS o.s.
Dodatek smlouvy mezi Obcí a Invest CZ a.s.
Zaměření budovy OÚ – smlouva
Projekty na budovu OÚ a MŠ
Energetický audit - smlouva
Žádosti o dotace , projekty – smlouvy
Obnova vodovodu v korytě Desné
Změna cen za pronájem hřiště a dalších u nové hasičské zbrojnice
Darovací smlouvy
Žádosti o finanční podporu ze strany obce
Smlouva mezi Obcí a Charitou Šumperk
Prominutí poplatku manželům Pupíkovým
Úvěr SOÚD na obnovu voz. parku
Ručitelský závazek obce k úvěru
Žádost o dotaci na III . etapu tančírny
Žádost o dotaci na MAS na stavbu minigolfu
Smlouva o dílo na realizaci minigolfu
Revokace usnesení č. 243 týkající se budovy č.p. 31 Loučná nad Desnou
Změna využití budov č.p. 31 a č.p. 63 Loučná nad Desnou, změna projektů
Realizace nových a oprava starých stávajících chodníků v souvislosti s opravou I/44
Revokace usnesení č.147 týkající se prodeje pozemku p.č. 329
Pronájem , prodej majetku obce
Nákup pozemků
Věcná břemena
Kácení stromů
Rozpočtové změny
Na vědomí
Podněty a návrhy občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou ze dne 26.9.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
252. Zaslání dopisu na Povodí Moravy s.p. týkající se povodňového stavu, vyhlašování SPA a a škod vzniklých zvýšeným průtokem vody
253. Určení zástupce na realizaci územních plánů obce nebo jejich změn po celé funkční období (2007 – 2010 ) starostu obce Ing. Pavla Martínka, bytem Rejhotice 182 ;788 11 Loučná nad Desnou
254. Finanční odměnu pí. Vlastě Tomečkové ve výši 3 tis Kč a pí. Marii Pipekové ve výši 3 tis Kč
255. Měsíční odměnu členům komisí v souladu se zákonem ve výši 350,- Kč měsíčně od 1.9.2007
256. Zaslání dodatku k žádosti na akci „Rekonstrukce a dostavba školského zařízení Loučná nad Desnou „
257. Smlouvu o dílo č. 841/SAXZ/71/07 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou STRABAG a.s. týkající se obnovy komunikace ve Filipové ( úsek od mostu k rod.domu Sokolových )
258. Smlouva o výpůjčce mezi Českomoravským fotbalovým svazem a.s. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se umělého trávníku 3. generace
259. Dodatek č.3 smlouvy o dílo č.212/06 ze dne 8.6.2006 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se stavby universální haly – tančírny u rybníka Kocián
260. Smlouvu o dílo č. 2007 01 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Radkou Mikešovou týkající se zaměření objektu budovy obecního úřadu
261. Smlouvu o dílo č. D 307 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Arch Ivo Skoumalem týkající se budovy OÚ
262. Smlouvu o dílo č. 2007 04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským týkající se budovy MŠ
263. Smlouvu o dílo č. 25/2007 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Energotis s.r.o. týkající se zpracování energetických auditů na budovy MŠ a obecního úřadu
264. Podání žádosti o dotaci – finanční podporu na úspory energie v budovách OÚ a MŠ ( zateplení obvodního pláště, výměna otvor. výplní ) v rámci Operačního programu Životního prostředí Ing. Vítem Skálou dle jeho nabídky a prohlášení , že obec má vlastní prostředky na úhradu vlastního podílu k obdržené dotaci
265. Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové ČOV a dalšího stokového systému v rámci Operačního programu Životního prostředí a prohlášení , že obec má vlastní prostředky na úhradu vlastního podílu k obdržené dotaci
266. Smlouvu na podání žádosti o dotaci mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Ascend s.r.o.,týkající se realizace nové ČOV a dalšího stokového systému ( podání žádosti o dotaci )
267. Opravu vodovodu v korytě řeky Desné – havarijní stav firmou Pavok – spol. s r.o. dle nabídky ze dne 13.9.2007
268. Cenovou změnu využití zázemí k fotbal. hřišti za hasič. zbrojnicí
- pronájem hřiště se šatnou včetně osvětlení 150,- Kč/hod i započatou
- pronájem hřiště s osvětlením 50,- Kč/hod i započatou
- pronájem šatny 100,- Kč /hod i započatou
269. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vladimírem Zouharem a darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Wachal Moravia s.r.o.
270. Prodloužení nájemní smlouvy na část budovy zámku č.p. 1 s tím, že výpovědní doba se nemění
271. Smlouvu O přidělení finančních prostředků z rozpočtu Obce Loučná nad Desnou na rok 2007 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Charitou Šumperk, Žerotínova 12 Šumperk
272. Prominutí poplatku majitelům parcely č. 91 v kú Filipová dle žádosti Anežky a Pavla Pupíkových
273. Přijetí úvěru Svazku obcí údolí Desné , Družstevní 125, Rapotín, IČ 65497074 ve výši 18,058.000,- Kč k akci „ Modernizace a rekonstrukce železničních kolejových vozidel řady 810 a 010 „ a po obdržení dotace z Ministerstva dopravy zaplacení mimořádné splátky ve výši 8,216.000,- Kč
274. Přijetí ručení formou prohlášení ručitelů k úvěru pro Svazek obcí údolí Desné, Družstevní 125, Rapotín IČ 65497074 k akci „Modernizace a rekonstrukce železničních kolejových vozidel řady 810 a010 „ u peněžního ústavu, do výše 18,058.000,- Kč – ve výši podílu 1/5 z celkové částky tj. 3,611.600,- Kč včetně příslušenství úvěru
275. Podání žádosti o dotaci na III. Etapu stavby universální haly – tančírny u rybníka Kocián
276. Žádost o dotaci na MAS v rámci programu LEADER ČR na stavbu minigolfu
277. Smlouvu o dílo č. 07/2007/VI mezi Obcí Loučná nad Desnou a SV GOLF s.r.o. na realizaci minigolfu v prostoru za hasič. zbrojnicí
278. Revokaci usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 243 ze dne 8.8.2007 s tím, že Loučná nad Desnou č.p. 31 zatím odprodána nebude
279. Změnu využití budov :
- v č.p. 31 Loučná nad Desnou (družina ) v přízemí realizovat muzeum v I. patře zachovat byty s jejich rekonstrukcí a budovu dále rekonstruovat ( fasáda, okna, dveře, střecha atd. )
- v č.p. 63 Loučná nad Desnou realizovat v přizemí ordinaci dětského lékaře a lékárnu v I. Patře zachovat byt s jeho rekonstrukcí a budovu dále rekonstruovat ( fasáda, okna, dveře, střecha atd. )
280. Ukládá starostovi obcepostupně přepracovat dle výše uvedených záměrů projekty
281. Realizaci chodníků vedle I/44 – opravu stávajících a realizaci nových dle proj. Dokumentace Ing. Cekra společně s pokládkou nové asfaltové vrstvy na I/44 v §seku 30. km až 32,2 km silničního staničení
282. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 06-16-003/02 ze dne 11.4.2002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a SHP Net, s.r.o.
283. Revokaci usnesení č. 147 ze dne 21.3.2007 a č. 148 ze dne 21.3.2007, tzn. že tato schválení ruší. Důvodem je , že pozemky manželů Čapkových p.č. ZE 333/102, p.č. ZE EN 334/102 v kú Rejhotice na něž se odvolali v žádosti přímo nesousedí s částí p.č. 329, která jim měla být odprodána.Mezi těmito pozemky se ještě nachází p.č. ZE EN 333/101 ve vlastnictví Jaroslava Strnada a pozemky ve vlastnictví obce st.p. č. ZE PK 84/1 , st.p. ZE PK 84/2
284. Odročení prodeje pozemku p.č. 329 v kú Rejhotice do jeho dalšího projednání se žadateli
285. Prodej pozemků p.č.10 o výměře 1098 m² ostatní plocha
- p.č. 11 o výměře 1096 m² zahrada
- a část p.č. 12 ( o stávající výměře 380 m² ) vše v kú Kociánov vyjma plochy trvalých legálních staveb jednotlivých vlastníků na těchto parcelách se nacházejících , vlastníkům domu č.p. 20 Kociánov v ceně 50,- Kč /m²
286. S rozdělením pozemků p.č.11 a p.č.12 v kú Kociánov
287. prodej parcely č. 41/1 ( její část ) v kú Kociánov Ing. Evě Černé , bytem Evaldova 20 787 01 Šumperk v ceně 500,- Kč/1m²
288. Rozdělení parcely 41/1 v kú Kociánov
289. Prodej pozemku p.č. 149 v kú Kociánov p. Jaroslavu Luksovi , bytem Loučná nad Desnou 27; 788 11 Loučná nad Desnou v ceně za jakou Obec Loučná nad Desnou zaplatila za pozemek PF ČR zvýšené o 1.000,- Kč
290. Prodej pozemku p.č. 598 v kú Kociánov p. Jaroslavu Luksovi, bytem Loučná nad Desnou27 , 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50,- /1m²
291. Prodej pozemku p.č. 581/1 v kú Kociánov p. Jaroslavu Luksovi, bytem Loučná nad Desnou27 , 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50,- /1m²
292. Prodej části pozemku p.č.680 v kú Kociánov firmě : STUDIO –BYDLENÍ s.r.o. se sídlem : Dalimilova 18/92 , Olomouc – 783 35 Chomoutov v ceně 1.000,- Kč/1m²
293. Rozdělení parcely č. 680 v kú Kociánov
294. Nákup části pozemku p.č.163 o výměře 4m² v kú Kociánov od Andrey a Mariany Fojtíkových v ceně 300,- Kč/1m²
295. Souhlas s odkoupením pozemku ZE EN 697 přídělový plán nebo jiný podklad z majetku ČR – v hospodaření úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro vypořádání pozemku pod budovou ČOV
296. Zřízení věcného břemene STL plynové přípojky a vstupu na pozemek parcela č. 1231/4 v kú Rejhotice ve prospěch Svazku obcí údolí Desné, se sídlem Družstevní 125, Rapotín
297. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Obcí Bělá pod Pradědem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se pozemku p.č. 6963/5 v kú Domašov u Jeseníka ( lávka ČHS )
298. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Lesy ČR, s.p. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se pozemku p.č. 6922/10 v kú Domašov u Jeseníka (lávka ČHS )
299. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi SKI Klub Šumperk a Obcí Loučná nad Desnou týkající se pozemku p.č.6922/2 v kú Domašov u Jeseníka (lávka ČHS )
300. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Majetkovou, správní a deliminační unií odborových svazů a Obcí Loučná nad Desnou týkající se p.č 6922/3 v kú Domašov u Jeseníka
301. Pasport místních komunikací ze dne 30.8.1999 zpracovaný Ing. Romanem Králem a ukládá starostovi obce jeho aktualizaci na současný stav
302. Změnu rozpočtu obce dle příloh
303. Požádat o odkoupení a odkoupit pozemek p.č. ZE 275 GP v kú Kouty n. Des. Od PFČR za účelem zřízení parkoviště pro lyžařský areál Kouty nad Des.
304. Požádat o odkoupení a odkoupit pozemky p.č.579/1 a 580/1 v kú Rejhotice od PFČR za účelem zřízení stavebního místa dle žádosti p. Stejskala
305. Pokácení části lip na hřišti TJ Spartak na náklady obce

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
306. Finanční dar Klubu vojenských důchodců při Krajském vojenském velitelství Olomouc
307. Finanční podporu pí. Petře Ivanové – Tradičnímu hostinci U Tygra

308. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
1. Žádost Ol. Kraje v rámci projektu Rodinné pasy , informace na www.rodinnepasy.cz
2. Výroční zprávu Charity Šumperk za rok 2006
3. Hasičský zpravodaj č.1/2007
4. Přehled projektů na rok 2008
5. Přehled možných akcí na rok 2008 a finančních nákladů
6. Nabídku na změnu čepovaného piva v objektu rybářská bašta
7. Sdělení pí. Vymlátilové , tj. nabídku na umístění do DPS
8. Sdělení francouzského velvyslanectví ve věci spolupráce naší obce s franc. Macherenem
9. Zápis č. 9/2007 a usnesení č.9/2007 Svazku obcí údolí Desné
10. Nabídku Berndorf baderbau s.r.o. na realizaci vnitřních prostor krytého bazénu
11. Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007 – 2008 ( výhled 2010 – 2013 )
12. Závěrečný přehled faktur Kociánov s.r.o.
13. 6. Mistrovství České republiky stopařů ČR SKS TART 2007
14. Konání setkání VW Brouk – Mezinárodní setkání dne 28.9.2007
15. Daňové přiznání Kociánov s.r.o.
16. Sdělení JUDr. Milana Janíčka k dluhu JOKMA s.r.o.
17. Žadatelé o byt
18. Žádost o odkoupení nemovitosti č.p. 31 ze strany Horstav Olomouc , spol s r.o.
19. Oprava silnice I/44 v km silničního označení 30,000 – 32,200
20. Žádost KM Sport na pronájem nemovitosti budovy skleníku s tím, že zatím není možné tuto budovu vzhledem k skladování materiálu – minigolf ( stavba ) pronajmout
21. Zájem o realizaci sanatoria z budovy zámku ze strany plukovníka Ing. Jana Horala , nositele řádu Britského impéria
22. Nabídka ze strany Nier Fine Wines, s.r.o. s tím, že z finančních důvodů tuto zatím nerealizovat
23. Zápis č. 10/2007 a usnesení č. 10/2007 SOÚD
24. Stanovy Svazku obcí údolí Desné a nemá vůči těmto námitek
25. Policie ČR - realizace pravidelných dopravních hlídek v prostorech I/44 s větším pohybem chodců ze strany Policie ČR
26. Slavnostní otevření PVE Dlouhé Stráně dne 20.9.2007
27 Připomínky pana Ing. Čecha viz zápis – Diskuse

starosta Ing. Pavel Martínek

ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová

p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 27. 9. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.9.2007

Zpět nahoru