Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 5. 3. 2003

Obnova památky - barokní kříž, turistická cesta, pravidl a pro poskytování fin. podpory, studie krytého bazénu

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO 5.3.2003 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů : 11

omluveni : 0

neomluveni : 0

ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p.Tkadlec

zapisovatelka : pí. Tkaslecová

 

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Poplatek za internet

4. Obnova památky - kříž Rejhotice

5. Vyjádření ve věci pí. Továrkové

6. Divadelní představení

7. Odměny členům výborů a komisí

8. Dodatek č.2 o poskytování knihovnic. služeb

9. Turistická cesta - žádost CHKOJ

10. Plán péče o CHKOJ - vyjádření obce

11. Jmenování velitele JSDH

12. Realizace opěrné zdi - chat. oblast

13. Obnova chodníku od p. Osladila ke křižovatce u p. Korbela

14. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a městem - přestupky

15. Zimní údržba - chat. oblast

16. Žádost p.Kareše k ÚPD Loučná nad Desnou

17. Nákup zásahové obuvi JSDH Loučná

18. Projekt k lyžařskému vleku

19. Nákup křesel - zvýšení kapacity turist. ubytovny Domeček

20. Pravidla pro poskytování finanční podpory

21. Prodej obecního majetku -zdravotní středisko, dům č.p. 119Rejhotice

22. Projekt - ryb. bašta

23. Měsíční odměny zastupitelům

24. Propagace obce

25. Likvidace majetku obce

26. Smlouva mezi Obcí Loučná nad Des. a Pražské pivovary a.s.

27. Nákup výpočetní techniky

28. Dopravní obslužnost - příspěvek

29. Studie krytého bazénu

30. Zámecká kaple - majetkové vztahy , údržba

31. Prodej, převod pozemků

32. Obora Rudno

33. Prodej , úklid dřeva

34. Realizace dětského zastupitelstva obce

35. Uřezané stromy - zámecký park

36. Kanalizace obce

37. Obnova a realizace chodníků

38. Užívání mobil. telefonů

39. Ostatní

40. Na vědomí

41. Závěr

 

Program zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům zasedání probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 5.3.2003

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje

 

99. Snížení poplatku za užívání internetu v knihovnách, provozovaných obcí na 30,- Kč /hod

100. Žádat o dotaci na Ministerstvu kultury ČR na obnovení památky - kříže v Rejhoticích, přesun kříže z důvodu ochrany této památky dále od komunikace I/44 v souladu s nákresem ,vysazení 2 kusů nových lip a provedení nového vysvěcení

101. Prohlášení, že kříž v Rejhoticích ( naproti pily ) ev. č. 1012 je majetkem obce Loučná nad Des. a je nedílnou součástí naší obce

102. Odměny za 4. kv. 2002 členům výborů a komisí ve výši 500,- Kč

103. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Des. a Obcí Velké Losiny a Obec Loučná nad Des. poskytne částku ve výši 30 tis Kč

104. Žádost na SCHO Jeseníky na povolení turistické trasy dle vyznačeného nákresu

105. Vyjádření obce Loučná nad Des. k plánu péče o CHKO Jeseníky

106. Jmenování p. Mojmíra Kovaříka ml. do funkce velitele JSDH Loučná nad Desnou

107. Realizaci opěrné zdi v chat. oblasti nad řekou Desnou

108. Realizaci nového chodníku v části od p. Osladila po křižovatku u zeleniny p. Korbela

109. Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí LOučná nad Desnou a Městem Šumperk ve věci přestupků

110. Provádění zimní údržby komunikací v chatové oblasti se zachováním stávajícího stavu

111. Výměnu bytu dle žádosti p. Romana Matochy ze dne 10.2.2003, pokud s tím souhlasí vlastník nemovitosti

112. Nákup 10 párů ochranné zásahové obuvi pro JSDH Loučná nad Desnou

113. Provedení projektu na zasněžování obecního vleku , na úpravu svahu a automatickou registrační pokladnu včetně podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto záměru

114. Nákup rozkládacích křesel TOP-GUN v ceně 1.699,-Kč - 5 ks z důvodu zvýšení kapacity ubytování - počtu lůžek v turistické ubytovně domeček , zrcadlo 2 ks, police do spíže a možná úprava skříní - police

115. Pravidla pro poskytování dotací žadatelům ( organizacím ) v předloženém znění

116. Provedení oprav havarijního stavu ZŠ

117. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a manžely Pospíšilovými, týkající se prodeje domu č.p.119 Rejhotice ( Radost )

118. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Archeco , týkající se projektu na zakrytí terasy ryb. bašty

119. Měsíční odměny zastupitelům obce a předsedům výborů a komisí v souladu s nařízením vlády č.37/2003 ve výši- zastupitel obce ... 370,- Kč /měsíčně, předseda výboru nebo komise ...930,- Kč/měsíčně, místostarosta obce .....6.000,-Kč/ měsíčně

120. Likvidaci majetku obce dle soupisu, resp. zápisu likvidační komise ze dne 31.12. 2002

121. Dohodu o vyplňovacím právu mezi Obcí loučná nad Des. a firmou Pražské pivovary a.s. a dodatek č.1 ke Smlouvě o dodávkách výrobků a zboží ze dne 10.5.2000

122. Nákup výpočetní techniky za 35 tis Kč na dovybavení kanceláře Ing. Turek

123. Dohodu mezi Obcí Loučná nad Des. a městem Šumperk , týkající se příspěvku na dopravní obslužnost

124. Realizaci studie krytého bazénu od Ing. Milana Šmída v ceně do 50 tis Kč s výhledovou cenou realizace 30-35 mil Kč a kapacitou cca 200 - 300 osob

125. V případě převodu budovy kostela ( zámecké kaple ) na obec, případně církev ,se obec zavazuje, že bude přispívat na opravu této kulturní památky 50% nákladů k dané opravě

126. Výjimku , resp. prominutí poplatku za likvidaci a svoz komun. odpadu p. Davidu Brokešovi v souladu s jeho žádostí ze dne 17.2.2003

121. Souhlasné prohlášení Obce Loučná nad Des. o právu hospodařit s majetkem ve vlastnictví České republiky, týkající se parc.č. 1656/1 o výměře 58515m2 v kú Rejhotice, vůči Povodí Moravy , s.p.

122. Zrušení obory Rudno a zpřístupnění této části lesa veřejnosti, otevření komunikace do Obce Vernířovice tak, aby se znovu oživila spolupráce těchto dvou obcí a ukládá starostovi obce požádat o zrušení Lesy ČR

123. Aby dřevo, které zůstane ležet pod elektrovodem ( po provedené zákonné těžbě) bylo dáno občanům zadarmo s tím, že organizaci tohoto úklidu si ve svém revíru provede p. Šikl a v ostatních částech obec - starosta obce Ing. Martínek dle uvážení za jakých cen. podmínek

124. Realizovat ve spolupráci se základní školou dětské zastupitelstvo obce jako poradní orgán zastupirelstva obce

125. Požadovat náhradu škody za zničené stromy dle vyšetřování ve věci uřezaných stromů v zámec. parku

126. Realizaci kanalizační přípojky k domu č.p. 78, budovy OÚ a provedení veškerých kroků k realizaci této přípojky

127. Realizaci chodníků v panelových domech dle nabídky fa Horstav Olomouc

- realizace chodníků ( úprava ) realizace parkoviště před domem č.p. 78 v ceně 530tis Kč

- realizace ( obnova) chodníků před panelovými domy v ceně 425 tis Kč

128. Změnu a užívání mobil. telefonů

- zaměstnanci OÚ p. Libor Turek a p. Václav Nesvadba v Tarifu 20 Start T Mobile s tím, že provolané minuty nad měsíční paušál( 20 min zdarma ) budou hradit srážkou ze mzdy

- zaměstnanec OÚ Ing. Jan Turek v Tarifu 80T Mobile bez finančního omezení

- starosta Obce Ing. Pavel Martínek, místostarosta p. Bohumil Tkadlec budou využívat mobilní telefony přidělené v rámci záchr. systému s tím, že se zajistí i jejich přihlášení k běžným hovorům bez fin. omezení

-zaplacení přihlášení mobilních telefonů k osobnímu užívání členům JSDH

129. Odměnu p. Vilému Menšíkovi za mnohaletou práci na OÚ u příležitosti ukončení pracovního poměru na obci 7 tis Kč

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje

 

130. Ve věci Evy Továrkové ( dopis Pontis Šumperk ops.) příspěvek na umístění v zařízení dle dopisu

132. Konání divadelního představení „ Láska brány otevírá „ v ceně cca 9 tis Kč s místem monání - kino

133. Začlenění staveb. záměru p. Kareše do územního plánu obce a to u obou žádostí , a to z důvodu jeho pozdních žádostí

134. Uvedení obce do publikace „ Olomoucký kraj „

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá

 

starostovi - zkvalitnit údržbu MK ( úklid sněhu )

výtky : viz diskuse

 

 

 

135. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

1. Výslednou zprávu firmy AQUA Minera RNDr. V. Řezníčka o hydrogeologickém průzkumu ze dne 10.2.2003 a dále závěrečné vyhodnocení pro MMR ČR ze dne 13.2.2003

2. Zprávu o kriminálním deliktu - uřezání stromků v zámeckém parku

3. Architektonickou studii Domov důchodců - Loučná nad Desnou

4. Provedení kontroly ze strany ČIŽP na základě stížnosti občanů místní části Rejhotice

5. Plán péče o CHKO Jeseníky - projednávání návrhu

6. Sdělení ve věci akceschopnosti jednotky PO obce ze dne 31.1. 2003, týkající se zásahu při požáru na ČHS

7. Výši příspěvku na občana v rámci dotace obcí do osobní dopravy

8. Konání cyklistické sportovní akce - Závod Míru

9. Sdělení, týkající se přenesení působnosti Staveb. úřadu podle §124 zákona

10. Sdělení firmy Pavel Kňazovčík - Elektroslužby

11. Promyslet do budoucna co s budovou kina ( starého penzionu )

12. Informace k hospodářské činnosti obce

13. Návrh na stavbu rozhledny na kopci „Ucháč“ a ukládá starostovi obce tento záměr zařadit do strategického rozvoje obce - oblasti rozvoj turistiky

14. Kontrola bezp. práce - lyž. vlek

 

136. Podmínky pro poskytování fin. podpory žadatelům

 

1. Finanční podpora je poskytována v souladu se smluvním ujednáním mezi poskytovatelem - Obcí Loučná nad Desnou a příjemcem , kde je uveden účel poskytované dotace , tzn. seznam potřeb, na které bude dotace využita . Jakákoliv změna v poskytování účelu náleží schválení zastupitelstvu obce

2. Finanční podpora je poskytována formou proplacení předložených faktur, případně zálohových faktur. Tyto budou zaplaceny přímo obci tzn, že se nebude převádět finanční částka na účet příjemce

3. Kontrolním výborem obce bude provedena fyzická kontrola čerpání této dotace tzn., zda došlo k odpovídajícímu plnění jak byly uhrazeny faktury . U příspěvků na dopravu bude předložen ke kontrole zápis k jízdě

4. V případě shledání nesouladu s poskytovanou fin. částkou a skutečným čerpáním bude finanční podpora okamžitě zastavena do vyjasnění celé záležitosti

 

v Loučné nad Desnou 10.3.2003

 

starosta : Ing. Martínek

 

kontrola zápisu : pí Vystavělová

 

p. Tkadlec

 

zapsala : pí. Tkadlecová

Zveřejněno: 10. 3. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 5. 3. 2003

Zpět nahoru