Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 19. 05. 2022
a svátek má Ivo

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

2019 02 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

 Obecně závazná vyhláška 2/2019, o místním poplatku z pobytu.

 

OZV 2/2019:
Schválena 30.10. 2019;
Na úřední desce vyvěšena od 21.11.2019 do 7.12.2019
Nabyla platnost 8.12.2019;
Účinná od 1.1.2020;
Platnost ukončena: NE
Zrušena vyhláškou: NE
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

 

OBEC Loučná nad Desnou 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou 

Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou č. 2/2019, 

o místním poplatku z pobytu 

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 30. 10. 2019 usnesením
č. 249 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Loučná nad Desnou touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) 

(2)       Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

 

Čl. 2 

Předmět, poplatník a plátce poplatku 

(1)       Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.[2] 

(2)       Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).[3] 

(3)       Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.[4] 

 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1)       Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 

(2)       V ohlášení plátce uvede[5]  

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce, 

c)      další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.  

(3)       Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[6] 

(4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7] 

(5)       Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 

 

Čl. 4 

Evidenční povinnost[8] 

(1)     Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 

(2)     Údaji podle odstavce 1 jsou 

a)         den počátku a den konce pobytu,  

b)         jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, 

c)         datum narození, 

d)         číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1.         občanský průkaz,  

2.         cestovní doklad,  

3.         potvrzení o přechodném pobytu na území,  

4.         pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,  

5.         průkaz o povolení k pobytu, 

6.         průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  

7.         průkaz o povolení k trvalému pobytu,  

8.         průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 

9.         průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 

e)         výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 

(3)      Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 

(4)      Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. 

Čl. 5

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5 

(1)      Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud  

a)         důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a 

b)         oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku. 

(2)     Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o 

a)         dni počátku a dni konce konání této akce, 

b)         názvu a druhu této akce, a 

c)         jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat. 

(3)    Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b). 

(4)     Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze  

a)         údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  

b)         souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle  

1.         dne poskytnutí pobytu, 

2.         zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a 

3.         důvodu osvobození. 

Čl. 6 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Čl. 7  

Splatnost poplatku  

(1)       Plátce odvede poplatek správci poplatku podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně jednou částkou. 

(2)       Poplatek je splatný čtvrtletně, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku. 

(3)       Před odvodem vybraného poplatku plátce sdělí správci poplatku: 

a)      Počet ubytovaných osob podléhajících poplatku. 

b)      Celkový počet dnů jejich pobytu. 

c)      Celkovou poukázanou částku poplatku. 

d)      V případě platby na účet obce Loučná nad Desnou plátce současně sdělí číslo účtu, z kterého bude poplatek hrazen. 

Čl. 8 

Osvobození a úlevy 

(1)  Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba[9] 

a)         nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, 

b)         mladší 18 let, 

c)         hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo  

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 

d)         pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo 

e)         vykonávající na území obce sezónní práci[10] pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo 

f)                 pobývající na území obce 

1.  ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  

2.  v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 

3.  v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 

4.  za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému. 

(2)     Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající  
na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.[11]
 

Čl. 9 

Navýšení poplatku 

(1)       Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[12] 

(2)       Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[13]  

 

Čl. 10 

Přechodné ustanovení 

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti. 

 

Čl. 11 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2016, o místních poplatcích schválena zastupitelstvem dne 15.12.2016, číslo usnesení 491. 

Čl. 12 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

  

 

 

 

 

 

                       

 

            ...................................                                                       ..........................................

 

            Mgr. Martin Přidalík, MBA                                                         Petra Harazímová, MBA

 

                  místostarosta                                                                              starostka

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:21.11.2019

 

Sejmuto z úřední desky dne:     7.12.2019

 

 

 [1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 3a  zákona o místních poplatcích

[3] § 3  zákona o místních poplatcích

[4] § 3f  zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[8]  § 3g  zákona o místních poplatcích

[9] § 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích

[11] § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích

[12] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[13] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Zveřejněno: 17. 12. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - ARCHIV  >  2019 02 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Zpět nahoru