Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 30.11.2006

Dopravní značení Kouty n.Des. Úvěr od Volksbank CZ,a.s., rozpočtové změny

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 30.11.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 10
Omluveni : 1
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Schválení programu veřejného zasedání a volba ověřovatelů zápisu
3. Dopravní značení Kouty nad Desnou
4. Zámek – převzetí iniciativy
5. Závěrečná akce pro zaměstnance
6. Svazek obcí Údolí Desné – zástupci
7. Závěrečná práce – hasičská zbrojnice
8. Správce areálu
9. Organizace, využití hasičské zbrojnice – multifunkční objekt
10. Sponzorská smlouva od Invest CZ
11. Úvěr od Volksbank CZ, a.s
12. Překlenovací půjčka od Invest CZ, a.s.
13. Darovací smlouva od ČEZ , a.s
14. Napojení tančírny na objekt Rybářské bašty
15. Dýchací přístroje – zapůjčení
16. Zimní údržba – komunikace okolo penzionu Zálesí
17. Setkání družebních měst
18. Změny a doplnění usnesení
19. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
20. Rozpočtové změny
21. Na vědomí
22. Podněty a náměty občanů
23. Rozloučení , poděkování za účast, závěr

Ing. Pavel Martínek nás přivítal na veřejném zasedání, zahájil je, program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání ze dne 30.11.2006:
Zastupitelstvo obce schvaluje :

22. Zrušení silniční značky začátek a konec obce Kouty nad Desnou a nahrazení těchto značek názvem Loučná nad Desnou z důvodu propojování zástavby v jeden celek
23. Převzetí iniciativy vzhledem k budově zámku a to ve dvou variantách :
- zplnomocnění zástupců Střední hotelové školy Moravia.. k prodeji zámku s tím, že z komplexu zámku bude vyňata budova kostela st.p. č.55
- zplnomocnění zástupců Střední hotelové školy Moravia … k obnově zámku na hotel v rámci fondů EU s tím, že starosta obce a jednatelé Střední hotel. se pověřují a zplnomocňují k volbě varianty dle vlastního uvážení s plnou zodpovědností obce
24. Uspořádání a úhradu nákladů společenské akce v budově hasičské zbrojnice k závěru roku pro zaměstnance obce, členy výborů a komisí při OÚ, organizační složky obce a další dle určení starostou obce
25. Jako zástupce obce do Svazku obcí údolí Desné ing. Pavla Martínka, starostu obce a p. Bohumila Tkadlece, místostarostu obce a ukládá těmto při volbě SOÚD podpořit na předsedu svazku Ing. Ondřeje Kopa pokud tento sám na kandidaturu na tuto funkci nerezignuje
26. Provedení finálních prací – terénní úpravy zaštěrkování a realizace vstupů do budovy hasičské zbrojnice a k volbě provedení a dodavatelů zplnomocňuje starostu obce
27. Doplnění organizační struktury obce o správce areálu Kociánov včetně budovy has. zbrojnice s určením dle rozhodnutí starosty obce ( organizace, prac. náplň atd. )
28. Pronájem a využití prostor hasičské zbrojnice a hřiště s umělým trávníkem za stávajících podmínek :
hasičská zbrojnice jako objekt je určena pro JSDH – vymezené prostory
- garážování techniky
- uložení materiálu
- zázemí pro JSDH
- školení JSDH
další využití – multifunkční objekt
- pronájem šatny za účelem zázemí pro sporty ( fotbalové hřiště, hasičské hřiště 100,- Kč / hodinu i započatou )
- pronájem šatny za účelem zázemí pro sporty včetně osvětlení hřiště 200,- Kč/ hodinu i započatou
- uložení materiálu v šatně ( lyže atd. ) 100,- /den
- využití sálu pro jiné účely než pro školení JSDH 100,- Kč/ hodinu i započatou
Dalšími změnami, organizačními doplňky zplnomocňuje starostu obce
29. Využití objektu ( multifunkční části ) hasičské zbrojnice organizacemi jimž obec poskytuje dotace tak, že částka, kterou by měly platit bude zúčtována vůči finanční podpoře, kterou od obce v rámci rozpočtu obce obdrželi ( Klub důchodců, Sdružení hasičů atd. )
30. Sponzorskou smlouvu mezi Invest CZ a.s. a obcí Loučná nad Desnou na poskytnutí finančního daru ve výši 22.420,50 Kč
31. Vzetí si úvěru na financování projektu výstavby hasičské zbrojnice a dovybavení JSDH od Volksbank CZ, a.s. ve výši 3,4 mil Kč s dobou splatnosti 6 let a sice v souladu s individuální nabídkou Volksbank CZ, a.s. z 30.11.2006
32. Smlouvu o půjčce mezi věřitelem Invest CZ a.s a dlužníkem Obcí Loučná nad Desnou, kdy předmětem smlouvy je půjčka peněz od Invest CZ, a.s Obci Loučná nad Desnou ve výši 1,535.000,- Kč s úrokem ve výši 5,5 % ročně z dlužné částky s termínem splatnosti do 30.4.2007
33. Darovací smlouvu mezi ČEZ, a.s a Obcí Loučná nad Desnou na obnovu veřejného osvětlení v obci
34. Realizovat projekt napojení objektu Tančírny na restauraci Rybářská bašta
35. Zahrnout do pravidelné zimní údržby komunikace vedoucí kolem penzionu Zálesí směrem k panu Bližňákovi
36. Žádost o zapůjčení 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů Air Maxx firmy Auer a 4 ks ochranných masek Auer 3S-PS s náhlavovým křížem s tím, že obec zakoupí k zařízení vzduchové tlakové láhve
37. Uspořádat v roce 2007 setkání družebních obcí a měst v naší obci s úhradou nákladů na ubytování, stravování případně vstupné pro všechny účastníky setkání dle určení starostou obce
38. Doplnění resp. změnu čísla usnesení č.643 veřejného zasedání ze dne 6.12.2005 kdy se slovo schodkový nahrazuje slovem přebytkový
39. Doplnění usnesení č.721 veřejného zasedání ze dne 8.3.2006 o text : a celoroční hospodaření obce s výhradou dle č. usnesení 727
40. Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad
41. Rozpočtové změny dle seznamu
42. Nákup dvou kontejnerů pro potřeby obce ( hřbitov atd. )
43. Dohody o partnerství mezi Obcí Loučná nad Desnou a obcemi Násedlovice, Žarošice a Šardice


44. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Provedení slavnostního otevření has. zbrojnice dne 24.11. 2006 za účasti předsedy Parlamentu ČR, Ing. Miloslava Vlčka, poslance Parlamentu ČR Ing. Karla Korytáře a zástupců ČMFS. Slavnostní žehnání provedl Mgr. Milan Palkovič
2. Provedení závěrečné zprávy k akcím :
-II. etapa obnovy veřejného osvětlení panelového sídliště
3. Sdělení Phdr. R.Hofmanna k zámku a návrh řešení ze strany starosty obce
4. provedení značení nově opravených případně postavených budov
5. Zprávu finančního výboru k úhradám dotací k závěru roku 2006 – provedena kontrola
6. Konání besedy se žáky ZŠ v rámci programu třídy „ Naše obec a její okolí „ – význam akce
7. Stav ve věci nově rekonstruované budovy nádraží v Koutech nad Desnou – vytápění
8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou ze dne 15.11.2006
9. Sdělení k cenám vodného ze strany ŠPVS, a.s
10. proběhnutou opravu chodníku v rámci reklamace – Rejhotice od domu č.p. 22
11. Pomoc veřejnosti při pátrání po sochách ze zámeckého parku
12. V pondělí 27.11.2006 nám byla předána zpět socha ženy hrající na harfu od Ol. kraje, která je v současné době umístěna v kanceláři starosty
13. Žádost ČEZu o ofic. uzavření cyklostezek mezi st. silnicí a horní nádrží od 1.5.2007 – 30.9.2007 z důvodu připravované opravy horní nádrže

starosta obce Ing.Pavel Martínek ………………………………………….


ověřovatelé zápisu p.Bohumil Tkadlec ………………………………………….


p.Jindřich Opršál …………………………………………


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ……………………………………….

Zveřejněno: 1. 12. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 30.11.2006

Zpět nahoru